جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


قانون راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها که در تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت شمسی مطابق با چهاردهم آوریل یک هزار و نهصد و پنجاه و هشت (1958) میلادی مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک نامه ضمیمه می باشد در تهران به امضا رسیده است تصویب می شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 5/6/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است .
موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک راجع به سرویس های حمل و نقل هوایی مابین قلمرو دو دولت و ماورا آنها نظر به این که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک
مایل هستند به منظور برقراری و به کار انداختن سرویسهای حمل و نقل هوایی مابین کشورهای خود و ماورا آنها موافقتنامه منعقد نمایند لذا نمایندگان تام الاختیار خود را بدین منظور به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای دکتر علیقلی اردلان وزیر امور خارجه .
اعلیحضرت پادشاه بلژیک
جناب اقای پل بین سفیر کبیر بلژیک در تهران .
نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه های کامل خود که صحیح و معتبر بود نسبت به مواد زیر توافق نمودند:
تعریفات
در این موافقتنامه مقصود از بعضی از عبارات مستعمله به شرحی است که در زیر ذکر شده مگر آن که از مفهوم عبارت خلاف آن مستفاد شود.
الف - مقصود از مقامات هواپیمایی (در مورد ایران ) اداره کل هواپیمایی کشوری و هر شخص یا هیاتی است که متصدی وظایف فعلی آن اداره کل یا وظایف مشابه گردد و در مورد بلژیک اداره امور هواپیمایی وزارت ارتباطات و هر شخص یا هیاتی است که متصدی وظایف آن اداره یا وظایف مشابه گردد.
ب - مقصود از (قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری ) قراردادی است که در تاریخ 7 دسامبر 1944 برای امضا در شیکاگو حاضر شده بود.
ج - مقصود از قلمرو (سرویس حمل و نقل هوایی ) (سرویس حمل و نقل هوایی بین المللی ) (موسسه هواپیمایی ) و (فرود آمدن به منظورهای غیر از حمل و نقل همان است که در مواد 2 و96 قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری تصریح گردیده است .
ماده 1 - را رعایت مقررات این موافقتنامه هر یک از طرفین متعاهدین به موسسه یا موسسات هواپیمایی از از طرف متعاهد دیگر تعیین شده حق پرواز بر فراز قلمرو خود و فرود آمدن به منظورهای غیر از حمل و نقل و همچنین برای به کار انداختن سرویسهای مورد موافقت حق فرود در نقاط مذکوره در برنامه پرواز پیوست را به منظورهای غیر از حمل و نقل و نیز به منظور سوار یا پیاده کردن محمولات بین المللی مسافر - بار و پست اعطا می نمایند.
ماده 2 - الف - هر یک از طرفین متعاهدین به منظور بهره برداری طبق این موافقتنامه در خطوط مذکوره در برنامه پرواز پیوست یک یا چند موسسه هواپیمایی خود را کتبا به طرف متعاهد دیگر معرفی می نماید طرف متعاهد دیگر به مجرد دریافت آن معرفی نامه با رعایت مقررات ماده 3 این موافقتنامه بلاتاخیر به موسسه یا موسسات معرفی شده اجازه مقتضی بهره برداری را اعطا خواهد نمود مشروط بر این که در صورت لزوم موسسات مذکور مقامات صلاحیتدار هواپیمایی طرفی که حقوق نامبرده را اعطا می نماید قانع کنند که قابلیت انجام شرایطی را که طبق قوانین و مقررات آن طرف برای عملیات سرویس های هوایی بین المللی خود مقرر است دارا می باشند. هر موسسه هواپیمایی که بدین منظور ترتیب تعیین و اجازه بهره برداری تحصیل نمود هر موقعی که بخواهد می تواند از سرویسهای مورد موافقت شروع به بهره برداری نماید.
ب - و نیز مقرر است که بهره برداری از سرویسهای مزبور در مناطقی که تحت کنترل نظامی بوده و یا تحت تاثیر عملیات جنگی واقع شده باشد باید با موافقت مقامات صلاحیتدار نظامی باشد.
ماده 3 - الف - هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت از اعطا حقوق مصرحه در ماده 1 این موافقتنامه به یک موسسه یا موسسات هواپیمایی خودداری یا آن حقوق را معلق و یا نقض نموده و یا استفاده از آن را مقید به شرایطی که لازم بداند بنماید در هر مورد که آن طرف قانع نشده باشد که مالکیت و تسلط موثر بر آن موسسه یا موسسات در دست طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن طرف می باشد.
ب - هر یک از طرفین متعاهدین نیز حق خواهند داشت پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر یک موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه را از استفاده از حقوق مذکوره در ماده 1 این موافقتنامه باز دارد یا برای استفاده از آن حقوق شرایطی را که مقتضی بداند تعیین کند در هر مورد که موسسه یا موسسات هواپیمایی مزبور مندرجات مواد 11 و 13 قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری را به صورت فعلی یا شرایط مندرج در این موافقتنامه را مراعات ننماید.
ماده 4 - هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید چنین تعبیر شود که حقوق انحصاری و استثنایی به طرف متعاهد دیگر یا موسسات هواپیمایی آن طرف اعطا نموده یا نسبت به موسسات هواپیمایی هر کشور دیگری استثنا یا تبعیض به عمل آمده است .
ماده 5 - مفاد این موافقتنامه به موسسه هواپیمایی یکی از طرفین متعاهدین حق نمی دهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر از یک نقطه به نقطه دیگر آن مسافر بار یا محمولات پستی با دریافت کرایه یا حق الزحمه برای حمل قبول نماید و مفاد مزبور نباید به این منظور تعبیر گردد.
ماده 6 - موسسات هواپیمایی که به وسیله طرفین متعاهدین معین شده اند فرصت مناسب و متساوی خواهند داشت سرویسهای مورد موافقت را در خطوط هوایی مشخصه بین قلمرو طرفین و ماورا آنها به کار اندازند موسسات هواپیمایی معینه به
وسیله هر یک از طرفین متعاهدین باید در موقع به کار انداختن سرویس های مورد موافقت منافع موسسه یا موسسات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را ملحوظ دارند. تا اثر نامطلوبی در جریان امور سرویسهایی که طرف اخیرالذکر در تمام یا قسمتی از همان خطوط دائر نموده حاصل نشود.
ماده 7 - سرویسهای مورد موافقت که از طرف موسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین برقرار می شود باید کاملا با احتیاجات عمومی برای حمل و نقل در خطوط معینه منطبق باشد و هدف اصلی آنها فراهم نمودن ظرفیتی باشد (با ضریب بارگیری معقولانه ) مناسب با احتیاجات کنونی و احتیاجاتی که منطقا از لحاظ حمل و نقل مسافر - بار و یا محمولات پستی بین قلمرو طرف متعاهدی که موسسه یا موسسات هواپیمایی را تعیین نموده و کشورهایی که مقصد نهایی حمل و نقل است پیش بینی می شود. فراهم نمودن وسایل حمل مسافر - بار و محمولات پستی از لحاظ پیاده و سوار کردن آن ها در نقاطی که در خطوط مشخصه در قلمرو دولی غیر از دولتی که موسسه یا موسسات هواپیمایی را تعیین نموده است طبق اصول کلی ذیل باید انجام گیرد:
ظرفیت باید متناسب باشد با:
الف - احتیاجات حمل و نقل بین دو کشور مبدا و کشورهای مقصد.
ب - احتیاجات خط هوایی سرتاسری .
ج - احتیاجات حمل و نقل نواحی که هواپیماهای موسسات هواپیمایی از آن عبور می نمایند با رعایت منافع سرویسهای حمل و نقل هوایی دیگری که به وسیله موسسات هواپیمایی کشورهای آن نواحی تاسیس شده است .
ماده 8 - 1 - تعرفه هایی که برای هر سرویس مورد موافقت وضع می گردد باید عادلانه بوده و میزان آن با رعایت عوامل مربوطه از جمله صرفه جویی در عمل و نفع عادلانه و خصوصیات سرویسها و تعرفه های خطوط هواپیمایی دیگر که در تمام یا قسمتی از خطوط معینه سرویس منظم هوایی انجام می گیرد تعیین گردد.
2 - تعرفه هایی که به وسیله موسسات هواپیمایی معینه در تعقیب این موافقتنامه وضع می شود نسبت به هر یک از خطوط معینه بین قلمرو طرفین متعاهدین یا قلمرو یکی از کشورهای متعاهد و قلمرو کشورهای دیگر باید به این وضع صورت گیرد.
الف - یا با پیروی از تصمیمات متخذه به وسیله دستگاه تعیین نرخ یک انجمن حمل و نقل هوایی که موسسات معینه عضویت آن را دارند و به این منظور مورد قبول طرفین متعاهدین قرار گرفته است .
ب - و یا با توافق حاصله بین موسسات هواپیمایی معینه در صورتی که عضو انجمن حمل و نقل هوایی واحدی نباشند و یا بر طبق بند الف فوق تصمیمات لازمه اخذ نشده باشد.
تعرفه هایی که به ترتیب فوق مورد موافقت قرار می گیرد باید به تصویب مقامات هواپیمایی طرفین متعاهدین برسد و پس از 45 روز از تاریخ دریافت یادداشت به وسیله مقامات هواپیمایی به اجرا در خواهد آمد مگر این که یکی از طرفین متعاهدین عدم موافقت خود را با نرخهای معینه اعلام داشته باشد.
ماده 9 - مواد 15 - 24 - 31 - 32 - 33 - 35 قرارداد هواپیمایی کشوری بین المللی به صورت فعلی آنها به منزله جز لایتجزای این موافقتنامه در مورد هر یک از طرفین متعاهدین طی مدت اعتبار این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد بود مگر این که طرفین متعاهدین که قرارداد نامبرده را امضا نموده اند نسبت به مواد مذکور اصلاحاتی که طبق ماده 94 آن قرارداد به موقع اجرا گذارده خواهد شد تصویب نمایند و در این صورت موادی که به این ترتیب اصلاح شده نسبت به طرفین متعاهدین در مدت اعتبار این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 10 - به منظور جلوگیری از هر گونه تبعیضی و اطمینان از رعایت تساوی در عمل :
1 - هر کشور متعاهدی می تواند عوارضی عادلانه برای استفاده از فرودگاه ها و سایر تسهیلات آن وضع نموده و یا اجازه اخذ چنین عوارضی را بدهد. این عوارض نباید از آن چه که از هواپیماهای ملی که در سرویسهای بین المللی مشابه کار می کنند اخذ می گردد بیشتر باشد.
2 - سوخت روغنهای موتور و وسایل یدکی هواپیما که به وسیله و یا از طرف یکی از طرفین متعاهدین و یا موسسه و یا موسسات معینه آن طرف به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد شده و یا در همان قلمرو در هواپیما حمل می شود از لحاظ حقوق گمرکی - عوارض بازرسی و سایر حقوق و عوارض ملی و محلی نباید مشمول رفتار نامساعدتری از آن چه که در مورد موسسات هواپیمایی داخلی که در سرویس های بین المللی حمل و نقل هوایی کار می کنند و یا در مورد دول کامله الوداد عمل می شود قرار گیرند.
3 - هواپیمای متعلق به موسسات هواپیمایی معینه طرفین متعاهدین که در سرویسهای مورد موافقت بهره برداری می کنند همچنین سوخت - روغنهای موتور - وسایل یدکی - تجهیزات و لوازم معمولی و ذخایر هواپیما که هنگام ورود و یا خروج از قلمرو طرف متعاهد دیگر در هواپیما باقی می ماند از حقوق گمرکی - عوارض بازرسی و سایر حقوق و عوارض ملی و محلی معاف می باشند ولو آن که اقلام مزبور هنگام پرواز بر فراز همان قلمرو مصرف شده و به کار روند.
ماده 11 - مقامات صلاحیتدار هوایی هر یک از طرفین متعاهدین در صورت تقاضای مقامات صلاحیتدار هوایی طرف متعاهد دیگر اطلاعات و آماری را که معقولا مورد لزوم بوده و مربوط به تعداد و ظرفیت سرویس های مورد موافقت و حمل و نقل هایی که توسط موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه خود در سرویسهای هوایی به مقصد نقاطی که در قلمرو طرف دیگر موافقتنامه یا از نقاطی در قلمرو طرف مزبور یا از راه آهن قلمرو انجام شده است می باشد همچنین اطلاعاتی راجع به مبدا و مقصد حمل و نقل های مزبور را تهیه و تسلیم خواهند نمود.
این آمار و اطلاعات از آن چه شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری درخواست می کنند تجاوز نخواهد کرد.
ماده 12 - الف - هر گاه یکی از طرفین متعاهدین مقتضی بداند که شرایط این موافقتنامه را تغیر دهد می تواند تقاضای مشورت بین مقامات رسمی هواپیمایی طرفین متعاهدین را بنماید و این مشورت در ظرف 60 روز از تاریخ تقاضا شروع خواهد شد. هر موقع که مقامات رسمی نامبرده با تغییر این موافقتنامه توافق نظر حاصل نمودند تغییر مزبور پس از آن که به وسیله مبادله یادداشتهایی از مجرای سیاسی تایید گردیده به موقع اجرا گذارده خواهد شد این تغییر بایستی بلافاصله به اطلاع شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری برسد.
ب - تغییراتی که یک طرف متعاهد در خطوط هوایی معینه می دهد و یا حذف نقاطی از آن خطوط در یک یا کلیه پروازهای به استثنای تغییر نقاط در قلمرو طرف
متعاهد دیگر که هواپیماهای موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه در آن فرود می آیند تغییر این موافقت و نامه محسوب نخواهد شد لذا مقامات هواپیمایی هر یک از طرفین متعاهدین می توانند به تنهایی تغییرات نامبرده را بدهند و یا نقاطی را حذف نمایند مشروط بر این که حذف نقاط یا تغییرات نامبرده را بدون تاخیر به اطلاع مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر برساند.
ماده 13 - چنان چه نسبت به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه اختلافی بین طرفین متعاهدین روی دهد طرفین در وهله اول کوشش خواهند نمود که آن را به وسیله مذاکره مستقیم بین خود حل و فصل نمایند هر گاه به این وسیله رفع اختلاف مزبور میسر نگردید موضوع مورد اختلاف به حکمیت شخص یا هیاتی که با توافق نظر طرفین تعیین شده باشد ارجاع خواهد گردید. اگر با ارجاع امر موافقت نظر حاصل نشود یا پس از موافقت با ارجاع امر به حکمیت نسبت به ترکیب هیات آن طرفین مزبور اتفاق نظر حاصل ننماید هر یک از طرفین متعاهدین می توانند موضوع مورد اختلاف را برای صدور به محکمه ای که صلاحیت اخذ تصمیم دارد و ممکن است در سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تاسیس گردد ارجاع و در صورتی که چنین محکمه وجود نداشته باشد به شورای سازمان مزبور و در غیر این صورت به دیوان داوری بین المللی رجوع نماید. طرفین متعاهدین تعهد می نمایند طبق رایی که به ترتیب مقرر در این ماده صادر خواهد گردید عمل کنند هر گاه و مادامی که هر یک از متعاهدین یا موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه آن طبق آرایی که به موجب این ماده صادر شود عمل ننماید طرف متعاهد دیگر می تواند هر گاه حقی را که طبق این موافقتنامه به طرف متعاهد مستنکف یا به موسسه یا موسسات هواپیمایی مستنکف متعلق به آن اعطا نموده محدود یا معلق یا نقض نماید.
ماده 14 - در صورتی که یک قرارداد یا موافقتنامه عمومی چندجانبه راجع به حقوق مربوط به حمل و نقل و سرویسهای هوایی منظم بین المللی نسبت به هر دو طرف متعاهد به موقع اجرا درآید موافقتنامه فعلی به طوری اصلاح خواهد شد که با مقررات قرارداد یا موافقتنامه مزبور منطبق گردد.
ماده 15 - این موافقتنامه یک سال پس از تاریخ وصول اخطار خاتمه موافقتنامه به وسیله یکی از طرفین متعاهدین خاتمه خواهد یافت مگر این اخطار نامبرده قبل از انقضای مدت یک سال مذکور با موافقت طرفین پس گرفته شود این اخطار باید در آن واحد به شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری نیز ارسال شود.
طرف متعاهدی که اخطار خاتمه موافقت نامه را دریافت کرده است به آن پاسخ وصول خواهد داد و در صورت عدم اعلام وصول اخطار مذکور چهارده روز پس از تاریخ وصول به شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری به طرف متعاهد دیگر وصول یافته تلقی خواهد شد.
ماده 16 - موافقتنامه فعلی و کلیه اصلاحات مربوط به آن در نزد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهد رسید.
ماده 17 - این موافقتنامه به تصویب مقامات مربوطه طرفین متعاهدین رسیده و پس از تاریخ مبادله اسناد مصوبه آن به موقع اجرا گذارده می شود.
برای تایید مراتب بالا نمایندگان تام الاختیار امضاکننده زیر که از طرف دولت متبوع خود دارای اختیارنامه می باشد این موافقتنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
این موافقتنامه در تاریخ 25 فروردین 1337 در تهران و به دو زبان فارسی و فرانسه که هر دو متن متساویا معتبر می باشند به امضا رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت پادشاهی بلژیک
ضمیمه
1 - خطوطی که توسط موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه از طرف دولت ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
نقاطی در ایران . نقاطی در خاورمیانه و خاور نزدیک از راه نقاط واقعه در اروپا به بروکسل و یا انورس و نقاط ماورا در هر جهت .
2 - خطوطی که توسط موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه از طرف دولت بلژیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
نقاطی در بلژیک از راه نقاط واقعه در اروپا و خاورمیانه و خاور نزدیک به تهران و یا آبادان و نقاط ماورا در هر دو جهت .
3 - موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه دولت پادشاهی بلژیک حق ندارند به حمل مسافر - بار و پست از ایران به مقصد پاکستان غربی - افغانستان - عراق - سوریه - عربستان سعودی و کویت مبادرت نمایند.
و نیز حق ندارند مسافر و بار و پست از نقاط مزبور حمل و در ایران پیاده کنند.
4 - موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه دولت شاهنشاهی ایران حق ندارند به حمل مسافر - بار و پست از بلژیک به مقصد آلمان غربی - اتریش و بریتانیای کبیر مبادرت نمایند و نیز حق ندارند مسافر - بار و پست از نقاط مزبور حمل و در بلژیک پیاده کنند.
5 - موسسه یا موسسات هواپیمایی معینه دولت پادشاهی بلژیک حق ندارند به تاسیس سرویس مخصوص بار بین تهران و بیروت و بالعکس مبادرت نمایند. تهران به تاریخ 25 فروردین 1337.
آقای سفیر
معطوفا به موافقتنامه مربوط به حمل و نقل هوایی که در تاریخ 25 فروردین 1337 در تهران فیمابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک امضا شده است افتخار دارم که به نام دولت متبوع توافقی را که در خصوص تفسیر موافقتنامه مزبور به عمل آمده است تایید نمایم .
شرایط مندرجه در بندهای 3 و 4 ضمیمه موافقتنامه در پاره ای قسمتها از خطوط که در این بندها ذکر شده است در صورتی که برای بهره برداری از آنها موافقتنامه همکاری تجاری بین موسسات معینه طرفین متعاهدین منعقد و به تصویب مقامات هوایی طرفین برسد لازم الاجرا نخواهد شد.
در خصوص حق توقیف مسافرین در سرویسهای ترانزیت موافقت شد که روش معمول درباره موسسه یا موسسات طرفین متعاهدین لااقل به اندازه روشی که در مورد موسسات سایر دول که در خطوط هوایی مشابه کار می کنند معمول می گردد مساعد باشد.
ضمنا موافقت به عمل آمده است که تا هنگام اجرای موافقتنامه موسسه یا موسسات معینه هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند طبق مقررات این موافقتنامه و پیوست آن و نامه حاضر موقتا در خطوط مصرحه به کار پردازند. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می نمایم .
دکتر علیقلی اردلان - وزیر امور خارجه
جناب آقای پل بین سفیر کبیر بلژیک - تهران
تهران به تاریخ 25 فروردین 1337
آقای وزیر
احتراما دریافت نامه ای را که آن جناب خطاب به این جانب امروز مرقوم فرموده اند و متن آن از قرار زیر است اعلام می دارد:
معطوفا به موافقتنامه مربوط به حمل و نقل هوایی که در تاریخ 25 فروردین 1337 در تهران فیمابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک امضا شده است افتخار دارم که به نام دولت متبوع توافقی را که در خصوص تفسیر موافقتنامه مزبور به عمل آمده است تایید نمایم .
شرایط مندرجه در بندهای 3 و 4 ضمیمه موافقتنامه در پاره قسمت هایی از خطوط که در این بندها ذکر شد و جهت بهره برداری از آنها موافقتنامه
همکاری تجاری بین موسسات معینه به وسیله طرفین متعاهدین منعقد و به تصویب مقامات هوایی طرفین برسد لازم الاجرا نخواهد شد.
در خصوص حق توقیف مسافرین در سرویسهای ترانزیت موافقت شده که روش معمول درباره موسسه یا موسسات طرفین متعاهدین لااقل به اندازه روشی که در مورد موسسات سایر دول که در خطوط هوایی مشابه کار می کنند معمول می گردد مساعد باشد.
ضمنا موافقت به عمل آمده است که تا هنگام اجرای موافقتنامه موسسه یا موسسات معینه هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند طبق مقررات این موافقتنامه و پیوست آن و نامه حاضر موقتا در خطوط مصرحه به کار پردازند. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می نمایم .
پ. بین - سفیر کبیر بلژیک
جناب آقای دکتر علیقلی اردلان
وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران
متن موافقتنامه فوق ضمیمه قانون راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :