جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


ماده واحده - به جای قسمتی از مواد قانون خدمت نظامی مصوب 16 خرداد
1304 مواد ذیل تصویب می شود:
به جای ماده 4 - مملکت ایران مطابق تشکیلات قشونی به نواحی سربازگیری
منقسم شده و افراد وظیفه در مراکز حوزه های سربازگیری خود به خدمت احضار و
مطابق نظریه وزارت جنگ به قسمتهای قشونی تقسیم می شوند.
به جای ماده 5 - در تمام نواحی سربازگیری به موجب پیشنهاد وزارت جنگ و
تصویب هیات وزرا و صدور فرمان همایونی عمل سربازگیری از 15 مهر ماه هر
سال شروع و تا آخر آذر ماه همان سال خاتمه خواهد یافت .
به جای ماده 6 - در سه ماهه آخر هر سال دفاتر احصاییه و سجل احوال هر
ناحیه سربازگیری صورتی از کلیه افرادی که در سال آتی به سن سربازی می رسند
و در ثبت حوزه های جز می باشند از دفتر سجل نفوس آن محل استخراج و به نواحی
سربازگیری تسلیم و نواحی سربازگیری پس از تطبیق صورتهای مزبور با دفاتر
نفوس محل به وسیله روسای مافوق خود به وزارت جنگ ارسال می دارند.
تبصره - تهیه و تحویل صورتهای مزبور به نواحی و تطبیق آنها با دفاتر نفوس
و ارسال به وزارت جنگ نباید از ماه آخر سال تجاوز نماید.
به جای ماده 7 - وزارت جنگ پس از وصول صورتهای مزبور در فروردین ماه هر
سال عده نفراتی را که در آن سال لازم خواهد داشت با تعیین تقسیم آن به
نواحی به اضافه صدی بیست برای کسور احتمالی معین کرده و برای نواحی
سربازگیری و حوزه های قشونی ارسال خواهد نمود.
به جای ماده 8 - مادامی که احتیاجات قشونی کمتر از میزان افرادی است که
باید برای خدمت نظامی احضار شوند افراد لازم برای احتیاجات وزارت جنگ به
ترتیب ذیل از بین واجدین شرایط خدمت نظامی معین خواهد شد:
1 - غیر متاهل 2 - متاهل بودن اولاد 3 - متاهل با اولاد. برای تامین
احتیاجات قشونی افراد وظیفه طبقه اول مقدم بر طبقه ثانی و طبقه ثانی مقدم
بر طبقه ثالث خواهد بود در صورتی که تعداد هر طبقه اضافه بر احتیاج بوده
باشد افراد لازم از بین آنها مطابق تقدم تاریخ ولادت انتخاب و به بقیه
موقتا مرخصی خانه داده می شود.
به جای ماده 9 - در صورتی که انتخاب از بین افرادی باید به عمل آید که
تاریخ روز و ماه تولد آنان در اوراق سجلی ذکر نشده یا ذکر شده و تاریخ
تولدشان یک روز باشد تقدم با کسانی خواهد رود که نسبت به افراد دیگر ردیف
خود دیرتر ورقه سجل گرفته اند.
به جای ماده 10 - افراد در چهار سال دوره احتیاط پس از سه سال اول احتیاط
یک مرتبه و ذخیره مقدم هر دو سال یک مرتبه و افراد ذخیره تالی هر سه سال
یک مرتبه در حوزه خود برای مدت یک ماه مشق نظامی باید حاضر شوند موعد و
ترتیب آن مطابق نظامنامه که وزارت جنگ تهیه خواهد کرد معین خواهد شد.
به جای ماده 11 - اشخاصی که در سن سربازی و یا بعد از آن بخواهند داخل
خدمت دولتی یا اجتماعی یا مشاغل آزادی که مستلزم اجازه رسمی دولت است
بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت السلاح و یا معافیت از خدمت نظامی را در
دست داشته باشند و بدون اوراق مزبور دوائر کشوری و موسسات از قبول آنها
باید خودداری نمایند.
به جای ماده 13 - اشخاصی که قبل از رسیدن به سن سربازی داوطلبانه دو سال
تحت السلاح خدمت نموده اند پس از خاتمه خدمت تحت السلاح جز ذخیره محسوب خواهند
شد مشروط به اینکه پس از رسیدن به سن لااقل هیجده سالگی شروع به خدمت کرده
باشند.
به جای ماده 15 - کسانی که از خدمت نظام وظیفه عمومی به واسطه علل مزاجی
به تصدیق دو نفر از اطبا نظامی که عدم استعداد آنها را برای خدمت نظامی
تصدیق نمایند معاف می باشند:
1 - نابینا از یک یا دو چشم .
2 - قوزی .
3 - کر.
4 - لال .
5 - شل و چلاق .
6 - یک دست .
7 - فاقدین شست و سبابه دست راست .
8 - اشخاص قصیرالقامه که قد آنها از یک گز و نیم کمتر باشد.
9 - اشخاص مسلول و مبتلای امراض غیر قابل علاج .
10 - معیوبین از چشم که از عهده خدمات نظامی برنیایند.
تبصره 1 - اشخاص ضعیف البنیه یا مرضای قابل معالجه قبل از رفتن به خدمت
تحت السلاح به خرج دولت معالجه خواهند شد.
تبصره 2 - در صورتی که دو نفر طبیب نظامی در محل تشکیل مجلس سربازگیری
حاضر نباشند وظیفه مذکور در فوق به دو نفر طبیب غیر نظامی که از طرف
اداره نظام وظیفه معین می شوند محول می گردد.
به جای ماده 16 - کسانی که به واسطه موقعیت خود از خدمات نظامی معاف
می باشند:
1 - حکام شرع مجاز به اجتهاد یا فتوی از مراجع تقلید یا فتوی و علما درجه
اول مذاهب زرتشتی و کلیمی و مسیحی و مدرسین علوم معقول و منقول .
2 - یگانه پسر هر مرد یا زنی که به واسطه علت مزاج از اداره امر معاش خود
عاجز و کفالت بر عهده آن پسر باشد در تمام مدت کفالت .
3 - پسر دوم هر مرد یا زنی که یک پسرش در خدمت تحت السلاح بوده و در صورت
داشتن پسر سوم آن پسر به سن 18 نرسیده باشد.
4 - پسر هر مرد یا زنی که یک پسرش به موجب قانون نظام وظیفه به خدمت
احضار و در خدمت وفات کرده باشد در صورتی که آن مرد یا زن پسر دیگری هم
داشته باشد این معافیت تا زمان رسیدن پسر دیگر به سن هیجده سالگی خواهد
بود.
5 - هر جوانی که نفقه ده یک خانواده بوده و در محل پدر یا برادر پدر زن و
یا برادر زنی که وضعیت اعاشه آنها اجازه کفالت امور خانواده مشمول را
بدهد نداشته باشد مادام که این وضعیت باقی است .
مشمولی که در سال احضار به خدمت تاهل اختیار کند حق معافیت از خدمت
سربازی را به عنوان ضرورت تکفل از عیال خود نخواهد داشت .
6 - دو نفری که مشترکا کفیل یک یا چند خانواده باشند و در یک سال هر دو
برای خدمت سربازی دعوت شوند آن که بیشتر به عائله کمک می کند مادامی که
این وضعیت باقی است از خدمت معاف خواهد بود.
7 - یکی از دو پسر پدر یا مادری که هر دو در یک سال به خدمت نظامی احضار
می شوند به انتخاب پدر و در صورت نبودن پدر به انتخاب مادر برای مدت دو
سال معاف خواهد بود.
8 - به طور کلی مطابق مقررات فقره 7 این ماده از دو پسر یکی معاف و مطابق
مقررات فقره 3 و 4 از سه پسر در صورت نرسیدن پسر سوم به سن 18 سالگی و یا
بودن یک پسر در خدمت نظامی یک نفر معاف و چهار پسر نیز یک نفر و از پنج
پسر دو نفر معاف خواهد بود.
9 - هر جوانی که کفیل معیشت منحصر به فرد پدر یا مادر جد یا جده پیر و
علیل و از کار افتاده خود باشد مادام که حال بدین منوال است .
تبصره - در صورت ادامه تکفل مقرر در فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9
این ماده تا پنج سال متوالی در آخر پنج سال کلیه متکفلین بدون استثنا
برای فرا گرفتن مقدمات تعلیمات نظامی برای چهار ماه به خدمت نظامی احضار
و پس از خاتمه آن مرخص و جز ذخیره محسوب خواهند شد.
به جای ماده 17 - محصلینی که در مدارس عالیه و سیکل دوم متوسطه داخله یا
خارجه مشغول تحصیل باشند و به سن سربازی برسند تا موقع اتمام و اکمال
تحصیلات خود از خدمت نظامی معاف هستند.
به جای ماده 18 - مدت خدمت تحت السلاح دارندگان تصدیقنامه رسمی (دیپلم به
بالا) از مدارس عالیه داخله یا خارجه فقط یک سال و دارندگان تصدیقنامه
دوره کامل مدارس متوسطه داخله یا خارجه 18 ماه خواهد بود.
تبصره - فارغ التحصیل های مدارس عالیه و متوسطه مخصوص تشکیل کادرهای
صاحب منصبی احتیاط هستند و وزارت جنگ با تشکیل مدارس صاحب منصبی احتیاط
وسائل نیل آنها را به مقام صاحب منصبی احتیاط در مدت خدمت تحت السلاح مقرر
در این ماده فراهم خواهد نمود.
به جای ماده 19 - طلاب علوم دینیه در صورت اشتغال به تحصیل تا اکمال و
خاتمه تحصیلات خود در صورتی که تحصیلات آنها مطابق مدارس عالیه و یا متوسطه
بوده باشد مشمول مقررات ماده 17 و 18 خواهند بود.
به جای ماده 20 - برای اجرای مقررات ماده 5 این قانون وزارت جنگ مقدمات
جریان سربازگیری را در تمام مملکت از 15 فروردین ماه تا آخر شهریور ماه
هر سال از حیث اعلان اسامی مشمولینی که در 15 مهر ماه آن سال باید خود را
برای خدمت نظامی حاضر نمایند و رسیدگی به وضعیت مشمولین و تهیه و تکمیل
اوراق آنهایی که مطابق فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ماده 16
قانون خود را معاف می دانند حاضر خواهد نمود که پس از صدور فرمان همایون
در احضار مشمولین بدون فوت وقت مجالس سربازگیری به اوراق متکفلین و اشخاص
مذکور در ماده 1 و سوابق و مدارک آنها که قبلا به وسیله حوزه های سربازگیری
هر محل تهیه شده است رسیدگی و سربازان مسلم را به سربازخانه ها اعزام و
برای اشخاص واجد شرایط معافیت سند معافیت صادر نماید.
به جای ماده 21 - پس از صدور اوامر وزارت جنگ در باب احضار افراد به خدمت
نظامی مامورین سربازگیری با صاحب منصبان ساخلو که برای هر حوزه معین و از
15 فروردین تا آخر شهریور ماه هر سال مامور اجرای مقررات ماده فوق
می باشند با دفاتر مذکور در ماده 6 به مراکز خود رفته با اطلاع مامورین
کشوری اسامی کلیه افراد ساکن آن حوزه را که واجد سن سربازی شده و یا
معافیت موقت آنها خاتمه یافته است اعم از مقیم یا مسافر یا دفاتر نفوس
تطبیق می نمایند که در روز معین سربازگیری محل دعوت شوند.
کلیه افراد مذکور در فوق مکلف می باشند که در موعد معین در مجلس سربازگیری
حضور به هم رسانند و در عوض مسافرین و اشخاص علیل غیر قادر به حرکت باید
پدر یا برادر یا یکی از اقوام نزدیک یا شخص دیگری را که به نمایندگی
تعیین نمایند حاضر شوند.
به جای ماده 22 - برای اجرای عمل سربازگیری در مرکز هر حوزه سربازگیری
مجلسی مرکب از اعضا مفصله ذیل تشکیل می شود:
1 - حاکم و روسای مالیه - بلدیه - نظمیه - امنیه - مدعی عمومی و سجل
احوال در صورت بدون روسای مزبوره در محل .
2 - از یک الی پنج نفر صاحب منصب به انتخاب فرمانده ناحیه سربازگیری و یک
یا دو نفر طبیب نظامی .
در صورت نبودن طبیب نظامی در محل مطابق تبصره 2 ماده 15 رفتار خواهد شد.
3 - پنج نفر از معاریف و معتمدین اهل محل که سه نفر آنها عضو اصلی و دو
نفر عضو علی البدل خواهند بود - یک نفر از اعضای اصلی باید از طبقه علما
باشد.
انتخاب معتمدین فوق به نظر حاکم و فرمانده ساخلو و رییس حوزه سربازگیری
محل به عمل می آید.
تبصره - در صورتی که تشکیل مجالس سربازگیری در مدت مقرره در ماده 5 در
تمام مملکت غیر مقدور باشد نواحی و حوزه های سربازگیری مکلف خواهند بود
مجالس سربازگیری را به محض تهیه مقدمات یکی بعد از دیگری در طول سال
تشکیل و به احضار افراد اقدام نمایند به طوری که افراد آن سال در همان
سال احضار به خدمت شوند.
به جای ماده 23 - ریاست مجلس سربازگیری به عهده حاکم و نظارت آن با رییس
حوزه سربازگیری محل و مسئولیت مشترکه متوجه کلیه اعضا آن خواهد بود.
به جای ماده 25 - وظایف مجلس سربازگیری از قرار ذیل است :
1 - امر دولت در احضار افراد به خدمت نظامی و مواردی که مطابق قانون از
خدمت نظامی دائما یا موقتا معاف می باشند برای حاضرین قرائت می شود.
2 - اسامی اشخاصی که در آن سال برای خدمت دعوت شده اند مطابق دفاتری که
حوزه های سربازگیری استخراجا طبق صورتهای ارسالی دفاتر احصاییه و سجل
احوال محل تهیه نموده اند یک یک به صدای بلند خوانده و حاضر و غایب معین
شده و اشخاص حاضر معاینه گردیده آنهایی که قابلیت سربازی ندارند خارج و
سند معافیت به آنها داده می شود.
3 - به اسناد اشخاصی که مطابق فصل دوم این قانون معاف می باشند و طبق ماده
20 قبلا از طرف حوزه های سربازگیری با تحقیقات محلی تنظیم و تکمیل گردیده
رسیدگی کرده پس از تصدیق حقانیت آنها در مقابل اسامی آنان در دفتر
سربازگیری ذکر علل را نمود و سند معافیت به آنها می دهد.
4 - اشخاصی که در دفتر اسامی نامشان ذکر شده ولی به واسطه مسافرت یا مرضی
نتوانند حاضر شوند و نماینده فرستاده باشند از نماینده آنها تحقیقات لازمه
به عمل آمده علل عدم حضور و لیاقت و عدم لیاقت و معافیت و عدم معافیت
آنها در مقابل اسمشان قید و سند مقتضی به نماینده آنها داده خواهد شد.
5 - دفاتر اسامی که از طرف حوزه های سربازگیری تهیه و به مجلس سربازگیری
تسلیم شده با دفتر نفوس محلی تطبیق و در صورت اختلاف علل و موجبات آن
تحقیق شده و بر طبق آن تحقیقات عمل می شود و پس از اتمام عملیات دفاتر
مذکوره بسته شده و به امضای تمام اعضای مجلس خواهد رسید.
6 - پس از موضوع کردن معافین از خدمت نظامی عده مورد احتیاج از مجموع
افراد قابل سربازی انتخاب و به بقیه افراد اضافه بر احتیاج مرخصی خانه تا
احضار ثانوی داده خواهد شد بدیهی است در مرخصی افراد اضافه بر احتیاج
طبقات سه گانه مقرره در ماده 8 باید ملحوظ شود و طبقه سوم مقدم بر طبقه
دوم و طبقه دوم مقدم بر طبقه اول خواهد بود.
به جای ماده 26 - رسیدگی به وضعیت افراد علنی و در حضور حاضرین در مجلس
سربازگیری به عمل می آید.
به جای ماده 27 - وضعیت هر یک از افراد باید در مقابل اسم آن شخص در دفتر
صورت مجلس سربازگیری ثبت و به امضای رییس دفاتر و منشی مجلس سربازگیری
برسد.
به جای ماده 28 - در صورت اختلاف آرا بین اعضا مجلس سربازگیری رای اکثریت
قاطع خواهد بود.
به جای ماده 29 - اشخاصی که بدون عذر موجه در مجلس سربازگیری حاضر نشوند
و یا نماینده نفرستند برای استنکاف از حضور در مجلس سربازگیری یا فرار پس
از ثبوت تقصیر در محکمه اداری جلب به خدمت سربازی شده و در عوض دو سال به
سال تحت السلاح خواهند ماند.
تبصره - در صورت ثبوت عذر موجه برای غیبت محکمه اداری با مشمول مزبور
مطابق مقررات قانونی رفتار خواهد نمود.
به جای ماده 31 - قانون خدمت نظامی مصوب 16 خرداد ماه 1304 که به موجب
قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب 23 مرداد ماه 1310 نسخ شده
ماده ذیل تصویب می شود:
محکمه اداری مذکور در ماده 29 به ریاست رییس ناحیه یا رییس حوزه
سربازگیری و عضویت نماینده حکومت و سجل احوال و امنیه و نظمیه محل در
مراکز نواحی و حوزه ها تشکیل می گردد.
به جای ماده 32 - هر یک از افراد ذخیره که در موقع احضار برای مشق نظامی
بدون عذر موجه حاضر نشوند پیش از ثبوت تقصیر در محکمه نظامی از یک ماه تا
سه ماه محکوم به حبس می گردند.
به جای ماده 33 - حکم مذکور در ماده فوق در مورد افراد احتیاط نیز جاری
است .
به جای ماده 34 - که به موجب قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه نسخ
شده ماده ذیل تصویب می شود:
مدتی را که مستخدمین رسمی و مستخدمین جز قبل از تاریخ اجرای این قانون
انجام خدمت نظام وظیفه نموده و یا بعدا بنمایند جزو مدت خدمت آنها محسوب
شده وزارت خانه ها و ادارات مربوطه مکلفند آنها را پس از دوره خدمت نظامی
به خدمت خود بپذیرند و همین طور مستخدمین دیگر ادارات که بر اثر این
قانون به خدمت نظام وظیفه دعوت می شوند پس از خاتمه خدمت تحت السلاح برای
اشتغال به خدمت سابق خود یا خدمات دیگر دولتی بر سایرین مقدم خواهند بود.
به جای ماده 36 - این قانون از تاریخ دهم مهر ماه 1310 به موقع اجرا
گذارده می شود. اشخاصی که به موجب قانون خدمت نظامی مصوب 16 خرداد ماه
1304 مشمول بوده اند از حیث معافیت تابع مقررات مواد 15 - 16 - 17 - 18 -
19 این قانون خواهند بود.
نظامنامه اجرای این قانون توسط وزارتین جنگ و داخله تدوین و پس از تصویب
هیات وزرا به وسیله وزارت جنگ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی ام شهریور ماه یک هزار و
سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :