جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 26912
19/ 9/ 31

ماده 1- برای تعقیب و دفاع از کلیه دعاوی بر له و علیه وزارت دارائی و ادارات و بنگاههای وابسته به آن وزارتخانه که در محاکم عمومی طرح و نیز کلیه دعاوی که بعدا بر له و علیه وزارت دارائی در محاکم از طرف اشخاص طرح و یا طرح آن از طرف وزارت دارائی لازم تشخیص داده شود اداره ای بنام اداره دعاوی تشکیل میشود .
ماده 2- از تاریخ تشکیل این اداره دفاع و تعقیب کلیه دعاوی مشروحه در ماده اول از وظایف اداره مزبور خواهد بود .
ماده 3- اداره دعاوی تشکیل میشود از یک رئیس و بقدر لزوم نماینده قضائی
ماده 4- رئیس و نمایندگان قضائی اداره دعاوی وکیل و نماینده وزارت دارائی در دادگاهها میباشند و دادگاهها آنان را به این سمت خواهند پذیرفت .
تبصره- در دعاوی که اداره دعاوی محکوم میشود حق مطالبه خسارت از محکوم علیه را بر طبق آئین نامه قانون وکالت دارد .
ماده 5- ترتیب تشکیل اداره دعاوی و طرز کار و شرایط انتخاب رئیس و نمایندگان قضائی آن اداره بر طبق آئین نامه خواهد بود که به تصویب وزیر دارائی برسد .
ماده 6- وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند .
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی مشتمل بر 6 ماده و یک تبصره تصویب میشود .
به تاریخ 19 آذر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/09/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :