جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


ماده اول - قانون حق الثبت وسایط نقلیه مصوب 12 فروردین 1309 ملغی و به
جای آن از بنزین و مواد مشابهی که به مصرف سوخت موتورهای احتراق داخلی
می رسد و از نفت لامپا از قرار هر لیتری بیست دینار مالیات اخذ می شود.
مودیان این مالیات عبارتند از مصرف کنندگان در موقع خرید مواد فوق و
پرداخت این مالیات با قید محاسبه با مصرف کننده بر اشخاص ذیل تعلق می گیرد:
الف - واردکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق از خارجه وارد شده
باشد.
ب - تولیدکنندگان در موردی که مواد مذکور در فوق در مملکت تولید شده
باشد.
تبصره - مالیاتی را که وزارت مالیه به موجب این قانون از مصرف قشونی
اخذ خواهد نمود به وزارت جنگ رد خواهد کرد.
ماده دوم - مالیاتی که در ماده (1) مقرر شده است به مواد ذیل تعلق
نخواهد گرفت :
الف - کلیه موادی که از خاک ایران به طور ترانزیت عبور داده می شود و
کلیه موادی که در ایران تولید شده و از مملکت صادر می گردد.
ب - موادی که در انبار وسایط نقلیه که از خارجه وارد ایران می شود
موجود است به شرطی که برای هر یک از آنها مقدار مواد موجوده از ده من
تجاوز ننماید.
ماده سوم - مالیات درشکه و کالسکه شخصی و کرایه ماهیانه سی ریال خواهد
بود.
ماده چهارم - نظامنامه اجرای این قانون و طرز وصول مالیات و وظایف
مسئولین پرداخت آن به موجب نظامنامه مصوب هیات وزرا معین خواهد شد.
ماده پنجم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده
می شود.
بقایای مودیان به موجب مقررات قانون حق الثبت وسایط نقلیه مصوب 12 فروردین
ماه 1309 وصول خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پانزدهم آذر ماه یک هزار و
سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1313/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :