جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


ماده 1 - به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ 24 و 29 اسفند ماه 1329
راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیات مختلطی مرکب از پنج نفر از
نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر
یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم مقام او تشکیل می شود.
ماده 2 - دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت
انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود
ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می تواند تا میزان بیست و پنج درصد از
عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره برداری برای تامین مدعا به
احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر ودیعه گذارد.
ماده 3 - دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به مطالبات و دعاوی حقه
دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات خود را به مجلسین
گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده 4 - چون از تاریخ 29 اسفند ماه 1329 که ملی شدن صنعت نفت به
تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت
ایران است دولت مکلف است با نظارت هیات مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و
نیز هیات مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیات عامله در
امور بهره برداری دقیقا نظارت نماید.
ماده 5 - هیات مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در
آن هیات عامله و هیات نظارتی از متخصصین پیش بینی شده باشد تهیه و برای
تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.
ماده 6 - برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیات
مختلط مکلف است آیین نامه فرستادن عده ای محصل بطریق مسابقه در هر سال برای
فراگرفتن رشته های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای
خارج را تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به وسیله وزارت فرهنگ به موقع
اجرا گذارد - مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.
ماده 7 - کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق نفت انگلیس
و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی 1948 تا تاریخ 29 اسفند
ماه 1329 (20 مارس 1951) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده اند می توانند از
این به بعد به نرخ عادله بین المللی همان مقدار را سالیانه خریداری نمایند
و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند
داشت .
ماده 8 - کلیه پیشنهادهای هیات مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی
تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می گردد.
ماده 9 - هیات مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به
کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقدیم کند و
در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلائل موجه درخواست تمدید
نماید و تا زمانی که تمدید مدت بهر جهتی از جهات از تصویب مجلسین نگذشته
است هیات مختلط می تواند به کار خود ادامه دهد.
طرح قانونی بالا که مشتمل بر نه ماده است در جلسه شب یکشنبه هشتم اردیبهشت
ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :