جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده واحده - شهرداری تهران اجازه دارد اراضی و ابنیه مورد حاجت برای
احداث جاده تازه بین تهران و شمیران را به عرض دویست متر به بهای بهمن
ماه 1334 طبق قانون توسعه معابر از صاحبان آنها خریداری کرده و یکصد و
بیست متر آن را برای جاده مزبور و بقیه را برای نیازمندیهای شهرداری مورد
استفاده قرار داده و یا لدی الاقتضا برای تامین مخارج ایجاد آن جاده به
فروش برساند.
تبصره 1 - زمینهایی که در دو طرف پهنای دویست متری جاده موضوع این
قانون واقع شده است تا عمق یکصد متر از هر طرف و ابتدا از حاشیه دویست
متری مشمول مقررات ماده هشتم قانون توسعه معابر خواهند بود و نیز شهرداری
با موافقت و جلب نظر وزارت کشاورزی مکلف است اقدام کند که جنگل ساعی
تبدیل به باغ ملی شهر شده و به وسائل مقتضی آب تهیه نماید.
تبصره 2 - افرادی که فقط یک قطعه زمین یا ساختمان کمتر از پانصد متر
در مسیر خیابان مزبور مالک باشند از پرداخت حق تشرف معاف خواهند بود.
تبصره 3 - تاریخ تصرف اراضی نباید با تاریخ تصویب قانون بیش از یک
سال فاصله پیدا کند و ترتیب پرداخت تاوان اراضی و املاک همان است که در
قانون اصلاح توسعه معابر مقرر است .
تبصره 4 - اراضی دولتی مشمول مقررات فوق نبوده و دویست متر جاده
مجانا به تصرف شهرداری داده خواهد شد.
تبصره 5 - دولت مکلف است در مقابل زمینهایی که از طرف دولت به افسران
و کارمندان دولت واگذار نموده و فعلا هم در تصرف آنها می باشد چنانچه در
مسیر خیابان جدیدالتاسیس واقع شود از زمینهای مجاور یا محل دیگری که مالک
می باشد جبران نماید و در این صورت شهرداری بابت تاوان اراضی فقط
مابه التفاوت قیمت واقعی زمینی سابق و زمین جدید هر کارمند دولت یا افسر
را در بهمن ماه 1334 به او خواهد پرداخت .
تبصره 6 - اشخاص و یا شخصیت های حقوقی که در یک طرف و یا دو طرف جاده
پس از وضع دویست متر تا عمق یکصد متر در تاریخ تصویب این قانون در هر طرف
جاده دارای زمین باشند مکلف هستند به نسبت ذیل به بهای بهمن ماه سال 1334
به شهرداری بفروشند.
1 - تا سه هزار متر معاف .
2 - از سه هزار متر تا پنج هزار متر صدی پنج نسبت به مازاد سه هزار
متر.
3 - از پنج هزار متر تا ده هزار متر صدی ده نسبت به مازاد پنج هزار
متر.
4 - از ده هزار متر تا بیست هزار متر صدی پانزده نسبت به مازاد ده
هزار متر.
5 - از بیست هزار متر به بالا صدی بیست نسبت به مازاد بیست هزار متر.
اراضی که طبق این ماده تحصیل می شود صرفا برای عوض دادن به اشخاصی که
اراضی آنها کمتر از یک هزار متر بوده و کلا از میان رفته و یا مقداری که
باقی مانده برای ساختمان قابل سکونت کافی نباشد تخصیص داده می شود و به هر
حال باید عوض و معوض از نظر ارزش برابر باشد پس از جبران خسارات وارده به
اشخاص به نرخ بالا شهرداری مجاز است اراضی باقیمانده را بفروش برساند.
تبصره 7 - شهرداری همچنین مکلف است برای اتصال جاده موضوع این قانون
به جاده های دیگر شمیران نیز با رعایت مقررات قانون توسعه معابر مصوب تیر
ماه 1320 و به نرخ بهمن 1334 به احداث جاده های فرعی جدید یا توسعه معابر
موجود اقدام نماید.
تبصره 8 - شهرداری تهران مکلف است نسبت به تکمیل بولوار نهر کرج با
عرض شصت متر (سی متر از محور نهر) اقدام و بهای زمینهایی را که مابین
مالکین آنها و شهرداری تاکنون موافقت حاصل نشده است به ماخذ بهای سال
1327 بر اساس مقررات قانون توسعه معابر تعیین و پرداخت نماید.
تبصره 9 - مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافی که در اجرای این ماده واحده
بین اشخاص یا شخصیتهای حقوقی و شهرداری تهران حاصل شود منحصرا هیات حل
اختلاف مذکور در ماده 14 قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه 1320 خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و 9 تبصره است در جلسه پنجشنبه شانزدهم
فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1335/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :