جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده واحده -
1 - میزان مالیات مقرر در ماده (1) قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین
مصوب 24 مهر ماه 1314 از تاریخ اجرای این قانون به شرح پایین اضافه
می شود:
الف - بنزین و نفت لامپا از هر لیتر سی دینار به چهل دینار.
ب - سایر مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی می رسد
مانند نفت دیزل و نفت گاز از هر لیتر ده دینار به پانزده دینار.
2 - ماده 2 قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مورخ 24 مهر ماه 1314 به
طریق ذیل اصلاح می شود:
کلیه مواد نفتی موجود در دست تولیدکنندگان و واردکنندگان و نمایندگان
آنها از تاریخ اجرای این قانون مشمول مالیات مقرر در فوق است اعم از
اینکه نسبت به آنها معامله قبلی شده باشد یا نشده باشد. و معاملاتی که قبل
از تاریخ شانزدهم مرداد ماه 1317 بین تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد
نفتی و یا نمایندگان آنها و مصرف کنندگان واقع شده ولی جنس آن تا تاریخ
مذکور تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتی باید قابل
اجرا شناخته شود که به خریدار مالیاتهای مقرر را طبق این قانون به
فروشنده بپردازد.
3 - این قانون از یکشنبه شانزدهم مرداد ماه 1317 اجرا می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و
سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1317/05/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :