جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد گمرکی ترانزیت بین المللی کالاها
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی راجع به ترانزیت بین المللی کالاها (معروف به کنوانسیون که در تاریخ 7 ژوئن 1971 در وین منعقد شده و مشتمل بر شصت و دو (62) ماده و چهار ضمیمه می باشد به دبیرخانه شورای همکاری گمرکی اعلام و تشریفات لازم را انجام دهد.
وزارت دارایی و وزارت امور خارجه مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 30/3/1351 در جلسه روز دوشنبه سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

کنوانسیون گمرکی راجع به ترانزیت بین المللی کالاها
(کنوانسیون طرفهای متعاهد این کنوانسیون که تحت توجهات شورای همکاری گمرکی منعقد شده است با علاقه به تسهیل حمل و نقل بین المللی کالاها. با علم به اهمیت روزافزون عملیات حمل و نقل مستقیم بین المللی . با اعتقاد به این که ایجاد تسهیل در امر حمل و نقل به طور قابل ملاحظه ای به نفع تجارت بین المللی خواهد بود در موارد ذیل توافق نموده اند:
فصل اول - تعاریف
ماده اول - از لحاظ این کنوانسیون :
الف - اصطلاح تواحدهای حمل و نقل ت یعنی :
1 - محفظه هایی (کانتینر) که حجم داخلی آنها یک متر مکعب یا بیشتر باشد.
2 - وسائط نقلیه جاده پیما شامل یدکها (تریلرها) و یدکهای کوچک (تریلرهای کوچک ).
3 - واگنهای راه آهن .
4 - دوبه ها - کرجی ها و سایر کشتیهایی که در راه های آبی داخلی برای حمل کالاها به کار می روند و طبق مقررات بند 1 ماده 5 این کنوانسیون قابل تشخیص و ساخته و مجهز و مورد قبول واقع شده است .
ب - اصطلاح تبار استثنایی ت یعنی شیئی یا اشیا سنگین یا حجم که به علت وزن ابعاد یا نوع معمولا در واحدهای حمل و نقل بسته حمل نمی شوند مشروط بر این که به سهولت شناخته شوند.
ج - اصطلاح تحقوق و عوارض ورودی ت یعنی حقوق گمرکی و کلیه حقوق ، عوارض ، دستمزدها یا سایر عوارض که در موقع ورود یا به مناسبت ورود کالاها اخذ می گردد به استثنا دستمزدها و عوارضی که میزان آنها محدود به بهای تقریبی خدمات انجام شده می باشد.
د - اصطلاح تعملیات ترانزیت بین المللی ت یعنی حمل کالاها از گمرک مبدا به گمرک مقصد تحت سیستم مقرر در این کنوانسیون (سیستم ترانزیت بین المللی )
ه - اصطلاح تدفتر بارگیری ت یعنی اداره گمرک هر یک از طرفهای متعاهد که به منظور تسهیل در شروع عملیات ترانزیت بین المللی در گمرک مبدا واحدهای حمل و نقل تحت نظارت آن به مهر گمرکی ممهور می گردد.
و - اصطلاح تگمرک مبدات یعنی اداره گمرک یکی از طرفهای متعاهد که عملیات ترانزیت بین المللی از آن آغاز می گردد.
ز - اصطلاح تاداره گمرک بین راه ت یعنی اداره گمرک یک طرف متعاهد که واحد حمل و نقل در جریان عملیات ترانزیت بین المللی به آن وارد یا از آن خارج می گردد.
ح - اصطلاح تگمرک مقصدت یعنی دفتر گمرکی یک طرف متعاهد که عملیات ترانزیت بین المللی در آن خاتمه می یابد.
ط - اصطلاح (مانیفست کالاها) یعنی سندی که برای شرح کالاهای حمل شده در واحدهای حمل و نقل و یا بارهای استثنایی به کار می رود و شامل مشخصات ذیل است :
1 - علائم - شماره ها - تعداد و نوع بسته ها یا کالاها.
2 - شرح کالاها.
3 - وزن ناخالص هر محموله .
4 - مشخصات واحد یا واحدهای حمل و نقل .
5 - نام و نشانی شخص مسئول صحت مانیفست .
6 - عنداللزوم شرحی مربوط به اسناد ضمیمه .
7 - شماره عطف .
8 - محل خالی برای تعیین دفتر بارگیری ، شرح مشخصات مهر و موم گمرکی و تاریخ مهر شدن .
ی - اصطلاح تفرم اظهارنامه ترانزیت بین المللی ت یعنی فرم مدل مندرج در ضمیمه 1 این کنوانسیون .
یا - اصطلاح تاظهارنامه ترانزیت بین المللی ت یعنی فرم اظهارنامه که به انضمام مانیفست یا مانیفست های مربوط به کالا به نحو لازم تکمیل شده است .
یب - اصطلاح تمنطقه ترانزیت بین المللی ت یعنی سرزمین های طرفهای متعاهد که موافقت نامه ای مطابق ماده 26 این کنوانسیون منعقد کرده باشند.
یج - اصطلاح تموسسه ضمانت کننده ت یعنی موسسه ای که از طرف مقامات گمرکی یک طرف متعاهد برای ضمانت از اشخاصی که از سیستم ترانزیت بین المللی استفاده می کنند مورد قبول واقع شده است .
ید - اصطلاح تضمانت کنندگان مرتبطت یعنی سازمان بین المللی که ضمانت کننده وابسته بدان می باشند.
یه - اصطلاح تکارت ضمانت ت یعنی کارتی که با مدل ارائه شده در ضمیمه 3 این کنوانسیون مطابقت داشته و از طرف یک موسسه ضمانت کننده صادر شده و به عنوان مدرک معتبر به دارنده آن حق استفاده از ضمانت را می دهد.
یو - اصطلاح تاظهارکننده ت یعنی شخصی که اظهارنامه ترانزیت بین المللی را امضا می کند یا اظهارنامه مذکور به نام او امضا شده باشد.
یز - اصطلاح تشخص ت اعم است از شخص حقیقی (طبیعی ) و حقوقی مگر این که در متن طور دیگری تعریف شده باشد.
یح - اصطلاح تتصویب ت یعنی تصویب ، قبول یا تصدیق به معنی اخص کلمه .
یط - اصطلاح تشوری ت یعنی سازمانی که به موجب کنوانسیون تاسیس شورای همکاری گمرکی مورخ 15 دسامبر 1950 بروکسل به وجود آمده است .
حدود اجرا
ماده دوم - 1 - این کنوانسیون در مورد حمل :
الف - کالاها به وسیله واحدهای حمل و نقل .
ب - بارهای استثنایی .
در قلمرو لااقل دو طرف متعاهد به شرط این که عمل حمل و نقل متضمن عبور لااقل از یک مرز بین دفتر بارگیری (یا اداره گمرک مبدا اگر موضوع مربوط باشد به بار استثنایی ) و اداره گمرک مقصد باشد اجرا می شود.
2 - مقررات بند 1 این ماده حتی اگر عمل حمل و نقل شامل مسافرت بین المللی از طریق راه دریایی یا هوایی یا مسافرت در قلمرو دولتی باشد که طرف 0متعاهد این کنوانسیون نیست قابل اجرا است .
3 - در این کنوانسیون تواحدهای حمل و نقل ت شامل بارهای استثنایی نیز خواهد بود، مگر در مواردی که خلاف آن بیان شود و یا مقررات خاصی ارائه گردد.
ماده سوم - برای این که سیستم ترانزیت بین المللی قابل اجرا شود:
الف - حمل و نقل جز در مورد بارهای استثنایی باید به کمک واحدهای حمل و نقلی انجام شود که شرایط مذکور در ماده 5 این کنوانسیون را دارا باشد.
ب - واحد حمل و نقل و بارگیری شده و اظهارنامه ترانزیت بین المللی باید به مقامات گمرکی اداره گمرک مبدا ارائه شود.
ج - وقتی یکی از طرفهای متعاهد ضمانت نامه ای مطالبه نماید اظهارکننده باید دارای کارت ضمانت معتبر باشد یا در صورت اجازه طرف متعاهد مورد بحث به وسیله ضمانت نامه نوع دیگری تضمین شده باشد.
ماده چهارم - 1 - به منظور اجرای این کنوانسیون به شرط آن که شرایط مقرر در آن رعایت شده باشد:
الف - کالاها مشمول پرداخت یا تودیع حقوق و عوارض ورودی در گمرک مبدا یا ادارات گمرک بین راه نخواهد بود.
ب - کالاها به طور کلی مورد بازبینی گمرک در ادارات گمرک بین راه قرار نخواهد گرفت .
ج - کالاها به طور کلی در کشورهای متعاهد کنوانسیون مشمول تشریفات ترانزیت گمرکی دیگری غیر از آنچه در این کنوانسیون پیش بینی شده است نخواهد بود.
معذالک هیچیک از مفاد این کنوانسیون مانع اجرای مقررات دیگر بالاخص مقررات مربوط به اخلاق عمومی - امنیت عمومی - بهداشت یا سلامت عمومی و یا مقرراتی که مبنای ملاحظات دامپزشکی یا آفات نباتی وضع شده است نخواهد بود.
2 - مقررات بند 1 - (ب ) این ماده در مورد بارهای استثنایی اجرا نخواهد شد.
فصل سوم - شرایط فنی قابل اجرا نسبت به واحدهای حمل و نقل
ماده پنجم - 1 - واحدهای حمل و نقل که تحت مقررات این کنوانسیون برای حمل کالا به کار می رود بایستی طوری ساخته و مجهز شده باشد که :
الف - مهر گمرک به سهولت و به طور موثر روی آنها زده شود.
ب - هیچ کالایی را نتوان از قسمت مهر شده واحد حمل و نقل برداشت یا در داخل آن قرارداد مگر آن که اثرات قابل ملاحظه شکستن باقی بماند و یا مهر گمرکی بشکند.
ج - دارای جاسازی مخفی که بتوان کالاهایی را در آن پنهان کرد نباشند.
د - کلیه فضای قابل بارگیری آنها برای بازرسی گمرک به آسانی قابل دسترسی باشد.
2 - واحدهای حمل و نقل که برای حمل کالاها تحت مهر گمرکی و طبق اسناد بین المللی مذکور در ذیل مجاز شناخته شده اند به موجب مفاد کنوانسیون نیاز به موافقت جداگانه نخواهند داشت .
الف - محفظه هایی (کانتینر) که به موجب کنوانسیون گمرکی در مورد کانتینرها مصوب 18 مه 1956 در ژنو - پذیرفته شده است .
ب - وسائط نقلیه جاده پیما و محفظه هایی که به موجب کنوانسیون گمرکی در مورد حمل و نقل بین المللی کالاها تحت دفترچه های تتیرت مصوب 15 ژانویه 1959 در ژنو پذیرفته شده است .
ج - واگنهای راه آهن متعلق به اداره راه آهن عضو اتحادیه بین الملل راه آهن یا ثبت شده توسط اداره راه آهن که از طرف آن اداره طبق مقررات اتحاد فنی راه آهن منعقد در برن در ماده مه 1886 چات 1960 پذیرفته اند.
د - واحدهای حمل و نقل پذیرفته شده طبق اسناد بین المللی که بتواند جانشین اسناد مذکور در بندهای (الف ) الی (ج ) فوق گردد.
3 - اجرای مقررات بند 2 این ماده ممکن است نسبت به واحدهای حمل و نقل که به موجب اسناد بین المللی دیگری تصویب شده است در مورد عملیات حمل و نقل که به طور کامل در داخله قلمروهای طرف های متعاهد اسناد مذکور انجام می شود تسری داده شود.
4 - هر دولتی که طرف متعاهد اسناد بین المللی مذکور در بند 2 این ماده نباشد می تواند در موقع امضا یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن یا بعد از این که طرف متعاهد کنوانسیون شد به دبیر کل شوری اعلام نماید که واحدهای حمل و نقل مذکور در بند 2 را برای حمل کالاها در اجرای این کنوانسیون بدون توافق جداگانه نمی پذیرد چنین اعلامیه ای سه ماه پس از وصول به دبیر کل قابل اجرا خواهد بود. هر طرف متعاهد که استثنایی بدین نحوه ایراد کرده باشد می تواند در هر موقع به وسیله اعلام به دبیر کل این استثنا را مسترد دارد.
5 - طرف های متعاهد که طبق مقررات ماده 55 این کنوانسیون تشکیل جلسه می دهند در موقع لزوم توصیه هایی می نمایند دایر بر مشخص ساختن شرایط وروشهای پذیرش واحدهای حمل و نقل که :
الف - به موجب اسناد مذکور در بند 2 این ماده پذیرفته نشده اند یا:
ب - برای به کار رفتن در خارج از قلمرو کشورهای متعاهد اسناد مذکور در بند 3 این ماده مستلزم تصدیق می باشند.
ج - با توجه به استثنایی که بر طبق مقررات بند 4 این ماده به عمل آمده است مستلزم تصویب جداگانه باشد. در مورد محفظه ها و وسائط جاده پیما این شرایط باید با موازین مقرر در اسناد مذکور در بند 2 این ماده مطابقت داشته باشد.
فصل چهارم - سیم و سرب گمرکی
ماده ششم - 1 - سیم و سرب گمرکی که در اجرای این کنوانسیون به کار رفته است باید حداقل شرایط مقرر در ضمیمه 2 این کنوانسیون را دارا باشد.
2 - حتی الامکان طرف های متعاهد، سیم و سرب گمرکی را که منطبق با حداقل شرایط مقرر در ضمیمه 2 این کنوانسیون است و توسط مقامات گمرکی سایر طرف های متعاهد الصاق شده است می پذیرد و از سیم و سرب گمرکی مخصوص خود صرفنظر می نمایند.
3 - وقتی سیم و سرب گمرکی که توسط یک طرف متعاهد شده مورد قبول طرف متعاهد دیگری باشد این سیم و سرب در قلمرو این طرف متعاهد از همان حمایت قضایی که سیم و سرب داخلی برخوردار است بهره مند خواهد شد.
4 - مقامات گمرکی یک طرف متعاهد می توانند به بعضی اشخاص اجازه سیم و سرب گمرکی را بدهند به شرط این که برای پیشگیری از سو استفاده ها تدابیر لازم اتخاذ نمایند و در این مورد تعهدات ناشی از این کنوانسیون را بپذیرند به طوری که گویی خود مقامات گمرکی سیم و سرب گمرکی را الصاق نموده اند سیم و سرب گمرکی که در اجرای مقررات این بند الصاق شده است مانند سیم و سرب الصاق شده به وسیله خود مقامات گمرکی مورد قبول کلیه طرف های متعاهد می باشد.
ماده هفتم - هر طرف متعاهد به تقاضای صریح طرف متعاهد دیگر نمونه ها یا عکس سیم و سرب گمرکی را که به کار می برد برای طرف متقاضی ارسال می دارد.
فصل پنجم - تضمینات و موسسات تضمین کننده
ماده هشتم - 1 - هر طرف متعاهد می تواند تحت شرایطی که تعیین می کند موسساتی را به عنوان موسسات تضمین کننده مورد تصویب قرار دهد.
2 - یک موسسه مورد تصویب قرار نخواهد گرفت مگر این که تضمین آن شامل مسئولیت هایی شود که در کشور مقر آن موسسه روی داده باشد و روی دادن این مسئولیت ها به مناسبت عملیات ترانزیت بین المللی باشد که توسط دارنده کارت تضمین صادره از طرف موسسات ذیل انجام شود:
الف - خود آن موسسه .
ب - اعضا سایر ضمانت کنندگان مرتبط که موسسات مذکور با آنها بستگی دارد.
ج - اعضا سایر ضمانت کنندگان مرتبط که این موسسه با آنها توافق متقابل دارد.
3 - در سند تصویب ممکن است حداکثر مسئولیت مالی یک موسسه ضمانت کننده نسبت هر محموله واحد حمل و نقل یا بار استثنایی که تحت سیستم ترانزیت بین المللی حمل شده است تصریح شود.
ماده نهم - 1 - هر موسسه تضمین کننده یک یا چند کارت تضمین به اشخاصی که پذیرفته است تسلیم می نماید.
2 - در هر مرحله از عملیات ترانزیت بین المللی که برای آن یک تضمین توسط یک موسسه تضمین کننده داده شود یک کارت تضمین هم باید برای ارائه به مقامات گمرکی موجود باشد معهذا در صورتی که مقامات گمرکی گمرکخانه قبلی بنا بر تقاضای اظهارکننده ، در اظهارنامه ترانزیت بین المللی صحت اطلاعات مربوط به تضمین را که در این اظهارنامه مندرج است گواهی کرده باشند از ارائه کارت تضمین صرفنظر خواهد شد. ارائه این گواهی دارای همان اثراتی است که ارائه خود کارت تضمین دارا باشد.
3 - یک موسسه تضمین کننده می تواند با استرداد کارت یا کارت های تضمینی که تسلیم نموده است پذیرش خود را مسترد دارد.
ماده دهم - 1 - موسسه تضمین کننده پرداخت حقوق و عوارض ورودی مورد مطالبه
را در صورت عدم رعایت شرایط مقرر مربوط به کالاهای حمل شده در آن کشور طبق سیستم ترانزیت بین المللی تحت پوشش کارت ضمانت که به موجب بند 2 ماده 8 این کنوانسیون صادر شده باشد نزد مقامات گمرکی کشور خود تضمین می نماید. این موسسه با اشخاصی که مبالغ مذکور در فوق را باید بپردازند مشترکا و متضامنا ملزم به پرداخت این مبالغ می باشند.
2 - اگر در حد قبول مقامات گمرکی معلوم شود که کالاها بدون آن که طی عملیات ترانزیت بین المللی مورد استفاده واقع شوند از دفتر گمرکی مقصد، صادر یا ارجاع یا به آن ارائه شده باشد موسسه ضمانت کننده ملزم به پرداخت هیچگونه وجهی نمی باشد و یا این که :
الف - بر اثر حادثه یا یک مورد قوه قهریه یا یک اشتباه بدون سو نیت یا یک خطای کم اهمیت شخص ذینفع مواعد مقرر برای صدور یا ارجاع یا ارائه کالا به اداره گمرک مقصد یا مسیر مقرر را رعایت نموده باشد.
ب - محتوی واحد حمل و نقل منطبق با مشخصات مندرج در مانیفست کالاها نباشد و این امر در اثر اشتباهی باشد که بدون سو نیت در موقع بارگیری یا ارسال کالاها یا هنگام تهیه مانیفست کالاها رخ داده است .
3 - موسسه تضمین کننده ملزم به پرداخت جریمه های مالی که به استفاده کنندگان از سیستم ترانزیت بین الملل تعلق گرفته است نمی باشد.
4 - با وجود مقررات بند 3 فوق وقتی قوانین و آیین نامه های یکی از کشورهای متعاهد پرداخت حقوق و عوارض ورودی را در مورد مذکور در بند 1 این ماده پیش بینی نکرده باشد موسسه تضمین کننده پرداخت وجهی معادل حقوق و عوارض ورودی نزد مقامات گمرکی تضمین می نماید.
5 - مسئولیت موسسه تضمین کننده هم شامل کالاهای مذکور در مانیفست کالاها می شود و هم شامل کالاهایی که هر چند در این مانیفست مذکور نیست و در قسمت مهر شده واحد حمل و نقل یا همراه با بار استثنایی حمل می شود.
ماده یازدهم - 1 - در مقابل مقامات گمرکی کشور محل گمرکخانه مبدا در مورد کالاهای حمل شده با استفاده از ضمانت نامه ای که مطابق مقررات بند 2 ماده 8 این کنوانسیون تسلیم شده است موسسه تضمین کننده از موقعی که اظهارنامه ترانزیت بین المللی از طرف مقامات گمرکی کشور مزبور پذیرفته شده است مسئول می باشد.
2 - در مقابل مقامات گمرکی یک کشور ترانزیت یا کشوری که گمرک مقصد در آنجا واقع است از لحظه ای که واحد حمل و نقل وارد این کشور می شود یا اگر واحد حمل و نقل با استفاده از تضمین نامه تسلیم شده مطابق مقررات بند 2 ماده 8 این کنوانسیون وارد نشده باشد از لحظه ای که اظهارنامه ترانزیت بین المللی مربوط به کالاهای حمل شده همراه کارت ضمانت از طرف مقامات گمرکی این کشور پذیرفته می شود موسسه تضمین کننده مسئول خواهد بود.
3 - در موارد مذکور در بندهای 1 و 2 فوق اگر مهلت اعتبار کارت ضمانت منقضی شود یا قبل از آن که کالاهای مورد بحث صادر یا ارجاع یا به دفتر گمرکی مقصد ارائه شود کارت ضمانت پس گرفته شده باشد مسئولیت موسسه تضمین کننده بر جای می ماند.
فصل ششم - موارد خلاف
ماده دوازدهم - 1 - در صورت وقوع بی نظمی اخذ تدابیر لازم برای بازیافتن حقوق و عوارض ورودی بر عهده مقامات گمرکی طرف متعاهدی است که بی نظمی در قلمرو آن رخ داده است .
2 - وقتی تعیین محل ارتکاب یک بی نظمی ممکن نباشد محل ارتکاب آن همان محل کشف در قلمرو طرف متعاهد تلقی خواهد شد.
ماده سیزدهم - در صورت وقوع بی نظمی به طرفهای متعاهد توصیه می شود برای وصول مبالغ مربوطه قبل از مطالبه از موسسه تضمین کننده به شخصی که وجوه مورد مطالبه را مدیون است رجوع نمایند.
ماده چهاردهم - در صورت تقلب یا سو استفاده یا هر نوع تخلف دیگر نسبت به مقررات این کنوانسیون طرف متعاهدی که تخلف در قلمرو آن وقوع یافته یا طبق مفاد ماده 12 این کنوانسیون این طور تلقی گردیده که تخلف در آن کشور صورت گرفته است حق دارد علیرغم مقررات دیگر این کنوانسیون برای دریافت حقوق و عوارض ورودی و سایر مبالغ مورد مطالبه و همچنین جریمه های پیش بینی شده در قوانین این طرف متعاهد اقدام به تعقیب متخلف نماید.
فصل هفتم - مطالبه از موسسه تضمین کننده در صورت بی نظمی
ماده پانزدهم - 1 - وقتی مقامات گمرکی کشوری روی اظهارنامه ترانزیت بین المللی منظم بودن قسمتی از عملیات ترانزیت بین المللی را که در قلمرو آنها به وقوع پیوسته است گواهی نموده باشند دیگر نمی توانند پرداخت وجوه مذکور در ماده دهم این کنوانسیون را مطالعه نماید مگر این که گواهی به طور غیر صحیح یا با خدعه تحصیل شده یا این که مقررات این کنوانسیون نقض شده باشد.
2 - مقامات گمرکی در هیچ مورد نمی توانند از موسسه تضمین کننده پرداخت مبالغ مذکور در ماده دهم این کنوانسیون را مطالبه نمایند مگر آن که قبل از انقضای مدت 18 ماه از تاریخ قبول اظهارنامه ترانزیت بین المللی از طرف مقامات گمرکی طرف متعاهد مورد بحث سند مطالبه ای به این موسسه ارسال شده باشد این سند مطالبه باید همراه با جزئیات راجع به عملیات ترانزیت بین المللی مورد بحث و همچنین راجع به نوع و شرایط بی نظمی باشد و جز در موارد مذکور در بند 3 این ماده مبلغ مورد مطالبه را باید مشخص سازد.
3 - در مواردی که در مورد تعقیب قانون قرار می گیرد مبلغ مورد مطالبه باید ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن رای دادگاه به موسسه تضمین کننده ابلاغ شود.
ماده شانزدهم - 1 - وقتی طبق ماده پانزدهم این کنوانسیون مطالبه ای عنوان شود موسسه تضمین کننده از تاریخ مطالبه تا 6 ماه مهلت دارد در حد ارضا مقامات گمرکی ثابت نماید که بی نظمی رخ نداده است .
2 - اگر این مدرک در مدت مقرر تسلیم نشود موسسه تضمین کننده بلافاصله مبالغ مورد مطالبه بر طبق ماده پانزدهم این کنوانسیون را به ودیعه می سپارد یا موقتا
می پردازد، این تودیع یا پرداخت در انقضای مدت 12 ماه از تاریخ تودیع یا پرداخت موقت قطعی می شود در مهلت اخیر، موسسه تضمین کننده بازهم می تواند به منظور استرداد مبلغ سپرده یا موقتا پرداخت شده مدرک مذکور در بند 1 این ماده را تهیه و ارائه نماید.
3 - وقتی قوانین و آیین نامه های یکی از طرفهای متعاهد تودیع یا پرداخت موقت مبالغ مذکور در بند 2 این ماده را پیش بینی نکرده باشد این مبالغ به طور قطعی پرداخت می شود ولی وقتی مدرک مذکور در بند 1 این ماده در مدت 12 ماه از تاریخ پرداخت ارائه شود این مبالغ مسترد می گردد.
ماده هفدهم - وقتی به دنبال مطالبه ای که در مورد عملیات ترانزیت بین المللی به عمل آمده است باید بین موسسات تضمین کننده برای استرداد مبالغی که در اجرای مقررات این کنوانسیون پرداخت شده وجوهی مبادله شود در صورت لزوم از جانب طرفهای متعاهد برای انتقال لازم ارز تسهیلاتی اعطا خواهد شد.
فصل هشتم - تشریفاتی که باید در گمرک خانه های بارگیری و مبدا انجام گیرد. ماده هیجدهم - 1 - واحدهای حمل و نقل ممکن است در یک مرحله بعدی تحت سیستم ترانزیت بین المللی قرار گیرند حتی الامکان در یک دفتر گمرکی بنا به تقاضای شخصی که واحد حمل و نقل و مانیفست کالاها را به مقامات گمرکی تسلیم می نماید سیم و سرب می شود.
2 - نام گمرکخانه ای که سیم و سرب گمرکی در آنجا الصاق شده است (گمرک بارگیری ) مشخصات سیم و سرب گمرکی و تاریخ الصاق آن باید در مانیفست کالاها ذکر گردد.
3 - مقامات گمرکی گمرک بارگیری اختیار دارند که با توجه به قوانین و مقررات جاری در زمینه داخلی برای تامین صحت مانیفست های کالاهای واحدهای حمل و نقلی که به آنها عرضه شده و همچنین ایمنی این واحدها تدابیر لازم اتخاذ نمایند. با وجود این مقررات مزبور در حکم آن نیست که مقامات گمرکی مورد بحث را ملزم کند که در صحت مانیفست کالاها از طریق تطبیق آنها یا سایر اسناد یا بازرسی کالاها تحقیق کنند.
4 - مقررات این ماده در مورد بارهای استثنایی قابل اجرا نیست .
ماده نوزدهم - 1 - در دفتر گمرک مبدا واحد حمل و نقل و بارگیری شده و اظهارنامه ترانزیت بین المللی مربوط به کالاها به مقامات گمرکی ارائه می شود.
2 - مقامات گمرکی در دفتر گمرک مبدا باید اطمینان حاصل کند که :
الف - اظهارنامه ترانزیت بین المللی بدون عیب است .
ب - واحد حمل و نقل دارای ایمنی لازم است و سیم و سرب گمرکی که قبلا الصاق شده است دست خوردگی ندارد.
ج - تضمین در صورت لزوم معتبر می باشد.
سپس اظهارنامه ترانزیت بین المللی را تایید می کنند.
3 - اگر سیم و سرب گمرکی دست خوردگی داشته باشد یا الصاق نشده باشد یا این که مقامات گمرکی مبدا آن را برداشته باشند همین مقامات سیم و سرب را الصاق نموده مشخصات آن را در اظهارنامه ترانزیت بین المللی قید می نمایند.
4 - مقامات گمرکی در گمرک مبدا حتی الامکان و بدون این که به حق عمومی آنها در بازرسی کالاها لطمه وارد شود به انجام این بازرسی به صورت انتخاب اکتفا می کنند.
5 - اظهارنامه ترانزیت بین المللی ثبت و به شخص ذینفع تسلیم می شود که تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا در هر مرحله از عملیات ترانزیت بین المللی امکان ارائه آن موجود باشد. مقامات گمرکی گمرکخانه مبدا یک نسخه اظهارنامه ترانزیت بین المللی را نگه می دارند.
6 - در مورد بارهای استثنایی :
الف - مقررات بندهای 2 (ب ) - 3 و 4 این ماده قابل اجرا نیستند.
ب - اجازه استفاده از سیستم ترانزیت بین المللی به شرطی اعطا می گردد که به نظر مقامات گمرکی تشخیص سهل بارهای استثنایی و هر نوع ضمیمه مربوط به آنها ممکن باشد به خصوص به وسیله علائم یا شماره های ساخت یا توصیف یا الصاق علائم شناسایی یا سیم و سرب گمرکی به نحوی که از تعویض تمام یا قسمتی از این بارها جلوگیری شود و برداشتن قسمتی از آن بدون باقی گذاردن اثر غیر ممکن باشد.
ج - مقامات گمرکی می توانند بخواهند که فهرست بسته ها - عکسها - اوزالید و غیره از کالاها ضمیمه اظهارنامه ترانزیت بین المللی باشد. در این مورد این مقامات اسناد مذکور را تصدیق و مراتب را در اظهارنامه ترانزیت بین المللی قید می کنند.
ماده بیستم - وظایف مقرر در مواد 18 و 19 این کنوانسیون ممکن است به وسیله یک دفتر گمرکی واحد که در عین حال وظیفه گمرک بارگیری و گمرک مبدا را عهده دار است انجام شود.
فصل نهم - تشریفاتی که باید در گمرکخانه های بین راه انجام داده شود
ماده بیست و یکم - 1 - در گمرکخانه ورودی بین راه واحد حمل و نقل بارگیری شده باید همراه سیم و سرب گمرکی که دست خوردگی نداشته باشد و اظهارنامه ترانزیت بین المللی مربوط به کالاها به مقامات گمرکی تسلیم شود.
2 - مقامات گمرکی گمرکخانه ورودی بین راه باید اطمینان حاصل کند که :
الف - اظهارنامه ترانزیت بین المللی بی عیب است .
ب - واحد حمل و نقل واجد ایمنی لازم می باشد و سیم و سرب گمرکی دست خوردگی ندارد - یا در مورد بار استثنایی ، اطمینان حاصل کنند که بار مزبور با مقررات بند 6 (ب ) ماده 19 این کنوانسیون مطابقت دارد.
ج - تضمین در صورت درخواست معتبر می باشد. و سپس اظهارنامه ترانزیت بین الملل را تایید می کنند.
3 - مقامات گمرکی گمرکخانه ورودی بین راه یک نسخه از اظهارنامه ترانزیت بین المللی شامل مشخصات لازم جهت کنترل داخلی را نزد خود نگه می دارند.
ماده بیست و دوم - 1 - در هر گمرکخانه خروجی بین راه واحد حمل و نقل بارگیری شده باید همراه سیم و سرب گمرکی که دست خوردگی نداشته باشد و اظهارنامه ترانزیت بین المللی مربوط به کالاها به مقامات گمرکی تسلیم شود.
این مقامات پس از حصول اطمینان از این که واحد حمل و نقل دست خوردگی غیر مجاز پیدا نکرده است اظهارنامه ترانزیت بین المللی را تایید می کنند.
2 - مقامات گمرکی گمرکخانه خروجی بین راه می تواند یک نسخه از اظهارنامه ترانزیت بین المللی را نزد خود نگهدارند.
ماده بیست و سوم - هنگامی که در یک گمرکخانه بین راه یا طی یک مسیر مقامات گمرکی سیم و سرب گمرکی را برای بازرسی یک واحد حمل و نقل بارگیری شده بردارند در اظهارنامه ترانزیت بین المللی که همراه واحد حمل و نقل است مشخصات مهر گمرکی جدید را قید می نمایند.
ماده بیست و چهارم - 1 - اگر سیم و سرب گمرکی شکسته شود یا کالاها در جریان عملیات ترانزیت بین المللی منهدم شود یا آسیب ببیند شخصی که حمل و نقل را انجام می دهد با حداقل تاخیر باید مراتب را به نزدیکترین دفتر گمرکی اطلاع دهد. مقامات گمرکی این گمرکخانه در صورت امکان مطابق ضمیمه 4 این کنوانسیون (صورتمجلس سوانح ) صورتمجلسی تنظیم می کنند و برای این که عملیات ترانزیت بین المللی ادامه یابد تدابیر لازم را اتخاذ می نمایند. یک نسخه از صورتمجلس باید ضمیمه اظهارنامه ترانزیت بین المللی باشد.
2 - در صورتی که امکان برقراری فوری تماس با یک مقام گمرکی موجود نباشد
می توان به یک مقام صالح دیگر مراجعه کرد. این مقام در صورت امکان صورتمجلس روی فرمی نظیر مدل مندرج در ضمیمه 4 این کنوانسیون تهیه می کند و آن را به اظهارنامه ضمیمه می نماید. این صورتمجلس باید همراه با واحد حمل
و نقل و اظهارنامه ترانزیت بین المللی به گمرکخانه بعدی تسلیم شود. مقامات گمرکی گمرکخانه اخیر برای این که عملیات ترانزیت بین المللی ادامه یابد تدابیر لازم را اتخاذ می نمایند.
3 - در صورت وجود خطر قریب الوقوع که تخلیه فوری تمام یا قسمتی از بار را ایجاب نماید شخصی که حمل و نقل را انجام می دهد می تواند به مسئولیت خود تدابیر لازم اتخاذ نماد. پس از آن بر حسب مورد، روش مقرر در بند 1 یا بند 2 این ماده اجرا می شود.
4 - هنگامی که شکستگی مهر گمرکی یا آسیب وارده به کالاها با انهدام آنها در قلمرو یک طرف متعاهد به وقوع نپیوسته باشد مقامات گمرکی گمرکخانه ورودی بعدی برای حصول اطمینان از این که صورت مجلس مورد درخواست تنظیم یافته و برای این که عملیات ترانزیت بین المللی اداره یابد تدابیر لازم اتخاذ می نمایند.
فصل دهم - تشریفاتی که باید در گمرک مقصد انجام شود
ماده بیست و پنجم - 1 - در گمرک مقصد واحد حمل و نقل بارگیری شده باید همراه سیم و سرب گمرکی که دست خوردگی نداشته باشد و اظهارنامه ترانزیت بین المللی مربوط به کالاها به مقامات گمرکی تسلیم شود.
2 - مقامات گمرکی گمرکخانه مقصد برای حصول اطمینان از این که اظهارکننده یا اظهارکنندگان کلیه تعهدات خود را انجام داده اند کنترلهای لازم را به عمل می آورند.
3 - مقامات گمرکی گمرکخانه مقصد در اظهارنامه ترانزیت بین المللی تاریخ ارائه واحد حمل و نقل بارگیری شده و در صورت لزوم نتیجه کنترلهای خود را گواهی می نمایند. اظهارنامه ترانزیت بین المللی که به این ترتیب گواهی شده باشد به شخص ذینفع تسلیم می شود.
4 - مقامات گمرکی گمرکخانه مقصد یک نسخه از اظهارنامه ترانزیت بین المللی را که شامل مشخصات لازم جهت کنترلهای داخلی است نزد خود نگه می دارند. مقامات گمرکی می توانند ارائه یک نسخه اضافی از این اظهارنامه را خواستار شوند.
فصل یازدهم - مناطق ترانزیت بین المللی کالاها
ماده بیست و ششم - طرفهای متعاهد می توانند به وسیله موافقتنامه های دو یا چند جانبه به منظور ساده کردن تشریفات قابل اجرا در مورد کالاهای حمل شده تحت سیستم ترانزیت بین المللی در قلمرو خود در شرایط پیش بینی شده در مواد 27 الی 31 این کنوانسیون منطقه های ترانزیت بین المللی تشکیل دهند.
ماده بیست و هفتم - 1 - کنترل عملیات ترانزیت بین المللی که تمام یا قسمتی از آن در یک منطقه ترانزیت بین المللی انجام می گیرد هنگامی که دفتر گمرکی مبدا در منطقه ترانزیت بین المللی واقع است به دفتر گمرکی مزبور و در غیر این صورت به اولین دفتر گمرکی ورودی بین راه واقع در این منطقه محول می گردد مقامات گمرکی دفتری که کنترل را انجام می دهند برای انجام عملیات ترانزیت بین المللی در این منطقه می توانند مهلتی تعیین کنند. اگر یک چنین مهلتی تعیین شود مقررات بند (الف ) ماده 38 این کنوانسیون قابل اجرا نخواهد بود.
2 - اگر واحد حمل و نقل بارگیری شده باید از منطقه ترانزیت بین المللی صادر شود حتی الامکان وقتی اظهارنامه ترانزیت بین المللی به دفتر گمرکی که به موجب بند 1 این ماده کنترل را انجام می دهد تسلیم می شود آخرین دفتر خروجی بین راه منطقه ترانزیت بین المللی باید در این اظهارنامه معلوم شود.
3 - به منظور کنترل مذکور در بند 1 این ماده یک نسخه اضافی از اظهارنامه ترانزیت بین المللی را باید بتوان در مراحل مختلف مسیر واقع در منطقه ترانزیت بین المللی ارائه داد در این نسخه نام دفتر گمرکی که به موجب بند 1 این ماده کنترل را انجام می دهد و در صورت لزوم نام آخرین دفتر خروجی بین راه واقع در منطقه ترانزیت بین المللی قید می شود.
ماده بیست و هشتم - در گمرکخانه های خروجی بین راه واقع در یک منطقه ترانزیت بین المللی غیر از آن که در ماده 30 این کنوانسیون مذکور است مقامات گمرکی نسخه اظهارنامه ترانزیت بین المللی را مطالبه نمی کنند و از تشریفات مقرر در ماده 22 این کنوانسیون جز در موارد خاصی که باید در موافقتنامه های ایجاد مناطق ترانزیت بین المللی تصریح شود صرفنظر می نمایند.
ماده بیست و نهم - 1 - در یک منطقه ترانزیت بین المللی مقامات گمرکی به تقاضای شخص ذینفع می توانند:
الف - هر گونه مهلتی را که در اجرای بند 1 ماده 27 این کنوانسیون مقرر شده است تمدید نمایند.
ب - اجازه دهند که کالاهای حمل شده تحت سیستم ترانزیت بین المللی به وسیله گمرکخانه ای غیر از آن که در اظهارنامه ترانزیت بین المللی به عنوان آخرین گمرکخانه خروجی بین راه منطقه ترانزیت بین المللی تعیین شده است از منطقه ترانزیت بین المللی صادر شود.
2 - مقامات گمرکی ذینفع در نسخه اظهارنامه ترانزیت بین المللی مذکور در بند 3 ماده 27 کنوانسیون تغییراتی را که در اجرای بند 1 این ماده اجازه داده اند قید نموده و به گمرکخانه مذکور در بند 1 ماده 27 اطلاع می دهند.
ماده سی ام - مقامات گمرکی دفتر گمرکی مقصد وقتی این دفتر در منطقه ترانزیت بین المللی واقع شده باشد یا در غیر این صورت مقامات گمرکی آخرین گمرکخانه خروجی بین راه در منطقه ترانزیت بین المللی به گمرکخانه ای که به موجب بند 1 ماده 27 این کنوانسیون کنترل را انجام می دهد اطلاع می دهد که عملیات ترانزیت بین المللی در منطقه ترانزیت بین المللی تکمیل شده است .
ماده سی و یکم - هنگامی که اخطار پیش بینی شده در ماده 30 این کنوانسیون به گمرکخانه ای که به موجب بند 1 ماده 27 این کنوانسیون کنترل را انجام می دهد واصل نشده باشد مقامات گمرکی گمرکخانه مزبور تدابیر اصلاحی لازم را اتخاذ
می نمایند و در صورت لزوم تدابیر متخذه و نتایج حاصله را به اطلاع مقامات گمرکی منطقه ترانزیت بین المللی که مستقیما ذینفع می باشند می رسانند.
ماده سی و دوم - به طرف های متعاهدی که مناطق ترانزیت بین المللی تشکیل داده اند توصیه می شود که به منظور ادغام این مناطق در هر مورد که تدبیری به نظرشان مفید بیاید اقدامات لازم را معمول دارند.
فصل دوازدهم - معاضدت متقابل اداری
ماده سی و سوم - 1 - به تقاضای صریح کتبی مقامات گمرکی یک طرف متعاهد که در موارد تخلف یا سو ظن به وجود تخلف نسبت به مقررات این کنوانسیون اقدام به تحقیقاتی نموده باشند مقامات گمرکی یک طرف متعاهد دیگر مراتب ذیل را هرچه سریع تر ابلاغ می نمایند:
الف - هر گونه اطلاعی که در مورد مانیفست های کالاهایی که در قلمرو آنها تنظیم یا پذیرفته شده و ممکن است مخدوش باشد در اختیار داشته باشند.
ب - هر گونه اطلاعی که به موجب آن بتوان صحت و رسمیت سیم و سرب الصاق شده در قلمرو آن طرفهای متعاهد را تایید کرد.
2 - تقاضای ارسال اطلاعات که در بند 1 (الف ) این ماده پیش بینی شده فقط در موارد وخیم و مواقعی که توضیحات واصل از طرف دیگر نتایج رضایت بخشی نداده باشد به عمل می آید.
ماده سی و چهارم - 1 - وقتی مقامات گمرکی یک طرف متعاهد در یک مانیفست کالا عدم صحت قابل اعتنا یا هر نوع بی نظمی مهم دیگری در حین عملیات حل و نقل انجام شده در اجرای مقررات این کنوانسیون مشاهده نمایند در صورتی که به نظر این مقامات اطلاع دادن به طرفهای متعاهد دیگر سودمند باشند مراتب را به صرافت طبع به اطلاع مقامات مزبور می رسانند.
2 - اطلاع به نحوی که در بند 1 این ماده پیش بینی شده جهت طرف های متعاهدی که یک منطقه ترانزیت بین المللی تشکیل می دهند به گمرکخانه ای که به موجب بند 1 ماده 27 این کنوانسیون کنترل را انجام می دهد ارسال می شود.
3 - مقررات بند 1 این ماده مقامات گمرکی یک طرف متعاهد را ملزم نمی کند غیر از اقداماتی که در زمینه داخلی لازم بدانند تدابیر دیگری اتخاذ نمایند.
فصل سیزدهم - مقررات متفرقه
ماده سی و پنجم - در جریان عملیات ترانزیت بین المللی :
الف - بارگیری کالاهای اضافی در یک واحد حمل و نقل مجاز نیست مگر آن که عملیات ترانزیت بین المللی جدیدی آغاز شود.
ب - تخلیه در دو یا چند گمرکخانه کشور مقصد مجاز است . در این مورد یک نسخه اضافی از اظهارنامه ترانزیت بین المللی باید به هر یک از گمرکخانه های میان راه تسلیم شود مقامات گمرکی این گمرکخانه ها در اظهارنامه ترانزیت بین المللی کالاهای تخلیه شده را ذکر و تدابیر لازم را برای این که عملیات ترانزیت بین المللی ادامه یابد اتخاذ می نمایند.
ماده سی و ششم - به تقاضای ذینفع ممکن است در دفتر گمرکی دیگر غیر از آن که در اظهارنامه ترانزیت بین المللی به عنوان دفتر گمرکی مقصد تعیین شده است عملیات ترانزیت بین المللی تکمیل شود. این تغییر به وسیله مقامات گمرکی که اجازه آن را می دهند در اظهارنامه ترانزیت بین المللی قید می گردد.
ماده سی و هفتم - در مورد یک واحد حمل و نقل بارگیری شده انتقال مسئولیت طی عملیات ترانزیت بین المللی از اظهارکننده به شخص دیگر فقط در گمرکخانه هایی که برای این منظور صالح اند می تواند انجام گیرد. تا هنگامی که یک اظهارنامه ترانزیت بین المللی به نام اظهارکننده جدید مورد قبول مقامات گمرکی واقع نشده باشد اظهارکننده قبلی مسئول اجرای شرایطی است که اجازه ترانزیت گمرکی منوط به آنها است . یک نسخه از اظهارنامه ترانزیت بین المللی متضمن نتیجه کنترل احتمالی به تقاضای اظهارکننده قبلی به او داده می شود.
ماده سی و هشتم - هرگاه لازم باشد طرفهای متعاهد می توانند برای آن قسمت از عملیات ترانزیت بین المللی که در قلمرو کشورشان انجام می شود:
الف - مهلتی مقرر نمایند.
ب - الزام نمایند که واحدهای حمل و نقل فقط از مسیر معین عبور نمایند.
ج - الزام نمایند که واحدهای حمل و نقل با بدرقه گمرک حرکت نمایند.
ماده سی و نهم - 1 - مانیفست کالاها ممکن است به هر زبان مورد قبول مقامات گمرکی کشوری که دفتر گمرک بارگیری در آن واقع است نوشته شود مقامات گمرکی طرفهای متعاهد می توانند ترجمه این سند را مطالبه نمایند. به طرفهای متعاهد توصیه می شود که اگر به کار بردن زبانهای خارجه موجب تسهیل عمل حمل و نقل شود آن را بپذیرند.
2 - به طرفهای متعاهد توصیه می شود شرایط خود را در مورد زبان هایی که مانیفست های کالاها می توانند به آن زبانها نوشته و پذیرفته شوند و الزامات خود را در مورد ترجمه آنها روشنی معلوم دارند.
3 - طرفهای متعاهد به استفاده کنندگان از سیستم ترانزیت بین المللی توصیه می نمایند که اوزان و سایر قیاسها را به واحدهای سیستم متری ذکر کنند.
ماده چهلم - 1 - فرم اظهارنامه ترانزیت بین المللی باید به زیان فرانسه یا انگلیسی چات شود و در صورت لزوم ممکن است به زبان دیگری نیز چات شود.
2 - با وجود این برای عملیات ترانزیت بین المللی که تماما در قلمرو طرفهای متعاهدی که به این منظور موافقتنامه ای منعقد کرده اند صورت می گیرد فرم های اظهارنامه ترانزیت بین المللی ممکن است به زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی چات شود.
ماده چهل و یکم - 1 - هنگامی که یک اظهارنامه بین المللی که مطابق مقررات این کنوانسیون به دفتر گمرکی یک طرف متعاهد ارائه شده در قلمرو یک طرف متعاهد دیگر امضا شده باشد امضا جدیدی لازم نخواهد بود.
2 - با وجود مقررات بند 1 این ماده در صورتی که اظهارنامه ترانزیت بین المللی دارای امضا خطی نباشد ممکن است امضا جدیدی مطالبه شود.
ماده چهل و دوم - معافیت از حقوق و عوارض ورودی که معمولا مطالبه می شود
موقعی اعطا می شود که مقامات گمرکی ارضا شوند که کالاهایی که طبق مقررات این کنوانسیون حمل می شود:
الف - براثر حادثه یا قوه قهریه منهدم یا به نحو جبران ناپذیری از دست رفته اند یا:
ب - به دلائل مربوط به جنس خود آنها کمبود حاصل کرده اند.
ماده جهل و سوم - 1 - هر طرف متعاهد گمرکخانه های صالح برای انجام وظائف پیش بینی شده در این کنوانسیون را تعیین می کند.
2 - حتی الامکان طرفهای متعاهد بر امور ذیل نظارت می نمایند:
الف - تقلیل به حداقل زمان لازم برای انجام تشریفات گمرکی در دفاتر گمرکی بین راه .
ب - حق تقدم در ترخیص کالاهای فسادناپذیر، حیوانات زنده و سایر کالاهایی که الزاما حمل و نقل سریعی را ایجاب می نماید.
ج - تسهیل در انجام تشریفات گمرکی گمرکخانه های بین راه در ایام و ساعات غیر اداری .
3 - طرفهای متعاهدی که کشورشان هم مرز است کوشش می کنند اختیارات و ساعات کار دفاتر گمرکی مربوط به هم را همآهنگ سازند.
ماده چهل و چهارم - برای انجام تشریفات گمرکی مذکور در این کنوانسیون بابت خدمت کارکنان گمرکی وجهی مطالبه نخواهد شد به استثنا مواردی که این خدمت خارج از ایام ، ساعات و محلهایی که معمولا برای انجام چنین تشریفاتی پیش بینی شده است انجام شود.
ماده چهل و پنجم - 1 - هر طرف متعاهد حق دارد موقتا یا به طور قطع هر شخص مرتکب تخلف شدید از قوانین یا آیین نامه ای گمرکی را استفاده از مقررات این کنوانسیون محروم نماید.
2 - محرومیت به موجب بند 1 این ماده هرچه زودتر به مقامات گمرکی طرف متعاهدی که شخص مورد بحث در قلمرو آن ساکن یا مقیم است اطلاع داده میشود.
3 - مقامات گمرکی طرفهای متعاهدی که شخصی را از استفاده از مقررات این کنوانسیون محروم کرده اند مراتب را به اطلاع موسسات تضمین کننده ذینفع که در قلمرو آنها مستقر شده اند می رسانند.
ماده چهل و ششم - هیچیک از مقررات این کنوانسیون به نحوی تعبیر نخواهد شد که اجرای کنترل هایی را که مقامات گمرکی یک طرف متعاهد به موجب مواد 18 الی 24، 27 الی 31 و 36 این کنوانسیون با همکاری اداره راه آهن این طرف متعاهد ملزم به انجام آنها هستند مانع نشود.
ماده چهل و هفتم - هنگامی که کالا درقلمرویک طرف متعاهدی حمل نقل می شود که این طرف متعاهد در مورد نحوه حمل و نقل مورد استفاده مقرراتی را اجرا می کند که به موجب این مقررات کلیه تشریفات ترانزیت گمرکی حذف می شود این طرف متعاهد می تواند:
الف - مادام که از این نحوه حمل و نقل استفاده می شود شروع عملیات ترانزیت بین المللی را به تعویق بیندازد.
ب - عملیات ترانزیت بین المللی در جریان را معلق نماید به شرط این که این تعلیق مانع شروع مجدد عملیات ترانزیت بین المللی نشود.
ماده چهل و هشتم - مقررات این کنوانسیون تسهیلات حداقلی ایجاد می کند و مانع اجرای تسهیلات بیشتری نمی گردد که بعضی از طرفهای متعاهد به وسیله مقررات یک جانبه یا به موجب موافقتنامه های دو یا چند جانبه اعطا می نمایند یا اعطا خواهند نمود به شرط این که اعطای تسهیلات بیشتر انجام عملیاتی را که در اجرای این کنوانسیون صورت می گیرد مانع نشود.
ماده چهل و نهم - کارتهای تضمین و کارتهای تضمین سفید مهر که از طرف یک موسسه خارجی یا ضمانت کنندگان مرتبط به موسسات تضمین کننده طرف فرستاده شده باشد برای معافیت از حقوق و عوارض ورودی پذیرفته می شوند و مشمول منع یا محدودیت ورودی نخواهند بود.
فصل چهاردهم - مقررات نهایی
ماده پنجاهم - 1 - هر دولت عضو شوری و هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا موسسات تخصصی آن می تواند:
الف - با امضا آن بدون شرط تصویب .
ب - با تسلیم سند تصویب پس از امضا مشروط به تصویب یا.
ج - با الحاق بدان .
طرف متعاهد این کنوانسیون شود.
2 - این کنوانسیون تا تاریخ 30 ژوئن 1972 در مقر شوری در بروکسل برای امضا دول مذکور در بند 1 این ماده مفتوح است . پس از این تاریخ برای الحاق آنها مفتوح خواهد بود.
3 - هر دولتی که عضو سازمانهای مذکور دربند 1 این ماده نباشد و از طرف دبیرخانه به این منظور دعوتنامه ای به تقاضای طرفهای متعاهد برای آن کشور ارسال شده باشد می تواند با الحاق به آن بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون طرف متعاهد آن شود.
4 - اسناد تصویب یا الحاق پذیر کل شوری تسلیم می شود.
ماده پنجاه و یکم - 1 - این کنوانسیون سه ماه پس از آن که پنج دولت مذکور در بند 1 ماده 50 این کنوانسیون آن را بدون شرط تصویب امضا کرده باشند یا اسناد تصویب یا الحاق خود را تسلیم نموده باشند لازم الاجرا می شود.
2 - در مورد هر کشوری که این کنوانسیون را بدون شرط تصویب امضا کند یا آن را تصویب نماید یا به آن ملحق شود بعد از این که 5 دولت کنوانسیون را بدون شرط تصویب امضا نمودند یا اسناد تصویب یا الحاق خود را تسلیم نمودند این کنوانسیون سه ماه بعد از این که دولت مزبور کنوانسیون را بدون شرط تصویب امضا نمودند این کنوانسیون سه ماه بعد از این که دولت مزبور کنوانسیون را بدون شرط تصویب امضا نموده یا سند تصویب یا الحاق خود را تسلیم نموده باشد لازم الاجرا می گردد.
ماده پنجاه دوم - 1 - هر کشوری می تواند خواه در موقع امضا بدون شرط تصویب ، تصویب یا الحاق و خواه بعدا به دبیر کل شوری اطلاع دهد که این کنوانسیون نسبت به تمام یا برخی از سرزمینهایی که روابط بین المللی آنها تحت مسئولیت او است یا مسئولیت بین المللی آنها را بر عهده دارد تسری می یابد این اطلاعیه سه ماه پس از تاریخی که دبیر کل آن را دریافت می دارد لازم الاجرا می گردد. مع الوصف قبل از این که کنوانسیون نسبت به کشور ذینفع لازم الاجرا شده باشد نسبت به قلمروهای مذکور در اطلاعیه تسری نخواهد یافت .
2 - هر کشوری که در اجرای بند 1 این ماده اطلاع داده باشد که این
کنوانسیون در مورد سرزمینی که روابط بین المللی آن تحت مسئولیت آن کشور است یا مسئولیت بین المللی آن را به عهده دارد تسری داده خواهد شد می تواند مطابق مقررات ماده 54 این کنوانسیون به دبیر کل شوری اطلاع دهد که این سرزمین کنوانسیون را اجرا نخواهد کرد.
ماده پنجاه و سوم - 1 - هر کشوری می تواند در موقع امضا یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید یا بعد از این که طرف متعاهد آن شد به دبیر کل شوری اخطار نماید که مقررات این کنوانسیون را اجرا نخواهد کرد مگر آن که قسمتی از عملیات ترانزیت بین المللی در خارج از قلمرو آن کشور انجام شود سه ماه بعد از تاریخ دریافت اخطاریه به وسیله دبیر کل این اخطاریه لازم الاجرا خواهد شد. هر طرف متعاهدی که چنین استثنایی قائل شده باشد می تواند هر موقع با اطلاع دادن به دبیر کل استثنا زیر را مسترد دارد.
2 - به غیر از استثنائات پیش بینی شده در بند 1 این ماده و بند 4 ماده 5 این کنوانسیون هیچ استثنا دیگری در این کنوانسیون پذیرفته نخواهد شد.
ماده پنجاه و چهارم - 1 - این کنوانسیون برای مدت نامحدود منعقد شده است با وجود این هر طرف متعاهدی می تواند در هر موقع بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن آن به نحوی که در ماده 51 این کنوانسیون مقرر است آن را فسخ نماید.
2 - فسخ به وسیله یک سند کتبی که نزد دبیر کل شوری سپرده می شود ابلاغ می گردد.
3 - اعلام فسخ 6 ماه پس از دریافت سند فسخ به وسیله دبیر کل شوری لازم الاجرا خواهد شد.
4 - وقتی یک طرف متعاهد طبق بند 1 این ماده کنوانسیون را فسخ کند یا در اجرای بند 4 ماده 5 یا بند 2 ماده 52 یا بند 1 ماده 53 این کنوانسیون اخطاریه ای تسلیم نماید به موجب مقررات این کنوانسیون در مورد عملیات حملی و نقلی که مقامات گمرکی آن طرف متعاهد در اجرای این کنوانسیون قبل از تاریخی که فسخ یا اخطار لازم الاجرا شود انجام داده اند آن طرف متعاهد نسبت به مقررات این کنوانسیون متعهد باقی می ماند. علاوه بر این فسخ یا اخطار در اعتبار کارتهای تضمینی که قبل از این تاریخ صادر شده باشد تاثیری نخواهد داشت .
ماده پنجاه و پنجم - 1 - به منظور بررسی نحوه اجرای این کنوانسیون و خصوصا یافتن تدابیر خاصی برای تضمین تفسیر و اجرای یکسان کنوانسیون طرفهای متعاهد در صورت لزوم تشکیل جلسه خواهند داد.
2 - این جلسات به تقاضای یک طرف متعاهد توسط دبیر کل شوری در مقر شوری تشکیل می شود، مگر آن که طرفهای متعاهد به نحو دیگری تصمیم اتخاذ نمایند.
3 - طرفهای متعاهد آیین نامه داخلی جلسات خود را تنظیم می نمایند.
4 - تصمیمات طرفهای متعاهد با اکثریت دو ثلث طرفهای حاضری که در رای شرکت می کنند اتخاذ می گردد. فقط طرفهای متعاهدی که رای مثبت یا منفی داده باشند چنین تلقی می شوند که در رای شرکت کرده اند.
5 - رای طرفهای متعاهد جز در صورتی که بیش از نیمی از آنها حضور داشته باشند معتبر نخواهد بود.
ماده پنجاه و ششم - 1 - هر گونه اختلاف بین طرفهای متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون حتی الامکان از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفهای متخالف حل و فصل می گردد.
2 - هر گونه اختلافی که از طریق مذاکرات مستقیم حل و فصل نشود به وسیله اصحاب دعوی به طرفهای متعاهدی که در شرایط پیش بینی شده در ماده 55 این کنوانسیون تشکیل جلسه داده اند ارجاع می شود. طرفهای مذکور اختلاف را بررسی و برای حل آن توصیه هایی می نمایند.
3 - اصحاب دعوی می توانند قبلا توافق کنند که توصیه های طرفهای متعاهد را به صورت الزام آور بپذیرند.
ماده پنجاه و هفتم - 1 - اصلاحات مربوط به این کنوانسیون ممکن است خواه از طرف یک طرف متعاهد و خواه توسط طرفهای متعاهدی که در شرایط پیش بینی شده در ماده 55 این کنوانسیون تشکیل جلسه داده اند پیشنهاد شود.
2 - متن هر اصلاحیه ای که بدین ترتیب پیشنهاد شده است از طریق دبیر کل شوری به کلیه طرفهای متعاهد، به سایر دول امضاکننده و به دبیر کل سازمان ملل متحد ابلاغ می شود.
3 - در یک مهلت شش ماهه از تاریخ ابلاغ اصلاحیه پیشنهادی هر طرف متعاهدی می تواند به اطلاع دبیر کل شوری برساند که :
الف - نسبت به اصلاح پیشنهادی ایراد دارد.
ب - هرچند قصد دارد اصلاح پیشنهادی را بپذیرد شرایط لازم برای این پذیرش در
کشورش هنوز موجود نشده است .
4 - مادام که یک طرف متعاهدی ابلاغیه پیش بینی شده در بند 3 (ب ) این ماده را ارسال داشته ولی پذیرش خود را به دبیر کل شوری اطلاع نداده است می تواند در مهلت 9 ماه از تاریخ انقضا مهلت 6ماهه پیش بینی شده در بند 3 این ماده نسبت به اصلاح پیش بینی شده ایراد نماید.
5 - اگر نسبت به اصلاح پیشنهاد شده در شرایط پیش بینی شده در بندهای 3 و 4 این ماده ایرادی شده باشد اصلاح پذیرفته نشده و بلااثر تلقی می شود.
6 - اگر نسبت به اصلاح پیشنهاد شده در بندهای 3 و 4 این ماده هیچگونه ایرادی به عمل نیامده باشد اصلاح در یکی از تاریخ های ذیل پذیرفته تلقی می شود:
الف - هنگامی که هیچیک ازطرفهای متعاهددراجرای بند 3 (ب ) این ماده ابلاغیه ای صادر نکرده باشد در انقضا 6 ماه پیش بینی شده در بند 3.
ب - هنگامی که یک یا چند طرف متعاهد در اجرای بند 3 (ب ) این ماده در یکی از دو تاریخ ذیل که مقدم است ابلاغیه ای صادر کرده باشند:
یک - تاریخی که در آن تمام طرفهای متعاهدی که چنین ابلاغیه ای صادر کرده اند پذیرش اصلاح پیشنهاد شده را به دبیر کل شوری ارسال دارند اگر این تاریخ قبل از انقضا مهلت 6 ماهه مذکور در بند 3 این ماده باشد مشروط بر آن که کلیه پذیرشها قبل از این انقضا ابلاغ شده باشد.
دو - تاریخ انقضا مهلت 9 ماهه مذکور در بند 4 این ماده .
7 - هر اصلاحی که پذیرفته تلقی شود یا 6 ماه بعد از تاریخی که پذیرفته تلقی شده است لازم الاجرا می شود یا اگر در متن اصلاح پیشنهاد شده زمان دیگری برای لازم الاجرا شدن پیش بینی شده باشد پس از فرا رسیدن زمان مزبور که بعد از تاریخ پذیرفته شدن خواهد بود.
8 - دبیر کل شوری هر ایرادی نسبت به اصلاح پیشنهاد شده طبق بند 3 (الف ) این ماده و نیز هر یادداشت ارسال شده طبق بند 3 (ب ) را در اسرع اوقات به اطلاع کلیه طرف های متعاهد و سایر کشورهای امضاکننده می رساند. دبیر کل بعدا به تمام طرف های متعاهد و سایر کشورهای امضاکننده اطلاع می دهد که طرف یا طرف های متعاهدی که یک چنین ابلاغیه ای صادر کرده اند نسبت به اصلاح پیشنهاد شده ایرادی دارند یا آن را می پذیرند.
9 - صرف نظر از مقررات مربوط به اصلاحیه ها که در بندهای 1 الی 8 این ماده پیش بینی شده بند (ط) ماده 10 این کنوانسیون و نیز ضمیمه های کنوانسیون ممکن است با تصمیم ادارات کل گمرک صالحه تمام طرفهای متعاهد تغییر یابد.
این تصمیم اتخاذ شده تلقی می گردد مگر آن که اداره صلاحیتدار یک طرف متعاهد در مهلت سه ماه از تاریخی که دبیر کل شوری طرح اصلاحیه را منتشر نموده است به وی اطلاع دهد که با قبول آن مخالف است . این تصمیم تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه را نیز معین می کند و می تواند پیش بینی کند که در یک دوره موقت تمام
یا قسمتی از مقررات قدیم همزمان با مقررات اصلاح شده لازم الاجرا باقی بماند.
10 - هر کشوری که این کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق شود چنین تلقی می شود که اصلاحات و تغییراتی را که در تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم الاجرا بوده پذیرفته باشد.
ماده پنجاه و هشتم - هر موافقت نامه ای که طبق ماده 26 این کنوانسیون یک منطقه ترانزیت بین المللی تشکیل می دهد هر اصلاح مربوط به موافقتنامه مزبور و نیز هر تغییر مربوط به شعاع عمل یک چنین موافقت نامه ای از جانب طرفهای متعاهد مورد بحث به اطلاع دبیر کل شوری می رسد.
ماده پنجاه و نهم - برای اجرای مقررات ماده 2 و بند 1 ماده 53 این کنوانسیون طرفهای متعاهدی که یک اتحادیه گمرکی یا اقتصادی تشکیل می دهند می توانند توافق نمایند که سرزمینهای آنها را باید به صورت یک سرزمین واحد منظور داشت . طرفهای متعاهد مورد بحث هر نوع موافقتنامه منعقده به این منظور را به اطلاع دبیر کل شوری می رسانند.
ماده شصتم - ضمائم این کنوانسیون به عنوان جزو لایتجزای آن تلقی می شود.
ماده شصت و یکم - دبیر کل شوری مراتب ذیل را به کلیه طرفهای متعاهد و نیز به کشورهای امضاکننده و به دبیر کل ملل متحد ابلاغ خواهد کرد:
الف - امضا تصویب و الحاق مذکور در ماده 50 این کنوانسیون .
ب - تاریخی که این کنوانسیون مطابق با ماده 51 لازم الاجرا می شود.
ج - اطلاعیه هایی که مطابق با ماده 52 دریافت شده است .
د - اعلامیه و اخطاریه هایی که مطابق بند 4 ماده 5 و بند 1 ماده 53 دریافت
شده است و نیز تاریخی که استثنائات یا استرداد آنها لازم الاجرا می شود.
ه - اعلامیه فسخ که مطابق ماده 54 دریافت شده است .
و - اصلاحاتی که مطابق ماده 57 پذیرفته تلقی شده است و نیز تاریخ لازم الاجرا شدن آنها.
ز - ابلاغیه هایی که طبق ماده های 58 و 59 دریافت شده است .
ماده شصت و دوم - مطابق اصل 102 منشور ملل متحد بنا به تقاضای دبیر کل شوری این کنوانسیون در دبیرخانه ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
نظر به مراتب فوق امضاکنندگان ذیل این کنوانسیون را با اختیار تام امضا نموده اند.
در وین به تاریخ 7 ژوئن 1971 به زبان های فرانسه و انگلیسی در دو متن که دارای ارزش متساوی هستند در یک نسخه اصلی که به دبیر کل شوری تسلیم خواهد شد و نامبرده رونوشتهای مصدق آن را به کلیه کشورهای مذکور در بند 1 ماده 50 این کنوانسیون ارسال خواهد داشت تنظیم گردید.
آرژانتین - آلبانی - آلمان - ایالات متحده آمریکا - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - اتریش - اتیوپی - اردن - اسپانیا - استرالیا - اسراییل - آفریقای مرکزی (جمهوری ) - آفریقای جنوبی (جمهوری ) - افغانستان - اکوادور- الجزایر - ال سالوادر - اندونزی - اوروگوئه - اوگاندا - اوکراین(جمهوری سوسیالیستی شوروی ) - ایتالیا - ایران - ایرلند - ایسلند - باربادوس -برزیل - برمه - بوروندی - بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی - بلژیک -بلغارستان - بوتساوانا - بولیوی - بیلوروسی (جمهوری شوروی سوسیالیستی ) -پاراگوئه - پاکستان - پاناما - پرتغال - پرو - تانزانیا - تایلند - ترکیه- ترینیته و توباگو - توگو - تونس - چاد - چکسلواکی - چین (جمهوری ) -دانمارک - داهومی - دومینیکن (جمهوری ) - رواندا - رومانی - زامبیا - زلاندجدید - ژاپن - جاماییکا - ساحل عاج - سنگاپور - سنگال - سوئد - سوازیلند- سودان - سوریه (جمهوری عربی ) - سویس - سیرالئون - سومالی - سیلان - شیلی- عراق - عربستان سعودی - غنا - فرانسه - فنلاند - فیجی (جزائر) - فیلیپین - قبرس - کانادا - کامبوج - کامرون - کره (جمهوری ) کلمبیا - کنگو (جمهوریخلق ) - کنگو (جمهوری دموکراتیک ) - کنیا - کوبا - کوستاریکا - کویت - گابن- گامبیا - گواتمالا - گویان - گینه - گینه استوایی - لائوس - لبنان -لسوتو - لهستان - لیبریا - لیبی - لوکزامبورگ - ماداگاسکار - مالاوی -مالت - مالدیو - مالزی - مالی - مجارستان - مراکش - مصر (جمهوری متحده عرب ) مغولستان - مکزیک - موریتانی - موریس - نپال - نروژ - نیجر - نیجریه- نیکاراگوئه - ونزوئلا - ویتنام (جمهوری ) - ولتای علیا - هاییتی - هلند - هند - هندوراس - یمن - یمن جنوبی - یوگسلاوی - یونان دبیر کل شورای همکاری گمرکی گواهی می نماید که این رونوشت برابر اصل است و اصل در آرشیوهای شورای همکاری گمرکی سپرده شده است .
بروکسل 26 اوت 1971
شوالیه آنزدوتایوآدا - دبیر کل
ضمیمه 1 فرم اظهارنامه ترانزیت بین المللی
حواشی ، ستونها و فواصل فرم اظهارنامه ترانزیت بین المللی حتی الامکان باید با مدل ضمیمه این کنوانسیون منطبق باشد. روی نسخه اظهارنامه ترانزیت بین المللی که باید تا دفتر گمرکی مقصد همراه واحد حمل و نقل باشد کلمه تاصلی ت قید شود.
فرم اظهارنامه ترانزیت بین المللی به ابعاد 297 میلیمتر می باشد. ضمیمه 2 ضوابط حداقل سیم و سرب گمرکی سیم و سرب گمرکی باید واجد شرایط ذیل باشد:
1 - شرایط عمومی مربوط به سیم و سرب گمرکی .
سیم و سرب گمرکی باید:
الف - محکم و بادوام باشد.
ب - سریع و آسان الصاق شود.
ج - بازشناسی و کنترل آن آسان باشد.
د - طوری باشد که برداشتن یا خراب کردن آن بدون شکستن یا انجام دستکاریهای خلاف قاعده بدون خراشیدن امکان پذیر نباشد.
ه - طوری باشد که امکان استفاده بیش از یک بار نداشته باشد.
و - طوری باشد که تقلید و تقلب در آن حتی الامکان مشکل باشد.
2 - مشخصات جنس و ظاهر سیم و سرب گمرکی :
الف - شکل و ابعاد سیم و سرب گمرکی باید طوری باشد که بتوان به آسانی علائم بازشناسی را تشخیص داد.
ب - سوراخهایی که در یک سیم و سرب گمرکی تعبیه می شود باید ابعادی داشته باشد که با ابعاد سیم مورد استفاده منطبق باشد و باید طوری قرار گیرد که وقتی بسته است سیم در جای خود محکم باشد.
ج - ماده مورد استفاده باید به حد کافی مقاوم باشد تا از شکستگی اتفاقی و خرابی سریع (فی المثل در اثر عوامل جوی یا شیمیایی ) جلوگیری شود و از امکان انجام دست کاریهای خلاف قاعده و بدون خراش جلوگیری کند.
د - ماده مورد استفاده باید طبق روش مورد قبول سرب انتخاب شود.
3 - مشخصات ظاهری سیم ها:
الف - سیم باید محکم و با دوام و نسبت به آب و هوا و فرسایش مقاوم باشد.
ب - طول سیمی که به کار برده می شود باید به نحوی باشد که نتوان دهانه مهرشده را بدون آن که مهر یا سیم شکسته شود یا به هر صورت آسیب دیدگی خود را به طور آشکار نشان دهد به طور کلی یا جزئی بازکرد.
ج - ماده مورد استفاده باید طبق روش مورد قبول انتخاب شود.
4 - علائم بازشناسی :
سیم و سرب باید دارای علائمی با صفات ذیل باشد:
الف - با به کار بردن کلمه تگمرک ت حتی المقدور به یکی از زبان های رسمی شوری (فرانسه یا انگلیسی ) اختصاص خود را به گمرک نشان دهد.
ب - به وسیله علائم مشخصه مورد استفاده برای تعیین کشور محل شماره گذاری اتومبیل ها در عبور و مرور بین المللی کشور الصاق کننده مهر را معلوم دارد.
ج - امکان تعیین گمرکخانه ای را که به وسیله آن یا تحت مسئولیت آن مهر الصاق شده است مثلا به وسیله حروف یا ارقام قراردادی فراهم آورد.
ضمیمه 3 کارت ضمانت
کارت ضمانت باید به زبان فرانسه یا انگلیسی چات شود و در صورت نیاز به زبان دیگری نیز چات می شود موسسه صادرکننده می تواند از پشت کارت ضمانت برای مقاصد خود استفاده کند (بخصوص دادن دستور به استفاده کنندگان ).
ابعاد کارت ضمانت 60 میلیمتر می باشد.
ضمیمه 4 فرم صورتمجلس تصادف
فرم صورتمجلس تصادف باید به زبان فرانسه و انگلیسی چات شود و در صورت نیاز به زبان دیگری نیز چات می شود. حواشی ، ستون ها و خانه های فرم های صورتمجلس تصادف باید حتی الامکان منطبق با مدل موضوع این ضمیمه باشد. ابعاد صورتمجلس 297 میلیمتر می باشد. به حمل کنندگان توصیه می شود به تعداد کافی نسخی از این فرم را در اختیار داشته باشند. در صورت وقوع تصادف مقتضی است که مقررات کنوانسیون ترانزیت بین المللی که ذیلا نقل شده است مرعی گردد:
ماده بیست و چهارم - 1 - اگر سیم و سرب گمرکی شکسته شود یا کالاها در جریان عملیات ترانزیت بین المللی منهدم شود یا آسیب ببیند شخصی که حمل و نقل را انجام می دهد با حداقل تاخیر باید مراتب را به نزدیکترین دفتر گمرکی اطلاع دهد. مقامات گمرکی این گمرکخانه در صورت امکان مطابق ضمیمه 4 این کنوانسیون (صورتمجلس سوانح ) صورت مجلس تنظیم می کنند و برای این که عملیات ترانزیت بین المللی ادامه یابد تدابیر لازم را اتخاذ می نمایند. یک نسخه از صورتمجلس باید ضمیمه اظهارنامه ترانزیت بین المللی باشد.
2 - در صورتی که امکان برقراری فوری تماس با یک مقام گمرکی موجود نباشد
می توان به یک مقام صالح دیگر مراجعه کرد. این مقام در صورت امکان صورتمجلسی روی فرمی نظیر مدلی که در ضمیمه 4 این کنوانسیون مندرج است تهیه می کند و آن را به اظهارنامه ضمیمه می نماید. این صورتمجلس باید همراه با واحد حمل و نقل اظهارنامه ترانزیت بین المللی به گمرکخانه بعدی تسلیم شود. مقامات گمرکی گمرکخانه اخیر برای این که عملیات ترانزیت بین المللی ادامه یابد تدابیر لازم را اتخاذ می نمایند.
3 - در صورت وجود خطر قریب الوقوع که تخلیه فوری تمام یا قسمتی از بار را ایجاب نماید شخصی که حمل و نقل را انجام می دهد می تواند به مسئولیت خود تدابیر لازم اتخاذ نماید. پس از آن بر حسب مورد روش مقرر در بند 1 یا بند 2 این ماده اجرا می شود.
4 - هنگامی که شکستگی مهر گمرکی یا آسیب وارده به کالاها یا انهدام آنها در قلمرو یک طرف متعاهد به وقوع نپیوسته باشد مقامات گمرکی گمرکخانه ورودی بعدی برای حصول اطمینان از این که صورتمجلس مورد تنظیم یافته و برای این که عملیات ترانزیت بین المللی ادامه یابد تدابیر لازم اتخاذ می نمایند.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و شصت و دو ماه و چهار ضمیمه منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد گمرکی ترانزیت بین المللی کالاها می باشد.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
8132
تاریخ تصویب :
1351/09/13
تاریخ ابلاغ :
1351/10/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :