جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 13952
5/ 9/ 1331

ماده اول- ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه مقدماتی بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هر گونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت میشود معاف میباشند و اداره کل ثبت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را نیز از محل صرفه جوئی و هزینه مقدماتی ثبت املاک تامین و مصرف نماید .
ماده دوم - در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی بعهده صندوق دولت میباشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود .
ماده سوم - وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مشتمل بر 3 ماده تصویب میشود .
به تاریخ 5 آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :