جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 4508 31/2/1322

وزارت فرهنگ
ماده 1 - وزارت کشور مجاز است برای تامین نیازمندیهای استخدامی اداره
کل شهربانی آموزشگاهی تاسیس نماید.
ماده 2 - به هر یک دانشجویان در مدت تحصیل از محل بودجه شهربانی
ماهیانه ششصد ریال به عنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت می شود. به علاوه هزینه
غذا و لباس در مدت تحصیل با آموزشگاه خواهد بود.
ماده 3 - دانشجویانی که از عهده امتحانات آموزشگاه برآیند در صورتی که در
بدو ورود دارای گواهینامه دوره کامل دبیرستان باشند با پایه سه کشوری و
در صورتی که دارای دانشنامه لیسانس باشند با پایه 4 به خدمت اداره کل
شهربانی پذیرفته می شوند. دوره تحصیلی در آموزشگاه و کارآموزی جمعا دو سال
خواهد بود.
ماده 4 - بین فارغ التحصیلان آموزشگاه کسانی که برای خدمت در قسمت
انتظاماتی در نظر گرفته شوند علاوه بر پایه کشوری به درجه رسدبان دومی نیز
نائل می شوند و آنان که دارای دانشنامه لیسانس هستند پس از طی یک سال خدمت
با درجه رسدبان دومی با رعایت سایر مقررات به درجه رسدبان یکم ارتقا
می یابند - ترفیعات بعدی آنان از هر جهت مطابق مقررات قانونی خواهد بود.
ماده 5 - داوطلبان آموزشگاه مزبور باید در موقع ورود به آموزشگاه تعهد
نمایند پس از نیل به پایه کشوری لااقل پنج سال در اداره کل شهربانی و
دوائر تابعه خواه در مرکز یا شهرستانها خدمت نمایند و هر گاه از انجام
این تعهد خودداری نمایند باید همه وجوهی را که مطابق ماده دوم دریافت
کرده اند به انضمام هزینه غذا و لباس که در مدت تحصیل از طرف آموزشگاه شده
است کارسازی نمایند و همچنین از پایه کشوری و درجات نظامی محروم خواهند
بود.
تبصره - داوطلبان می توانند مدت خدمت نظام وظیفه خود را به مدت پنج
سال تعهد فوق اضافه نموده و در شهربانی خدمت نمایند و چنانچه خدمت
شهربانی را قبل از اتمام مدت ترک نمایند باید خدمت نظام وظیفه را انجام
دهند.
ماده 6 - برنامه آموزشگاه به تصویب شورای عالی فرهنگ خواهد رسید.
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار
و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :