جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 1390
8/ 9/ 1331

ماده واحده - کارمندان قضائی را میتوان در شهرستانها تا دو پایه بالاتر از پایه قانونی آنها گمارد و حقوق مقام مزبور را به آنها داد مشروط بر اینکه حقوق مقام مزبور از حقوق پایه 9 بالاتر نشود وزیر دادگستری فعلی میتواند در ظرف مدت یکماه در تمام مراحل و دستگاهها ی قضائی مرکز کارمندان قضائی را تا دو پایه بالاتر منصوب نموده و در مدت تصدی حقوق آن را نیز دریافت نمایند .
بعد از مدت یک ماه مزبور مفاد ماده 12 لایحه قانونی استخدام قضات مورخ 29/ 6/ 31 نسبت به کارمندان مرکز قابل اجرا خواهد بود .
وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29/ 6/ 31 تصویب میشود .
به تاریخ هشتم آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :