جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

&
ماده اول - اختیاراتی که در ماده واحده مصوبه 14 اردیبهشت 1310 به
وزارت مالیه راجع به تخفیف قیمت باندرل تریاک داده شده از بدو اجرای
قانون مزبور به نحو ذیل اعمال خواهد شد:
در آذربایجان - گیلان - مازندران - استرآباد - قزوین - کردستان - خمسه و
گروس - خوزستان - بلوچستان - شهر تهران و حومه آن و بلوک ساوجبلاغ و
شهریار و دماوند سی شاهی و در سایر نقاط دو قران به هر مثقال تخفیف داده
خواهد شد.
ماده دوم - به کلیه لول های تریاک مصرف داخلی باندرلی الصاق خواهد شد
که وزن لول تریاک و قیمت باندرل مزبور را مصرح باشد.
ماده سوم - مسافرین می توانند در سفر برای مصرف خود تا چهار مثقال
تریاک با باندرل محلی که از آنجا حرکت کرده اند همراه داشته باشند.
ماده چهارم - فروش تریاک با باندرل فقط توسط اشخاصی به عمل خواهد آمد
که از موسسه انحصار تریاک تحصیل جواز فروش نمایند - مگر در نقاطی که شعبه
فروش از طرف موسسه انحصار تریاک نباشد - چنانچه اشخاص بدون تحصیل جواز
مبادرت به فروش تریاک نمایند تریاک آنها ضبط خواهد شد و در هر صورت نباید
تریاک با باندرل مصرف داخلی مورد استفاده تجارتی واقع شده و موضوع
مال التجاره گردد.
این نظامنامه که مشتمل بر چهار ماده است در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و ده به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده و
به موجب قانون راجع به تخفیف قیمت باندرل تریاک مصوب 14 اردیبهشت ماه
1310 قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
&
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/02/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :