جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.تاریخ 2/5/72 شماره دادنامه 68 کلاسه پرونده 72/13

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
براساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عایله مندی و حقوق مندرج در موارد 32و33 قانون مزبور مصوب 10/3/59 شورای انقلاب "مزایای ناشی ازحقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه وکمک عائله مندی ازتاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یکسال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یکسال مشمول مرورزمان می باشد "لذارای صادره ازشعبه هفدهم که براین مبنا صادرگردیده موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استنادماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه-/72/13 20/8/1372

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل حقوقی وامورمجلس وزارت کارواموراجتماعی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 17و20دیوان عدالت اداری .

مقدمه -الف :شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/20موضوع شکایت آقای محمددهخدابطرفیت کارخانه چیت سازی بهشهربخواسته ابطال آراءشورای کارگاه وهیئت حل اختلاف درخصوص پرداخت بقیه پاداش خدمت شاکی که بازنشسته گردیده است طی دادنامه شماره 702-26/12/70چنین رای صادرنموده است دعوی شاکی شامل دوقسمت بوده 1- اعتراض به میزان پاداش پایان خدمت دریافتی که چون پاداش مزبوربرمبنای سالی 5 روزپرداخت شده مدعی مطالبه باقیمانده آن تاسالی 15روزمی باشند
2- مطالبه پرداخت سنوات خدمت" href="/tags/7881/پاداش-سنوات-خدمت/" class="link">پاداش سنوات خدمت متجاوزازسی سال که چون بیش ازسی سال خدمت نموده اند بایستی پاداش مزبوربراساس سنوات خدمت پرداخت می گردیددرحالیکه تا سقف 30سال پرداخت شده واکنون مطالبه مازادآن رامی نمایند.حال صرفنظر ازصحت وسقم ادعای شاکی چون اصولامراجع حل اختلاف دراین خصوص بافرض طرح شکایت ازناحیه کارگرمکلف به رسیدگی واظهارنظردرهردوموردخواسته مطروحه بوده وتمسک به مرورزمان قبل ازهرگونه رسیدگی ماهوی به دعوی مستندا به لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عایله مندی و حقوق مندرج در موارد 32و33 قانون مزبور مصوب 10/3/59 شورای انقلاب دراین خصوص غیرموجه بنظرمی رسد علیهذابه لحاظ ایرادشکلی وارد برآراء صادره از شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف درموردحکم به فسخ آراءمزبورکه نهایتادر مرحله تجدیدنظربه وسیله وزارت کارواموراجتماعی تاییدگردیده است نسبت به سهم شاکی ولزوم طرح موضوع درمراجع حل اختلاف وزارت کارواظهارنظر ماهوی درهردو موردازخواسته نامبرده وصدوررای مقتضی دراین خصوص صادرو اعلام می گردد.
ب :شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/187،70/534 و70/571 موضوع شکایت آقای یحیی صفری وغیره بطرفیت کارخانه چیت سازی بهشهربه خواسته ابطال آراء30/4/69و14/7/69 شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف بهشهر بشرح دادنامه شماره 29 و 28 و 27 مورخ 18/1/71چنین رای صادرنموده است رای مزبورکه طی آن بااستنادبه لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عایله مندی و حقوق مندرج در موارد 32و33 قانون مزبور مصوب 10/3/59 شورای انقلاب شکایت شکات مشمول مرورزمان تشخیص وردگردیده خالی ازایرادواشکال قانونی است ،علیهذاحکم به ردشکایت صادرواعلام می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه چهاردهم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14275

4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
68
تاریخ تصویب :
1372/05/02
تاریخ ابلاغ :
1372/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :