جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده 1 - مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی نسبت به املاک و اموال غیر منقول
مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم
خرداد ماه 1321 که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک
دادگستری مجلسین در هیاتهای بدوی تعیین تکلیف قطعی نگردیده است .
دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدید نظر دعاوی مزبور
دادگاه استان حوزه صلاحیتدار می باشد.
تبصره - پرونده های موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون
مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذر ماه 1335) که در جریان رسیدگی هیاتهای
تجدید نظر املاک واگذاری بوده در همان هیاتها رسیدگی خواهد شد ولی از
تاریخ اجرای این قانون در هیات تجدید نظر باقی خواهد ماند و هر هیات مرکب
از سه نفر خواهد بود.
ماده 2 - ترتیب رسیدگی دادگاهها به دعاوی مزبور مطابق مقررات قانون
راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری است و دادگاههای شهرستان و
استان برای رسیدگی به این دعاوی تشکیلات فعلی خود را دارا خواهند بود.
ماده 3 - احکام دادگاههای استان که در اجرای این قانون صادر می شود غیر
قابل فرجام است .
ماده 4 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس
شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :