جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده اول - مرتکبین هر یک از جرمهای ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال
محکوم خواهند شد:
1 - هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا
شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با
سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا
جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه های مزبور در
ایران تشکیل شده باشد.
2 - هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا
رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی است اگر
چه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.
ماده دوم - هر کس به نحوی از انحا برای جدا کردن قسمتی از ایران یا
برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام نماید محکوم به حبس
موبد با اعمال شاقه خواهد شد.
ماده سوم - هر کس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلا بر ضد مملکت ایران
مسلحا قیام نماید محکوم به اعدام می شود.
ماده چهارم - هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از
جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مامورین دولتی
قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده اند برای دولت
یا مامورین دولتی افشا نماید از مجازات معاف خواهد بود.
تبصره - مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به
بالا است .
ماده پنجم - هر کس برای یکی از جرمها و یا مجرمین مذکوره در مواد 1 و
2 و 3 در ایران به نحوی از انحا تبلیغ نماید و هر ایرانی که بر علیه
سلطنت مشروطه ایران یا بر له یکی از جرمها و یا مجرمین مذکور در مواد فوق
به نحوی از انحا در خارج از ایران تبلیغ کند محکوم به یک سال تا سه سال
حبس تادیبی خواهد شد.
ماده ششم - اشخاصی که جرمهای مذکوره در مواد 2 و 3 را در خارج از
ایران مرتکب شوند و ایرانیان مذکور در قسمت اخیر ماده 5 پس از ورود به
خاک ایران تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده هفتم - ماده 60 و ماده 79 قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از
اول تیر ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا
(قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت ) مشتمل بر هفت ماده
که در تاریخ 22 خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون
قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :