جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 31822 9/10/31

از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا مدت دو ماه وزارتخانه ها موظفند بمنظور اجرای بودجه سازمانی و انتخاب کارمندان متناسب برای تصدی مشاغل پیش بینی شده ضمن بودجه ها مقررات زیرا بموقع اجراء گذارند:
ماده 1_ در هر وزازتخانه کارگزینی صورت اسامی پانزده نفر از صاحب منصبان مورداعتماد با سابقه و بصیر باوضاع و احوال کارمندان و مطلع از جریانات اداری را تهیه نموده وبرای وزیر یا کفیل ارسال میدارد و شخص وزیر یا کفیل وزارتخانه از بین عده مذکور پنج نفر را انتخاب خواهد کرد که بوظایف مقرر در این لایحه قانونی عمل نمیاند.
ماده 2_ منتخبین مذکور در ماده قبل موظف میبانشد بلافاصله با مطالعه سازمان مصثوب هر یک از ادارات تابعه وصورت اسامی کلیه کارمندان و خدمتگزاران ان اداره ابتداء روسای ادارات را برای تصویب وزیر یا کفیل وزارتخانه پیشنهاد نمایند.
پس از تصویب کمیسیون مزبور با شمورت و جلب نظر رئیس اداره مربوطه کارمندان مورد احتیاج را با رعایت جهات تناسب پایهو استعداد مقام علمی و شایستگی و سوابق و حسن شهرت آنها جهت هر یک از مشاغل پیش بینی شده در بودجه انتخاب و برای تصویب وزیر یا کفیل وزارتخانه پیشنهاد مینماید.
ماده 3_ هرگاه برای تصدی تمام مشاغل معینه در بودجه سازمانی عده کارمندان و خدمتگزارات اداره مربوطه کافی نباشد عده کسری از بین کارمندان وخدمتگزاران زائد سایر ادارات معین خواهند شد چنانچه پس از انتخاب عده لازم تعدادی زائد براحتیاج سازمان باشند درباره آنان بترتیبی که در موارد آتی ذکر شد رفتار خواهد شد.
ماده 4_ از عده زائد مورد احتیاج سازمان کسانی که واجد شرایط بازنشستگی باشند بازنشسته میشوند و مآخذ حقوق بازنشستگی آنان همانست که ضمن مقررات عمومی پیش بینی گردیده و بکسانی که واجد شرای طبازنشستگی نباشند مادام که تکلیفشان از طرف دولت معین نشده آخرین حقوق و کمک پرداخت خواهد شد و به زورات کار انتقال مییابند.
تبصره 1_ پس از تکمیل سازمان در هر وزارت خانه احکام لازم جهت متصدیان مشاغل صادر و بکسانیکه بازنشسته میشوند و با بوزارت کار انتقال مییابند ابلاغ لازم خواهد شد.
تبصه 2_ از واجدین شرایط بازنشستگی مشمولین ماده 4 هرکس که از تابع تصویب تا مدت یکماه قبل از انقضاء مدت اجرای این لایحه قانونی شخصا درخواست بازنشستگی نماید از مزایائی بشرح زیر استفاده خواهد نمود:
الف_ کسانیکه سنین خدمتشان( اعم از متوالی یا متناوب) بیش از بیست سال و کمتر از بیست و پنجسال باشد در تشخیص حقوق بازنشستگی مدت خدمتشان بیست و پنجسال محسوب خواهد شد.
ب_ کسانیکه مدت خدمتشان(اعم از متوالی یا متناوب) بیش از بیست و پنجال و کمتر از سی سال باشد مدت خدمتشان سی سال محسوب میشود.
ج_ کسانیکه سنین خدمت آنها کمتر از بیست سال متوالی یا متناوب است درصورتیکه تقاضای بازنشستگی نماید برای احتساب میزان حقوق بازنشستگی پنجال ارفاقا اضافه خواهد شد.
تبصره 3_ مشمولین بند الفو بو ج باید کسور بازنشستگی مدتی را که علاوه بر خدمت واقعی و ارفاقا جزء خدمت آنان محسوب میشود به نسبت آخرین حقوق و کمک دریافتی بصندوق بازنشستگی تادیه نمایند.
ماده 5_ هر یک از وزارتخانه ها در صورتیکه بمنظور اجرای این لایحه قانونی تشکیل بیش از یک کمیسیون را لازم بدانند میتوانند بترتیب مقرر کمیسیونهای متعدد در مرکز ویا شهرستانها تشکیلدهند.
تبصره 1_ سازمان برنامه و کلیه بنگاههای دولتی دیگری که مقررات قانونی استخدام کشوری در آنجا مجری است مشمول این لایحه قانونی میباشند.
تبصره2_ این لایحه قانونی بجای لایحه قانونی شماره 30460/10/1331 خواهد بود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه قانونی اجرای بودجه سازمانی وزارتخانه ها وبنگاههای دولتی مشتمل بر 5 ماده و 5 تبصره تصویب میشود.
بتاریخ نهم دیماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :