جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلسین قرارداد پیوست را مشتمل بر 44 ماده و یک پروتکل و
سه ضمیمه که راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات
و حوادث در مرز بین دولتین در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1336 برابر با 14 مه
یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت در مسکو امضا گردیده تصویب نموده و اجازه
مبادله آن را می دهد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه
پنجشنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر عمید
قانون بالا در جلسه 20/2/1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است .
قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و
حوادث در مرز
دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نظر به این که
مایلند انتظامات در مرز ایران و اتحاد جماهیر شوروی حفظ شود و از بروز هر
گونه اختلافات و حوادث جلوگیری به عمل آید و در صورت وقوع در رسیدگی و
تصفیه آن تسهیل و تسریع شود عقد قرارداد زیر را لازم شمرده و نمایندگان
مختار خود را به قرار ذیل تعیین نموده اند:
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
تیمسار سپهبد امان الله جهانبانی سناتور.
از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی .
جناب آقای آرلف پاول دیمتریویچ وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی .
نمایندگان پس از ارائه اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بوده
در مقررات ذیل موافقت نمودند:
فصل اول
عبور خط مرز و مراقبت از علائم و نوار تراشیده مرزی
ماده اول - خط مرز مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به
طریقی عبور می نماید که در موافقتنامه یازدهم آذر ماه 1333 برابر با دوم
دسامبر 1954 راجع به حل مسائل مرزی و مالی طبق اسناد تعیین و تجدید تعیین
مرز که در تاریخ 22 فروردین 1336 برابر با 11 آوریل 1957 در تهران به
امضای کمیسیون مختلط ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رسیده است
تشریح گردیده و نیز طبق اسناد تعیین ملتقای مرزهای مشترک ایران و اتحاد
جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترکیه و ایران و اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی و افغانستان این اسناد به قرار زیر است :
1- پروتکل شرح عبور خط مرز مملکتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی از علامت سه جانبی که در ملتقای مرزهای ایران و اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی و ترکیه نصب گردیده تا علامت سه جانبی که در ملتقای
مرزهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و افغانستان مستقر شده
است .
همچنین ضمائم و اسناد تکمیلی پروتکل شرح مرز که از این قرار است :
الف - آلبوم نقشه ها و شمای مختصات و ژئودزی علائم مرزی سرحدات مملکتی
ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی .
ب - پروتکل علائم مرزی با شما کروکی که در پشت آن ترسیم شده است .
ث - جزوه مختصات علائم مرزی .
د - فهرست علائم مرزی .
2- اسناد مربوط به علامت مرزی سه جانبی نصب شده در ملتقای مرزهای ایران و
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ترکیه که به تاریخ 22 مهر ماه 1335
برابر 15 اکتبر 1956 در دیم قشلاق امضا شده است .
3- اسناد مربوط به علامت مرزی سه جانبی نصب شده در ملتقای مرزهای ایران و
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و افغانستان که در موقع تعیین و تجدید
تعیین مرز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و افغانستان در تاریخ 9 تیر ماه
1327 برابر با 30 ژوئن 1948 در سرخس امضا شده است .
4- ضمائم و اسناد تکمیلی دیگری که در مدت اجرای این قرارداد ممکن است
تنظیم شود.
خط مرزی که طبق اسناد فوق تعیین شده در سطح قائم مآربر آن مرزهای هوایی و
زیرزمینی را نیز مشخص می نماید.
این خط مرز در قرارداد حاضر با کلمه (مرز) یا (خط مرز) نامیده می شود.
ماده دوم - طرفین متعاهدین وظیفه دارند علائم مرزی را که برای تشخیص خط
مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برقرار گردیده و همچنین
نوار تراشیده مرز را به وضعی نگهداری بکنند که محل استقرار و شکل و فرم و
اندازه و رنگ آمیزی ستونها و وضع کپه های مرزی و همچنین عرض نوار تراشیده و
دائر نگاه داشتن آن با سوابقی که در اسناد و تجدید تعیین مرز تشریح شده
است تطبیق داشته باشد.
ماده سوم - مراقبت از علائم و نوارهای تراشیده خط مرز بدین طریق به عهده
طرفین متعاهدتین واگذار می شود:
1- مراقبت از ستونهای مرزی و قسمتهایی از نوار تراشیده که در قلمرو و
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی واقع شده به عهده طرف شوروی خواهد بود.
2- مراقبت از ستونهای مرزی و قسمتهایی از نوار تراشیده که در قلمرو کشور
شاهنشاهی ایران واقع شده به عهده طرف ایران خواهد بود.
3- مراقبت از مراکز علائم مرزی که روی خود خط مرز واقع گردیده بدین طریق
تقسیم می شود:
الف - مراکز علائم مرزی با نمرات فرد بر عهده طرف ایران .
ب - مراکز علائم مرزی با نمرات زوج بر عهده طرف اتحاد شوروی خواهد بود.
4- مراقبت از علائم مرزی که به صورت ستونهای منفرد بر روی بریدگیهای دشوار
رس نصب شده اند طرفی عهده دار خواهد بود که دست یافتن بدان علائم در قلمرو
آن طرف سهلتر باشد.
ماده چهارم - 1- بازرسی وضعیت و محل نصب علائم مرزی و همچنین نوارهای
تراشیده مرزی طبق ماده (3) بنا به صوابدید و به وسیله مصادر امور هر یک
از طرفین متعاهدتین انجام شود. مع الوصف به غیر از بازرسیهای یک جانبه
طرفین متعاهدتین سالانه مکلف به اجرای بازرسیهای مشترک علائم مرزی و نوار
تراشیده خواهند بود.
2- بازرسی مشترک علائم و نوارهای تراشیده مرزی هر سال در ماههای مرداد و
شهریور (اوت و سپتامبر) انجام می شود. تاریخ آغاز بازرسیهای مشترک با
موافقت نظر مصادر امور طرفین متعاهدین هر دفعه تعیین می شود.
3- در صورتی که بازرسی فوق العاده علائم مرزی و یا نوار تراشیده را یکی از
طرفین متعاهدتین در همان سال لازم بداند مراتب را کتبا به طرف دیگر اعلام
می دارد و تاریخ آغاز بازرسی مشترک نباید بیش از ده روز از موعد تسلیم
اعلامیه تجاوز نماید.
نتیجه بازرسی نمایندگان طرفین در صورتمجلس عمل قید و در دو نسخه به زبان
فارسی و روسی تنظیم می گردد.
ماده پنجم - 1- در صورت از بین رفتن و خراب شدن یا معیوب شدن ستونهای
مرزی مصادر امور طرفی که ستونها در قلمرو آن طرف و واقع شده یا طبق ماده
(3) بستگی به آن طرف دارد برای تجدید یا تعمیر آنها اقدامات فوری
می نمایند و برای آغاز کار اقلا ده روز قبل کتبا طرف دیگر را آگاه می سازند.
2- تجدید ستونهای مرزی از بین رفته یا خراب شده یا معیوب شده به وسیله
مامورین یک طرف متعاهد در حضور نمایندگان طرف دیگر انجام می شود و راجع به
نصب مجدد ستون مرزی نمایندگان مصادر امور طرفین متعاهدتین صورتجلسه عمل
را در دو نسخه به زبان فارسی و روسی تنظیم می نمایند.
ستونهای تجدید شده یا نمونه ای که در ماده (1) اسناد تعیین و تجدید تعیین
مرز ایران و شوروی معین شده باید تطبیق نماید.
3- در موقع تجدید علامت مرزی یا ستون مرزی مراقبت می شود که محل نصب آن
تغییر نکند در صورتی که محل علامت یا ستون مرزی از بین رفته مشخص نباشد
مصادر امور متعاهدتین ملزم هستند در موقع برقراری مجدد آن از اسناد و
مدارک تعیین و تجدید تعیین مرز که در ماده (1) این قرارداد بدان اشاره
شده استفاده نمایند. مشخصات مذکوره در اسناد فوق بایستی در محل مورد
بررسی و اندازه گیری قرار گیرد.
4- در قسمتهای مرز آبی محل نصب ستونهایی که بر اثر سیل معیوب یا منهدم
شده و تجدید یا تعمیر می شود ممکن است تغییر داده شود مشروط بر این که در
خود مسیر خط مرز تغییراتی پیدا نشود علائم فوق را در نقاط جدیدی باید نصب
کرد که از دستبرد طبیعت مصون باشد.
تغییرات فوق در محل ستونهای مرز آبی با موافقت طرفین متعاهدتین انجام
می شود. تغییر محل ستونهای مرزی روی بریدگیهای آبشور نیز در صورت لزوم
اجازه داده می شود.
در صورت وقوع چنین تغییری طرفین متعاهدتین پروتکل علائم مرزی و شما کروکی
آن را از لحاظ فرم و موضوع مطابق سایر اسناد مربوط به تعیین و تجدید
تعیین مرز تنظیم و ضمیمه آن می نمایند.
5- در صورت لزوم مصادر امور طرفین متعاهدتین می توانند با موافقت یکدیگر
علائم تکمیلی جدیدی روی خط مرز ایجاد نمایند بدون این که مسیر خط مرز را
تغییر دهند و برای این قبیل علائم اسناد لازم را که شرایط آن در بند (4)
این ماده پیش بینی شده است تنظیم می نمایند.
علائم تکمیلی که روی مرز نصب می شود مطابق نمونه های همان علائمی خواهد بود
که در تعیین و تجدید تعیین مرز ایران و شوروی در سالهای 1334- 1335 برابر
1955 - 1956 انتخاب شده است .
6- تعمیر ستونهای مرزی که طبق ماده (3) مربوط به یکی از طرفین است به
وسیله همان طرف مستقلا بدون شرکت مصادر امور طرف دیگر انجام می شود.
7- در صورتی که مصادر امور یکی از طرفین خرابی یا نقصی در ستون مرزی واقع
در قلمرو طرف دیگر مشاهده نمایند مصادر امور طرف دیگر را آگاه می سازند که
در تعمیر یا تجدید ستون مذکور اقدام نمایند.
طرفی که در قلمرو آن انهدام یا خرابی و یا نقیصه ستون مرزی مشاهده شده
است موظف می باشد آن را تجدید یا تعمیر نماید.
8- طرفین متعاهدتین اقدامات لازم را برای حفظ علائم مرزی خواهند نمود و
اشخاصی که محل علائم را تغییر داده یا آنها را ناقص کرده و یا از بین
برده اند به دادگاه جلب می گردند.
در این قبیل موارد علائم مرزی از بین رفته یا خراب شده به خرج طرفی که
اهالی آن مبادرت به این عمل نموده اند ترمیم می شود.
ماده ششم - 1- در تمام طول خط مرز قسمتهایی که از جنگل پوشیده شده و یا
علفزار و یا نیزار و یا بوته زار می باشد نوار تراشیده ای به عرض ده متر (5
متر از خطر مرز مملکتی به هر طرف ) ایجاد می شود این نوار باید همیشه دائر
و کاملا مرتب نگاهداری شود و در موارد لزوم بوته ها و آن چه میدان دید را
محدود می نماید از بین برده شود.
شخم زدن زمینها و ایجاد ساختمانها و بناها در این نوار ممنوع است اشخاصی
که مبادرت به این عمل نمایند جلب و مواخذه می شوند.
2- هر طرف در نگاهداری و تنظیف نوار تراشیده که در قلمرو اوست اقدام
می نماید مصادر امور طرفین متعاهدتین اقلا ده روز قبل از آغاز پاک کردن
نوار تراشیده مرز طرف مقابل را مطلع می سازند و نمایندگان طرف متعاهد دیگر
حق دارند در موقع جریان عمل حضور به هم رسانند.
فصل دوم
آبهای سرحدی و طریقه استفاده از آنها و ترتیب استفاده از راه آهن و
شوسه هایی که مرز را قطع می نمایند
ماده هفتم - 1- آبهای سرحدی که در این قرارداد ذکر شده است به قسمتی از
رودخانه ها اطلاق می شود که طبق مدارک تعیین و تجدید تعیین مرز مورخ 1334 -
1335 برابر 1955 - 1956 خط مرز در امتداد آن عبور می نماید.
2- طرفین متعاهدتین اقدام لازم را خواهند نمود که در موارد استفاده از
آبهای سرحدی مقررات این قرارداد رعایت و حقوق و منافع طرف مقابل محترم
شمرده شود.
ماده هشتم -1- به روی رودخانه های سرحدی وسایل شناور (قایق - بلم و غیره )
متعلق به طرفین متعاهدتین می توانند بدون مانع تا خط مرز ایاب و ذهاب
نمایند.
2- وسایل شناور طرفین متعاهدتین روی آبهای مرزی فقط در اوقات روشن
شبانه روز می توانند سیر کنند.
3- اهالی طرفین متعاهدتین حق دارند در آبهای سرحدی تا حدود خط مرز
ماهیگیری نمایند.
ماده نهم -1- برای حفظ کرانه ها از خرابی و جلوگیری از تغییر مسیر
رودخانه های سرحدی در صورتی که لزوم آن را مصادر امور طرفین متعاهدتین
متفقا ضروری بدانند که کناره بندی خواهد شد این عملیات و هزینه مربوط به
آن به عهده طرفی خواهد بود که کرانه به آن تعلق دارد.
2- هیچیک از طرفین متعاهدتین نمی توانند مصنوعا مسیر رودخانه را تغییر
دهند چنانچه وضعیت مسیر رودخانه مرزی به طور طبیعی یا در اثر انقلابات
طبیعت تغییر پیدا کند در صورتی که مصادر امور طرفین ترمیم آن را ضروری
تشخیص بدهند متفقا و با شرایط متساوی در اصلاح مسیر رودخانه اقدام
می نمایند.
3- طبق بند دوم پروتکل ضمیمه موافقتنامه حل و فصل مسائل مالی و مرزی بین
ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ یازدهم آذر ماه 1333 برابر
دوم دسامبر 1954 تغییر مسیر رودخانه های سرحدی خط مرز را تغییر نمی دهد مگر
این که بین طرفین متعاهدتین قرارداد جداگانه ای در این باب منعقد بشود.
ماده دهم - 1- طرفین متعاهدتین کوشش خواهند نمود که آبهای مرزی را نظیف و
پاکیزه نگاهداری کنند و به هیچ صورت مصنوعا آلوده و کثیف ننمایند.
2- در صورتی که مصادر امور طرفین متعاهدتین لایروبی آبهای مرزی را ضروری
تشخیص دهند مخارج آن متساویا به عهده طرفین متعاهدتین خواهد بود.
3- لایروبی آن قسمت از آبهای سرحدی که کلا در قلمرو یکی از طرفین متعاهدتین
واقع شده عنداللزوم به هزینه آن طرف انجام می شود.
4- در مواقع لایروبی آبهای سرحدی گل و لای و سنگ و تنه های درخت و غیره که
از آب خارج می شود باید به قدری دور از کرانه ریخته شود یا طوری تسطیح شود
که خطری برای فرو ریختگی کرانه ها یا مسدود شدن مسیرها باقی نگذارد و در
موقع پرآبی مانع جریان آب نگردد.
ماده یازدهم - چنانچه در آبهای سرحدی یا کرانه های رودخانه یکی از طرفین
متعاهدتین اشیایی کشف شود که مالکیت آن معلوم نباشد مصدر امور آن طرف
اقدامات لازم را برای تعیین مالکیت به عمل می آورند.
تشخیص هویت جسدهایی که در آبهای سرحدی یا کرانه های رودخانه ها کشف شود و
همچنین تعیین مالکیت لاشه حیوانات متفقا به عهده مصادر در امور طرفین
خواهد بود.
ماده دوازدهم - اهالی هر یک از طرفین متعاهدتین حق خواهند داشت احشام و
اغنام خود را برای آب خوردن به طرف رودخانه مرزی برانند ولی احشام و
اغنام مزبور به قلمرو دیگر نباید داخل شوند اگر احشام و اغنام مزبور
اتفاقا به قلمرو طرف دیگر رفتند مصادر امور طرفین متعاهدتین اقدامات لازم
را برای برگرداندن آنها در کوتاهترین مدت خواهند کرد.
نقاطی که در هر طرف به وسیله مرزبان مربوط برای آبشخوار تعیین می شود به
اطلاع مرزبان طرف مقابل می رساند.
ماده سیزدهم - مسائل مربوط به فعالیتهای رودخانه سرحدی از قبیل ایجاد
ساختمانها و یا تاسیسات نوین که ممکن است در طرز جریان رودخانه تاثیری
داشته باشد و همچنین مسائل مربوط به استفاده آبیاری طبق موافقتنامه های به
خصوص بین طرفین متعاهدتین ترتیب داده می شود.
تغییر یا تخریب بعضی از ساختمانهای رودخانه های مرزی که انجام آن باعث
تغییر سطح آب می شود فقط با جلب موافقت نظر طرف دیگر ممکن است آغاز گردد.
ماده چهاردهم - مصادر امور طرفین متعاهدتین راجع به سطح و میزان آب
رودخانه های مرزی و همچنین راجع به نزول برف و باران داخل در خاک یکدیگر
حتی الامکان مرتبا مبادله اطلاعات خواهند نمود تا بدینوسیله بتوان از ایجاد
خطر و صدمه طغیان آب و سیل جلوگیری نمود.
ماده پانزدهم - 1- ارتباط با راه های آهن و شوسه که مرز را قطع می نماید و
نقاط عبور در این راه ها با موافقتنامه مخصوص بین طرفین متعاهدتین تنظیم
می گردد.
2- در محلهای تقاطع خط مرز با راه های آن و شوسه هر یک از طرفین متعاهدتین
در خاک خود علائم مخصوص و راه بند نصب می نمایند و برای دایر بودن آنها
مراقبت لازم به عمل می آورند.
3- طرفین متعاهدتین اقداماتی خواهند نمود که راه های آهن و شوسه که برای
عبور و مرور باز و خط مرز را قطع می نمایند دائر نگاهداری شوند. تعمیر
آنها تا خط مرز به وسیله هر یک از طرفین متعاهدتین به هزینه کشور مربوطه
انجام می گیرد.
ماده شانزدهم - 1- پلهای روی مرز که از روی آنها ایاب و ذهاب می شود مرتب
نگهداری و به وسیله و هزینه هر یک از طرفین متعاهدتین تا خط مرز که روی
پل مشخص شده تعمیر می گردند مگر در این باره توافق دیگری حاصل شده باشد.
راجع به ترتیب و موعد و نحوه تعمیر پلها در امور طرفین متعاهدتین قبلا با
یکدیگر توافق حاصل خواهند نمود.
2- هر یک از طرفین متعاهدتین می توانند در موقع لزوم بازدید فنی آن قسمت
از پلهای مرزی را که در خاک طرف مقابل قرار گرفته اند به عمل آورند در این
مورد مصادر امور طرف مقابل بایستی اقلا 48 ساعت قبل از بازدید فنی که در
نظر است از تاریخ شروع بازدید مستحضر شوند و پس از خاتمه بازدید از نتیجه
آن مطلع گردند ضمنا بازدید با حضور طرف مقابل انجام می گیرد.
3- ترتیب عبور و مرور از روی پلهای مرزی طبق موافقت نمایندگان مصادر امور
مرزی مربوطه برقرار می شود.
4- مقررات این ماده مربوط به پل راه آهن جلفا در روی رود ارس نمی باشد که
بهره برداری از آن طبق موافقتنامه خاصی تعیین شده است .
5- احداث پلهای جدید روی رودخانه های مرزی طبق موافقتنامه مخصوص طرفین
متعاهدتین صورت خواهد گرفت .
فصل سوم
شکار و مسائل مربوط به جنگلبانی و کشاورزی و معادن
ماده هفدهم - 1- هر یک از طرفین متعاهدتین مراقبت خواهند نمود که مقررات
موجود شکار در خاک آنها در نزدیکی خط مرز شدیدا رعایت شود و در حین شکار
تیراندازی و تعقیب حیوانات وحشی و طیور از خط مرز تجاوز ننماید.
2- مصادر امور مربوطه طرفین متعاهدتین در تمام مسائل حفظ حیوانات وحشی و
پرندگان تدریجا توافق حاصل کرده و راجع به ممنوع شدن شکار در قسمتهای
مخصوص از مرز زمان واحدی را اعلام می نمایند.
ماده هجدهم - چنانچه به حکم حوادث طبیعی و یا در موقع جنگل بری درختهایی
روی مرز بیفتد مصادر امور طرفین متعاهدتین اقداماتی به عمل می آورند که
اشخاص ذینفع که درختها متعلق به آنها است بتوانند درختها را قطعه قطعه
کرده و به خاک خود حمل نمایند در این قبیل موارد مصادر امور طرفی که
درختها متعلق به آن است بایستی مراتب را به مصادر امور طرف دیگر اطلاع
دهد.
ماده نوزدهم - 1- عملیات کشاورزی و اکتشافی و بهره برداری معادن واقع در
مجاورت بلافصل خط مرز بایستی طوری انجام گیرد که صدمه به خاک طرف مقابل
نرساند.
2- برای تامین حفاظت خط مرز بایستی نواری به عرض 20 متر در طرفین مرز
باقی بماند که عملیات مذکور در بند یک این ماده در آن نوار اصولا قدغن
باشد مگر در موارد مخصوص که با موافقت مصادر امور طرفین متعاهدتین اجازه
داده شود.
3- چنانچه در موارد مخصوص تعیین نوار مذکور در بند (2) این ماده مناسب
نباشد مصادر امور طرفین متعاهدتین با موافقت نظر بین خود اقدامات احتیاطی
دیگری معمول می دارند که حفظ خط مرز را تامین نماید.
4- هر گونه عملیات انفجاری در نزدیکی خط مرز و عملیات دیگری که به موجب
آن خرابی و یا تغییر محل قسمتی از کوهستان و یا مواد ارضی ایجاب شود فقط
پس از اطلاع قبلی طرف مقابل که نباید کمتر از 48 ساعت باشد انجام گیرد.
در موقع این عملیات اقدامات احتیاطی باید به عمل آید که زیانی به اشخاص و
مایملک طرف مقابل وارد نشود.
فصل چهارم
اختلافات و حوادث در مرز
ماده بیستم - مصادر امور مربوطه طرفین متعاهدتین در خاک خود موظف به
اقدامات ذیل می باشند:
1- جلوگیری از هر گونه اختلافات و حوادثی که ممکن است در مرز رخ دهد.
2- جلوگیری از تهیه عملیات جنایتکارانه اشخاص مسلح یا غیرمسلح به منظور
انجام این عملیات در خاک طرف مقابل و همچنین ممانعت از تجاوز آنها از مرز
به خاک یکدیگر و اتخاذ تدابیر لازم و مستحضر نمودن مصادر امور طرف مقابل
در صورتی که جنایتکاران از مرز عبور نموده و به خاک طرف مقابل داخل شوند
مصادر امور هر طرف مراتب را به استحضار مصادر امور طرف دیگر می رسانند.
3- جلوگیری از تهیه عملیات و فعالیتهایی که اختلال در امنیت و آرامش نوار
مرزی به وجود می آورد یا زیان به منافع طرف متعاهد دیگر می رساند و یا
ساکنین نوار مذکور را تحریک می کنند و همچنین اقدامات بر علیه اشخاصی که
همراهی و حمایت برای عبور غیر قانونی از مرز می نمایند و اهالی را به کوچ
کردن از خاک یک طرف به خاک طرف دیگر تشویق و تحریک می کنند.
چنانچه در نوار مرزی مصادر امور یکی از طرفین متعاهدتین به وجود اشخاصی
پی ببرند که عملیات آنها در قسمت اول این بند ذکر شده خواه به ابتکار خود
خواه به محض دریافت اطلاعات و مدارک لازم از طرف مقابل در خصوص هویت این
اشخاص یا محل توقف آنها طبق قوانین کشور اقدامات لازمه را جهت جلوگیری از
انجام این عملیات اتخاذ می نمایند.
4- مبارزه با قاچاق و دور کردن قاچاقچیان از نوار مرزی .
5- برای جلوگیری از سرایت امراض مسری و آفات حیوانی و نباتی به خاک طرف
متعاهد دیگر مصادر امور طرف متعاهد که در خاک آن امراض واگیردار و آفات
حیوانی یا نباتی پیدا شده مصادر امور طرف دیگر را مطلع می سازند.
در صورت احتمال سرایت امراض حیوانی به وسیله اغنامی که از یک طرف به طرف
دیگر باید انتقال داده شوند مصادر امور مربوط به طرفین متعاهدتین طبق
مقررات بهداشتی حیوانی اقدامات لازم جهت جلوگیری از سرایت امراض می نمایند.
6- رسیدگی به کلیه حوادث واقعه و اختلافات پیدا شده در مرز و حل و فصل
موارد ممکنه آنها منجمله .
آ - تیراندازی از روی مرز به طرف اشخاص و حیوانات و هدفها و یا به خاک
طرف متعاهد دیگر.
ب - قتل و جرح و وارد آوردن نقص بدنی و صدمه به سلامتی اتباع طرف مقابل در
نتیجه تیراندازی از روی مرز و یا در موقع عبور از مرز همچنین رفتار
خشونت آمیز نسبت به اشخاص یک طرف که به خاک طرف دیگر عبور نموده اند.
ث - در صورتی که مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی بر خلاف مقررات از خط مرز
عبور نمایند مصادر امور طرفین متعاهدتین باید فورا رسیدگی کرده و اگر
معلوم شد که عبور از مرز به کلی غیر عمدی بوده اشخاصی را که عبور کرده اند
به طرف دیگر رجعت می دهند و هیچیک از طرفین متعاهدتین حق ندارند از قبول
بازگشت اشخاص که به طور غیر عمد از مرز عبور کرده اند امتناع ورزند.
د - عبور دادن اجباری اشخاص از کشور خود به خاک طرف مقابل .
ا - ادای کلمات ناشایسته و عمل توهین آمیز در خط مرز نسبت به یکدیگر.
ف - تجاوز سفاین هوایی و یا قایق و وسایل شناور از مرز.
گ - مواقع کشف کرجی ماهیگیری و اسباب صید و سایر اشیایی که به علل انقلاب
طبیعت به قلمرو طرف دیگر رانده شده باشد.
ح - انتقال و معیوب کردن و یا خراب کردن علائم مرزی و سایر تاسیسات مرزی
منجمله تاسیسات رودخانه ای .
ی - سرقت و از بین بردن و یا معیوب کردن اموال دولتی و یا شخصی و غیره در
خاک طرف مقابل .
در این موارد اموال دولتی و شخصی و غیره که به سرقت و یا تصادفا و یا
عمدا به خاک طرف انتقال داده شده در صورت ثبوت بایستی حتی الامکان به کشوری
عودت داده شود که اموال متعلق به آن است چنانچه استرداد عین اموال مسروقه
کلا یا جزا ممکن نباشد مصادر امور طرفین متعاهدتین با موافقت یکدیگر میزان
خسارت و امکان جبران آن را تعیین می نمایند.
ژ - عکسبرداری از خاک مرزی طرف مقابل .
ک - رد شدن و یا عبور دادن حیوانات اهلی و طیور از مرز.
در این موارد حیوانات و طیور اهلی که از مرز رد شده اند یا عبور داده
شده اند حتی الامکان بایستی به طرفی که تعلق دارند اعاده داده شوند و در
صورت ثبوت خسران مالی باید حتی الامکان خسارت وارده طبق بند 6 (قسمت ی ) این
ماده جبران گردد.
ل - جلوگیری از سرایت آتش سوزی از مرز به خاک طرف مقابل .
م - مذاکرات و نوع معاشرتها در روی مرز برای اشخاص رسمی و عادی که فاقد
استوارنامه می باشند.
ن - سایر اختلاف و حوادث مرزی .
ا - رسیدگی و حل و فصل هر گونه ادعای خسارت در حدود اختیارات محوله چه
خسارت وارده در نتیجه بروز اختلافات و حوادث وارده از جانب یکی از طرفین
یا از جانب اشخاص مقیم خاک آنها رخ داده باشد و ضمن حل اختلافات ای حادثه
مرزی طبق قسمتهای گ - ح - ی - ک بند 6 همین ماده مصادر امور طرفین
متعاهدتین مسائل مربوط به ترتیب اعاده اموالی را که در خاک طرف مقابل
واقع شده نیز حل می کنند.
فصل پنجم
مصادر امور مرزی و محل اقامت آنها و منطقه عمل و ترتیب گذشتن از مرز
ماده بیست و یکم - مصادر امور مربوطه که در این قرارداد نامبرده می شوند
عبارتند از مرزبانان و جانشینان و معاونین آنها.
ماده بیست و دوم - دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی هر یک مرزبانان و جانشینان و معاونین آنان را تعیین می نمایند.
مرزبانان با یکدیگر همکاری کرده و وظایف خودشان را در حدود موازین این
قرارداد انجام می دهند.
نخستین ملاقات مرزبانان نباید دیرتر از 14 روز پس از اعتبار یافتن این
قرارداد انجام گیرد.
ماده بیست و سوم - تعداد مرزبانان و حوزه عملیات و مقر دائمی آنان طبق
پروتکل پیوست این قرارداد تعیین می گردد.
نام و نام خانوادگی مرزبانان و جانشینان و معاونین آنها از طریق سیاسی به
اطلاع طرفین خواهد رسید.
جانشینان مرزبانان از تمام اختیاراتی که به مرزبانان داده شده است
استفاده می نمایند و در غیاب مرزبانان وظایف آنها را انجام می دهند.
در صورت لزوم تغییر تعداد مرزبانان وظایف مقرره آنها یا حوزه عملیات و
مقر دائمی آنان که در پروتکل ضمیمه این قرارداد ذکر شده است طرفین
متعاهدین راجع به این تغییرات از طریق سیاسی اقدام خواهند نمود.
ماده بیست و چهارم - 1- مرزبانان محل اقامت دائمی معاونین خود را به
یکدیگر اطلاع می دهند. اطلاع راجع به محل اقامت دائمی و حوزه عملیات معاونین
در جلسه اول ملاقات بعد از رسمیت یافتن این قرارداد توسط مرزبانان انجام
خواهد شد.
2- حدود اختیارات معاونین به وسیله مرزبانان تعیین می گردد.
3- مقر دائمی جانشینان و معاونین مرزبانان و حوزه عملیات آنها می تواند به
وسیله مرزبان مربوطه در طی مدت عمل این قرارداد تغییر پذیرد.
4- هر مرزبان اختیار دارد در مواقع ضروری کارشناسانی برای همکاری خود
دعوت نماید.
ماده بیست و پنجم - به نام اشخاصی که در ماده (21) این قرارداد ذکر شده
استوارنامه های کتبی که به زبان هر دو طرف تنظیم شده به شرح زیر صادر
می گردد:
به مرزبانان دولت شاهنشاهی ایران و جانشینان و معاونین آنها از طرف رئیس
اداره مرزبانی کل کشور.
به مرزبانان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و جانشینان و معاونین آنها از
طرف رئیس نیروی مرزی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی .
ماده بیست و ششم - در صورت تعیین مرزبانان جدید و جانشینان و معاونین
آنان مقامات مربوطه طرفین متعاهدتین اهتمام می نمایند که در جریان کارها
وقفه ای حاصل نشود.
ماده بیست و هفتم - مرزبانان جهت حل و فصل اختلافات و حوادثی که در مرز
پیش می آید و مربوط به وظایف آنها است اقدامات لازم را می نمایند. در
اینگونه موارد مرزبانان پس از حصول موافقت نظر مشترکا به اختلافات و حوادث
رسیدگی و مراتب را در صورتجلسه قید می نمایند.
مسائلی که نسبت به آنها بین معاونین مرزبانان توافق حاصل نشود برای حل و
فصل قطعی به مرزبانان احاله می گردد.
اختلافات و حوادثی که مرزبانان درباره آنها نتوانند موافقت حاصل کنند از
طریق سیاسی حل و تصفیه می گردد. بعلاوه هر مرزبان مختار است به نظریه شخصی
هر گونه مسئله ای که اهمیت زیاد دارد برای حل به طریق سیاسی احاله نماید و
موضوع را به اطلاع مرزبان مقابل برساند.
مقررات این ماده مانع از آن نیست مسئله ای که به طریق سیاسی احاله شده
مجددا برای حل به مرزبانان محول گردد.
ماده بیست و هشتم - تصمیماتی که متفقا از طرف مرزبانان جهت فیصله دادن به
هر اختلاف و یا حادثه ای اتخاذ می شود خاتمه یافته تلقی می گردد.
میزان خسارات وارده به هر یک از طرفین بر اساس موافقت حاصله راجع به
جبران آن بلافاصله بعد از حل اختلاف به وسیله مرزبانان تعیین می شود ترتیب
تصفیه خسارات و در صورت لزوم تغییر این ترتیب از طریق سیاسی انجام می شود.
ماده بیست و نهم - مرزبانان و معاونین آنها کارهای مشترک را حسب المعمول
در جلسات و ملاقاتها انجام می دهند نسبت به هر جلسه مرزبانان صورتمجلس
تنظیم و در آن جریان جلسه و قرارهای متخذه و موعد انجام آنها را به طور
خلاصه منعکس می نمایند.
قرارهای مرزبانان پس از امضای پروتکل برای هر دو طرف اجباری و لازم الاجرا
بوده و خاتمه یافته تلقی می گردد.
مرزبانان مسائل کوچک را در صورتی که هیچیک از آنها اصرار به رسیدگی آن در
جلسه مشترک نداشته باشند از طریق مکاتبه بین خود حل و فصل می نمایند.
راجع به هر ملاقات معاونین صورتجلسه کار (آکت ) تنظیم می شود و در آن صورت
جلسه اقداماتی که شده است به تفصیل شرح داده می شود و در صورت لزوم
تصمیمات و پیشنهادات نیز ذکر می گردد.
تصمیمات متخذه از طرف معاونین پس از تصویب مرزبانان به موقع اجرا گذارده
می شود.
پروتکلها و صورتجلسه های کار راجع به جلسات مرزبانان و راجع به ملاقاتهای
معاونین در دو نسخه و هر یک به زبانهای فارسی و روسی تنظیم می گردد.
ماده سی ام - جلسه و یا ملاقات مرزبانان با پیشنهاد یکی از آنها حتی الامکان
در تاریخی که پیشنهاد شده انجام می گردد.
پاسخ دعوتنامه بایستی حتی الامکان فوری داده شود و در هر صورت بیشتر از 48
ساعت پس از وصول دعوتنامه به طول نیانجامد.
چنانچه تاریخ جلسه یا ملاقات پیشنهادی مورد قبول واقع نشود مرزبان در پاسخ
وقت دیگری پیشنهاد می نماید.
برای جلسه و یا ملاقاتی که یکی از مرزبانان مرزبان مقابل را دعوت می کند در
صورتی که عذر موجهی نداشته باشد (بیماری - ماموریت - مرخصی ) مرزبان باید
شخصا حضور به هم رساند. در صورت وجود عذر موجه به جای مرزبان جانشین او
که بایستی قبلا مرزبان طرف مقابل را مطلع سازد حاضر می گردد. با موافقت
مرزبان ممکن است جلسه یا ملاقات جانشینان صورت گیرد.
ملاقات معاونین مرزبانان فقط به دستور مرزبانان انجام می شود.
در جلسه یا ملاقاتهای مرزبانان یا معاونین آنها منشیها و مترجمین نیز
می توانند حضور داشته باشند.
ماده سی و یکم - جلسات و ملاقاتهایی که در ماده (30) همین قرارداد ذکر شده
باید به طور کلی در خاک آن طرف متعاهدی صورت گیرد که تقاضای تشکیل جلسه
یا ملاقات نموده مع الوصف در صورتی که دلایل موجهی ایجاب نماید مرزبانان
می توانند این قاعده کلی را رعایت ننمایند.
جلسه یا ملاقاتها به وسیله مرزبان و یا معاون طرفی که در خاک آن مذاکره
جریان دارد اداره می گردد.
دستور جلسه باید با دعوت ملاقات همراه باشد یا از طریق مذاکرات قبلی و یا
مبادله مکاتبات تنظیم گردد در موارد فوق العاده با موافقت طرفین ممکن است
مسائلی مورد بررسی قرار گیرد که در دستور روز جلسه پیش بینی نشده باشد.
ماده سی و دوم - مرزبانان و معاونین آنها می توانند طبق موافقت قبلی برای
وقوف به ماهیت موضوع بررسی خود را در محل وقوع اختلاف و حوادث مرزی به عمل
آورند در این مورد مرزبانان و معاونین آنها اگر ضرورت ایجاب نماید
می توانند کارشناسان - مترجمین و شهود و شاکیان را با خود به محل وقوع
اختلاف یا حادثه ببرند.
رهبری امور بررسی تحت نظر طرفی خواهد بود که در خاک آن بررسی به عمل
می آید.
راجع به بررسیهای مزبور باید صورتمجلس کار و یا اسناد دیگری تنظیم شوند
که بعدا به صورتجلسه ضمیمه گردد. صورتهای مجلس کار مزبور و اسناد دیگری
که ذکر شد با مراعات مقررات ماده (29) این قرارداد تنظیم می گردد.
ماده سی و سوم - مرزبانان موظفند نتیجه اقداماتی را که طبق تصمیمات متخذه
در جلسه مشترک یا ملاقات به عمل می آورند در کمترین مدت به اطلاع یکدیگر
برسانند.
ماده سی و چهارم - مرزبانان طبق توافق متقابل باید برای تبادل نامه ها و
همچنین تحویل اشخاص و اموال نقاطی را در مرز تعیین نمایند. تعیین نقاط
برای ملاقاتهای آنها در اولین جلسه ملاقات مرزبان که بعد از رسمیت یافتن
این قرارداد تشکیل می شود به عمل خواهد آمد تعداد و محل نقاط ملاقاتها
می تواند با توافق مرزبانان تغییر یابد.
تحویل اشخاص باید شخصا به وسیله مرزبانان و یا معاونین آنها اجرا گردد.
مرزبانان و یا معاونین آنها باید هر بار راجع به محل و وقت برای تحویل
اشخاص توافق حاصل نمایند.
تحویل اغنام و احشام در محلی انجام می گیرد که آنها از مرز عبور کرده اند
تحویل چهارپایان و یا اموال و همچنین مراسلات اداری را رئیس پاسگاه مرزی
آن منطقه بر حسب دستور مرزبان می تواند انجام دهد.
مراسلات اداری بایستی به طور مداوم اعم از روز تعطیل و یا روز استراحت
شبانه روزی مبادله گردد.
مرزبانان با موافقت یکدیگر نمونه قبض رسید تنظیم نموده و در مقابل دریافت
یا تحویل مراسلات یا چهارپایان و یا اموال دیگر آن را امضا و به طرف مقابل
تسلیم می نمایند.
مرزبانان درباره علاماتی که برای احضار پاسدار مرزی طرف مقابل باید به کار
برده شود با یکدیگر قرار لازم را می گذارند.
ماده سی و پنجم - مرزبانان و یا جانشینان آنها یا معاونین - منشیها
مترجمین و کارشناسان برای انجام ماموریتهای خود که مطابق مفاد این
قرارداد باشد می توانند از مرز عبور نمایند.
مرزبانان و جانشین و معاونین آنها به موجب استوارنامه که در ماده (25)
این قرارداد پیش بینی شده است دارای عکس و امضای دارنده آن است و همچنین
به وسیله مرزبانان مقابل روادید شده می توانند از مرز عبور کنند.
(نمونه استوارنامه پیوست شماره 1).
منشیها و مترجمین به وسیله گواهینامه که اعتبار آن شش ماه است و مرزبان
یکی از طرفین به آنها می دهد از مرز عبور می کنند این گواهینامه باید دارای
عکس و امضای دارنده آن باشد. (نمونه گواهینامه پیوست شماره 2).
کارشناسان و اشخاصی که وجود آنها برای روشن ساختن موضوعی ضروری است از
گواهینامه موقتی استفاده می کنند و با این گواهینامه فقط یک بار می توانند
از مرز رفت و آمد نمایند. اعتبار گواهینامه از زمان عبور از مرز فقط 24
ساعت می باشد. گواهینامه مزبور را مرزبان یکی از طرفین به اشخاص نامبرده
می دهد و به وسیله مرزبان مقابل ویزا می شود. (نمونه گواهینامه پیوست شماره
3).
ماده سی و ششم - عبور از مرز به وسیله اشخاصی که در قسمت اول ماده (35)
این قرارداد ذکر شده فقط در نقاطی که مطابق ماده (34) تعیین شده انجام
می شود مگر مرزبانان و یا معاونین آنها راجع به عبور از مرز در نقطه دیگری
قرار گذاشته باشند.
روز و ساعت عبور از مرز باید قبلا و در هر حال 24 ساعت پیش از موعد به
نزدیکترین پست مرزی طرف مقابل ابلاغ شود که مشایعت کننده خود را قبلا به محل
ملاقات اعزام دارد.
مرزبانان و همچنین سایر اشخاصی که در قسمت اول ماده (35) این قرارداد ذکر
شده اند در موقع عبور از مرز حق دارند به لباس مقرره خود ملبس بوده و
اسلحه خویش را همراه داشته باشند.
ماده سی و هفتم - مرزبانان و همچنین اشخاص دیگری که در قسمت اول ماده
(35) این قرارداد ذکر شده با کلیه کاغذها و اسنادی که همراه دارند دارای
مصونیت می باشند.
اشخاص نامبرده حق دارند بدون تادیه حقوق مالیاتی و گمرکی در خاک طرف
مقابل با خود اشیا ضروری کار، وسائل نقلیه و اموال دیگر از قبیل خواربار
و سیگار و توتون برای مصرف شخصی خود همراه داشته باشند به شرط این که در
مراجعت دوباره آنها را با خود از مرز خارج نمایند (سوای آن چه که مصرف
شده باشد).
اشخاصی که در قسمت چهارم ماده (35) این قرارداد ذکر شده اند در مدت توقف
در خاک طرف دیگر مصونیت داشته و به هیچ صورت بازداشت نمی شوند.
ماده سی و هشتم - هر یک از طرفین این قرارداد تمام مخارج ناشیه از انجام
ماموریت و وظایفی که طبق این قرارداد به وی محول گردیده عهده دار خواهد
بود.
ماده سی و نهم - هر کدام از طرفین نسبت به اشخاص طرف دیگر که در قسمتهای
یک و چهار از ماده (35) ذکر شده بود و در خاک آن طرف برای انجام وظیفه و
برای ماموریت مطابق این قرارداد می روند از مساعدتهای لازم از قبیل وسائل
نقلیه منزل و وسایل تامین ارتباط با مصادر امور مربوط خود استفاده خواهند
نمود.
فصل ششم
مقررات نهایی
ماده چهلم - این قرارداد در مدت سه سال معتبر و مجرا خواهد بود.
چنانچه هیچیک از طرفین تا مدت شش ماه قبل از خاتمه موعد این قرارداد
اظهار تمایل خود را دایر بر لغو و یا تغییر یک یا چند ماده از مواد آن
اعلام نکنند قرارداد حاضر عینا برای هر سه سال دیگر به خودی خود معتبر و
مجرا خواهد بود.
ماده چهل و یکم - پروتکل ضمیمه این قرارداد جزو لاینفک آن می باشد.
ماده چهل و دوم - با انعقاد این قرارداد موافقتنامه های موجوده از راه
تبادل یادداشتهای بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی درباره
تاسیس مرزبانیهای به تاریخ 14 اوت 1927 - 15 اکتبر 1928 - 20 نوامبر 1929
- 27 اکتبر 1931 - 28 نوامبر 1949 - 27 دسامبر 1949 - 4 ژانویه 1950- 17
ژانویه 1950 - 28 ژانویه 1950 - 11 ژوئیه 1950 و نهم اوت 1950 را باید
لغو و از درجه اعتبار ساقط داشت .
ماده چهل و سوم - این قرارداد پس از تصویب و تبادل نسخ مصوبه آن که در
کوتاهترین مدت در تهران به عمل خواهد آمد بلافاصله به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.
ماده چهل و چهارم - این قرارداد در دو نسخه و هر نسخه به زبان فارسی و
روسی نوشته شده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشد.
علیهذا اختیارداران نامبرده در فوق این قرارداد را امضا و به مهر خود
ممهور نمودند.
در مسکو به تاریخ 24 اردیبهشت 1336 برابر با 14 مه 1957
به نمایندگی دولت شاهنشاهی ایران به نمایندگی دولت اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی
تیمسار سپهبد امان الله جهانبانی جناب آقای آرلف وزیر مختار
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
پروتکل
ضمیمه قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و
حوادث در مرز
در اجرای ماده 23 قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه
اختلافات و حوادث مرزی در شهر مسکو مورخ 24 اردیبهشت 1336 برابر با 14 مه
1957 منعقد گردیده امضاکنندگان زیر مامورین مجاز طرفین قراردادی معین
کردند که مناطق عملیات مرزبانیها عبارت باشند از:
در طرف کشور شاهنشاهی ایران
1- مرزبان منطقه پلدشت با مقر دائمی پلدشت - منطقه عمل از محل التقای
مرزهای سه کشور (ایران - اتحاد شوروی و ترکیه ) تا علامت مرزی شماره 25
توسعه می یابد.
2- مرزبان منطقه جلفا با مقر دائمی در قریه جلفای ایران - منطقه عمل او
از علامت مرزی شماره 25 تا علامت مرزی شماره 35 توسعه می یابد.
3- مرزبان منطقه کلیبر (خداآفرین ) با مقر دائمی در قریه (خمارلو) - منطقه
عمل او از علامت مرزی شماره 35 تا علامت مرزی شماره 64 توسعه می یابد.
4- مرزبان منطقه مغان با مقر دائمی در قریه گرمی - منطقه عمل او از علامت
مرزی 64 تا علامت مرزی شماره 108 توسعه می یابد.
5- مرزبان منطقه اردبیل با مقر دائمی در شهر اردبیل - منطقه عمل او از
علامت مرزی شماره 108 تا علامت مرزی شماره 144 (دریای خزر) توسعه می یابد.
6- مرزبان منطقه اترک با مقر دائمی در شهر گنبد قابوس - منطقه عمل او از
دریای خزر (علامت مرزی شماره 0/145) تا علامت مرزی شماره 188 توسعه می یابد.
7- مرزبان منطقه غلامان با مقر دائمی در قریه غلامان - منطقه عمل او از
علامت مرزی شماره 188 تا علامت مرزی شماره 218 توسعه می یابد.
8- مرزبان منطقه لطف آباد با مقر دائمی در قصبه لطف آباد - منطقه عمل او از
علامت مرزی شماره 218 تا علامت مرزی شماره 272 توسعه می یابد.
9- مرزبان منطقه سرخس با مقر دائمی در شهر سرخس - منطقه عمل او از علامت
مرزی شماره 272 الی ملتقای مرزهای سه کشور (ایران - اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی و افغانستان ) توسعه می یابد.
در طرف اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
1- مرزبان منطقه نخجوان با مقر دائمی در قریه شاه تختی - منطقه عمل او از
ملتقای مرزهای سه کشور (ایران - اتحاد جماهیر شوروی و ترکیه ) تا علامت
مرزی شماره 25 توسعه می یابد.
2- مرزبان منطقه مغری با مقر دائمی در جلفا - منطقه عمل او از علامت مرزی
شماره 25 تا علامت مرزی شماره 35 توسعه می یابد.
3- مرزبان منطقه جبرئیل با مقر دائمی در قریه حادرود - منطقه عمل او از
علامت شماره 35 تا علامت مرزی شماره 64 توسعه می یابد.
4- مرزبان منطقه بیله سوار با مقر دائمی در قریه بیله سوار - منطقه عمل او
از علامت مرزی شماره 64 تا علامت مرزی شماره 108 توسعه می یابد.
5- مرزبان منطقه لنکران با مقر دائمی در شهر لنکران - منطقه عمل او از
علامت مرزی 108 الی علامت مرزی شماره 144 (دریای خزر) توسعه می یابد.
6- مرزبان منطقه قزل اترک با مقر دائمی در قریه قزل اترک - منطقه عمل او
از دریای خزر (علامت مرزی شماره 0/145) تا علامت مرزی شماره 188 توسعه
می یابد.
7- مرزبان منطقه بهاردن با مقر دائمی در قریه بهاردن - منطقه عمل او از
علامت مرزی شماره 188 الی علامت مرزی شماره 218 توسعه می یابد.
8- مرزبان منطقه قهقهه با مقر دائمی در قریه قهقهه - منطقه عمل او از
علامت مرزی شماره 218 الی علامت مرزی شماره 272 توسعه می یابد.
9- مرزبان منطقه سرخس با مقر دائمی در قریه سرخس - منطقه عمل او از علامت
مرزی شماره 272 تا ملتقای مرزهای سه کشور (ایران - اتحاد شوروی -
افغانستان ) توسعه می یابد.
پروتکل مزبور جزو لاینفک قرارداد بوده و در دو زبان فارسی و روسی و هر
کدام در دو نسخه تنظیم و تهیه شده و ضمنا هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان
می باشد.
در تاریخ 24 اردیبهشت 1336 برابر با 14 مه 1957 در شهر مسکو امضا شد.
به نمایندگی دولت شاهنشاهی ایران به نمایندگی دولت اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی
تیمسار سپهبد امان الله جهانبانی جناب آقای آدلف وزیر مختار
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

قرارداد فوق که مشتمل بر 44 ماده و یک پروتکل و سه ضمیمه است در جلسه روز
پنجشنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1337/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :