جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 13956
5/ 9/ 1331

ماده اول- لایحه قانونی وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان و بکار گماردن آنها مصوب 3/ 9/ 1331 بجای دهم آذر ماه 1331 که در ماده اول لایحه قانونی مزبور تصریح گردیده است از تاریخ ششم آذر ماه 1331 بموقع اجراء گذاشته میشود .
ماده دوم - وزارت دارائی و وزارت کشور مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان و بکار گماردن آنها مشتمل بر دو ماده تصویب میشود .
به تاریخ پنجم آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :