×

لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی

لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی

لایحه-ازدیاد-سهم-کشاورزان-و-سازمان-عمران-کشاورزی
فصل اول - در ازدیاد سهم کشاورزان و امور عمرانی محلی
ماده اول - از تاریخ تصویب این لایحه از سهم مالکانه محصول املاک مزروعی و جریبانه و علف چر و عوا ید مراتع و جنگل و مال الاجاره آسیا و آبدنک و دکان و یخچال و غیره بیست درصد کسر و بر طبق مقررات این لایحه به مصرف خواهد رسید .
الف - از محصول شتوی و از درآمدهای صیفی که عین جنس بین مالک و زارع تقسیم میشود در موقع برداشت ده درصد از سهم مالکانه بین زار عینی که آن محصول را عمل آورده اند تقسیم خواهد شد و ده درصد دیگر از سهم مالکانه به صندوقهای عمران و تعاون ده ودهستان و بخشی که طبق مقررات این لایحه تاسیس میشود تحویل خواهد شد تا تحت نظر شوراهای محلی که بر طبق مقررات این لایحه تشکیل میگردد به مصارف لازم برسد .
ب- از در آمد محصول صیفی و تره بار سهم مالک پس از فروش محصول ده درصد آن به زارعی که آن محصول را عمل آورده اند علاوه بر سهم معمولی آنها تسلیم و ده درصد دیگر تحویل صندوقهای عمران و تعاون داده خواهد شد .
تبصره 1 - در هر محل که گاو بند سهمی از زراعت خود را به کارگر ( پنج یک کار یا قره یا دهقان یا زعیم و امثال آن ) میدهد ده درصد نقد و جنس تعلق به پنج یک کار دارد به گاو بند سهمی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 2- در صورتی که مالک وسایل و عوامل زراعتی را فراهم کرده به وسیله کارگری که از محصول سهم میبرد عملیات زراعتی را انجام دهد بیست درصد حق زارع و صندوق تعاون و عمران فقط از آن مقدار جنس و مبلغی که مطابق معمول و عرف محل از درآمد مالکانه به مالک تعلق میگیرد دریافت خواهد شد که ده درصد عاید زارع و ده درصد به صندوق تعاون تحویل گردد.
و چنانچه مالک از محصول به کارگر سهمی ندهد و حق الزحمه او را مبلغی نقد و یا مقدار معینی جنس بپردازد بنابر این از آنچه که مطابق معمول سهم مالکانه حساب میشود فقط ده درصد به صندوق تعاون و عمران تعلق خواهد گرفت .
تبصره 3- در مواردی که مالک به وسیله تلمبه از چاه یا رودخانه یا گاو چاه برای زراعت و باغات آب تهیه مینماید فقط ده درصد از سهم مالکانه اخذ خواهد شد که در صورت وجود کشاورز سهم بر به او داده میشود .
ج- از درآمد نقدی یعنی جریبانه و علف چر و سر چر و باج صحرا و اجاره مرتع و دکان و یخچال و کاروانسرا و آسیا و آبدنگ و غیره و درآمدهای جنگلی باید کلیه بیست درصد از سهم مالکانه به تدریج که حاصل می گردد از طرف مالک یا نماینده او تحویل صندوق عمران و تعاون قریه داده شود .
تبصره - هر گاه مالک از قلمستان یا بیشه یا باغات میوه به عوض جریبانه از عین جنس سهمی ببرد در موقع درخت یا برداشت محصول بیست درصد از سهم مالکانه را تحویل صندوق تعاون و عمران خواهد داد .
ماده دوم - هر گاه عواید مالکانه ملکی کلا یل جزا به اجاره نقد یا جنس و یا نقد و جنس واگذار شده باشد مستاجر موظف است به نمایندگی مالک مقررات این لایحه را اجرا و معادل مقادیر و مبالغی که بنابراین این لایحه از درآمد مالکانه کم میشود از مال الاجاره کسر کند چنانچه ده درصد زارعین و ده درصد صندوق تعاون و عمران از 20 درصد مال الاجاره تجاوز کند پرداخت مازاد بر عهده مستاجر است .
تبصره - در املاک موقوفه اجرای مقررات فوق بر عهده متولی یا قائم مقام او در صورت وجود مستاجر بر عهده مستاجر خواهد بود.
ماده سوم - در املاکی که زمین متعلق بزارعین است و مستقیما به وسیله آنها کاشته میشود در زراعت دیم دو درصد و در زراعت آبی چهار درصد از کل درآمد جنسی و نقدی هر مالک باید تحویل صندوق عمران و تعاون قریه گردد.
ماده چهارم - عواید جنسی در انبار مخصوصی که در اختیار شورای ده خواهد بود نگاهداری خواهد شد هر گاه در محلی انبار مخصوصی وجود نداشته باشد جنس در انبار قریه تحویل مالک میشود و مشارالیه موظف است به محض حواله شورای ده جنس را تحویل دارنده حواله بدهد .
ماده پنجم - عواید حاصله از فروش صیفی و تره بار و همچنین عواید غیر زراعتی باید منتهی در ظرف یک هفته پس از وصول از طرف مالک یا نماینده او به حساب مخصوصی که از طرف شورای ده در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک کشاورزی یا شعبه بانک ملی ایران ( در صورتیکه بانک کشاورزی شعبه یا نمایندگی نداشته باشد ) ریخته شود وجوهیکه در شعبه های بانک ملی ریخته میشود بانک ملی آن وجوه را به نمایندگی بانک کشاورزی میپذیرد اگر در حوزه ای چنین شعباتی دایر نباشد وجوه منظور مشخص معتمدی که از طرف شورای ده معرفی میشود تحویل و ورقه بستانکار به شورای ده تسلیم میگردد تا آن وجوه در دفاتر مخصوصی که برای این منظور نگاهداری خواهد شد وارد وثبت گردد .
ماده ششم - فروش جنس موجودی منوط به نظر و صواب دید ده خواهد بود که هر وقت وضع بازار مناسب بود با احتیاجات اقتضا کرد آن را کلا یا جزا بفروش رسانیده و بر طبق مندرجات ماده 5 عمل کند و بهای جنس را جزء در آمد خود در دفاتر منظور دارد .
ماده هفتم - از کلیه در آمدهایی که در قریه بر طبق مقررات مذکور در فوق برای امور عمرانی جمع آوری میگردد هفتاد درصد برای مصارف عمرانی و تعاونی و اجتماعی همان قریه اختصاصی داده میشود و پانزده درصد برای انجام امور مربوط به عمران و کارهای اجتماعی و تعاونی تحویل صندوق دهستان و پانزده درصد دیگر برای همان منظور تحویل صندوق عمران و تعاون بخش میگردد .
ماده هشتم - امور عمرانی و اجتماعی هر قریه به قرار زیر خواهد بود :
تهیه آب مشروب سالم بوسیله ساختمان آب انبار یا حوض تصفیه لوله کشی از دهانه قنات یا کندن پا کنه و غیره . ساختمان و مرمت و نگاهداری مسجد , حمام و غسال خانه و رختشوی خانه و پل و انبار جنسی جهت نگاهداری درآمدهای جنسی .
کمک به دفع دسته جمعی آفات حیوانی و نباتی که زراعت قریه را مورد تهدید قرار دهد .
کمک به ساختن خانه های ارزان و تهیه وسایل تامین بهداشت و نگاهداری و تربیت یتیمان بی سرپرست و تامین معاش آنان و مشغول داشتن آنها به کارهای مفید .
کمک به نگهداری عجزه و پیران علیل و بیماران بی سرپرست . دادن وام بدون سود یا با سود نازل به کشاورزان بی استطاعت برای تهیه وسائل کار از قبیل خرید گاو و بذر و کمک برزگران مستحق تا آنان بتوانند صاحب گاو شوند .
احداث جاده بین قراء و ساختمان و تاسیس دبستان و ایجاد مراکز برق و ترویج صنایع محلی و کمک به آنها .
ماده نهم - امور عمرانی و تعاونی و اجتماعی هر دهستان که اجزای آنها بعهده شورای دهستان میباشد و از این قرار است :
ساختمان دبستانهای کشاورزی و درمانگاه و داروخانه به تناسب عده قراء و نزدیکی یا دوری آنها از یکدیگر و کثرت جمعیت , احداث جاده های محلی و کمک مالی با سود نازل یا بدون سود بقرائی که وسائل مالی آنها کافی برای انجام امور عمرانی و تعاونی نیست از قبیل ساختمان پلهای نسبته بزرگ یا تامین هزینه عبور جاده از اراضی لم یزرع و زه کشی و غیره و استخدام ماما و پزشکیار سیار به تناسب جمعیت دهستان و عده قراء و دوری و نزدیکی آنها از یکدیگر .
ماده دهم - امور عمرانی و تعاونی و اجتماعی که اجرای آنها به عهده شورای عمران و تعاون بخش خواهد بود به قرار زیر است :
ساختمان بیمارستان و دبیرستان و دبستان کشاورزی و حرفه و تاسیس داروخانه مرکزی و ساختمان پلها نسبه مهم و تاسیس شرکتهای تعاونی کشاورزی تولید و مصرف اعتبار .
تاسیس صندوقهای روستائی و استخدام پزشک سیار و کمک برای جلوگیری از بیماریهای بومی کمک مالی بدون سود یا با سود نازل به دهستانهایی که برای انجام عمرانی و تعاونی خود در آمد کافی ندارند .
ماده یازدهم - ساکنین هر قریه اعم از زارع یا خوش نشین برای انجام عملیات عمرانی و بهداشتی و غیره مذکور در این لایحه قانونی باید به تناسب استفاده ای که از این اقدامات خواهند کرد به تشخیص شورای ده از حیث کارگر و تهیه سوخت و حمل مصالح ساختمانی و غیره مجانا کمک نما?A????????????? ??????????????????œ???????????????????????|?????????شاورزی به منظور تسهیل انجام عملیات عمرانی وامی که حداکثر از پنج برابر درآمد عادی صندوق عمران و تعاون تجاوز ننماید با سود حداکثر شش درصد برای مدت ده سال اعطای این وام به هر صندوق منوط به موافقت صندوق درجه ُ مافوق خواهد بود که ضامن استرداد وام نیز میباشد .
ماده پانزدهم - سازمان برنامه در حدود بودجه عمران هر شهرستان برای اجرای امور مذکور در این لایحه که با قانون برنامه هفت ساله تطبیق کند کمکهای مالی و فنی لازم به صندوقهای ذکر شده در این لایحه قانونی خواهد کرد و بر طبق آ ئین نامه ها و مقررات مالی خود وامهای لازم اعطاء خواهد نمود و مخصوصا برای تهیه آب مشروب سالم و ساختمان درمانگاه و ایجاد داروخانه با کمک بنگاه داروئی و ایجاد شرکتهای تعاونی و غیره کمکهای مالی خواهد کرد .
فصل دوم - سازمان عمران کشاورزی
ماده شانزدهم - به منظور جمع آوری عایدات صندوقهای عمران و تعاون و مراقبت در انجام عملیات عمرانی و اجتماعی و همچنین انجام خدمتی که در حدود این قانون بعدا از طرف دولت رجوع خواهد شد شوراهائی در هر قریه و دهستان و بخش و شهرستان بر طبق مقررات ذیل تشکیل خواهد یافت .
شورای ده
ماده هفدهم - در هر هیئتی به نام شورای ده مرکب از پنج نفر عضو اصلی به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین خواهد شد :
یک نفر نماینده مالک یا مالکین
کدخدای ده که مطابق قانون انتخاب شده باشد .
سه نفر از معتمدین محلی به انتخاب زارعین آن قریه
تبصره 1 - سه نفر به عنوان عضو علی البدل از طرف زارعین انتخاب میشوند .
تبصره 2 - هر گاه ملکی مالکین متعدد داشته و مالکین در انتخاب نماینده و کدخدا توافق ننمایند نظر اکثریت خرده مالکین ملک موُ ثر خواهد بود و چنانچه مالک یا مالکین کدخدای ده را معین نکنند بخشدار به مالک یا مالکین مراتب را اخطار خواهد کرد و از تاریخ اخطار تا پانزده روز اگر در تعیین کدخدا تعلل نمایند بخشدار محل بر طبق مقررات قانون کدخدائی که خدا را انتخاب کرده به مالکین اعلام میکند که حقوق او را مطابق معمول محل بپردازند .
هر گاه عدم تعیین نماینده از طرف مالک یا مالکین موجب تاخیر در انجام وظایف شورای ده بشود شورای ده میتواند تا تعیین نماینده مالک یا مالکین وظایف قانونی خود را انجام دهد .
تبصره 3- در صورتیکه مقتضیات محلی ایجاب نماید و تشکیل شورای ده بعلت کمی جمعیت مقدور نباشد کشاورزان آن ده میتوانند برای تشکیل شورای ده و تاسیس صندوق تعاون و عمران در نزدیکترین قریه مجاور خود شرکت نمایند .
ماده هیجدهم - اعضای اصلی و علی البدل شورای ده حتی المقدور باید دارای سواد باشند و چنانچه بین زارعین شخص بیسوادی مورد اعتماد باشد انتخاب او به عضویت شورای مانعی ندارد ولی به محض اینکه شخص با سواد و مورد اعتماد داوطلب شد زارعین
میتوانند او را به جای عضو بیسواد انتخاب کنند .
ماده نوزدهم - زارعینی میتوانند در انتخاب اعضای شورای ده شرکت نمایند که واجد شرایط ذیل باشند .
تابعیت ایران .
داشتن لااقل بیست سال تمام .
نداشتن شهرت به فساد اخلاق و محکومیت جزایی .
سکونت در محل
ماده بیستم - زارعینی که شرایط ذیل باشند میتوانند به عضویت شورا انتخاب شوند :
تابعیت ایران
داشتن لااقل بیست سال تمام
نداشتن به فساد اخلاق و محکومیت جزایی .
سکونت در محل .
اشتغال مستقیم به امور کشاورزی .
تبصره - جلسات شورای ده با حضور سه نفر رسمیت خواهد یافت .
ماده بیست و یکم - تعیین کدخدا بر طبق قانون تقسیمات کشور بین اشخاصی که واجد شرایط مذکور در ماده بیستم باشند به پیشنهاد مالک یا مالکین و تایید بخشدار محل خواهد بود .
شورای دهستان
ماده بیست و دوم - برای اداره امور صندوق دهستان شورایی به نام شورای دهستان تشکیل خواهد شد که اعضاء آن عبارت خواهند بود از نمایندگان شوراهای دهات واقع در حوزه آن دهستان از طرف شورا ی هر ده یک نفر برای عضویت شورای دهستان انتخاب و معرفی خواهد شد .
در صورتی که عده قراء زیاد باشد نمایندگان حاضر که عده آنها نباید کمتر از 7 نفر باشد جلسه را تشکیل داده تصمیمات لازم اتخاذ مینماید .
تبصره - تصمیمات شورای دهستان با اکثریت نسبی معتبر است .
شورای عمران و تعاون بخش
ماده بیست و سوم - در هر بخش شورائی به نام شورای عمران و تعاون بخش مرکب از اشخاص ذیل تشکیل خواهد شد عدم حضور بعضی از آنها در محل مانع تشکیل شورای نخواهد بود .
بخشدار .
رئیس یا نماینده کشاورزی .
رئیس یا نماینده بهداری .
رئیس دادگاه بخش .
نماینده بانک کشاورزی .
دو نماینده از شورای دهستان .
تبصره - در بخشهائی که بیش از پنج دهستان باشد از هر دهستان یکنفر نماینده شرکت خواهد داشت .
تبصره 2- در شهرستانهائی که فاقد سازمان بخش است وزارت کشور مکلف است در آنجا سازمان بخش ایجاد کند و تا موقعی که چنین سازمانی بوجود نیامده است شورای عمران و تعاون شهرستان قائم مقام قانونی شورای عمران و تعاون بخش خواهد بود .
تبصره 3- ریاست شورا یا بخشدار و به تصمیمات شورای عمران و تعاون بخش با کثریت نسبی معتبر است .
شورای عمران و تعاون شهرستان
ماده بیست و چهارم - شورای عمران و تعاون شهرستان از اشخاص ذیل تشکیل میشود عدم حضور بعضی از آنها در محل مانع تشکیل شورای نخواهد بود .
فرماندار
رئیس کشاورزی
رئیس بهداری
رئیس بانک کشاورزی
رئیس دادگستری یا دادگاه بخش
دو نماینده از مالکین و کشاورزان هر بخش به انتخاب شورای عمران و تعاون بخش .
تبصره - ریاست شورا یا فرماندار و تصمیمات شورای عمران و تعاون شهرستان با کثریت نسبی معتبر است .
الف ماده بیست و پنجم - وظایف شوراهای مزبور بدین قرار است .
الف- انجام عملیات عمرانی و تعاونی و اجتماعی مذکور در این لایحه و به مصرف رسانیدن درآمدها .
ب- مراقبت در حسن جریان امور الی و اینکه درآمدها و هزینه و ارائه آنها به بازرسان و مامورین شوراهای مافوق .
تشکیل جلسات مرتب برای رسیدگی و رتق و فتق امور .
دادن گزارش مرتب راجع به پیشرفت عملیات و وضع مالی و تقاضاهای فنی با کمکهای مالی به صندوقها و شوراهای بالاتر .
د- نگهداری و مرمت و نظافت اماکن عمومی و جلوگیری از خرابی آنها - مراقبت در نظافت معابر عمومی و جلوگیری از خرابی آنها - مراقبت در نظافت معابر عمومی و تنظیف کوچه ها و وضع بهداشت و رسیدگی به وضع یتیمان و مستمندان - و پیران علیل و بیماران بی سرپرست قریه و دهستان جدیت در تهیه حداکثر درآمد چه از محلهایی که در این لایحه ذکر شده است و چه با وسائل دیگر از قبیل پاداش کاری دسته جمعی و غیره که از وظایف اختصاصی شورای ده و شورای دهستان میباشد .
ماده بیست و ششم - هر شورا یک رئیس و یک نایب رئیس و یک محاسب و یک صندوق دار از بین اعضاء خود انتخاب خواهد نمود .
ماده بیست و هفتم - شوراهای بخش هر شهرستان موظفند هر سال یک بار گزارش اقدامات و کارهای حوزه خود و برنامه کارهای عمرانی و اجتماعی را در حدود مقررات این لایحه با توجه به اهمیت و اولویت آنها تهیه کرده به شورای شهرستان ارسال دارند .
ماده بیست و هشتم - شورای شهرستان هر سال گزارش پیشرفت عملیات عمرانی و تعاونی و اجتماعی حوزهُ ماموریت خود را به وزارتخانه ها و موسسات مربوطه و استانداری ارسال خواهد داشت .
ماده بیست و نهم - به اعضای شوراهای ده و دهستان و بخش و شهرستان به هیچ عنوان حقوق و یا فوق العاده داده نخواهد شد و خدمات آنها افتخاری است .
ماده سی ام - شوراها حق دارند منتهی تا ده درصد درآمد خود را جهت هزینه های اداری خود به مصرف برسانند .
ماده سی و یکم - تصرف غیر قانونی در اموال و دارائی صندوقها مشمول مقررات ماده ( 152 ) قانون مجازات عمومی است .
تبصره - هر گاه معلوم شود که یکی از اعضای شورای ده یا دهستان بر خلاف نظم و آرامش و امنیت رفتار نموده یا مخل نظم کشاورزی شده بخشدار موظف است به محض اطلاع یا وصول شکایت پس از رسیدگی عضو مزبور را عزل و بجای او دست
ور انتخاب دیگری را بدهد .
ماده سی و دوم - هر گاه مالک یا نماینده او مستاجر امتناع از پرداخت ده درصد سهم کشاورز نماید بخشدار موظف است به محض شکایت کشاورز ذینفع سهم او را وصول و به وی تحویل نماید . در مورد ده درصد صندوق عمران و تعاون اگر مالک یا نماینده او یا مستاجر از پرداخت امتناع کند بخشدار به وسیله دادگاه اقدام به وصول خواهد نمود و دادگاه مکلف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کرده حکم صادر و اجرا نماید . این قبیل دادخواستها از هزینه دادرسی معاف میباشد .
ماده سی و سوم - هر گاه مالک یا مسئول جمع آوری درآمد در موقع مقرر وجوه یا اجناس متعلق به صندوقها را به شورای محلی یا بانک تحویل ندهد به جریمه ُ معادل دو برابر وجوه یا قیمت اجناس مذکور و در صورت تکرار به حبس تادیبی تا دو ماه و چهار برابر وجوه یا قیمت اجناس مزبور محکوم خواهد شد .
ماده سی و چهارم - نمایندگان هر شورا برای مدت سه سال انتخاب میشوند و در صورت فوت یا فقد سلامت صلاحیت یکی از نمایندگان شخص دیگری که واجد شرایط مقرر در این لایحه باشد به جای او انتخاب خواهد شد .
ماده سی و پنجم - دادخواست شکایت از اعضای شورای دهستان از تخلفات از مواد این لایحه قانونی به شورای بخش داده میشود و شورای مزبور مکلف است در ظرف 15 روز به شکایت شاکی رسیدگی نماید و در صورتیکه تخلف اداری باشد شورای دستور اقدام مقتضی میدهد و چنانچه واجد جنبه ُ کیفری یا حقوقی باشد دادخواست را به دادگاه احاله میکند .
ماده سی و ششم - مرجع شکایت از شورای بخش شورای شهرستان است .
ماده سی و هفتم - وزارتخانه های کشور، کشاورزی ، فرهنگ ، بهداری ، راه و سازمان برنامه و بانک ملی و بانک کشاورزی و بنگاههای آبیاری و بنگاههای خیریه و سایر سازمانهای دولتی موظفند که در پیشرفت امور مربوط به این لایحه از حیث کمکهای مالی ( در حدود مقررات بودجه ) و همچنین راهنمائیهای فکری و کمکهای فنی از قبیل اعزام مامورین فنی و تهیه نقشه های ساده برای ساختمانهای مورد احتیاج مانند حمام و لوله کشی ساده و ساختمان پلهای کوچک و ساده برای ساختمانهای مورد احتیاج مانند حمام و لوله کشی ساده و ساختمان پلهای کوچک و ساده و طبع و نشر مجلات و دستورهای ساده راجع به دفع آفات و بهداشت و غیره مساعدت و تسهیلات به عمل آورند .
ماده سی و هشتم - مقررات این لایحه قانونی شامل محصول سال جاری نیز خواهد بود .
ماده سی و نهم - وزارتخانه های کشور ، کشاورزی ، دادگستری ، بهداری ، و بنگاه آبیاری و بنگاههای خیریه و سایر سازمانهای دولتی و راه فرهنگ و سازمان برنامه ، بانک کشاورزی مامور اجرای این لایحه هستند .
ماده چهلم - لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مصوب 22 / 5/ 31 از تاریخ تصویب این لایحه قانون ملغی است .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی مشتمل بر
(40 ) ماده و ( 15 ) تبصره در تاریخ 14/7/1331 تصویب میشود.
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1331/07/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.