×

قانون راجع به اشخاص ممنوع الوکاله

قانون راجع به اشخاص ممنوع الوکاله

قانون-راجع-به-اشخاص-ممنوع-الوکاله
ماده واحده - اشخاص ممنوع الوکاله به عنوان انتقال حق یا مالی از غیر
نمی توانند اصالتا در هیچ یک از محاکم محاکمه نمایند و محاکم در این موارد
آنها را نخواهد پذیرفت مگر اینکه حق یا مال ارثا منتقل شده باشد.
چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا
(قانون راجع به اشخاص ممنوع الوکاله ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و
دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1310/02/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.