جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1- نظر به قانون مصوب نهم اردیبهشت ماه 1330 شرکتی بنام شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف و استخراج و بهره برداری از قبیل تصفیه و حمل و نقل و صدور و پخش نفت و مشتقات آن تاسیس میگردد و دارای شخصیت حقوقی است و مدت عملیات شرکت نامحدود است .
مرکز اصلی شرکت خرمشهر است و در صورت اقتضاء شرکت میتواند مرکز را در یکی از شهرهای دیگر خوزستان قراردهد و همچنین با تصویب شورای عالی شعبی در داخله و خارجه تاسیس نماید .
ماده 2- کلیه عملیات شرکت باید با رعایت اصل ملی شدن صنعت نفت بوده و به هیچ وجه مخالف با این اصل نباشد .
بطور کلی مقررات و طرز کار شرکت بر طبق اصول بازرگانی با در نظر گرفتن مصالح بهره برداری و سرعت عمل و مسئولیت و اعتماد خواهد بود .
ماده 3- حوزه عملیات شرکت در ایران همان حوزه عملیات صنعتی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در موقع ملی شدن صنعت نفت خواهد بود .
ماده 4- شرکت در امور ذیل مجاز است :
اول- تحصیل هر گونه مال منقول یا غیر منقول از طریق قانونی برای رفع احتیاجات و تامین مقاصد شرکت .
دوم- تصدی بهر نوع عمل بازرگانی مربوط به تهیه و فروش مواد نفتی و تصدی به انبارداری - کشتی داری - کشتی سازی - زورق داری - قایق داری یدک کشی دریائی و حق العملکاری و دلالی در هر یک از کارهای مذکور و هر نوع تبدیل یا عمل دیگری که مواد نفتی را فابل عرضه در بازار ایران و دنیا کند .
سوم- تاسیس یا مشارکت در شرکتهای فرعی بمنظور تهیه محصولات یا مصنوعاتی که مورد نیاز شرکت و مردم باشد و یا ساختن و فروش مصنوعاتی که با وسائل یا با محصولات شرکت به بهای مناسب و بدون لطمه وارد کردن به فعالیت اصلی شرکت فراهم شود .
چهارم- خریدن- اجاره کردن - ساختن - تکمیل کردن - توسعه دادن - تعمیر کردن - بکار برق و نیرو و تعمیرگاهها -
عمده فروشی ها و دکانها و جایگاههای فروش مواد سوختنی برجهای نگهبانی منازل و مساکن جاده های اصلی و فرعی - پلها - نقبها - ناواسمانها - ترعه ها - نهرها - مخزنها - منبعها - چاه ها - تلمبه خانه ها - انبارها - و مراکز توزیع لوله کشی کلیه دستگاههای مربوط باستخراج و بهره برداری مواد نفتی و سایر عمارات و ابنیه که مستقیما و یا غیر مستقیم برای پیشرفت کار شرکت مورد نیاز باشد و همچنین انجام کلیه ُ عملیات فوق نسبت به راه آهن و بندرها و وسائل تلگراف و تلفن بیسیم و یا سیم و هواپیماها با در نظر گرفتن اینکه اقدام به ساختمان هر خط و هر بندر جدید و توسعه ارتباطات تلفنی و تلگرافی با سیم و بی سیم و هواپیمائی باید با اجازه قبلی دولت باشد.
پنجم- خریدن و کرایه ُ دادن و بکار انداختن انواع کشتیها - زورقها - یدک کشها - قایقها - نفتکشهای زمینی و دریائی - لکوموتیوها- واگنها- و مخزنها و هواپیماهای بازی و مسافری و بطور کلی هر نوع وسائل زمینی و دریائی و هوائی دیگر که برای حمل مواد نفتی و جریان امور شرکت مورد نیاز باشد .
ششم - آماده کردن - آباد کردن - آبیاری - زراعت - بهره برداری و استفاده بهر نحو دیگری از زمینهائی که در اختیار شرکت است و هر گونه معامله نسبت به محصولات زمینی بمنظور تامین احتیاجات شرکت .
هفتم- قرارداد استخدامی یا مقاطعه کاری با اشخاص و موسسات داخلی یا خارجی و تجهیز متخصصین بمنظور تجسس و اکتشافات و هر گونه عملی که برای جستجو و تشخیص منابع نفتی لازم شناخته شود .
هشتم- تاسیس شرکتهای تابعه برای اجرای مقاصد شرکت در ایران و یا در خارج از ایران مشروط بر آنکه اساسنامه هر یک قبلا به تصویب شورای عالی رسیده باشد - و همچنین همکاری و هماهنگی با شرکتهای خارجی مربوط به نفت با تصویب هیئت وزیران و تا حدود یکه منافی با قانون ملی شدن صنعت نفت و مصالح کشور نباشد .
نهم- تحصیل پروانه های اختراع ( از طریق خریداری یا هر طریق قانونی دیگر ) که به موجب پروانه های مزبور حق انحصاری یا غیر انحصاری یا محدود به شرکت داده میشود و همچنین بدست آوردن اسرار و اطلاعات محرمانه ( از طریق خریداری یا طریق قانونی دیگر ) درباره اختراعات و طرحها و طریقه های صنعتی که مورد استفاده قرار گیرد .
دهم- اجرای کلیه کارهای مجاز قانونی دیگر که برای پیشرفت مقاصد شرکت لازم باشد .
ماده 5- استخدام کارمندان و کارگران شرکت اعم از دائمی و موقت اعم از اینکه تبعهُ ایران یا تبعه ُ خارجه باشد بر طبق
آئین نامه هائی خواهد بود که با در نظر گرفتن احتیاج و استفاده شرکت و با رعایت وسائل رفاه و بهداشت و بیمه اجتماعی و تعلیم و تربیت از طرف هیئت مدیره تهیه و اصول آن به تصویب شورای عالی رسیده باشد و استخدام اتباع خارجه در?A????????????? ??????????????????œ???????????????????????|?????????دداری کند .
ماده 7- شرکت موظف است حتی الامکان جمع وسائل معمول و مناسب را برای تامین صرفه جوئی و استفاده کامل از عملیات خود بکار برد و برای حفظ مخازن تحت الارضی نفت مطابق آخرین ترقیات عملی ممکن اقدام نماید .
ماده 8- تسهیلات و معافیتهای گمرکی :
الف- شرکت بدون تحصیل جواز مخصوصی حق دارد از محل درآمد ارضی خود آنچه را از ماشین آلات - دستگاههای فنی - قطعات یدکی . ماد شیمیائی . مصالح ساختمانی و امثال آنها که منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم دارد و همچنین لوازم و دستگاهها و آلات و ادوات طبی و جراحی و دارو که برای بیمارستانها و مطبها ی خود ضروری بداند بدون تشریفات و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از خارجه وارد نماید .
ب- شرکت مجاز است بدون تحصیل جواز و مخصوص آنچه منحصرا برای مصرف کارکنان خود لازم از خارج کشور وارد نموده حقوق گمرکی و مالیات و عوارض را طبق مقررات کشور بپردازد و بعدا با منظور نمودن بهای خرید و حقوق و عوارض دولتی و شهرداری و هزینه های اداری و بازرگانی که به آنها تعلق میگیرد به کارکنان خود بفروشد .
تبصره - شرکت موظف است برای تهیه وسائل صنعتی یا مواد مصرفی خود با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور نسبت به کالاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی برانگیزد که حتی الامکان محصولات و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند .
ماده 9- صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها خواهند بود .
ماده 10- شرکت میتواند قسمتی از حقوق کارمندان خارجی را که لازم داند بدون مراعات مقررات ارزی مملکتی و با استفاده از ارزهای حاصله از فروش فراورده های خود طبق تعهدی که نموده است بپردازد و در هر موقع که مقتضیات شرکت ایجاب نماید طبق آئین نامه ُ مخصوص یک یا چند نفر از کارکنان شرکت را به خارج مامور یا اعزام نماید شرکت خواهد توانست بدون رعایت مقررات ارزی مملکتی هزینه هائی که باید بارز خارجی تادیه شود از محل ارزهای حاصله از فروش محصولات خود بپردازد .
تبصره - از نظر تهیه آمار صحیح ارزی کشور موظف است صورت حساب ارزی خود را سه ماه به سه ماه به بانک ملی ایران بدهد.
ماده 11- هرگاه زمینی برای انجام عملیات مربوط به امور نفت مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب ذیل عمل خواهد شد :
الف- در صورتی که زمینی اعم از دائر و یا بائر متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت وزیران مجانا به شرکت واگذار میشود .
شرکت ضمن تقاضای خود نقشه کاملی از زمین مورد را ارسال میدارد .
در صورتی که رفع احتیاج شرکت از زمین مزبور بشود حق انتقال بغیر ندارد و باید آن را به دولت مسترد کند .
ب- در صورتی که زمین متعلق به اشخاص باشد صاحبان اراضی باید اراضی را به شرکت واگذار کنند و شرکت منها در مدت سه ماه بهای آن را بپردازد .
در صورت عدم توافق نسبت به قیمت تعیین قیمت به وسیله رئیس دادگاه شهرستان و دادستان و فرماندار محل با توجه به قیمت اراضی مشابه و بدون در نظر گرفتن منابع تحت الارضی و یا نوع مصرفی که شرکت در نظر دارد به عمل آید .
ج- اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهائی که جنبه ُ تاریخی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند .
د- شرکت میتواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر و معادن مورد نیاز مجانا استفاده نماید .اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکوره در این بند موجب ضرر شخص ثالثی گردد شرکت باید جبران خسارت را بنماید ولی دز هر صورت شخص ثالث نمیتواند مانع عملیات شرکت بشود .
ماده 12- هرگاه دولت در حوزه عملیات شرکت قراردادی برای بکار انداختن سایر معادن منعقد نماید مقید به این قید خواهد بود که عملیات صاحب قرارداد به موسسات و جریان کار شرکت خسارتی وارد نسازد .
ماده 13- شرکت مکلف است در هر موقع مناطقی را که برای ساختن خانه و دکاکین و بناهای دیگر در معرض خطر باشد قبلا تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محلها منع نماید ولی شرکت مکلف است نسبت به خریداری یا اجاره این قبیل املاک از مالک یا پرداخت خسارت مالک به ترتیب عادلانه و مقتضی اقدام نماید .
ماده 14- شرکت هر ساله قیمت فروش محصولات نفتی داخله ایران را با رعایت حداقل سود و ازدیاد مصرف در نظر گرفتن مقتضیات داخلی تعیین خواهد نمود .
ماده 15- شرکت یک موسسه بازرگانی انتفاعی میباشد که سود آن به وسیله دولت عاید ملت میشود و حق ندارد اضافه بر آنچه مقررات و وظایف قانونی معمول و منافع مستقیم شرکت ایجاب مینماید بودجه خود را صرف هر گونه مخارجی حتی امور اجتماعی و خیریه و عمرانی و عمومی بنماید ولی دولت میتواند به شرکت اجازه دهد تا حدود صدی بیست از سهمیه متعلق به خزانه دولت را ( بند ج از ماده 56 ) طبق برنامه مصوب صرف آبادی و عمران استان خوزستان و رفاه اهالی و کارمندان در آن استان بنماید .
فصل دوم - سرمایه شرکت
ماده 16- سرمایه شرکت ملی نفت ایران در موقع تاسیس عبارت است از کلیه دارائی اعم از منقول و غیر منقول شرکت سابق نفت انگلیس و ایران که به موجب قانون مورخ 29 اسفند 1329 و نهم اردیبهشت 30 به دولت ایران انتقال یافته است .
اموال غیر منقول شرکت قابل انتقال نیست مگر با تصویب شورای عالی و دولت .
فصل سوم- سازمان شرکت
ماده 17- سازمان شرکت عبارت است از :
اول- شورای عالی .
دوم- هیئت مدیره .
سوم- هیئت بازرسی .
فصل چهارم - شورای عالی
ماده 18- شورای عالی از 7 نفر به شرح ذیل تشکیل میگردد و ریاست آن با وزیر دارائی میباشد:
الف- از طرف قوه مقننه چهار نفر .
ب- از هیئت دولت دو نفر وزیر دارائی - وزیر کار
ج- مدیر کل بانک ملی ایران .
ماده 19- اشخاصی که از طرف قوه مقننه انتخاب میشوند ممکن است از بین نمایندگان یا اشخاص صلاحیت دار دیگر باشند مدت ماموریت منتخبین قوه مقننه دو سال خواهد بود و انتخاب آنان با رای مخفی و با اکثریت نصف بعلاوه یک بعمل میاید و چنانچه در نوبت اول اکثریت مزبور حاصل نشود در نوبت دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود .
هر یک از منتخبین مذکور تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی باقی خواهند ماند . .
ماده 20- جلسات شورای عالی در مرکز اصلی شرکت با حضور مدیر عامل به طریق عادی یا فوق العاده میشود .
جلسات عادی به دعوت رئیس هیئت مدیره در هر سال دو نوبت در شهریور ماه و بهمن ماه تشکیل میگردد .
بودجه هر سال در جلسه بهمن ماه سال قبل و تراز نامه هر سال در جلسه شهریور ماه سال بعد مطرح و به تصویب خواهد رسید .
جلسات فوق العاده بنا به تقاضای رئیس هیئت مدیره و یا تقاضای پنج نفر از اعضای شورای عالی و یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره و یا به تقاضای هیئت بازرسی تشکیل میشود .
دستور جلسه فوق العاده را کسانی که تقاضای تشکیل آن را نموده اند تعیین میکنند و رئیس هیئت مدیره منها تا یک ماه پس از وصول چنین تقاضائی جلسه را تشکیل میدهد .
در جلسات شورای عالی غیر از آنچه در دستور معین شده است مذاکراتی نخواهد شد .
مدیران شرکت و هیئت بازرسی میتوانند در جلسات شورای عالی حضور پیدا کنند ولی حق رای نخواهند داشت .
تبصره 1- دستور جلسه و تراز نامه و بودجه سالیانه شرکت و کلیه پیشنهادهای هیئت مدیره لااقل 15 روز قبل تشکیل جلسه شورای عالی باید در اختیار کلیه اعضای آن گذارده شود .
تبصره2- هزینه مسافرت اعضاء شورای عالی و اقامت آنها در خرمشهر در مدتی که برای تشکیل جلسه لازم است بعهده شرکت میباشد .
ماده 21- وظایف شورای عالی علاوه بر آنچه در مواد دیگر این لایحه قانونی تصریح گردیده به قرار ذیل است :
الف- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه?A????????????? ??????????????????œ???????????????????????|?????????و آئین نامه های استخدامی و اداری و تشکیلاتی و آئین نامه معاملات .
و- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که از طرف مدیر عامل در دستور جلسه گذاشته شده باشد .
تبصره- مقررات و ترتیبات شرکت سابق نفت انگلیس و ایران تا آنجائی که منافات با ملی شدن صنعت نفت و اساسنامه حاضر نداشته باشد و تا زمانی که تصمیم یا تصویب مخالفی ضمن آئین نامه های بعدی از طرف هیئت مدیره انجام نشده باشد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 22- اموری که در دستور جلسه شورای عالی گذاشته شده است در صورتی که در جلسه معینه منتهی به اتخاذ تصمیم نشود باید در جلسه های دیگری که روزهای بعد متوالیا تشکیل خواهد شد نسبت به آن تعیین تکلیف شود .
ماده 23- جلسات شورای عالی با حضور لااقل 5 نفر تشکیل میشود کلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت 4 نفر از اعضاء شورا باشد .
آقایان وزیران عضو شورای مکلفند در جلسه شرکت نمایند ولی عدم حضور آنها در صورت حضور 5 نفر دیگر مانع تشکیل شورا نخواهد شد ولی رئیس هیئت مدیره عده حضور آنها را به قوه مقننه گزارش خواهد داد .
ماده 24- صورت جلسه شورای عالی باید در دفتر مخصوصی که برای این منظور تهیه شده درج و ذیل هر صورت جلسه را تمامی اعضاء حاضر امضاء کنند این دفتر در صندوق مخصوصی در مرکز شرکت نگاهداری میشود و صندوق را رئیس و منشی جلسه مهر و موم مینمایند .
فصل پنجم - هیئت مدیره
ماده 25- هیئت مدیره مرکب خواهد بود از یک مدیر عامل ایرانی که ریاست هیئت مدیره نیز با او خواهد بود و 4 مدیر قسمت بشرح زیر که هر یک مسئول و اداره کننده یکی از ارکان اصلی عملیات شرکت بوده و در رشته به خصوص دارای سوابق علمی و عملی لازم باشند .
مدیران قسمتهای شرکت نیز اصولا ایرانی خواهند بود ولی در صورت لزوم و با موافقت هیئت وزیران و تصویب قوه مقننه ممکن است از اتباع خارجه انتخاب شوند .
اول- مدیر پالایشگاه .
دوم- مدیر استخراج .
سوم- مدیر بازرگانی .
چهارم- مدیر امور اداری .
تبصره 1- شورای عالی میتواند در صورت لزوم و با ذکر دلائل به پیشنهاد هیئت مدیره تا 4 نفر مدیر دیگر به وسیله دولت به مقننه پیشنهاد نماید بطوری که عده ُ مدیران بحد اکثر بالغ بر 8 نفر گردد.
تبصره 2- هیئت مدیره در اولین سال تشکیل خود سازمان عمومی شرکت و اختیارات و روابط مدیران اصلی و مدیران جزء را با رعایت اصل همکاری و هماهنگی از یک طرف و تفکیک و تشخیص مسئولیت وظایف از طرف دیگر تنظیم خواهد کرد .
ماده 26- هیئت مدیره برای مدت 6 سال به طریق ذیل انتخاب میشوند :
مدیر عامل به پیشنهاد دولت و تصویب قوه مقننه و فرمان همایونی برای مدت شش سال منصوب میشوند .
سایر اعضاء هیئت مدیره به پیشنهاد مدیر عامل و تایید شورای عالی و تصویب هیئت دولت انتخاب خواهند شد .
ماده 27- در فروردین ماه د?A????????????? ??????????????????œ???????????????????????|?????????
تبصره 1- رئیس هیئت مدیره و مدیرانی که مدت خدمت آنها به نحو مقرر پایان یافته ممکن است مجددا انتخاب کردند .
تبصره 2- مادام که تجدید انتخاب به عمل نیامده مدیر عامل و مدیران سابق به خدمت خود ادامه میدهند .
ماده 28- در مورد فوت یا استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره به ترتیب مقرر تجدید انتخاب بعمل میاید و شخصی که بدین ترتیب انتخاب میشود مدت ماموریت او تا انتهای مدت ماموریت کسی که فوت نموده و یا استعفا داده است .
ماده 29- هر مدیری که در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود و یا هر مدیری که بنا به تشخیص و پیشنهاد مدیر عامل و تصویب لااقل دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره مقصر یا فاقد صلاحیت شناخته شود از شغل مدیری بر کنار میشود .
تشخیص موجه بودن عذر با رئیس هیئت مدیره است شورای عالی نیز میتواند با ذکر دلیل عزل مدیر عامل را به وسیله دولت از قوه مقننه و هر یک از مدیران را قبل از اختتام دوره انتصابش از هیئت دولت خواستار شود .
شخصی که به جانشین مدیر عامل و مدیران مذکور در این ماده انتخاب میشود فقط تا انتهای دوره خدمت مدیر سابق شاغل خواهد بود پس از انقضای دوره خدمت مجددا قابل انتخاب است .
ماده 30- اگر در نتیجه اختلاف اکثریت هیئت مدیره استعفا بدهند انتخاب کلیه اعضای هیئت تجدید میشود و افراد هیئت سابق ممکن است مجددا انتخاب شوند ولی اگر در چهار سال بیش از یک بار این عمل تکرار شود تا دو سال اشخاص مستعفی از انتخاب مجدد محروم خواهند بود .
ماده 31- وظایف هیئت مدیره ( مدیر عامل ) عبارت است از مراقبت در کلیه امور مربوطه به شرکت بر طبق اساسنامه و اجرای تصمیمات هیئت مدیره مشارالیه در مقابل شورای عالی مسئول است و شورای عالی حق دارد از او راجع به اقدامات و تصمیمات مربوط به شرکت توضیح بخواهد .
ماده 32- رئیس هیئت مدیره میتواند یکی از مدیران را به مسئولیت خود بعنوان نایب رئیس انتخاب نماید . نایب رئیس در مواقع غیبت ضروری و کسالت و مسافرت مدیر عامل قائم مقام او خواهد بود همچنین هر یک از مدیران میتوانند با تصویب هیئت مدیره یکی از کارمندان ارشد قسمت مربوط به خود را به عنوان قائم مقام خود به هیئت مدیره معرفی نماید .
شخص مزبور در صورت غیبت اضطراری مدیری به جای او معرفی شده در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند .
ماده 33- رئیس هیئت مدیره در محاکم نماینده شرکت است و میتواند وکیل با حق توکیل غیر معین نماید و بطور کلی در مقابل دیگران نماینده شرکت خواهد بود .
ماده 34- هیئت مدیره بر طبق مقررات این اساسنامه مسئول و اداره کننده امور شرکت میباشد و جلسات عادی آن در هر ماه بیش از یک بار نخواهد بود .
مقر مدیر عامل در مرکز اصلی و مقر مدیران دیگر که هر یک در مقابل مدیر عامل مسئول قسمت خود خواهند بود در مرکز مربوط میباشند .
ماده 35- وظایف خاصه هیئت مدیره از این قرار است :
الف- تصویب برنامه عملیات شرکت که هر یک از مدیران عامل به توسط رئیس هیئت پیشنهاد مینماید .
ب- تعیین خط مشی کلی و جهات عمومی شرکت و ربط ما بین وظایف و اختیارات هر یک
ج- پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت و اعتبارات اضافی به شورای عالی در هر موقع که ضرورت پیدا نماید .
د- تنظیم و تصویب آئین نامه های استخدامی و اداری و تشکیلاتی و آئین نامه های معاملات طبق اصول و روش کلی که به تصویب شورای عالی رسیده باشد .
ه- مطالعه و پیشنهاد تشکیل شرکتهای فرعی که برای انجام قسمتی از عملیات شرکت آنها لازم باشد به شورای عالی با ذکر شرایطی که تحت آن شرایط سهام این شرکتها باید به اشخاص متفرقه فروخته شود .
و- بحث و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که رئیس هیئت مدیره مستقلا با پیشنهاد یکی از اعضاء هیئت مدیره طرح آن را ضروری تشخیص دهد .
ماده 36- الف- شرکت نمیتواند بدون تصویب قانون مخصوص هیچگونه وامی در خارج یا داخل ایران بگیرد ولی میتواند استفاده از اعتبار به شکل صدور اسناد تجارتی و غیره بنماید که مدت آن از سررسید بدوی و تجدیدی جمعا از یک سال تجاوز نکند .
استفاده از این قبیل اعتبارات هر چند که مربوط به معاملات نسیه باشد هر وقت که مجموع آن به خمس سرمایه به شرکت برسد نسبت به مازاد از خمس اجازه شورای عالی لازم است .
ب- دادن وام از طرف شرکت ممنوع است مگر به کارمندان و کارگران شعب تابعه که میزان و شرایط آن طبق آئین نامه مخصوصی تعیین خواهد شد .
ماده 37- قراردادهای مربوط به فروش مواد نفتی که مدت آن از 5 سال تجاوز نکند به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید و قراردادهائی که مدت آن از 5 سال تجاوز کرده ولی زائد بر ده سال نباشد به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی خواهد رسید و قراردادهائی که مدت آن زائد بر ده سال باشد پیشنهاد هیئت مدیره و موافقت شورای عالی و تصویب قوه مقننه خواهد رسید .
در هر حال برای فروش بیش از دو میلیون تن در سال به یک مشتری و یا بیش از ثلث محصول سالیانه اجازه قوه مقننه لازم خواهد بود .
ماده 38- حقوق اعضاء هیئت مدیره و هیئت بازرسی پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین میشود و حقوق رئیس هیئت مدیره از طرف هیئت وزراء تعیین میگردد .
ماده 39- مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره و هیئت بازرسی نباید اشتغالی اعم از دولتی و یا غیر دولتی افتخارا یا بطور موظف داشته باشند و در صورت اشتغال به چنین شغلی از شغلی که در شرکت ملی نفت ایران داشته اند مستعفی شناخته خواهند شد .
اشخاص مذکور نباید در شرکتها و موسسات و تجارتخانه هائی که منظور عمده آنان معامله با شرکت ملی نفت بوده یا رقیب این شرکت میباشند سهیم یا ذینفع باشند و در صورت ثبوت تخلف مستعفی شناخته خواهند شد .
ماده 40- مادم که هیئت مدیره از 5 نفر تشکیل میشود جلسات آن با حضور 4 نفر رسمیت داشته و تصمیمی که با موافقت مدیر عامل و دو نفر دیگر اتخاذ شود معتبر خواهد بود و هر گاه عده هیئت مدیره از 5 نفر بیشتر باشد جلسات آن با حضور پنج نفر رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و در صورت تساوی آراء طرفی که رئیس هیئت مدیره آن طرف باشد برنده اکثریت خواهد بود . هر قسمت از مذاکرات را که هیئت مدیره محرمانه تشخیص دهد باید در صورت جلسه مخصوصی درج و محرمانه بودن آن قید شود .
ماده 41- هیچ یک از مدیران در اموری که اختصاصا خود یا زوجه و یا والدین یا فرزند یا براداران و خواهران آنها ذینفع هستند حق رای نخواهند داشت .
فصل ششم - هیئت بازرسی
ماده 42- هیئت بازرسی مرکب است از سه نفر که دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی باشند و برای مدت سه سال به پیشنهاد دولت و تصویب قوه مقننه تعیین خواهند شد .
در هر یک از سالهای اول و دوم ( یک هفته پس از تصویب تراز نامه سال قبل شرکت ) به قید قرعه یک نفر از بازرسان از کار خارج میشود و دولت در ظرف 15 روز پس از تصویب تراز نامه یک نفر را به جای او برای تصویب به قوه مقننه معرفی مینماید .
عضو خارج شده را میتوان مجددا پیشنهاد نمود و مادام که جانشین او تعیین و مشغول کار نشده کماکان مشغول و مسئول خواهد بود .
اقتراع دفعه دوم شامل بازرسان خواهد بود که پس از قرعه قبلی باقی مانده اند و پس از یک دور تعویض ماموریت هر یک از اعضای هیئت بازرسی سه سال ادامه خواهد داشت .
ماده 43 - هیئت بازرسی مسئول بازرسی منظم و مستمر کلیه حسابهای شرکت میباشد .
ماده 44- هر گاه در عرض سال محل بازرسی به واسطه فوت یا استعفا ء خالی شود برای تصدی آن محل دولت شخصی را که دارای صلاحیت باشد به قوه مقننه پیشنهاد مینماید و تا تعیین او سایر بازرسان بکار خود ادامه میدهند .
ماده 45- هیئت بازرسی میتواند در صورت احتیاج از حساب رسهای متخصص و یا هیئتهای مشاوره
ح?A????????????? ??????????????????œ???????????????????????|?????????کمرتبه گزارش جامعی از وضعیت مالی شرکت برای اطلاع شورای عالی تهیه نماید .
ماده 48- هیئت بازرسی حق دارد به کلیه دفاتر و پرونده های محاسباتی و اسناد خرج و قراردادهای شرکت مراجعه نموده و کلیه اشتباهات و تخلفات را بروسای مربوطه و یا به مدیران مربوطه گزارش دهد و اگر نسبت به این گزارش در ظرف مدت 2 هفته اقدام لازم بعمل نیاید هیئت بازرسی مراتب را مستقیما به هیئت مدیره گزارش خواهد داد .
تبصره- مدیر عامل و مدیران شرکت قسمتهای جزء هر یک مسئول ابواب جمعی مربوط به خود میباشند و نمیتوانند عملیات و اقدامات خود را موکول و متوقف به امضای هیئت بازرسی یا نماینده هیئت مزبور بنمایند و عمل بازرسان به هیچ وجه نباید مانع کارهای قسمتهای مختلف شرکت گردد .
ماده 49- گزارش سالیانه بازرسی باید به تراز نامه که به امضای هیئت مدیره رسیده است ضمیمه شود
ماده 50- هیئت بازرسی باید در جلسه شورای عالی که به تراز نامه رسیدگی میشود برای ادعا ی توضیحات حضور یابند .
فصل هفتم - تراز نامه و حساب سود و زیان
ماده51 - سال مالی شرکت - از اول فروردین هر سال شروع گشته و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد و نخستینم سال مالی از روز تاسیس شرکت تا آخر اسفند سال تاسیس .
ماده52- دفاتر محاسباتی شرکت باید پلمپ شده و طبق مقررات قانون بازرگانی باشد
عده و نوع دفاتر لازم و نمونه آن را هیئت مدیره با تصویب شورای عالی تعیین خواهد کرد .
ماده53 - کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند بسته شده و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت لااقل در ظرف سه ماه از اول سال بعد تهیه و در اختیار هیئت بازرسی گذاشته خواهد شد .
ماده54- تصویب تراز نامه شرکت از طرف شورای عالی مفاصا حساب هیئت مدیره محسوب است .
ماده55- مبلغی که در نتیجه ترقی قیمت تاسیسات و سایر اموال شرکت اعم از منقول یا غیر منقول حاصل میشود به حساب سود شرکت برده نخواهد شد .
ماده 56- سود خالص شرکت عبارت است از سود غیر خالص پس از وضع هزینه ها و استهلاکها که به ترتیب زیر عمل خواهد شد .
الف- از سود خالص مبلغی معادل لااقل ده در صد به حساب ذخائر عمومی شرکت انتقال داده میشود .
ب- به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی مبلغی برای انتقال به حساب آینده برده خواهد شد ج- بقیه متعلق به خزارنه دولت است که طبق قانون مخصوص به مصرف عمران و آبادی کشور و تامین عدالت اجتماعی وامور تولیدی خواهد رسید .
فصل ششم-مواد مختلفه
ماده 57- وزارتخانه و ادارات و موسسات دولتی موظف به تشریک مساعی و سهل اموری از شرکت که به آنها مربوط میشود .و
مخصوصا مامورین کشور و لشگری مقیم در مناطق فعالیت شرکت ملزم به رعایت مصالح شرکت و توجه متصدیان مسئول خواهد بود .
هیئت مدیره میتواند انتقال مامورینی را که تعلل در تشریک مساعی یا ایحا?A????????????? ??????????????????œ???????????????????????|?????????قررات مصوب خواهد بود .
ماده59- هیچ یک از مدیران و کارکنان شرکت( اعم از کارمندان و کارگر)نمی تواند هیچگونه نشریه و روزنامه را دایر و منتشر کنند در صورت اقدام به اینکار به خودی خود مستعفی شناخته شده و به خدمت آنها خاتمه داده خواهد شد .
انتشار مقالات علمی و فنی مانعی نخواهد داشت .
ماده 60- در مواردی که به موجب مواد 19و 26و 44 این اساسنامه انتخاباتی باید بوسیله قوه مقننه به عمل آید مادام که این اساسنامه به تصویب قوه مزبور نرسیده است در دوره اختیارات با هیئت وزیران خواهد بود
فصل نهم- تغییر مواد اساسنامه
ماده 61- هیچگونه از مواد این اساسنامه قابل تغییر نیست مگر به پیشنهاد شورای عالی و موافقت دولت و تصویب قوه مقننه .
ماده 62- در دوره اختیارات اصلاحات و تغییرات لازم در این اساسنامه بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 بعمل خواهد آمد .
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که مشتمل بر 62 ماده و 10 تبصره است تصویب میشود .
به تاریخ پنجم آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :