جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.تاریخ 9/5/72 شماره دادنامه 73 کلاسه پرونده 72/75

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ اجرای قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/66 مجلس شورای اسلامی باعنایت به زمان انتشاردرروزنامه رسمی (21/8/66) واحتساب 15روزپس ازآن 7/9/66 می باشدوقبل ازآن "لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی وبازنشستگی پرسنل وبازخریدسوابق خدمتی آنان مصوب 12/7/58 شورای انقلاب اسلامی "قابلیت اجراءداشته است .بنابه مرابت رای صادره ازشعبه پنجم که براین مبناصادرگردیده منطبق بااصول و موازین قانونی تشخیص داده می شوداین رای به استنادماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه-/72/75 23/8/1372

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای جلیل کاوئی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 5و13دیوان عدالت اداری .

مقدمه -الف :شعبه سیزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/141موضوع شکایت آقای شهرام وکیلی هروی بطرفیت شهربانی جمهوری اسلامی بخواسته ابطال حکم بازخریدی واعاده به خدمت بشرح دادنامه شماره 551-29/7/71چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه بازخریدی شاکی (از10/8/66)به استناد ماده واحده مصوب 12/7/58 شورای انقلاب اسلامی بوده است درحالیکه قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/66مجلس شورای اسلامی در2/8/66برای اجراءبه دولت ابلاغ گردیده بودوقانونامقررات آن حاکم برقضیه بوده و تمسک به ماده واحده فوق الاشعارمحمل ووجاهت قانونی نداردعلیهذاحکم به ورودشکایت مطروحه وابطال اقدامات مشتکی عنه به بازخریدی شاکی صادرو اعلام می گردد.
ب :شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/143موضوع شکایت آقای جلیل کاوئی بطرفیت نیروی انتظامی بخواسته اعاده بخدمت طی دادنامه شماره 1173-28/11/71چنین رای صادرنموده است نظربه اینکه قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/66درتاریخ 22/8/66درروزنامه رسمی انتشاریافته وبرابرماده 4قانون مدنی پانزده روزپس ازانتشاردرروزنامه رسمی ضمانت اجراءیافته (7/9/66)بنابه مراتب اقدام نیروی انتظامی درتاریخ 10/8/66 به استنادماده واحدمربوط به تعدیل سازمان نیروی مسلح مصوب 12/7/58 صحیحاصورت پذیرفته وایرادی بدان واردنیست وشکایت شاکی مردوداست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه پانزدهم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14276

4
* سابقه *
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
73
تاریخ تصویب :
1372/05/09
تاریخ ابلاغ :
1372/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :