جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.تاریخ 20/6/72 شماره دادنامه 115 کلاسه پرونده 72/78

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :مصوبه مورخ 26/9/63شورای حقوق ودستمزدسازمان اموراداری و استخدامی کشورمربوط به تاریخ فارغ التحصیلان لیسانس دررشته کشاورزی و موافقت وزیرکشاورزی باپرداخت افزایش فوق العاده شغل به کلیه متصدیان مشاغل رشته های شغلی کارشناسی رسته کشاورزی نیزقبل از1/1/68راشامل نمی شود.
بنابه مراتب دادنامه صادره ازشعبه بیستم که براین مبناصادرگردیده منطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت ذیل ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/72/78 28/9/1372

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای پرویزروحانی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 7و20دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/318موضوع شکایت آقای عزیزاله قطب رزمجوبطرفیت سازمان جنگلهاومراتع کشور بخواسته اجرای مصوبه مورخ 26/9/63شورای حقوق ودستمزدسازمان اموراداری واستخدامی کشورمبنی برافزایش فوق العاده شغل والزام به پرداخت مابه التفاوت ازتاریخ استحقاق طی دادنامه شماره 392-22/7/70چنین رای صادرنموده است باتوجه به اینکه افزایش فوق العاده شغل کارشناسان رسته کشاورزی شاغل درواحدهای مختلف سازمان جنگلهاومراتع کشورکه فاقدمدرک تحصیلی لیسانس می باشندبراساس مصوبه مورخ 26/9/63شورای حقوق ودستمزد سازمان اموراداری واستخدامی کشوروبند9تصویب نامه شماره 8312-1/1/54 هیئت وزیران تاحداکثرارقام درتصویب نامه مذکورطی نامه مورخ 8/7/68با دفترامورعمرانی وفنی سازمان اموراداری واستخدامی مکاتبه گردیده ودفتر مزبورطی نامه مورخ 22/7/68باافزایش فوق العاده شغلی کلیه متصدیان مشاغل رشته های شغلی کارشناسی رسته کشاورزی موضوع ردیف ده تصویبنامه فوق الذکر بارعایت مصوبه 26/9/63شورای حقوق ودستمزدموافقت نموده است که اظهارات وتوضیحات نماینده طرف شکایت بشرح منعکس درصورت جلسه تنظیمی مورخ 21/7/70مویداین مطلب است وچون نداشتن اعتبارمسقط حق مسلم شاکی نیست لذابه جهات مذکورحکم به ورودشکایت شاکی واستحقاق وی به دریافت افزایش فوق العاده شغلی موردبحث به میزان استحقاق قانونی نامبرده صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/576 موضوع شکایت آقای پرویزروحانی بطرفیت سازمان جنگلهاومراتع کشوربخواسته الزام خوانده به افزایش فوق العاده شغل ازتاریخ 26/9/63لغایت 29/12/67وپرداخت مبالغ ناشی ازافزایش فوق طی دادنامه شماره 502-27/8/71چنین رای صادرنموده است نظربراینکه مصوبه مورخ 26/9/63شورای حقوق ودستمزدسازمان امور اداری واستخدامی کشورکه مورداستنادشاکی درجهت افزایش فوق العاده شغل وی قرارگرفته مربوط به فارغ التحصیلان لیسانس دررسته کشاورزی بوده وچون شاکی دارای مدرک تحصیلی فوق دپیلم عالی جنگل ومرتع وفاقدمدرک تحصیلی لیسانس می باشدوازطرفی موافقت وزیرکشاورزی درذیل نامه رئیس سازمان جنگلهاومراتع کشورمبتنی برقبول پیشنهادافزایش فوق العاده شغل کلیه متصدیان مشاغل رشته های شغلی کارشناسی دررسته کشاورزی که فاقدمدرک تحصیلی لیسانس می باشندازتاریخ 1/1/68بوده است وبدین ترتیب باعنایت به اینکه شاکی فاقدمدرک تحصیلی لیسانس بوده ومصوبه 26/9/63شورای حقوق ودستمزددرموردفارغ التحصیلان لیسانس است علیهذاپرداخت فوق العاده شغل به نامبرده قبل از1/1/68براساس موافقت وزیرکشاورزی فاقدمجوز قانونی می باشدوبه همین جهت حکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه سوم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14266

4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
115
تاریخ تصویب :
1372/06/20
تاریخ ابلاغ :
1372/12/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :