جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده اول - به دولت اجازه داده می شود که اجازه اتوبوسرانی آزاد را به
کمپانی شرکت متفقه تجارتی دانمارکی (که به موجب قوانین دانمارک شرکت
دانمارکی شناخته شود) برای شهر تهران و شمیران بدهد با این شرط که هر گاه
بر حسب پیشنهاد دیگری دولت بخواهد اتوبوسرانی تهران و شمیران را امتیاز
انحصاری بدهد این کمپانی با شرایط مساوی از تاریخ تصویب این قانون تا مدت
پانزده سال حق تقدم خواهد داشت بدون این که بتواند حق مزبور را بدون
تصویب مجلس شورای ملی به دیگری انتقال دهد.
تبصره - هر گاه از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال کمپانی تعهدات
خود را به موقع اجرا نگذاشت حق تقدم ملغی خواهد بود.
ماده دوم - کمپانی متعهد است لااقل بیست و یک اتوبوس در هفت خطی که در
نظامنامه تعیین خواهد شد حاضر نموده و حرکت بدهد به علاوه کمپانی عهده دار
می شود که در تمام ایام سال یک اتوبوس صبح و یکی عصر به تجریش فرستاده و
عودت دهد.
ماده سوم - حداکثر کرایه از مرکز اتوبوسرانی به هر یک از نقاط هفتگانه
شهر بیشتر از هشت شاهی نخواهد بود.
تبصره - میزان کرایه ایاب ذهاب شمیران همه ساله با رضایت دولت و
کمپانی از اول خرداد تعیین خواهد شد.
ماده چهارم - کمپانی حقی را که از عایدات غیر خالص خود (قبل از وضع
مخارج ) مطابق سوشهای بلیط و دفاتر مربوطه در آخر هر سه ماه به دولت ایران
می پردازد کمتر از صدی پنج نخواهد بود.
ماده پنجم - اختلافات حاصله بین کمپانی و دولت و همچنین بین کمپانی و
اشخاص به موجب قوانین و نظامات داخلی در محاکم قضایی عمومی حل و فصل
خواهد شد.
ماده ششم - سایر مسائل و خصوصیات مربوطه به این اجازه نامه از قبیل
تعیین عرض و طول اتوبوسها و نظافت آنها و تخفیف به شاگردان مدارس ابتدایی
و معافیت اطفال و تشخیص خطوط انسب و غیر آن بر طبق نظامنامه ای است که
وزارت فواید عامه تدوین و به تصویب هیات وزرا خواهد رسید.
ماده هفتم - برای این قانون و نظامنامه آن وزارت داخله به وسیله بلدیه
است .
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار
و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :