جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


ماده واحده - مواد 7 - 8 - 9 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307
نسخ و به جای آنها مواد ذیل تصویب و ده روز پس از تصویب به موقع اجرا
گذاشته می شود:
ماده 7 - پس از انقضا یک سال از تاریخ اجرا مقررات راجعه به سجل احوال در
هر حوزه کسانی که ورقه یا کتابچه هویت نداشته باشند یا تکالیفی را که بر
طبق مواد 1 و 4 و 5 و 6 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد 1307 به عهده آنها
قرار گرفته انجام ندهند علاوه بر اینکه به موجب حکم محکمه محکوم به انجام
تکالیف مزبوره می شوند به حبس تادیبی قابل ابتیاع نیز از هشت روز تا دو
ماه از قرار روزی پنج تا پنجاه قران محکوم خواهند گردید و در صورتی که
خود آنها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعی تکلیف خود را راجع به اسناد
سجلی و یا ثبت واقعه انجام ندهند مامورین نظمیه در شهرها و مامورین امنیه
در قصبات و قرا آنها را برای انجام تکلیف نزد مامورین سجل احوال محل حاضر
خواهند نمود.
اشخاصی که قبل از اجرا این قانون تکالیف مزبوره را انجام نداده باشند در
صورتی که تا دو ماه از تاریخ اجرا این قانون به تکالیف قانونی خود عمل
کنند از تعقیب آنها صرف نظر می شود و الا مشمول مقررات این ماده خواهند
بود.
ماده 8 - هر گاه اختلافی راجع به اسناد سجل احوال ایجاد شود رسیدگی آن در
محکمه ابتدایی و در صورت نبودن آن در نزدیکترین محکمه صلح به عمل می آید و
تا موقعی که از طرف محکمه مزبور اسناد مذکور به موجب حکمی ابطال نشود آن
اسناد به اعتبار خود باقی خواهند بود و فقط محاکم مزبور می توانند به
تصحیح آن اسناد امر صادر کنند در این صورت مامور سجل احوال رای محکمه را
در دفتر مخصوصی ضبط و در حاشیه دفتر اصلاح شده قید و بر طبق رای مزبور
ورقه جدید صادر می نماید.
در ورقه جدید باید این نکته قید شود که به موجب حکم محکمه و برای اصلاح
ورقه سابق صادر شده است حکمی که به موجب این ماده صادر می شود فقط درباره
متداعیین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است .
تبصره 1 - هر گاه اوراق سجل احوال از حیث مقررات مربوطه به نظام وظیفه
مورد اعتراض اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال گردد به طریقی که به
موجب ماده 9 مقرر است رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - اشتباهاتی را که ممکن است در تنظیم اوراق سجل احوال از طرف
اداره مربوطه به عمل آمده باشد می توان با موافقت اداره سجل احوال و صاحب
ورقه تصحیح نمود لیکن این تصحیح در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
تبصره 3 - اگر در دعوایی که برای تصحیح اوراق سجل احوال در محکمه اقامه
می شود اداره سجل احوال مستقیما سمت مدعی یا مدعی علیه را نداشته باشد
محکمه مکلف است دوسیه را به اداره سجل احوال ذیمدخل احاله نماید و اداره
مزبوره باید فورا عقیده خود را کتبا با دوسیه امر به محکمه تسلیم کند و
محکمه پس از ملاحظه عقیده اداره مزبور مطابق مقررات قانونی حکم مقتضی را
صادر می نماید.
ماده 9 - نسبت به اوراق هویتی که از طرف اداره کل نظام وظیفه یا اداره کل
احصاییه و سجل احوال در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات از حیث مقررات
مربوطه به نظام وظیفه مورد اعتراض واقع شود به وسیله هیاتی مرکب از حاکم
یا نماینده او و نماینده اداره نظام وظیفه و نماینده احصاییه و سجل احوال
و یک نفر طبیب به انتخاب اداره نظام وظیفه و یک نفر معتمد محلی که با
تصویب مامورین مزبور دعوت می شود رسیدگی و راپورت آن با دوسیه مربوطه به
تهران ارسال می گردد. در مرکز هیاتی مرکب از نمایندگان ارشد اداره نظام
وظیفه و اداره احصاییه و یک نفر طبیب به انتخاب اداره نظام وظیفه و یک
نفر طبیب به انتخاب صحیه کل مملکتی و مدعی العموم ابتدایی یا نماینده او
به راپورت مزبور رسیدگی خواهد کرد و رای هیات فوق الذکر که به اکثریت قطعی
خواهد بود ابلاغ و مدلول آن در روی ورقه هویت در ستون ملاحظات دفاتر مربوطه
قید می شود لیکن این رای فقط از نقطه نظر مقررات راجعه به نظام وظیفه موثر
خواهد بود.
اوراقی که تا تاریخ اجرای این قانون در محاکم عدلیه نسبت به آنها رسیدگی
به عمل آمده و احکام قطعی صادر گردیده و همچنین اوراقی که در کمیسیون های
تجدید نظر بر طبق قانون سابق مورد رسیدگی واقع شده و تکلیف قطعی آنها
معین و رای کمیسیونهای مزبور به موقع اجرا گذاشته شده است مشمول مقررات
فوق نخواهد بود.
تبصره - اگر ماموری برخلاف حقیقت و قانون شخصی را مورد تعقیب قرار دهد شخص
ذینفع می تواند به موجب قانون 23 مرداد 1310 به محکمه مربوطه شکایت نماید
و در صورت ثبوت به همان مجازات مقرر در ماده 5 قانون مذکور راجع به
مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه محکوم خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم آذر ماه یک هزار و
سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :