جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است در اجرای ماده 2 قانون مصوب 29 اسفند ماه
1336 و قسمت آخر بند ب ماده واحده بودجه سال 1337 کل کشور مبلغ 25 میلیون
دلار از صندوق وامهای عمرانی آمریکا به موجب قرارداد ضمیمه برای قسمتی از
هزینه راهسازی بین آوج - اندیمشک از طریق همدان - ملایر - بروجرد -
خرم آباد وام دریافت دارد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه
پنجشنبه سی ام دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید

قرارداد وام (راجع به اجازه تحصیل مبلغ بیست و پنج میلیون دلار وام از
صندوق وامهای آمریکا)
قرارداد مورخ هفتم اکتبر 1959 بین ایران (که از این پس توام گیرنده ت
خوانده می شود و صندوق وامهای عمرانی موسسه دولت ایالات متحده آمریکا (که
از این پس تصندوق وامهای عمرانی ت خوانده می شود) به شرح زیر منعقد گردیده
است :
نظر به این که طبق قانون مصوب هشتم اسفند 1334 (27 فوریه 1956) وام گیرنده
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران برنامه هفت ساله دوم را شروع نموده
است و سازمان برنامه ایران را (که از این پس تسازمان برنامه ت خوانده
می شود) به عنوان یک دستگاه دولتی جهت اجرای این برنامه تاسیس کرده است و
نظر به این که سازمان برنامه ساختمان راه آوج و اندیمشک را به عنوان جزئی
از برنامه هفت ساله دوم تعهد نموده است و
نظر به این که بین المللی ترمیم و توسعه" href="/tags/26254/بانک-بین-المللی-ترمیم-و-توسعه/" class="link">بانک بین المللی ترمیم و توسعه به وام گیرنده وامی جهت تامین
در حدود سی و پنج درصد (35%) کل هزینه این طرح اعطا نموده است و
نظر به این که وام گیرنده جهت تامین قسمتی از هزینه و تکمیل این طرح از
صندوق وامهای عمرانی درخواست وام نموده است و
نظر به این که اعطای این وام بر اساس کمک به خویشتن و همکاری متقابل به
توسعه منابع اقتصادی و قدرت تولیدی ایران کمک خواهد نمود.
علیهذا وام گیرنده و صندوق وامهای عمرانی به شرح زیر موافقت می نمایند:
ماده اول
وام - منظور و موارد استفاده از آن
بند 01/1 - مبلغ وام
صندوق وامهای عمرانی موافقت می نماید که مبلغی تا میزان حداکثر بیست و پنج
میلیون دلار آمریکایی (000/000/25 دلار) از طریق پرداخت به سازمان برنامه
طبق این قرارداد بر اساس شرایط و مقررات مندرج در قرارداد مذکور به
وام گیرنده جهت مقاصد مشروحه در بند 02/1 وام دهد. مبلغی که بدین ترتیب
پرداخت می شود از این پس توام ت نامیده خواهد شد.
بند 02/1 - منظور از وام منظور از کمک به سازمان برنامه در اجرای طرحی
(که از این پس تطرح ت خوانده خواهد شد) برای ساختمان راه آوج - اندیمشک در
ایران می باشد.
بند 03/1 - موارد استفاده از وام
سازمان برنامه وام را طبق شرایط این قرارداد منحصرا جهت تامین هزینه های
ساختمانی قراردادهای منعقده سازمان برنامه برای اجرای طرح که از این پس
تهزینه ت نامیده خواهد شد مورد استفاده قرار خواهد داد به شرط آن که به جز
در مواردی که صندوق وامهای عمرانی کتبا به نحو دیگری موافقت نماید وام
برای تامین بیش از شصت و پنج درصد هزینه های مذکور مورد استفاده قرار
نگیرد.
ماده دوم
شرایط استرداد وام - بهره
بند 01/2 - تعهدات پرداخت
وام گیرنده موافقت می نماید که وام و بهره متعلق به آن را طبق شرایط این
قرارداد و سفته یا سفته های صادره و معوقه (از این پس تسفته ت یا تسفته هات
خوانده خواهد شد) طبق ماده سوم قرارداد مسترد نماید. کلیه پرداختهایی که
وام گیرنده طبق این قرارداد وام به عهده گرفته است به غیر از پرداختهای
مندرج در بند 04/3 و 04/8 در مورد آن قسمتهایی از وام که برای آنها طبق
ماده سوم سفته صادر شده در وجه دارنده یا دارندگان سفته یا سفته ها
کارسازی خواهد شد. پرداختهای مزبور ابتدا به حساب بهره متعلق به سفته ها و
سپس استرداد اصل مبلغ سفته سررسیده و قابل پرداخت گذارده خواهد شد. کلیه
پرداختهای دیگر من جمله پرداختهای مندرج در بند 04/3 و 04/8 در وجه صندوق
وامهای عمرانی به عمل خواهد آمد و بدوا به حساب بهره متعلقه و سپس
استرداد اصل مبلغ که موعد آن رسیده باشد گذارده خواهد شد مگر این که در
بند مربوط به چنین پرداختی نحوه دیگری مقرر شده باشد.
بند 02/2 - نوع پول مورد پرداخت
کلیه تعهدات وام گیرنده نسبت به پرداختهای تحت این قرارداد وام و سفته ها
باید به صورت مسکوک یا پولی به عمل آید که در هنگام پرداخت مزبور پول
قانونی ایالات متحده آمریکا برای پرداخت وامهای دولتی و خصوصی به شمار
می رود.
بند 03/2 - بهره
به هر یک از پرداختهایی که طبق این قرارداد وام به عمل می آید از تاریخ
پرداخت بهره ای به نرخ سه و نیم درصد ((2)/(1)3%) در سال بر اساس 365 روز
تعلق می گیرد. بهره و کلیه مانده های پرداخت نشده تا زمانی که وام به کلی
مسترد نشود تعلق می گیرد و به طور ششماهه قابل پرداخت خواهد بود. اولین
تاریخ سررسید پرداخت بهره وام شش (6) ماه پس از اولین پرداخت خواهد بود.
بند 04/2 - استهلاک وام به اقساط ششماهه طبق جدول استهلاک مندرجه در ضمیمه
شماره 3 پیوست این قرارداد وام مسترد خواهد شد. اولین قسط استرداد اصل
وام یک (1) سال پس از تاریخ اولین پرداخت خواهد بود. چنانچه قبل از تاریخ
معینه در بند 03/4 وام گیرنده درخواست نماید که مجموع پرداختهایی که توسط
صندوق وامهای عمرانی به عمل می آید کمتر از میزان مصوبه وام باشد یا در
صورتی که پس از پرداخت آخرین قسمت وام مجموع پرداختهای صندوق وامهای
عمرانی از میزان مصوبه وام کمتر باشد از مبلغی که برای وام مذکور تصویب
شده کسر می گردد و ضمن تجدید نظر جدول استهلاک از میزان اقساط استرداد
کاسته می شود به طریقی که در مبلغ پنج (5) قسط اول تغییری حاصل نگردد و
بقیه قسطها به میزانی خواهد بود که اصل و بهره را در بیست و هشت (28) قسط
مساوی مستهلک سازد. به شرط آن که در هر صورت در میزان قسطهایی که مسترد
گردیده یا سفته هایی که توسط وام گیرنده صادر و مورد موافقت صندوق وامهای
عمرانی قرار گرفته است هیچ گونه کاهشی به عمل نیاید.
بند 05/2 - استرداد اقساط وام قبل از سررسید
در مورد هر قسمت از وام که بابت آن سفته هایی صادر و مبادله نگردیده
وام گیرنده حق خواهد داشت بدون پرداخت جریمه در سررسید هر قسطی از اصل وام
تمام یا جزئی از اصل آن قسمت از وام را از طریق پرداخت اصل آن قسمت از
وام قبل از موعد به انضمام بهره متعلقه تا تاریخ این پرداخت قبل از موعد
به صندوق وامهای عمرانی کارسازی نماید. هر گونه پرداخت قبل از موعد به
حساب اقساط مانده قابل پرداخت به صندوق وامهای عمرانی به نسبت عکس سررسید
آنها منظور خواهد شد.
ماده سوم
سفته ها
بند 01/3 - صدور سفته ها
وام گیرنده در صورت تقاضای صندوق وامهای عمرانی ظرف حداقل سی (30) روز پس
از تاریخ درخواست مربوطه به نحوی که صندوق وامهای عمرانی ضمن درخواست خود
تصریح نماید سفته هایی را با مشخصات و مبالغ تعیین شده در درخواست که کل
مبلغ آنها از مانده بدهکار اصل وام در تاریخ درخواست متجاوز نباشد و برای
آن مانده بدهکار سفته ای تا آن زمان تحویل و یا درخواست نشده باشد هر چه
زودتر تنظیم و تحویل خواهد نمود.
بند 02/3 - شرایط سفته ها
بهره متعلق به سفته ها همان نرخ بهره وام خواهد بود و تاریخ سررسید سفته ها
و عناوین آنها به نحوی که صندوق وامهای عمرانی در درخواست مربوطه خود
تعیین نموده خواهد بود مشروط بر آن که مجموع اصل مبلغ این سفته ها برای هر
سررسیدی نبایستی از قسط وام مربوطه متجاوز گردد.
بند 03/3 - نحوه تنظیم سفته ها
طبق درخواست صندوق وامهای عمرانی سفته ها به زبان انگلیسی و به وسیله
ماشین یا چات یا کلیشه نوشته خواهد شد و به طور کلی از لحاظ متن و فرم با
نمونه سند اقساطی مندرج در جدول شماره 1 و یا با نمونه سند سریال که در
جدول شماره 2 ضمیمه این قرارداد درج شده است مطابقت خواهد نمود. سفته ها
به وسیله اشخاص صلاحیتداری که وام گیرنده کتبا تعیین خواهد نمود به نام
وام گیرنده و از طرف او امضا خواهد شد.
بند 04/3 - تضمین سفته ها توسط صندوق وامهای عمرانی
هر گاه صندوق وامهای عمرانی مبادرت به انتقال یا واگذاری یا فروش سفته ای
نماید و یا هر گونه تضمینی بابت جز یا کل مبلغ مربوطه نماید وام گیرنده هر
گونه پرداختی را که از طرف صندوق وامهای عمرانی تحت ضمانت فوق و به علت
قصور وام گیرنده به عمل آید به موجب مندرجات سفته و شرایط این قرارداد به
صندوق وامهای عمرانی مسترد خواهد نمود.
بند 05/3 - حقوق دارندگان سفته ها
هیچ دارنده ای (غیر از صندوق وامهای عمرانی ) نمی تواند به استناد این که
دارنده چنین سفته ای می باشد از حقوق ناشیه از این قرارداد استفاده کند یا
مشمول شرایط و تعهداتی باشد که به موجب این قرارداد به عهده صندوق وامهای
عمرانی قرار گرفته است . مفاد این بند نسبت به حقوق یا تعهداتی که تحت
شرایط سفته ایجاد شده هیچ گونه تاثیری نداشته و به آنها لطمه ای وارد
نخواهد ساخت .
بند 06/3 - پرداخت سفته ها
پرداخت اصل مبلغ هر سفته تعهد وام گیرنده را نسبت به استرداد آن قسمت از
اصل مبلغ وام که مربوط به سفته است منتفی می سازد و همچنین پرداخت بهره هر
سفته تعهد وام گیرنده را نسبت به پرداخت بهره همان قسمت از اصل وام که
مربوط به سفته است منتفی می سازد.
بند 07/3 - قابل انتقال بودن سفته ها
هر سفته که به موجب این قرارداد وام صادر گردیده است توسط دارنده آن قابل
انتقال خواهد بود.
بند 08/3 - تعهدات وام گیرنده نسبت به سفته ها چنان چه صندوق وامهای عمرانی
درخواست نماید وام گیرنده در اسرع وقت هر گونه اطلاعات و نظریات حقوقی را
در اختیار صندوق مذکور خواهد گذاشت و اقدامات دیگری را که شامل موارد زیر
ولی منحصر به آن نمی باشد از قبیل تهیه و تنظیم درخواستها و سایر اسناد -
اصلاح سفته ها به منظور تسهیل در انتقال آنها و تعیین شخص امینی که از
دارندگان سفته ها حمایت نماید به عمل خواهد آورد تا در فروش خصوصی و دولتی
سفته ها تسهیلاتی فراهم گردد و یا سفته ها طبق قوانین و مقررات جاریه در
بورس سهام قرضه دولتی عرضه شوند. چنان چه صندوق وامهای عمرانی تقاضا
نماید وام گیرنده جهت تشخیص این قبیل سفته ها تا حدی که با شرایط فروش سفته
یا سهام منطبق باشد یک نمایندگی تاسیس و نگاهداری خواهد نمود.
بند 09/3 - مبادله سفته ها
هر گاه دارنده سفته یا سفته هایی درخواست مبادله سفته ها را نماید پس از
واگذاری سفته های مورد نظر وام گیرنده سفته یا سفته های جدیدی را به جای
سفته های واگذاری شده به مبلغی معادل با اصل مبلغ پرداخت نشده سفته یا
سفته ها صادر و تحویل خواهد داد. سفته های جدید که از تاریخ پرداخت بهره
سفته یا سفته ها واگذار شده بهره به آن تعلق می گیرد به نام شخص یا اشخاص و
به واحدهایی که دارنده سفته به طور معقول درخواست نماید تنظیم و تحویل
خواهد شد.
بند 10/3 - تعویض سفته ها وام گیرنده پس از وصول مدارک قابل قبول مبنی بر
فقدان - سرقت - از بین رفتن یا پاره شدن سفته ای و در مورد فقدان - سرقت
یا از بین رفتن پس از دریافت تضمین که به طور معقول مورد قبول وام گیرنده
واقع شود و یا در مورد پاره شدن سفته پس از واگذاری و ابطال سفته مربوطه
سفته جدیدی به همان متن و اصل مبلغ پرداخت نشده در عوض سفته مفقود یا
مسروقه و از بین رفته یا پاره شده تنظیم و به دارنده آن تحویل خواهد
نمود.
بند 11/3 - انتقال سفته ها
چنانچه صندوق وامهای عمرانی مبادرت به انتقال سفته ای نماید وام گیرنده را
مطلع خواهد ساخت و کلیه پرداختهایی را که بابت سفته های انتقالی قبل از
انتقال آنها به عمل آمده است در سفته های مذکور ثبت خواهد نمود.
ماده چهارم
نحوه پرداخت
بند 01/4 - استرداد هزینه های انجام شده به سازمان برنامه
صندوق وامهای عمرانی هزینه هایی را که سازمان برنامه جهت طرح پرداخت نموده
است در هر ماه یا در فواصل دیگری که مورد موافقت صندوق مزبور قرار گیرد
به سازمان برنامه مسترد خواهد نمود. به جز در موردی که صندوق وامهای
عمرانی به نحو دیگری کتبا موافقت نموده باشد هیچ گونه پرداختی توسط صندوق
مذکور به عمل نخواهد آمد مگر این که بانک بین المللی ترمیم و توسعه
پرداختهایی در وجه وام گیرنده یا سازمان برنامه جهت اجرای طرح به نسبت 35
درصد در مقابل 65 درصد پرداختی صندوق وامهای عمرانی به عمل آورد.
درخواستهای استرداد هزینه ها بایستی به مدارکی که از طرف صندوق وامهای
عمرانی تعیین می گردد متکی باشد.
بند 02/4 - نحوه های دیگر پرداخت
ممکن است پرداختهایی به وسایل دیگر یا طرق دیگری که مورد موافقت متقابل
سازمان برنامه و صندوق وامهای عمرانی قرار گیرد تحت این قرارداد به عمل
آید.
بند 03/4 - تاریخ نهایی تسلیم درخواستهای پرداخت . به جز در مواردی که
صندوق وامهای عمرانی به نحو دیگری کتبا موافقت نماید هیچ گونه درخواست
پرداخت در مقابل مدارکی که پس از تاریخ 31 مه 1963 ارائه گردد نبایستی به
عمل آید.
ماده پنجم
شرایط اولیه
بند 01/5 - اظهار نظر حقوقی و تسلیم اسناد مثبته
قبل از این که صندوق وامهای عمرانی پرداختی تحت این قرارداد وام بنماید
به عنوان شرط اولیه وام گیرنده مدارکی که از لحاظ فرم و مفاد مورد موافقت
صندوق وامهای عمرانی است مبتنی بر این که تنظیم و مبادله این قرارداد وام
از طرف وام گیرنده مجاز بوده و یا مورد تصویب مقامات مربوطه واقع و کلیه
تشریفات قانونی آن انجام یافته است به صندوق وامهای عمرانی تسلیم خواهد
نمود به عنوان جزئی از این مدارک که به موجب این بند تسلیم خواهد شد
وام گیرنده نظریه یا نظرات حقوقی وزیر دادگستری ایران یا مشاور قضایی
دیگری را که مورد قبول صندوق وامهای عمرانی بوده و حاکی از مراتب زیر
باشد به صندوق مزبور ابلاغ خواهد نمود:
الف - تایید این که قرارداد وام به نحو صحیحی توسط وام گیرنده و یا از طرف
وی امضا و مبادله گردیده و حاکی از کلیه تعهدات که طبق آن برای وام گیرنده
تعیین شده می باشد.
ب - هر گونه سفته ای که به موجب این قرارداد تنظیم و تحویل شود به منزله
تعهد الزام آور و قطعی وام گیرنده طبق مدلول قرارداد وام بوده و جز در
مواردی که در نظریه حقوقی مذکور به نحو دیگری قید شود هیچ گونه امضا و
تشریفات دیگری جهت منظور فوق لازم نخواهد بود.
بند 02/5 - تعیین نماینده
قبل از هر گونه پرداختی تحت این قرارداد وام و به عنوان شرط لازم آن
سازمان برنامه نماینده ای با ذکر عنوان یا اسم به منظور اجرای مفاد بند
02/9(ب ) قرارداد تعیین خواهد نمود.
بند 02/5 - تاریخ نهایی انجام شرایط بند 01/5 و 02/5
چنانچه کلیه اقداماتی که به موجب مفاد بندهای 01/5 و 02/5 بایستی به عمل
آید تا تاریخ اول مارس 1960 یا هر موعد دیگری که مورد موافقت وام گیرنده و
صندوق وامهای عمرانی قرار گیرد انجام نگرفته باشد صندوق وامهای عمرانی
می تواند در هر موقعی به اختیار خود پس از تاریخ مذکور با ارسال اخطاریه ای
به عنوان وام گیرنده این قرارداد وام را فسخ نماید پس از ارسال چنین
اخطاریه ای این قرارداد وام و کلیه تعهدات طرفین ناشیه از آن بیدرنگ فسخ
خواهد شد.
بند 04/5 - شرایط اضافی قبلی
قبل از انجام هر گونه پرداختی تحت این قرارداد وام و به عنوان شرایط
اضافی قبلی وام گیرنده و سازمان برنامه به جز در مواردی که صندوق وامهای
عمرانی به نحو دیگری موافقت نماید مدارک زیر را در اختیار صندوق وامهای
عمرانی خواهند گذاشت :
الف - گزارشی شامل مبالغ و دریافت کنندگان هر گونه حق العمل - حق الزحمه ای
یا هر نوع وجوه دیگری به هر شخص یا تجارتخانه یا موسسه ای (به استثنای
کارمندان رسمی وام گیرنده یا سازمان برنامه ) که به عنوان پاداش برای انجام
خدمات حرفه ای و فنی یا از این قبیل خدمات مربوط به ارائه دادن مزایای
درخواست وام یا در مورد مذاکرات راجع به اخذ وام و یا عملیات مربوط به
این قرارداد وام به این اشخاص یا موسسات پرداخت شده یا پرداخت آنها مورد
موافقت قرار گرفته باشد.
ب - نقشه جات و مشخصات اضافی دیگر جهت اجرای طرح که مورد قبول صندوق
وامهای عمرانی باشد.
ج - قرارداد یا قراردادهای مربوط به اجرای تطرح ت با موسسه مهندسین مشاوری
که متقابلا مورد قبول سازمان برنامه - بانک بین الملل و صندوق وامهای
عمرانی بوده و متضمن شرایطی که متقابلا مورد موافقت سازمان برنامه - بانک
بین الملل و صندوق وامهای عمرانی باشد.
د - هر یک یا کلیه قراردادهایی که طبق شرایط مورد قبول سازمان برنامه
مهندسی مشاور - بانک بین الملل و صندوق وامهای عمرانی قرار گرفته و برای
اجرای طرح به وسیله پیمانکار یا پیمانکارانی که مورد موافقت سازمان
برنامه - مهندس مشاور بانک بین الملل و صندوق وامهای عمرانی باشند با آنان
منعقد گردد.
ماده ششم
مقررات مربوط به تهیه و خرید کالا
بند 01/6 - انجام هزینه ها به پول محلی
تامین هزینه هایی که ممکن است به پول ایران پرداخت شود از محل وجوه این
قرارداد وام مجاز می باشد.
بند 02/6 - تاریخ قابل قبول تامین هزینه خرید ماشین آلات و وسایلی که قبل
از تاریخ بیست و یکم مارس 1959 تحویل گردیده و یا بهای آنها پرداخت شده
است و یا خدماتی که قبل از تاریخ مذکور انجام شده یا حق الزحمه متعلق به
آن پرداخت گردیده است از محل این وام مجاز می باشد.
بند 03/6 - اطلاع به اداره بازرگانی کوچک
سازمان برنامه حداقل سی (30) روز قبل از تاریخی که سفارشی به مبلغ متجاوز
از پنج هزار (5000) دلار آمریکایی برای خرید ماشین آلات و لوازماتی که قرار
است از محل وام تامین شود داده شود یا دادن چنین سفارشی مورد موافقت قرار
گیرد طبق مقررات صندوق وامهای عمرانی شرحی به زبان انگلیسی درباره
ماشین آلات و لوازمی که می بایستی خریداری شود با ذکر طرز مناقصه به اداره
بازرگانی کوچک وابسته به اداره همکاریهای بین المللی واقع در واشنگتن دی .
سی شماره 25 تسلیم خواهد کرد با در نظر گرفتن این که صندوق وامهای عمرانی
می تواند در صورت تقاضای سازمان برنامه مدت سی (30) روز را تقلیل دهد و یا
در صورتی که لازم و مناسب بداند از قسمتی یا کلیه شرایط این بند نسبت به
مورد خاصی از خرید کالا صرف نظر نماید.
بند 04/6 - منابع خرید کالا
کلیه ماشین آلات و وسایل و خدماتی که در اجرای تطرح ت مورد استفاده قرار
می گیرد بایستی از منابع دنیای آزاد تهیه شود. اصطلاح تمنبع ت به طوری که در
جمله قبل به کار رفته است به معنی مملکت یا ناحیه ای خواهد بود که از آن
جا ماشین آلات به مقصد ایران حمل شده است مگر در جایی که ماشین آلات از بنادر
آزاد یا انبار گمرکی حمل شده باشد اصطلاح منبع به معنی کشور یا ناحیه ای
خواهد بود که از آن جا ماشین آلات به آن بندر آزاد یا انبار گمرکی حمل
گردیده است .
بند 05/6 - حمل کالا
الف - بها ماشین آلات و وسایلی که توسط وسایل نقلیه متعلق به و یا تحت
اداره و نظارت کشوری (غیر از ایران ) که در بند 99 جزو جغرافیایی اداره
همکاریهای بین المللی (که در تاریخ حمل مورد اجرا است ) منظور نشده باشد
حمل گردد از محل این وام تامین نخواهد شد.
ب - سازمان برنامه اطمینان حاصل خواهد نمود که حداقل پنجاه درصد (50%) از
وزن غیر خالص ماشین آلات و کالاهایی که از محل این وام خریداری می شود (اوزان
مزبور جداگانه برای کشتیها و تانکرها احتساب شده ) و می توان آنها را توسط
کشتیهای اقیانوس پیما حمل کرد به وسیله کشتیهای بازرگانی خصوصی که دارای
پرچم ایالات متحده آمریکا می باشد حمل گردد مشروط بر این که کشتیهای مزبور
با نرخ مناسب و عادلانه فراهم باشند. بدین منظور صندوق وامهای عمرانی
فراهم بودن و یا فراهم نبودن با نرخ عادلانه کشتیهای بازرگانی خصوصی دارای
پرچم ایالات متحده آمریکا را تعیین خواهد نمود و سازمان برنامه می تواند
برای کسب این اطلاع هر موقع که لازم بداند به صندوق وامهای عمرانی مراجعه
کند.
بند 06/6 - بیمه دریایی پرداخت حقوق بیمه دریایی از محل این وام بلامانع
است مشروط بر این که نرخ بیمه مزبور حداقل نرخ ممکنه باشد و نیز مشروط بر
این که هر گاه وام گیرنده در مورد حقوق بیمه دریایی نسبت به محمولاتی که
مخارج آن تحت قوانین کمکهای خارجی ایالات متحده آمریکا تامین می گردد
تبعیضی تحت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به یک شرکت بیمه دریایی مجاز به
انجام معاملات در ایالات متحده آمریکا قائل شود ماشین آلات و کالاهایی را که
از محل این وام تامین می گردد تا مدتی که این تبعیض نسبت به شرکت مزبور
ادامه داشته باشد در ایالات متحده آمریکا نزد شرکت یا شرکتهای مجاز برای
انجام معاملات بیمه دریایی در هر یک از ایالات متحده آمریکا در مقابل خطرات
دریایی بیمه نماید.
بند 01/6 - حقوق و تعرفه گمرکی - مالیاتهای فروش و عوارض مشابه دیگر
پرداخت حقوق و تعرفه گمرکی - مالیاتهای فروش و عوارض مشابه دیگر که تحت
قوانین جاریه در ایران وضع گردیده است از محل این وام مجاز می باشد.
ماده هفتم
تعهدات
بند 01/7 - اجرای طرح
سازمان برنامه موجب خواهد شد که طرح موضوع قرارداد با دقت و جدیت لازم طبق
اصول صحیح مالی انجام گیرد. سازمان برنامه همچنین موجب خواهد شد که طرح
مربوطه طبق کلیه نقشه جات و مشخصات فنی و قراردادهای مذکور در بند 04/5
اجرا شود و قبل از هر گونه اصلاح اساسی یا ابطال نقشه جات - مشخصات فنی و
قراردادها موافقت صندوق وامهای عمرانی را جلب خواهد نمود. سازمان برنامه
موجب خواهد شد که کلیه ماشین آلات و وسایلی که بهای آنها از محل وام موضوع
این قرارداد تامین و خریداری می شود طبق رویه و اسلوب فنی صحیح به نحو
شایسته ای نگهداری و تعمیر شوند. سازمان برنامه اجرای طرح مربوطه را به
پایان خواهد رسانید و علاوه بر وام موضوع این قرارداد برای اجرای این
منظور اعتبارات لازم را تامین خواهد نمود.
بند 02/7 - استفاده از کالای خریداری از محل وام
وام گیرنده موجب خواهد شد کلیه ماشین آلات و وسایل خریداری از محل وام موضوع
این قرارداد منحصرا برای اجرای منظور مذکور در بند 02/1 به مصرف برسد
مشروط بر این که در مورد آن قسمت از تجهیزات و وسایلی که کاملا و کلا برای
منظور فوق به مصرف نرسیده مفاد فوق الذکر تا زمانی صدق نماید که طرح
مربوطه ای که کالاهای مزبور برای آن خریداری شده تکمیل شود و یا تا زمانی
که کالاهای مزبور دیگر برای چنین منظوری قابل استفاده نباشد و نیز مشروط
بر این که تقاضا کند از ایران صادر نگردد.
بند 03/7 - اعلان جریان تحصیل اعتبار موضوع قرارداد وام
سازمان برنامه ترتیبات لازمه را خواهد داد تا طبق دستورات صندوق وامهای
عمرانی جریان مشروح تحصیل اعتباری که دولت آمریکا به موجب این قرارداد
وام به ایران اعطا نموده به استحضار عامه برسد.
بند 04/7 - نگهداری دفاتر و پرونده ها - بازرسی و کسب اطلاعات
الف - سازمان برنامه دفاتر و پرونده های کافی را برای نشان دادن تجهیزات و
وسایل و خدماتی که قیمت آنها از محل این وام تامین می گردد نگاه خواهد
داشت و این دفاتر و پرونده ها قیمت و مورد مصرف این کالاها و خدمات را در
اجرای طرح مربوطه نشان خواهد داد. همچنین در مورد قراردادها و یا سفارشات
خرید این تجهیزات و وسایل و خدمات و نوع و میزان اصرار و استفسار
فروشندگان و اساس اعطای قراردادها یا دادن سفارشها و پیشرفت طرح در این
دفاتر و پرونده ها منعکس خواهد شد. تا زمانی که صندوق وامهای عمرانی به
طور معقولی لازم بداند این دفاتر و پرونده های ممیزی و نگاهداری خواهند شد.
صندوق وامهای عمرانی حق خواهد داشت در هر موقعی که لازم بداند به دفاتر و
پرونده های مزبور و سایر اسناد و مکاتبات یادداشتها و سایر مدارک مربوطه
به این قرارداد وام رسیدگی نموده و بازرسی به عمل آورد.
ب - سازمان برنامه عمل بازرسی طرز استفاده از کلیه تجهیزات و وسایلی را
که از محل این وام تامین می گردد برای صندوق وامهای عمرانی میسر خواهد
ساخت سازمان برنامه در انجام عمل بازرسی و رسیدگی مورد بحث نهایت همکاری
و معاضدت را با صندوق وامهای عمرانی خواهد نمود به طوری که صندوق مزبور
بتواند این عمل را به طور کامل و با سرعت انجام دهد و همچنین سازمان
برنامه فرصتهای مناسب را برای مسافرت نمایندگان مجاز صندوق وامهای عمرانی
به نقاط مختلف ایران به منظور انجام امور مربوط به این وام فراهم خواهد
ساخت .
سازمان برنامه طبق درخواست صندوق وامهای عمرانی گزارشهای مالی و گزارش
پیشرفت فعالیتهای خود و همچنین هر گونه اطلاعاتی را که صندوق وامهای
عمرانی به طور معقولی تقاضا نماید بی درنگ تهیه و تسلیم صندوق مزبور خواهد
نمود.
بند 05/7 - اعلان بروز جریانات نامساعد وام گیرنده و سازمان برنامه صندوق
وامهای عمرانی را از هر گونه عوامل و شرایطی که با پرداخت سفته ها یا تحقق
مقاصد وام معارض بوده یا آنها را تهدید به معارضه نماید بی درنگ مطلع
خواهد نمود.
بند 06/7 - مالیات قرارداد وام - سفته ها و پرداختهای مربوطه
قرارداد وام و کلیه سفته های صادره تحت آن و همچنین اصل و بهره وام و
سفته هایی که تحت آن صادر گردد بدون کسر هیچ گونه کسوری پرداخت گردیده و
از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حقوق جاری و موضوعه و قابل اجرای
کشور ایران معاف خواهد بود.
بند 07/7 - حق العمل - حق الزحمه و سایر پرداختها
الف - وام گیرنده و سازمان برنامه پرداخت هر گونه حق العمل و حق الزحمه یا
پرداختی را از هر قبیل که در وجه شخص - موسسه یا بنگاهی (به غیر از
ماموران و کارمندان دائمی وام گیرنده و سازمان برنامه که تمام وقت شاغل
می باشند) به عنوان پاداش خدمات صادقانه تخصصی - فنی یا خدمات مشابه آنها
که با عملیات موضوع این قرارداد بستگی داشته باشند به عمل آمده و یا چنین
پرداختهایی مورد موافقت قرار گرفته باشد بی درنگ به صندوق وامهای عمرانی
گزارش خواهد داد. چنان چه صندوق وامهای عمرانی هر گونه حق العمل -
حق الزحمه یا پرداخت را که به موجب مدلول این بند یا بند 04/5 گزارش
گردیده نامتناسب تشخیص دهد وام گیرنده و سازمان برنامه بدین وسیله موافقت
می نمایند که جرح و تعدیلی را که مورد رضایت صندوق وامهای عمرانی باشد به
عمل آورند.
ب - وام گیرنده و سازمان برنامه بدین وسیله تضمین می نمایند که هیچ نوع
حق العمل و حق الزحمه یا وجوهی به هیچ شخص و یا موسسه و یا بنگاه (به
استثنای - ماموران و کارمندان دائمی و وام گیرنده و سازمان برنامه ) در
مورد درخواستی که منجر به اعطای این وام از طرف صندوق وامهای عمرانی شده
به استثنای حق العمل و حق الزحمه یا وجوه پرداخت شده ای که به موجب مفاد بند
04/5 و 07/7 به صندوق وامهای عمرانی گزارش داده شده است یا در مورد
مذاکرات مربوط به اخذ وام و یا در مورد هر گونه قراردادها یا سفارشاتی که
اعتبار آنها از محل این وام تامین گردیده پرداخت نگردیده و نخواهد شد.
بند 08/7 - عمل سازمان برنامه که تاثیر آن متوجه وام گیرنده می شود.
وام گیرنده موافقت می نماید که قصور سازمان برنامه در مورد هر اقدامی که
طبق این قرارداد بایستی از طرف وام گیرنده به عمل آید یا قصور در انجام هر
اقدامی که از طرف وام گیرنده به منظور ایفای حقوق و تعهدات وام گیرنده که
به موجب این قرارداد به سازمان برنامه محول گردیده قصور وام گیرنده در
اجرای مقاصد این قرارداد تلقی خواهد شد و وام گیرنده مسئول جبران خسارت
وارده به صندوق وامهای عمرانی خواهد بود.
ماده هشتم
چاره جوییهای صندوق وامهای عمرانی
بند 01/8 - موارد قصور - قطع پرداختها
در صورت وقوع هر یک از موارد زیر صندوق وامهای عمرانی حق خواهد داشت که
به اختیار خود از پرداختهای بیشتری خودداری نماید:
الف - قصور در پرداخت کامل هر قسط اصل و بهره سررسید مربوطه یا هر گونه
پرداختی که تحت این قرارداد وام لازم شود و یا هر سفته ای که طبق آن صادر
گردیده و معوق مانده باشد با در نظر گرفتن این که صندوق وامهای عمرانی
می تواند در مورد هر یک از این قصورها از هر یک از اختیارات ناشیه از این
بند فقط تا زمانی که قصور مربوطه ادامه داشته باشد استفاده نماید.
ب - قصور از طرف وام گیرنده یا سازمان برنامه در اجرای هر یک از تعهدات یا
موافقتهای دیگر موضوع این قرارداد.
ج - کشف این که مدارک ارائه شده به وسیله وام گیرنده یا از طرف وام گیرنده
و یا سازمان برنامه جهت اخذ وام یا مربوط به این قرارداد وام به طور قابل
اهمیتی ناصحیح بوده است .
د - پیش آمدن هر وضعیت فوق العاده ای که بر اثر آن صندوق وامهای عمرانی
تشخیص دهد که وام گیرنده یا سازمان برنامه احتمالا نخواهند توانست تعهدات
خود را طبق این قرارداد وام ایفا نمایند و یا این که وام منظور مورد نظر
را حاصل نخواهند نمودند.
بند 02/8 - تسریع در استرداد وام
در صورت بروز هر یک از موارد قصور مندرج در قسمتهای فرعی (الف ) و (ب ) و
(ج ) بند 01/8 و طبق شرایط قسمتهای فرعی مزبور صندوق وامهای عمرانی
می تواند به اختیار خود تمام یا هر قسمتی از اصل وام پرداخت نشده نظر و
سفته ها را فورا سررسیده و قابل پرداخت اعلام نماید و تصریح خواهد کرد کدام
اقساط قابل پرداخت می باشند و به محض چنین اخطاری این قبیل اصل وام و سایر
اقساط مربوطه فورا سررسید و قابل پرداخت خواهند بود با در نظر گرفتن این
که صندوق وامهای عمرانی به موجب این بند از اختیار خود استفاده نخواهد
نمود مگر این که قصور مربوطه ظرف شصت روز پس از اعلام تمایل صندوق مزبور
دائر بر استفاده از اختیار موضوع این بند رفع نگردد.
بند 03/8 - اغماض از قصور هیچ گونه تاخیر در اجرا یا عدم استفاده از حقوق
- اختیارات یا چاره جوییهای صندوق وامهای عمرانی که به موجب این قرارداد
وام و یا سفته ها بر اثر بروز هر گونه اتفاقات مندرج در بند 01/8 به صندوق
وامهای عمرانی اعطا می گردد نباید بر رضایت صندوق مزبور یا اغماض از حقوق
و اختیارات و چاره جوییهای صندوق که بر اثر اتفاق مزبور یا حادثه دیگری به
صندوق اعطا می گردد تعبیر بشود.
بند 04/8 - استرداد وجوه چنانچه صندوق وامهای عمرانی تشخیص دهد که هر
گونه پرداختی که وسیله صندوق مزبور تحت این قرارداد وام به عمل می آید طبق
قرارداد وام مزبور متکی به اسناد تسلیمی سازمان برنامه نمی باشد و یا
پرداخت مذکور طبق شرایط این قرارداد وام به عمل نیامده و یا مورد استفاده
قرار نگرفته است و یا بر خلاف مقررات صندوق وامهای عمرانی به عمل آمده در
آن صورت وام گیرنده ظرف نود روز پس از وصول تقاضا چنین مبلغی را بر حسب
دلار آمریکایی طبق درخواست صندوق که از مبلغ پرداخت مورد بحث متجاوز نباشد
به صندوق مزبور خواهد پرداخت مشروط بر این که تقاضای صندوق وامهای عمرانی
منتهی ظرف پنج سال پس از تاریخ پرداخت مزبور به عمل آمده باشد صندوق
وامهای عمرانی معادل مبلغ چنین پرداختی را به محض وصول آن از مبلغ وام
کسر خواهد نمود و صندوق مزبور به همان قرار تعهدات وام گیرنده را در مورد
پرداخت وجوه سفته ها کاهش خواهد داد.
ماده نهم
متفرقه
بند 01/9 - تاریخ اجرای قرارداد وام
این قرارداد وام از تاریخ روز و سالی که در بالا ذکر شده به موقع اجرا در
خواهد آمد.
بند 02/9 - استفاده از وجود نمایندگان طرفین
الف - کلیه اقداماتی که بایستی تحت قرارداد وام توسط وام گیرنده یا صندوق
وامهای عمرانی به عمل آید ممکن است به وسیله نمایندگان تام الاختیار آنها
انجام گیرد و کلیه اختیارات وام گیرنده یا صندوق وامهای عمرانی تحت این
قرارداد ممکن است توسط نمایندگان تام الاختیار آنها مورد استفاده قرار
گیرد.
ب - مدیر عامل سازمان برنامه و هر شخص یا اشخاصی که از طرف ایشان برای
این منظور منصوب می شوند مجتمعا و منفردا از طرف وام گیرنده تعیین شده اند
که تقاضاها و درخواستها را امضا نمایند و اسناد مقرر در این قرارداد وام
را تهیه نمایند و هر گونه اقدام یا اسناد دیگری را که طبق این قرارداد
اجرا یا امضای آن از طرف سازمان برنامه لازم یا مجاز است به عمل آورند یا
امضا نمایند و صندوق وامهای عمرانی حق خواهند داشت فقط روی این قبیل
اقدامات یا عملیات اتکا نماید.
بند 03/9 - جانشینان صندوق وامهای عمرانی
چنانچه در اثر اجرای قوانین ایالات متحده آمریکا یا در نتیجه انتقال حقوق
و تعهدات ناشی از این قرارداد و سفته ها بنگاه یا موسسه دیگر ایالات متحده
آمریکا جانشین صندوق وامهای عمرانی گردد چنین موسسه ای در اجرای مقاصد
قرارداد وام و سفته ها جانشین صندوق وامهای عمرانی تلقی خواهد شد.
بند 04/9 - پرداختها تاصطلاح پرداختها به طوری که در این قرارداد وام مورد
استفاده قرار گرفته به معنای هر گونه پرداختی به وسیله صندوق وامهای
عمرانی می باشد اعم از این که مستقیما در وجه وام گیرنده یا سازمان برنامه
و یا نماینده او به عمل آمده باشد یا این که طبق درخواست وام گیرنده یا
سازمان برنامه یا نماینده او به حساب بانکی منظور شده باشد.
بند 05/9 - تبندهات و تموادت
کلیه اشاراتی که در این قرارداد در مورد اصطلاحات تبندهات و یا تموادت به
عمل آمده منظور بندها و مواد مندرج در این قرارداد وام می باشد مگر اینکه
خلاف آن صریحا مقرر شده باشد.
بند 06/9 - قانون قابل اجرا این قرارداد وام و هر یک از سفته های مربوطه
بر طبق قوانین جاریه ناحیه کلمبیا واقع در ایالات متحده آمریکا تنظیم
گردیده و قوانین مزبور ناظر بر آنها خواهد بود.
بند 07/9 - اخطار
هر گونه اخطار و درخواست یا ابلاغی که از طرف وام گیرنده یا صندوق وامهای
عمرانی عمرانی طبق این قرارداد وام یا سفته ها به عمل می آید بایستی کتبی
بوده و در صورتی که به ترتیب مقرر شخصا و یا توسط پست یا تلگراف یا
تلگراف دریایی یا رادیوگرام برای طرف دیگر و به نشانی زیر ارسال شود ابلاغ
شده محسوب خواهد گردید.
نشانی پستی وام گیرنده :
قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه
سازمان برنامه
تهران - ایران
نشانی تلگرافی وام گیرنده :
برنامه
تهران - ایران
نشانی پستی صندوق وامهای عمرانی :
مدیر عامل صندوق وامهای عمرانی
واشنگتن 25 دی . سی .
ایالات متحده آمریکا
نشانی تلگرافی صندوق وامهای عمرانی
دولون
واشنگتن دی . سی .
بنا به مراتب فوق و وام گیرنده و صندوق وامهای عمرانی به وسیله نمایندگان
مجاز و تام الاختیار خود این قرارداد را در روز و سال معینه در ابتدای
قرارداد امضا و مبادله نمودند.
ایران :
قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه
صندوق وامهای عمرانی :
مدیر عامل
صورت شماره 1
(سفته ها بایستی روی یک ورقه کاغذ تنظیم شود)
سفته
واشنگتن دی . سی .
فرم سفته اقساطی
19 -
برای مبلغ دریافتی وام گیرنده (که از این پس تمتعهدت نامیده می شود) بدین
وسیله متعهد می گردد اصل مبلغ ... دلار آمریکایی (به حروف نوشته شود) به
سکه یا پول رایجی که در زمان پرداخت وامهای دولتی و خصوصی پول قانونی
ایالات متحده آمریکا به شمار می رود به صندوق وامهای عمرانی آمریکا(که از
این پس تصندوق ت نامیده می شود) یا به حواله کرد صندوق یا بهره مربوطه به
حساب همان پول از این تاریخ از قرار ... درصد (%) در سال به ماخذ هر سال
365 روز احتساب و در اقساط ششماهه در روز و ... و روز هر سال نسبت به
مازاد اصل وام پرداخت نشده نظر و معوقه موضوع این سفته بپردازد.
پرداختهای اصل وام و بهره از طرف متعهد به موجب شرایط سفته در وجه اداره
(که بعدا از طرف صندوق وامهای عمرانی تعیین خواهد شد) به عمل خواهد آمد.
سررسید اولین پرداخت بهره طبق این سفته در تاریخ (تاریخ طبق قرارداد وام
درج شود) خواهد بود اصل وام موضوع این سفته به شرح زیر پرداخت خواهد شد.
(جدول استرداد طبق جدول استهلاک منضم به قرارداد وام تنظیم شود).
این سفته به موجب قرارداد وام مورخ ... منعقده بین متعهد (اسامی طرفهای
دیگر قرارداد ذکر شود) و صندوق وامهای عمرانی صادر شده است هر گونه
اشاره ای که در این سفته به قرارداد وام می شود هیچ گونه حقوقی را طبق
قرارداد مزبور برای دارنده این سفته ایجاد نمی نماید و یا از اجرای تعهدات
متعهد که عبارت از پرداخت قطعی و بدون قید و شرط مبلغ اصل و بهره این
سفته در تاریخ و مکان و مبالغ معین و به حسب پول مندرج در این ورقه
می باشد مانع نخواهد گردید.
هر گاه دارنده این سفته درخواست مبادله این سفته را نماید پس از واگذاری
سفته مزبور متعهد سفته یا سفته های جدیدی را به جای سفته واگذار شده به
مبلغی معادل با اصل مبلغ پرداخت نشده سفته یا سفته های واگذار شده و به
همان متن سفته اصلی که از تاریخ پرداخت بهره متعلق به سفته واگذار شده
بهره به آن تعلق گیرد و به شخص یا اشخاصی قابل پرداخت باشد به هر عنوان
یا عناوینی که دارنده سفته به طور معقول درخواست نماید تنظیم و به وی
تحویل خواهد نمود.
متعهد پس از وصول مدرک قابل قبولی مبنی بر فقدان - سرقت و از بین رفتن یا
پاره شدن این سفته و در مورد فقدان - سرقت یا از بین رفتن پس از دریافت
ضمانت نامه که به طور معقولی مورد قبول متعهد قرار گیرد پس از ابطال و
واگذاری سفته در صورتی که سفته پاره شده باشد سفته جدیدی به متن و به
مبلغی معادل با اصل مبلغ پرداخت نشده نظر تنظیم و به وی تسلیم خواهد
نمود.
در صورت قصور در پرداخت هر یک از اقساط اصل وام سررسیده یا بهره سررسیده
موضوع این سفته دارنده سفته می تواند مبلغی را که از اصل این سفته پرداخت
نگردیده فورا سررسیده و قابل وصول اعلام نماید و به محض چنین اعلامی مبلغ
اصل این سفته را فورا سررسیده و قابل پرداخت خواهد گردید. به علاوه صندوق
وامهای عمرانی طبق این قرارداد وام می تواند به اختیار خود در صورت وقوع
برخی وقایع تمام یا قسمتی از مانده بدهکار اصل این سفته یا سایر سفته های
معوقه را که طبق قرارداد وام صادر گردیده (چنان چه هنوز موعد پرداخت آن
نرسیده باشد) فورا سررسیده و قابل وصول اعلام نماید و به محض چنین اعلامی
اصل سفته فورا سررسیده و قابل وصول خواهد بود.
هر گونه اخطار به متعهد این سفته چنانچه مستقیما یا به وسیله پست یا
تلگراف به اسم و نشانی متعهد ارسال گردد ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
قسط اصل وام و بهره موضوع این سفته بایستی بدون کسر هر گونه مالیات و
حقوق و عوارضی که به موجب قوانین کشور وام گیرنده اکنون قابل وصول بوده یا
بعدا به موجب قوانین موضوعه قابل وصول اعلام گردد پرداخت شود.
هیچ گونه تاخیری در اعمال یا اغماض در استفاده از هر گونه حق یا اختیار و
چاره جویی دارنده سفته در مورد این سفته یا هر گونه سفته ای که تحت قرارداد
وام صادر شده باشد چنان چه چنین حق یا اختیار یا چاره جویی در صورت قصور
متعهد در پرداخت به موقع و کامل بهره وام یا استرداد قسط اصل وام موضوع
این سفته ناشی باشد نبایستی بر انصراف دارنده سفته از استفاده از حقوق و
اختیارات یا چاره جوییهای ناشیه از نتیجه آن قصور مادام که قصور مزبور
ادامه داشته باشد یا قصور دیگری رخ دهد تعبیر شود.
وام گیرنده
به وسیله
صورت شماره 2
(سفته ها بایستی روی یک ورق کاغذ تنظیم شود)
سفته
(فرم سفته سریال )
واشنگتن دی . سی .
19 -
برای مبلغ دریافتی وام گیرنده (که از این پس متعهد تنامیده ت می شود) بدین
وسیله متعهد می گردد که اصل مبلغ ... دلار آمریکایی (به حروف نوشته شود) به
سکه یا پول رایجی که در زمان پرداخت وامهای دولتی و خصوصی پول قانونی
ایالات متحده آمریکا به شمار می رود به صندوق وامهای عمرانی آمریکا (که از
این پس تصندوق ت نامیده می شود) به بهره متعلقه به حسب همان پول از این
تاریخ از قرار.. درصد (%) در سال به ماخذ هر سال 365 روز احتساب و در
اقساط ششماهه در روز.. و روز... هر سال نسبت به اصل مبلغ این سفته
بپردازد. اولین پرداخت بهره موضوع این سفته در تاریخ ... سررسیده خواهد
بود.
این سفته یکی از سری ... (با حروف نوشته شود) سفته هایی است که طبق قرارداد
وام مورخ ... (که از این پس تقرارداد وام ت نامیده می شود) بین متعهد(اسم
هر یک از طرفهای دیگر قرارداد وام ذکر شود) و صندوق وامهای عمرانی توسط
وام گیرنده صادر شده است . هر گونه اشاره ای که در این سفته به قرارداد وام
می شود هیچ گونه حقوقی را طبق قرارداد وام به دارنده سفته منتقل نمی نماید
و به تعهدات متعهد در مورد پرداخت اصل و بهره موضوع این سفته در زمان و
مکان و به مبلغ و پول معینه در این سفته که مطلق و بدون قید و شرط می باشد
لطمه ای وارد نمی آید.
هر زمانی که دارنده این سفته تقاضا نماید متعهد به محض تسلیم این سفته به
او یا بدون سایر سفته های متعهد که حاوی این مزیت مبادله سفته ها باشند به
جای سفته های قبلی به مبلغی معادل اصل مبلغ پرداخت نشده نظر سفته یا
سفته های واگذار شده به همان متن سفته های قبلی که به آنها از تاریخی که تا
آن تاریخ به این قبیل سفته یا سفته ها بهره پرداخت شده بهره تعلق می گیرد و
در وجه شخص یا اشخاص و به همان عنوان یا عناوینی که دارنده تقاضا نماید
سفته یا سفته های جدیدی تنظیم و به وی تحویل می نماید.
به محض وصول مدرک مورد قبول متعهد نسبت به فقدان - سرقت - از بین رفتن یا
پاره شدن این سفته و در مورد فقدان - سرقت یا از بین رفتن آن پس از دادن
ضمانت معقولی که مورد قبول متعهد قرار گیرد و در صورت پاره شدن به محض
واگذاری و ابطال سفته متعهد به جای آن سفته سفته جدیدی را که مفاد آن
مشابه سفته اول خواهد بود بابت مبلغ اصل پرداخت نشده تنظیم و به دارنده
سفته تحویل خواهد داد.
به محض قصور در پرداخت هر گونه قسط اصل دوم وام یا بهره سررسیده موضوع
این سفته یا به محض قصور در پرداخت هر گونه قسط بهره یا اصل وام هر یک از
سری دیگر سفته ها در سررسید دارنده سفته مربوطه می تواند اصل قسط وام موضوع
این سفته را فورا سررسیده و قابل پرداخت اعلام نماید و به محض چنین اعلامی
آن قسط اصل وام فورا سررسیده و قابل پرداخت خواهد شد. به علاوه به موجب
مدلول قرارداد وام صندوق وامهای عمرانی در صورت بروز برخی از وقایع
می تواند به اختیار خود اصل پرداخت نشده تمام یا هر قسمتی از این سفته یا
هر سفته دیگر را که تحت این قرارداد وام صادر گردیده و در آن موقع معوق
مانده باشد (چنان چه تا آن وقت موعد پرداخت آنها نرسیده باشد) فورا
سررسیده و قابل پرداخت اعلام کند و به محض چنین اعلامی آن قسمت از اصل وام
فورا سررسیده و قابل پرداخت خواهد شد.
هر گونه اخطار به متعهد تحت این سفته چنان چه مستقیما یا به وسیله پست یا
تلگراف یا تلگراف دریایی یا رادیوگرام به نام و نشانی وی ارسال شود ابلاغ
شده محسوب خواهد شد.
اصل و بهره این سفته باید بدون کسر هر گونه مالیات و عوارضی که اکنون یا
در آتیه به موجب قوانین ایران قابل وصول خواهد بود پرداخت شود.
هیچ گونه تاخیر و اغماضی از طرف دارنده سفته در استیفای حقوق و اختیارات
و جبران خسارات ناشیه از قصور متعهد نسبت به پرداخت فوری مبلغ کل اصل و
بهره موضوع این سفته نبایستی بر انصراف دارنده سفته از حقوق و اختیارات
خود ناشی از قصور متعهد مادامی که قصور مزبور ادامه داشته باشد تعبیر
شود.
(وام گیرنده )
توسط:
عنوان :
ضمیمه شماره 2
---------------
جدول استهلاک
شماره اقساط ششماهه پرداخت اصل
----------------------------------------------
1 00/100000
2 00/100000
3 00/100000
4 00/100000
5 00/100000
6 44/828322
7 86/881645
8 67/893574
9 22/705712
10 19/718062
11 27/730628
12 27/743414
13 02/756424
14 44/769661
15 51/783130
16 30/796835
17 92/810779
18 56/824968
19 51/839405
20 11/854095
21 78/869041
22 01/884250
23 38/899724
24 26/915469
25 28/931490
26 36/947791
27 70/964377
28 31/981254
29 26/998426
30 95/1015898
31 30/1033676
32 30/1051766
33 10/1070172
----------------------------------------------
جمع 00/25000000 دلار
متن قرارداد فوق ضمیمه قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ 25 میلیون دلار وام
از صندوق وامهای عمرانی آمریکا بوده و صحیح است .

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1338/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :