جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


ماده اول - از اول فروردین 1311 مواد 1 - 4 - 5 و 6 و همچنین قسمت
(الف ) از ماده 9 و تبصره ماده 10 و قسمت اول از ماده 28 قانون اطاقهای
تجارت مصوبه 10 مهر ماه 1309 ملغی و مواد ذیل به جای آن تصویب و به موقع
اجرا گذاشته می شود:
ماده دوم - در نقاطی که دولت مقتضی بداند اطاق تجارت بر طبق این قانون
تشکیل می شود.
ماده سوم - انتخاب اعضا اطاق تجارت دو درجه است به این ترتیب که پس از
انتشار اعلان مذکور در ماده 14 اشخاصی که مطابق مقررات ماده 9 حق انتخاب
کردن دارند سه برابر عده لازمه را از بین تجاری که مطابق مدلول ماده 10
واجد شرایط انتخاب شدن می باشند به رای مخفی به انتخابات جمعی به اکثریت
نسبی برای مدت سه سال انتخاب می نمایند و هیات دولت از بین انتخاب شدگان
عده لازمه را برای عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود و در آخر هر یک از
سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضا خارج و عوض آنها را هیات دولت از بین
منتخبین درجه اول معین می نماید - اعضایی که در آخر سال اول و دوم باید
خارج شوند در اولین جلسه رسمی اطاق تجارت پس از تعیین هیات رییسه دائمی به
حکم قرعه معین خواهند شد ولی ممکن است از طرف هیات دولت مجددا به عضویت
انتخاب شوند - در آخر سال سوم کلیه انتخابات باید تجدید شود.
ماده چهارم - حق انتخاب اعضای اطاق تجارت را اشخاصی دارند که اسمشان
در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و دارای جواز تجارت
یا صنفی یا دلالی یا حق العمل کاری باشند.
ماده پنجم - مدیر هر شرکت یا تجارتخانه در مرکز اصلی آن و مدیر شعبه
هر شرکت یا تجارتخانه در غیر مرکز اصلی آن شرکت یا تجارتخانه با شرایط
مذکوره در ماده 10 قانون مهر ماه 1309 به استثنای فقرات (ز) و (ح ) حق
دارند انتخاب شوند.
ماده ششم - عوارضی که به نام اطاق تجارت از شرکتها و تجار و اصناف و
دلال و حق العمل کار گرفته می شود معادل است با صدی یک مالیاتی که به عنوان
مالیات بر شرکتها و تجارت به دولت می پردازند.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1310/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :