جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


ماده 81 - 1 - هر کس نسبت به رییس مملکت به هر نحوی از انحا توهین نماید
از سه ماه تا سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.
2 - هر کس علنا نسبت به رییس یک مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت
خارجی در ایران به هر نحوی از انحا توهین نماید محکوم به سه ماه تا دو
سال حبس تادیبی خواهد شد مشروط به اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکوره
نسبت به ایران معامله متقابله شود.
در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است
و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
ماده 81 سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از بیستم اردیبهشت ماه
1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :