×

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هندوستان

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هندوستان

قانون-اجازه-مبادله-عهدنامه-مودت-بین-دولت-شاهنشاهی-ایران-و-دولت-هندوستان
ماده واحده - عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هندوستان که در تاریخ 24 اسفند ماه 1328 به امضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده می باشد تصویب می گردد و به دولت اجازه داده می شود نسخ صحه شده آن را مبادله نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه شنبه چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هندوستان
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
رییس جمهور هندوستان
با توجه به علائق دیرینه که قرنها بین دو کشور موجود بوده و احتیاج متقابل به همکاری برای توسعه و تقویت این علائق و اینکه طرفین مایل به برقراری صلح بین دو کشور به منظور تامین مصالح مشترک دو ملت و ترقی و تعالی دو کشور هستند تمایل خود را برای انعقاد عهدنامه مودت ابراز و نمایندگان تام الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
جناب آقای دکتر علیقلی اردلان کفیل وزارت امور خارجه .
رییس جمهور هندوستان
جناب آقای سید علی ظهیر سفیرکبیر فوق العاده و نماینده تام الاختیار.
نمایندگان بالا پس از ارائه و مبادله اختیارنامه خود که صحیح و معتبر بود با مراتب زیر موافقت نمودند:
ماده 1 - صلح و دوستی دائمی بین دو دولت ایران و هندوستان برقرار و هردو دولت این صلح و دوستی را بین اتباع خود توسعه داده و تحکیم خواهند نمود.
ماده 2 - طرفین متعاهدین معظمین موافقت دارند که نمایندگان سیاسی در پایتختهای دو کشور و نمایندگان کنسولی لازم در جاهایی که مورد توافق دو طرف باشد تعیین نمایند و هر یک از طرفین امتیازات و مصونیتهایی که طبق حقوق بین المللی مقرر است به نمایندگان طرف دیگر اعطا خواهند نمود به طوری که هیچکدام از دو طرف نمایندگان سیاسی و کنسولی طرف دیگر را از حقوق و امتیازات مخصوصی که به نمایندگان سیاسی و کنسولی مشابه هر کشور دیگری اعطا می شود محروم نخواهند کرد.
ماده 3 - طرفین متعاهدین معظمین موافقت می نمایند که مسائل مربوط به امور بازرگانی - گمرکی - کشتیرانی - هواپیمایی و روابط فرهنگی و همچنین مسائل ذیل را:
الف - استرداد مجرمین .
ب - معاضدت قضایی بین دو کشور.
ج - شرایط اقامت و توقف اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف دیگر بر طبق موافقتنامه های مخصوصی که بین طرفین منعقد خواهد شد تنظیم نمایند.
ماده 4 - طرفین متعاهدین معظمین موافقت می نمایند که کلیه اختلافات بین خود را از هر نوع که باشد از مجرای عادی سیاسی با حکمیت و یا از مسالمت آمیز دیگری که به نظر آنها مناسبتر باشد حل نمایند.
ماده 5 - 1 - این عهدنامه به تصویب مقامات مقننه دو کشور خواهد رسید و مبادله اسناد مصوب هر چه زودتر در تهران صورت خواهد گرفت .
2 - این عهدنامه پانزده روز پس از مبادله اسناد مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
با تایید مراتب بالا نمایندگان تام الاختیار فوق الذکر این عهدنامه را که به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده و هر دو متن متساویا معتبر هستند امضا و به مهر خود ممهور نمودند. این عهدنامه در تاریخ 24 اسفند ماه 1328 شمسی هجری مطابق با 15 مارس 1950 در دو نسخه در تهران تنظیم گردید.
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از طرف رییس جمهور هندوستان
متن عهدنامه فوق ضمیمه قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هندوستان بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1330/03/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.