جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - اوراقی که از شرکت سابق نفت به دست آمده است باید کلا در
اختیار کمیسیون منتخب از طرف آقای نخست وزیر مرکب از دادستان کل و شش نفر
از نمایندگان مجلسین قرار گیرد و دادستان کل مکلف است ظرف یک ماه با
حضور هیات مزبور به اوراق مکشوفه مراجعه و آنچه منطبق با قانون مجازات
عمومی است به وسیله دادیاران دیوان کشور که در این مورد کلیه اختیارات
قضات تحقیق را دارند به محاکم عمومی مراجعه نمایند و آنچه جرم نیست ولی
دلیل ارتباط نامشروع ایرانیان با شرکت سابق نفت است به وسیله وزیر
دادگستری در جلسه علنی مجلس شورای ملی اعلام خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه شنبه بیست و پنجم تیر
ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :