جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 28082/ت 27128ه 12/6/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و براساس اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توصیب نمود:
آقایان طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی ، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش ، محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر دستگاه ذیربط (واگذارنده ) بعنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای بند(ک ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمانهای بازنشستگی کشوری ، تامین اجتماعی ، استان قدس رضوی و صندوق ذخیره فرهنگیان در چارچوب تصمیمات کار گروه واگذاری موضوع تبصره فوق الذکر وموارد زیر تعیین می شوند:
1- انتخاب اموال یا سهام قابل واگذاری موضوع بند(ک )تبصره (5) به صندوق بازنشستگی کشوری ، سازمان تامین اجتماعی ، آستان قدس رضوی و صندوق ذخیره فرهنگیان شامل نوع ومیزان و یا درصد آن با توافق سازمانهای فوق الذکر حسب مورد وتعیین روز معامله یا انتقال سهام در بورس 0
2- تصویب واگذاری قطعی اموال و سهام تعیین شده 0
3- تعیین قیمت سهام واگذار شده براساس ضوابط قیمت گذاری جاری بورس برای شرکتهای قابل پذیرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار و در مواردی که سهام به تشخیص کار گروه موضوع بند (ک ) تبصره (5) قابل قیمت گذاری توسط بورس نباشد و همچنین در مورد سایر اموال براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری و یاقیمت تعیین شده توسط حسابداران پذیرفته شده جامعه حسابداران رسمی ایران با توافق سازمان واگذارنده و سازمانهای گیرنده 0
تبصره - قیمت سهام شرکتهایی که در تابلو بورس اوراق بهادار قابل عرضه می باشند، قیمت روز ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران حسب مورد ملاک عمل خواهد بود0
4- اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه روش دیگر برای قیمت گذاری اموال و سهام واگذاری 0
5- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالی و تسویه حساب فی مابین دولت ، صندوق بازنشستگی کشوری ، سازمان تامین اجتماعی ، آستان قدس رضوی و صندوق ذخیره فرهنگیان و سایر دستگاههای اجرائی یا شرکتهای دولتی 0
6- اعمال هر گونه شرط یا تعهد به عنوان شرط ضمن عقد ازقبیل تکمیل طرحهای نیمه تمام ، ادامه فعالیت وتوسعه تولید، حداقل اشتغال ، فروش تدریجی سهام به مردم ، صادرات و بهبود کیفیت 0
7- مراحل قانونی فروش و تعیین سهم هر یک از سازمانهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی و صندوق ذخیره فرهنگیان در مواردی که پیشنهاد مشترک در خرید سهام و یا داراییها را داشته باشند، در مرحله اول با تفاهم یکدیگر و در غیر این صورت براساس نظر کار گروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع این تصویبنامه صورت خواهد پذیرفت 0
8- کلیه هزینه هایی که در اجرای این تصویبنامه انجام می شود، به نسبت سهام یا اموال واگذاری به هر یک از سازمانهای واگذار شده تعلق می گیرد0
9- تصمیمات نمانیدگان ویژه که با اکثریت آراء اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود0
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16766
تاریخ تصویب :
1381/06/10
تاریخ ابلاغ :
1381/06/27
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :