×

دستورالعمل مربوط به عدم شمول قانون تامین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در قانون خلاف مقررات است

دستورالعمل مربوط به عدم شمول قانون تامین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در قانون خلاف مقررات است

دستورالعمل-مربوط-به-عدم-شمول-قانون-تامین-اجتماعی-به-مطلق-والدین-و-همسر-کارفرما-بدون-ذکر-قیود-مقرر-در-قانون-خلاف-مقررات-است

وکیل


تاریخ : 2/4/1381 شماره دادنامه : 113 و114

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، علی الطلاق مشمول قانون مذکور می باشند و حسب ماده 188 قانون کار مصوب 1369 کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا" توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی گردیده اند0 نظر باینکه مفاد بند3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تامین اجتماعی که مفهوم عدم شمول قانون تامین اجتماعی به مطلق والدین و همسر کارفرما بدون ذکر قیود مقرر در قانون است با هدف و احکام مقنن بشرح فوق الذکر مغایرت دارد ، بنابراین بند3 دستورالعمل مذکور مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/81/16و78/179 11/4/1381
کلاسه پرونده : 81/16و79/179
شاکی : آقای علی اشرف نائمی خانم سکینه جوادی 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند2 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه : 1- آقای علی اشرف نائمی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، چند سال در تعمیرگاه تلفن توحید متعلق به فرزندم مشغول بکار هستم و حق بیمه هر ماه برابر نرخ تعیین شده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کردم 0 اخیرا" سازمان طی بخشنامه 22980/52 مورخ 27/10/1377 اعلام نموده که فرزند نمی تواندکارفرمای پدر خود باشد و سابقه را از1/11/1377 تایید نمی نماید0 با توجه به غیرقانونی بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آنرا دارد0
2- خانم سکینه جوادی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، حدود9 سال است در کارگاه اغذیه فروشی همسرم سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی داشته تا اینکه از ابتدای سال 1380 اداره تامین اجتماعی شعبه یک رشت با استناد به بند3 بخشنامه شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تامین اجتماعی که اعلام می دارد (درصورت درج نام والدین و همسر کارفرمایان در بازرسی ها واحراز آن از محاسبه حق بیمه آنان خودداری گردد) از قبول اسم من در لیست بیمه خودداری نموده است 0
مفاد دستورالعمل هر چه باشد نمی تواند مخالف عموم واطلاق قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی باشد زیرا قانونگذار در اصل 28 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی را حق همگانی برشمرده ودولت را موظف نموده است حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند0 همچنین دستورالعمل مورد شکایت مغایر بند الف از ماده 4 قانون تامین اجتماعی است.
معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2435/7100 مورخ 1/2/1381 اعلام داشته اند، مطابق ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده و فاقد نظام حمایتی می باشند با عنایت دقیق به علت حکم مقرر فوق در قانون کارمعلوم می گردد قانونگذار اساسا" فرض رابطه کارگری یا رابطه مزدبگیران میان خویشاوندان درجه اول از طبق اول را منتفی دانسته است 0 زیرا به موجب قانون مدنی ایران خویشاوندان در خط عمودی مانند فرزند و والدین مکلف به پرداخت نفقه به یکدیگر می باشند ، به همین دلیل به نظر می رسد بند3 یاد شده تا این حد صرفا" تاکیدی است 0 بر مفاد ماده 188 مذکور و مغایرتی با قوانین جاریه مملکت ندارد0 علیرغم مطالب ومستندات فوق الذکر وعلیرغم فرض انتفاء رابطه مزد بگیری میان فرزند و والدین چنانچه والدین به واقع مدعی وجود رابطه کارگری باشند و این امر به اثبات برسد به استناد بنددوم دستور اداری شماره 18432/1-/52 مورخ 29/6/1376 بیمه این قبیل والدین نیز بلامانع می باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید0

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 114

تاریخ تصویب : 1381/04/02

تاریخ ابلاغ : 1381/05/12

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.