جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 3 قانون خدمتگذاری پزشکان مصوب هفتم مرداد ماه 1318
به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 3 - از اول مهر ماه 1335 میزان حقوق رتبه یک پزشک یکمی (جمع حقوق
ثابت و کمک قانونی ) 6800 ریال و میزان حقوق رتبه یک پزشک دومی 4000 ریال
و میزان حقوق پایه یک پزشکیاری 3000 ریال است حقوق هر یک از پایه های بعد
معادل است با حقوق پایه قبل به اضافه خمس پایه یک همان دسته .
تبصره 1 - پزشکانی که صرفا به امور بهداشتی و جلوگیری از بیماریها اشتغال
دارند تا زمانی که در این قسمت انجام وظیفه می نمایند ده درصد حقوق پایه
خود را به عنوان فوق العاده بهداشتی دریافت خواهند داشت .
تبصره 2 - مابه التفاوت اشل های فوق در سال اول بالتمام از محل اعتبار
عمرانی کشور تامین و در سال دوم 75 درصد آن از محل اعتبار عمرانی و 25
درصد دیگر در بودجه کل کشور تامین و در سال سوم 50 درصد آن از محل اعتبار
عمرانی و 50 درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال چهارم 25 درصد از
محل اعتبار عمرانی و 75 درصد بقیه در بودجه کل کشور منظور و از سال پنجم
به بعد تمام آن در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
تبصره 3 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری موقعی می توانند از
مزایای این قانون برای مشمولین این قانون استفاده نمایند که اعتبار
مابه التفاوت را جز اعتبار برنامه های عمرانی مربوط به خود پیش بینی نموده و
یا آن که در بودجه های عادی خود اعتبار لازم را پیش بینی و پادار نمایند.
تبصره 4 - وزارت بهداری مکلف است که تامین احتیاجات پزشکی بخشها را بر
شهرستانها مقدم بدارد.
تبصره 5 - مشمولین این قانون حق دریافت وجهی علاوه از حقوق و مزایای
قانونی به هیچ عنوان از صندوق دولت و بنگاهها و شرکتها و موسساتی که
قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است ندارند.
تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون کسانی که با استفاده از قانون
استخدام پزشکان وارد خدمت می شوند باید چهار سال اولیه خدمت را در خارج از
مرکز انجام وظیفه نمایند، خدمت در شمیران و شهرستانهای کرج و ورامین و
شهر ری خدمت خارج از مرکز محسوب نمی شود.
دستیاران دانشگاه پس از انجام خدمت دستیاری در صورت انتقال به
وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری باید بلافاصله چهار سال خدمت خارج
از مرکز را انجام دهند.
تبصره 7 - پزشکانی که با رتبه اداری یا به طور پیمانی یا حکمی به خدمات
پزشکی اشتغال داشته اند می توانند از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه طبق
مقررات ماده 6 قانون خدمتگزاری پزشکان رتبه پزشکی دارا شوند مشروط به این
که پس از تبدیل رتبه بلافاصله چهار سال خدمت خارج از مرکز را انجام دهند.
تبصره 8 - پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان بازنشسته دیپلمه که سن آنها
زیاده بر شصت سال نباشد و به تشخیص وزارت بهداری قادر به انجام وظیفه و
صالح شناخته شوند به شرطی که چهار سال در شهرستانها خدمت نمایند به خدمت
دعوت و از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود.
تبصره 9 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با
این قانون باشد لغو می شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره است در جلسه شانزدهم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1335/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :