جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده اول - برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین اهالی و ساکنین مناطق
مرزی و هر محل دیگری که وزارت دادگستری مناسب و مقتضی بداند مجاز است
دادگاه بخش سیار تشکیل دهد.
تبصره - دادرس دادگاه باید از قضات مجرب که سن آنها کمتر از پنجاه
سال نباشد انتخاب شود و نیز می توان از بین کارمندان قضایی بازنشسته که
دارای تجربه هستند و سن آنها از هفتاد سال متجاوز نباشد دادرس دادگاه را
انتخاب نمود.
ماده دوم - امور راجع به دادگاه بخش سیار از قرار زیر است :
1 - دعاوی مذکور در فقرات یازده گانه ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که خواسته یا بهای آن در موارد شق یک و دو و چهار بیش از یکصد
هزار ریال نباشد.
2 - جرائم در حدود خلاف و جنحه .
ماده سوم - دادگاه بخش سیار در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر
میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود.
ماده چهارم - اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد و دادگاه با توجه به
اصول و قوانین باید حتی المقدور سعی و اهتمام کند اختلافات طرفین را به طور
کدخدامنشی و اصلاحات ذات البین قطع و فیصله دهد و به دادرسی دعاوی که به
دادگاه سیار رجوع می شود هزینه ای تعلق نخواهد گرفت و دادگاه نباید در هر
بخش زائد از مدت یک ماه توقف کند.
ماده پنجم - در صورتی که دعاوی مطروح در دادگاه بخش سیار به صلح و
سازش خاتمه نیافت و بر اثر دادرسی منتهی به صدور حکم گردید احکام این
دادگاه در امور مالی در دعاوی مدنی که بهای خواسته آن از پنج هزار ریال
تجاوز نکند و همچنین در امور کیفری هر گاه مدت حبس بیش از دو ماه و یا
جزای نقدی زائد از پنج هزار ریال نباشد قطعی و غیر قابل شکایت خواهد بود
و چنان چه خواسته دعوی حقوقی متجاوز از پنج هزار ریال باشد احکام دادگاه
در دادگاه شهرستان حوزه مربوطه قابل پژوهش است و در مورد حکم حبس و جزای
نقدی که زائد بر مدت دو ماه و پنج هزار ریال باشد مرجع رسیدگی پژوهشی
دادگاه استان است .
تبصره - وزارت دادگستری می تواند به دادرسان و کارمندان اداری و به
طور کلی به مامورین وابسته دادگاه بخش سیار در حدود مقررات فوق العاده
روزانه تادیه کند و وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنها بگذارد.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد
ماه 1335 لایحه فوق که در تاریخ سی ام بهمن ماه 1335 به تصویب کمیسیون
مشترک دادگستری مجلسین رسیده است و موقتا قابل اجرا می باشد.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1335/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :