جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 27208/ت 27132ک 11/6/1381
شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 22/4/1381 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ، موضوع تصویبنامه شماره 76305/ت 19037ه مورخ 29/10/1376 و به استناد بند(ج ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - تصویب نمودند:
بودجه سال 1381 سازمانهای مناطق آزاد قشم ، کیش و چهابهار در قالب ماده واحده و(37) تبصره بشرح پیوست تعیین می گردد0
این تصویبنامه در تاریخ 10/6/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است 0
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

الف ) کلیات :
ماده واحده - به هیاتهای مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش ، قشم و چابهار که از این پس به اختصار (سازمان )ها نامیده می شوند، اجازه داده می شود بر اساس بودجه مصوب سال 1381 سازمانهای مذکور و با رعایت آئین نامه های مصوب و مفادتبصره های این تصویبنامه ، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم الف - 1- این تصویبنامه و همچنین نسبت به انجام تعهدات و پرداخت هزینه ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم الف وب این تصویبنامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقت نامه های متبادله یادبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از این پس دبیرخانه نامیده می شود، اقدام نمایند0
تبصره 1- دریافت و پرداخت هر گونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمانهاحسب مورد بدون مجوز قانون وخارج از بودجه مصوب مطلقا" ممنوع است 0
تبصره 2- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سازمانها انتخاب می شود0
تبصره 3- به سازمانها اجازه داده می شود، به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی از اعتبارات موسسات اعتباری پولی ومالی داخلی و خارجی و سایر منابع تامین مالی ، اعتبار مندرج درردیف 79900 را تامین نمایند0
تبصره 4- بمنظور توسعه امکانات زیربنائی در مناطق آزادتجاری - صنعتی ، به سازمانها اجازه داده می شود در قالب قراردادهائی نظیر .T.O.B وT.O.O.B و ecnaniF با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحهای زیربنائی تا سقف سیصد(300) میلیون دلار(سهم آورده بخش خصوصی ) مشارکت نمایند0 انعقاد قراردادهای موضوع این تبصره با رعایت شرایط ذیل انجام خواهد شد:
1- پیشنهادات طرحهای مورد نظر می بایست جهت تشخیص انطباق با مفاد این تبصره به تایید دبیرخانه برسد0
2- سازمانها مکلف به تعهدات خود در چارچوب قرارداد منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و درصورت لزوم وزارت امور اقتصادی و دارائی در چارچوب مقررات قانونی مربوطه تضمین های لازم را ازسوی دولت بعمل می آورد0
4- سیستم بانکی کشور در چارچوب ضوابط مورد عمل در قبال ترهین و توثیقه طرحهای مصوب فوق ، نسبت به افتتاح اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانتهای لازم در چارچوب قرارداد منعقده اقدام می نماید0
تبصره 5- اعبتار طرحهای مطالعاتی ، تحقیقاتی وپژوهشی سازمانها ذیل برنامه ردیف 3109800 قسمت سوم ب این تصویبنامه با عنوان تحقیق و بررسی می بایست جهت مطالعات بشرح ذیل مصرف گردد:
- مطالعه راهکارهای لازم در زمینه های جذب سرمایه های خارجی ، افزایش ظرفیت گردشگری ، توسعه صادرات ، انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه در قالب یک نظام تشویقی ، مسائل زیست محیطی ، گسترش زیر ساختهای مخابراتی و استفاده از فیبر نوری ، بهینه سازی مراکز مخابراتی جهت دستیابی به خطوط پر سرعت ، استفاده بیشتر ازPIOV (مکالمات تلفنی از طریق اینترنت )، عرضه اطلاعات عمومی نظیر آمارها، قوانین ، مقررات و آئین نامه ها بر روی beW، گسترش خدمات قابل اجراتوسط اینترنت نظیر تجارت الکترونیکی (CE)، دانشگاه مجازی ،سازمانهای مجازی ،tnemmevoG-E,msiruoT-E,gniknaB-E و0000 جزئیات پروژه های طرحهای مزبور می بایست در موافقت نامه شرح عملیات مربوطه ، که با دبیرخانه مبادله خواهد شد به طور مشخص درج گردد0 نتایج مربوط به این تحقیقات تا پایان سال 1381 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورایعالی ارائه خواهدشد
تبصره 6- سازمانها موظف اند صورت جلسه نهایی (اعلام برنده ) مناقصه های مربوط به کلیه معاملات بیشتر از000/300 هزار ریال خود و شرکتهای تابعه را ونیز در صورت نیاز، شرایط ویژگیهای مناقصه های مزبور و قراردادهای منعقده را(شامل پروژه های عمرانی ، خریدها و0000) جهت اعمال نظارت عالیه شورای عالی هر سه ماه یکبار به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند0
تبصره 7- به سازمانها اجازه داده می شود در اجرای بند خ آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شروع فعالیتهای بدون اخذ مجوز یا ادامه فعالیتهایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی نمایند و یا مجوزهائی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره برداری نرسند (اعم از ایرانی یا خارجی ) در سال 1381 جلوگیری به عمل آورد0 کلیه دستگاههای دولتی ذیربط مکلف به همکاری با سازمانهای مناطق آزاد می باشند0 سازمانها مکلفند به دلیل دائمی بودن ماهیت این تبصره نسبت به اخذ مصوبه لازم از شورای عالی در این خصوص اقدام نمایند0
تبصره 8- سازمانها مکلفند آئین نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهی پایان کار در محدوده منطقه آزاد برای انواع ابنیه مسکونی ، خدماتی ، بازرگانی ، صنعتی را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی مناطق آزاد ارائه نمایند0
تبصره 9- به منظور هدایت وکنترل ساخت و ساز در مناطق آزاد تجاری - صنعتی منطبق با ضوابط موجود در سطح هرمنطقه ،به سازمانها اجازه داده می شود مطابق با مقررات شهرداری های مرکز استان مربوطه نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نمایند
تبصره 10- به سازمانها اجازه داده می شود به منظور اخذعوارض از هر یک از اتباع خارچی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می گردد، اقدام نمایند0
ب)بودجه :
تبصره 11- سازمانها مکلف اند بر اساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، که از این پس به اختصار (شورای عالی ) نامیده می شود، بودجه پیشنهادی سال 1382خود را حداکثر تا پایان آذرماه سال 1381 طبق زمانبندی و دستورالعمل دبیرخانه تنظیم و جهت بررسی به دبیرخانه مذکور ارائه نمایند0
در صورت عدم ارائه بموقع بودجه پیشنهادی توسط سازمانها به دبیرخانه شورایعالی ، دبیرخانه مجاز خواهد بود با هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راسا" نسبت به ارائه بودجه پیشنهادی تا پایان بهمن ماه جهت تصویب به شورایعالی مناطق آزاد اقدام نماید0
تبصره 12- هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه ای هر یک از سازمانها مندرج در قسمت دوم الف و دوم - ب این تصویبنامه با رعایت ضوابط زیرمجاز است
1- افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیفهای هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری ومالی ، حداکثر تا میزان پنج درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری و مالی با موافقت مدیرعامل ، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات سرفصل مذکور تغییری حاصل نشود0
2- افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیفهای هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری ومالی ، حداکثر تا میزان ده درصد ازمحل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری ومالی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات سرفصل مذکور تغییری حاصل نشود0
3- افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیفهای هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری ومالی ، حداکثر تامیزان بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی ، اداری ومالی با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره سازمان و موافقت دبیر شواری عالی ، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود0
4- افزایش اعتبارات هر یک از ردیفهای ذیل سرفصل مصارف سرمایه ای حداکثر تا سقف 15درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیرعامل و تائید هیات مدیره سازمان وموافقت دبیر شورایعالی مشروط بر اینکه در جمع اعتبار فصل مذکور تغییری حاصل نشود0
تبصره 13- بودجه اصلاحی هر یک از سازمانها همراه با گزارش توجیهی ، با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1381 به دبیرخانه ارسال و دبیرخانه پس از بررسی و اعمال نظر ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودجه اصلاحی پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به شورایعالی ارسال خواهد کرد0
تبصره 14- سازمانها موظف اند هر چهارماه یکبار گزارش عملکرد مالی و عملیاتی (پیشرفت فیزیکی ) کلیه طرحهای عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه های متبادله مربوطه در قالب فرم های ابلاغی دبیرخانه تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند0
دبیرخانه نسبت به ارسال گزارشات عملکرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام لازم را بعمل خواهد آورد0
تبصره 15- اجرای طرحهای عمرانی ردیف 84100 قسمت دوم - ب این تصویبنامه توسط طازمانها در سال 1381 صرفا" در قالب اعتبارات طرحهای عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم ب یا حسب مورد قسمت چهارم الف ، ب وج این تصویبنامه ، متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت نامه شرح عملیات یا دبیرخانه با رعایت ضوابط زیر مجاز می باشد:
1- سازمانها موظف اند مادامی که از تحقق کافی درآمدهای خود و سایر منابع تامین اعتبار اطمینان حاصل نکرده اند، از تعهد، شروع یا ادامه عملیات طرحهای این تصویبنامه خودداری کرده و اعتبارات مصوب خود را در حد وصولی درآمدها و سایر منابع در اختیار تخصیص دهند0
2- سازمانها موظف اند به هنگام مبادله موافقت نامه های طرحهای عمرانی خود با دبیرخانه ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه اطلاعات ارسالی مندرج در موافقتنامه ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد، به گونه ای ک اطلاعات مزبور اعم از اعتباری و عملیاتی در مقطع بررسی بودجه سالیانه بعنوان مبنا و پایه قابل استنادقرارگیرد0
3- حداکثر تا30درصد اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی که در سالهای گذشته اجرائی آن شروع شده و موافقتنامه شرع عملیات مربوط مبادله گردیده است ، قبل از مبادله موافقت نامه شرح عملیات سال 1381 با دبیرخانه و حداکثر تا پایان تیرماه 1381 به صورت علی الحساب قابل هزینه می باشد0 انجام هرگونه هزینه مازاد بر 30درصد مذکور در مورد طرحهای مذکور موکول به مبادله موافقت نامه شرح عملیات مورد اشاره می باشد0
4- به منظور تسهیل در اجرای طرحهای عمرانی ، اجازه داده می شود حداکثر تا یک ونیم درصد(5/1%) اعتبارات هر یک ازطرحهای عمرانی حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیات مدیره هر یک از سازمانها، خارج از ضوابط ومقررات آئین نامه معاملات درقالب شرح عملیات موافقت نامه هزینه گردد0سازمانها موظف اند فهرست کامل اینگونه هزینه ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیات مدیریه به تفکیک هر یک از طرحهای عمرانی ، همواره با بودجه پیشنهادی سال 1382 خود به دبیرخانه ارسال نمایند0
5- افزایش اعتبارات هر یک از طرحهای عمرانی بودجه سال 1381 هر یک از سازمانها، از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی (ردیف 84100) با پیشنهاد مدیرعامل واز محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی سازمانها با رعایت سقف مذکور در بند4تبصره 12این تصویبنامه تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود0 دبیرخانه نتیجه تغییرات انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس خواهد نمود0
6- دبیرخانه مکلف است یک نسخه از موافقت نامه های متبادله طرحهای عمرانی را جهت اطلاع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید0
تبصره 16- به منظور افرایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانها، به هیات مدیره سازمان مذکور، اجازه داده می شود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم درصد(5/0%) ازدرآمد تحقق یافته خود را حداکثر تا سقف 000/000/300/1 را ریال برای هر منطقه با تصویب هیئت مدیره آن منطقه از محل اعتبار ردیفهای فرعی مربوطه ذیل ردیفهای 20100و 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمانها داشته اند، پرداخت نمایند0
تبصره 17- به سامزانها اجازه داده می شود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 86110 به منظور اعطاء وام مسکن و وام ضروری به کارکنان ویا حسب مورد به شرکتهای تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان بر اساس دستورالعملهای مربوطه که به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده باشد، اختصاص دهند0 سازمانها می بایست دستورالعمل مزبوررا پس از تصویب جهت اطلاع به دبیرخانه ارسال نمایند0
تبصره 18- به سازمانها اجازه داده می شود به منظورجلب وگسترش هر چه بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق ، جهت اجرای طرحهای مهم واساسی حداکثر تا سقف ردیفهای 85100و86200 قسمت دوم - ب - این تصویبنامه و ردیفهای عمرانی مربوط به ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ، تولید و صنعت ، آبزیان و ترانزیت با بخش خصوصی بدون مباشرت درمدیریت امر، مشارکت نمایند0
تبصره - به سازمانها اجازه داده می شود، به منظور ایجاد و نگهداری فضای سبز، زیباسازی و حفظ سلامت و بهداشت محیط منطقه ،از کلیه خانوارهای ساکن ، صاحبان مراکز اقامتی و تفریحی ، صاحبان بازارها و غرفه ها، مالکیت واحدهای خدماتی و تعمیراتی ودارندگان وسائط نقلیه موتوری ، در چارچوب اصلاحیه آئین نامه اخذ عوارض و میزان عوراض مصوب شورایعالی ،عوارض مذکور را اخذ نمایند0
تبصره 20- به سازمانها اجازه داده می شود به منظور جذب بیشتر جهانگرد و رونق تجارت ، از فعالیت بخشهای مرتبط در چارچوب اصلاح آئین نامه عوارض و اخذ مصوبه تعیین عوارض از شورایعالی مناطق آزاد، عوارض دریافت نمایند0
درآمد حاصل از این عوراض صرفا" در جهت توسعه فعالیت های جهانگردی ، تبلیغات ، انتشارات و نگهداری اماکن عمومی جهانگرد پذیر و رونق جهانگردی و تجارت به ویژه انجام تبلغات گسترده داخلی و خارجی هزینه می گردد0 سازمانها می بایست گزارش عملکرد درآمد و هزینه این تبصره را هر چهارماه یکبار به دبیرخانه شواری عالی ارسال نماید0
تبصره 21- در اجرای بندت ماده 9 آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران می توانند از اشخاصی که در سال 1381 به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می شوند، به هنگام خروج مبلغ 50000 ریال دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند0
تبصره 22- تبصره های 7،8،9،10،20،21و22 که جنبه دائمی داشته و یا نیازمند اصلاح و یا تکمیل آئین نامه مربوطه می باشند در سال 1381 جهت تصوب به شورایعالی ارائه خواهد شد0
تبصره 23- به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده می شود جهت اجرای پروژه هخای عمرانی شهری و روستائی نظیر مدرسه سازی ،احداث خانه های بهداشت ، احداث خانه های بهداشت ، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط شهری وروستایی وغیره و به منظور ترویج رویحه مشارکت و همیاری مردم ، جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای کارها، اجرای پروژه های عمران شهری و روستایی را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار نماید0
بدین منظور سازمان منطقه آزاد قشم می تواند با تنظیم ومبادله موافقت نامه داخلی با شوراها، فارغ از تشریفات مناقصه بااعمال نظارتهای لازم عمل نماید0 بدیهی است که سقف اعتباری این موافقت نامه ها نمی تواند از سقف اعتبار ردیفهای مصوب مربوطه در بودجه سالیانه سازمان ( فصل 301000، فصل 303000، فصل 307000، ردیف 403900 از فصل 402000 و ردیف 4091100 از فصل 4090000) تجاوز نماید0
ج) شرکتها:
تبصره 24- به منظور انتظام بخشیدن به امور شرکتهای تابعه و وابسته و فراهم نمودن زمینه فعالیت برای شرکتهای بخش خصوصی ،به سازمانها اجازه داده می شود از طریق تغییر اساسنامه شرکتهای موجود نسبت به تاسیس 4 شرکت مادر(هولدینگ کمپانی ) در زمینه های
الف - امور زیر بنائی ( برق - آب - فاضلاب و مخابرات )0
ب - امور صنعتی - تولیدی و سرمایه گذاری 0
ج - امور خدماتی و رفاهی و گردشگری 0
د - امور حمل ونقل و ترانزیت 0
اقدام نماید0 اساسنامه و نحوه تشکیل شرکتهای مذکور، با مشارکت سامزانهای ذیربط، توسط دبیرخانه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه خواهد شد0
تبصره 25- در اجرای بندهای (الف ) و(ب ) ماده (8) اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، سازمانها موظف اند تا پایان شش ماهه اول سال 1381 گزارش عملکرد کلیه شرکتهای تعابعه و شرکتهای وابسته به شرکتهای تابعه و همچنین مشارکتهای سرمایه گذاری سازمان و شرکتهای تابعه و وابسته را به تفکیک سنوات در4 سال تا پایان سال 1380 به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا توسط دبیرخانه مذکور همراه با ابراز نظر به شورای عالی ارائه گردد0
دبیرخانه شورایعالی یک نسخه از گزارشات مذکور را جهت اطلاع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال خواهد نمود0
تبصره 26- هیات مدیره شرکتهای تابعه مکلفند بودجه شرکتهای مربوطه را طبق دستورالعمل صادره توسط دبیرخانه که در چارچوب سیاستهای شورایعالی تنظیم و ابلاغ می شود، تهیه و برای تصویب به مجامع عمومی مربوطه ارائه دهند0
مجامع عمومی ملزم به تامین نظرات دبیرخانه شورایعالی می باشد0
تبصره 27- سازمانها موظف اند برای طرحهای عمرانی شرکتهای تابعه خود با آنها موافقت نامه شرح عملیات (مطابق آنچه که با دبیرخانه مبادله می گردد) مبادله کنند و همزمان موافقت نامه های متبادله را جهت اطلاع به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند0
تبصره 28- پس از تصویب اساسنامه شرکتهای مادر، کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیرخانه و سازمانهای مناطق مسئول رسیدگی به وضعیت کلیه شرکتهای تابعه و وابسته از نظر تداوم فعالیت ، انحلال ، اصلاح اساسنامه و سایر امور مربوط به آنها می باشد0 سازمانها ظرف مدت 4ماه پس از تصویب اساسنامه شرکتهای مادر، مهلت دارند تا پیشنهادات خود را در این خصوص به دبیرخانه ارائه نمایند0 کمیته مورد نظر تا پایان سال 1381، گزارش وضعیت شرکتها را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورایعالی ارائه خواهد نمود0
تبصره 29:
الف - صدور مجوز هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمانها به شرکتهای تابعه و یا وابسته و یا سرمایه گذاران داخلی وخارجی که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است
ب - فعالیت و خدمات سازمانها و شرکتهای تابعه ای که مجاز به داوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی وخارجی فراهم نمی باشد، می بایست محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه گذارانی باشد0
تبصره 30- به سازمانها اجازه داده می شود با هماهنگی و تایید دبیرخانه شورایعالی ، حداکثر تا سقف 33 درصد سرمایه شرکتها و موسسات مورد نظر، در آنها سرمایه گذاری نمایند0
تبصره 31- سازمانها موظف اند در مجامع عمومی شرکتهای تابعه ، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را بعنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند0 سازمانها همچنین موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکتهای وابسته نیز در حد اختیارات ، سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را بعنوان حسابرس و بازرس قاونی پیشنهاد نمایند0

د) پرداختهای انتقالی :
تبصره 32- هریک از سازمانها موظف اند در سال 1381 صرفنظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبار ردیفهای 41110 و41120 رادر چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نمایند تا حسب مورد بنابه تشخیص دبیر شورای عالی برای امور جاری و یا طرحهای پژوهشی دبیر خانه مذکور هزینه گردد0
تبصره 33- آئین نامه مالی ومعاملاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد توسط دبیرخانه مذکور تنظیم و به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی خواهد رسید0
تبصره 34- به سازمانها اجازه داده می شود به نسبت تحقق درآمهای خود و جمعا" تا سقف اعتبار ردیف 42100 جهت انجام طرحهای عمرانی در نواحی همجوار منطقه مسابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه وزارت کشور، در قالب موافقت نامه ای که به همین منظور میان دبیرخانه وسازمانها مبادله می شود پرداخت نمایند0
تبصره 35- به سازمانها اجازه داده می شود به نسبت تحقق درآمهای خود، هزینه های انتقالی مندرج در ردیفهای 42100،43100، 44100 ،45100 و46100 را به سازمانهای مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را بعنوان هزینه های قطعی ، در حسابهای خود منظور نمایند0
ه)سهمیه واردات کالا ومواد اولیه :
تبصره 36- سهمیه واردات از مناطق آزاد به داخل کشور در سال 1381 به میزان 360 میلیون دلار تعیین می شود که سهم هر یک از مناطبق از سقف مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مشخص خواهد شد0 واردات مزبور کلا" می تواند بصورت کالای همراه مسافر انجام شود0
1- براساس مفادمصوبه شماره 18895 مورخ 14/4/1378 ستاداقتصادی دولت موضوع تامین اعتبار طرح آبرسانی به قشم ، سهمیه واردات کالا از منطقه آزاد قشم در چارچوب مصوبه مذکور به میزان 60میلیون دلار به طریق بدون انتقال ارز و بدون ثبت و پرداخت حق ثبت سفارش تعیین گردید0 واردات مذکور با موافقت سازمان منطقه آزاد قشم مستقیما" از طریق گمرک بندرعباس در چهارچوب مقررات قانونی مربوط نیز قابل انجام وترخیص می شود0
2- ورود کالا بصورت تجاری صرف از منطقه آزاد چابهار به سایر نقاط کشور شامل کلیه مواد اولهی ، ماشین آلات و تجهیزات ، قطعات منطقه و یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور به طریق بدون انتقال ارز و بدون ثبت و پرداخت حق ثبت سفارش و حداکثر تا سقف 110 میلیون دلار مجاز می باشد0 سهمیه مذکور اضافه بر سقف تعیین شده در من این تبصره می باشد و منطقه موظف است گزارش عملکردفوق را جهت وزارت بازرگانی و گمرک هر سه ماه یک بار ارسال نماید0 در صورت عدم جذب سهمیه فوق الذکر توسط سازمان منطقه آزادچابهار، دو منطقه آزاد قشم وکیش ، با موافقت دبیرخانه می توانند از سهمیه مذکور استفاه نمایند0
تبصره 37-
1- سازمانها موظف اند هر چهارماه یکبار گزارش آمار دقیق ورود کلیه کالاهای وارده به مناطق را به صورت مبلغ ارزی و به تفکیک دو مورد ذیل این تصوره تهیه و به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند0
2- سازمانها موظف اند جهت برقراری و هماهنگی در ثبت آمارهای ورود کالا به مناطق آزاد، سیستم های استاندارد مورد استفاده گمرک را بودجود آورده و اطلاعات مزبور را در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دهند0
موارد موضوع تبصره عبارتنداز:
الف - واد اولیه ، قطعات منفصله و یدکی ، ماشین آلات وتجهیزات 0
ب - کالاهای ساخته شده مصرفی 0

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16762
تاریخ تصویب :
1381/04/22
تاریخ ابلاغ :
1381/06/23
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :