جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده اول - به دولت اجازه داده می شود مسکوک ده ریالی نیکلی را که در
داخله رواج قانونی خواهد داشت به قطر 31 میلیمتر و به وزن 12 گرم ضرب و
به جریان بگذارد.
ماده دوم - ترکیب مسکوک فوق عبارت خواهد بود از 25 درصد نیکل و 75
درصد مس .
ماده سوم - مسکوک مزبور مدور و دور آن زنجیردار و در یک طرف آن شیر و
خورشید با برگ بلوط و زیتون قیمت قانونی (ده ریال ) به حروف و در طرف دیگر
سال ضرب با برگ بلوط و زیتون و قیمت قانونی (10 ریال ) به عدد خواهد بود.
ماده چهارم - حد ترخیص قانونی مسکوک فوق الذکر از حیث عیار سی در هزار
و از حیث وزن بیست در هزار خواهد بود.
ماده پنجم - به بانک ملی ایران اجازه داده می شود تا مبلغ دویست میلیون
ریال از مسکوک فوق را ضرب نموده و به جریان بگذارد.
ماده ششم - ضرب مسکوک موضوع این قانون منحصر به دولت است و باید
منحصرا در ضرابخانه دولتی ضرب شود.
ماده هفتم - معادل صد درصد ارزش اسمی مسکوکی که به موجب قانون به
جریان گذاشته می شود پس از وضع هزینه ضرب در بانک ملی ایران در حساب مخصوص
به امانت سپرده خواهد شد.
ماده هشتم - وزارت دارایی مامور اجرای این قانون است .
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سه شنبه بیست و دوم اسفند
ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :