جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


تبصره - در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تادیبی از
یک ماه تا شش ماه و یا پرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و
یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت المثل عمل آن اشخاص
را تادیه کند.
قانون فوق که مشتمل بر یک تبصره جهت الحاق به ماده 135 قانون کیفر عمومی
است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد
و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :