جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 31818 9/10/1331

ماده1_ به کلیه اختلافات مالیاتی ناشی از اجرای قانون مالیات براملاک مزروعی ومالیات برد آمد مصوب تیرماه 1328 و قانون مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب آبانماه 1316 در دو درجه بشرح زیر مندرج در این لایحه قانونی رسیدگی میوشد.
ماده 2_ کلیه مودبانی که نسبت بمیزان مالیات مشخصه معترض باشند میتوانند در مدت یکماه از تاریخ ابلاغ پیش آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیم به دارائی محل تسلیم نموده و رسید دریافت دارند و یا در مدت مزبور به پستخانه بوسیله پست سفارشی دو قبضه با تلگراف خانه داده رسید اخذ نمایند تاریخ اعتراض به پست یا اداره تلگراف تاریخ اعتراض محسوب است اداره دارائی مکلف است اعتراض مزبور را حداکثر در ظرف 2 ماه از تاریخ دریافت اعتراض بکمیسیون بدوی ارسال دارد.
تبصره _ در صورتیکه مودی ذیل پیش آگهی هنگام روئیت اعتراضات خود را با ذکر دلیل بنویسد اعتراض محسوب است.
ماده 3_ کمیسیونهای بدوی مرکب خواهد بود از سه نفر بترتیب زیر که در اول هر سال برای یکسال تعیین و آگهی میشود.
1_ شهردار یا نماینده او درجائی که شهردار نباشد بخشدار یا نماینده او.
2_ رئیس دارائی یا نماینده او.
3_ نماینده اطاق بازرگانی برای رسیدگی باختلافات کسبه و تجار و شرکتها یا نماینده یکی از شوراهای سازمان عمرانی کشاورزی(شوریا دم شورای دهستان_ شورای بخش _ شورای شهرستان) که در اجراء لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی تشکیل شده باشد.
برای رسیدگی باختلافات املاک مزروعی در موضوع آفت یا خسارت یا نماینده انجمن شهر برای رسیدگی بکار سایر مودیان
هرگاه اطاق بازرگانی در محل دائر نباشد رئیس دارائی با اطلاع نماینده دادگستری و نماینده بانک ملی عده از بازرگانان معروف محل را دعوت نموده و در حضور نمایندگان نامبرده از بین آنها بارای مخفی و اکثریت نسبی یکنفر نماینده برای هر کمیسیون تشخیص با یک نفر کارمند علی البدل انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دادگتسری و شعبه بانک ملی ایران در محل تاسیس نشده باشد رئیس دارائی بجای هر یک از نمایندگان آنها بکنفر از روسای دولتی محلی را دعوت خواهد کرد و برای رسیدگی باختلافات سایر مودیان در صورتیکه انجمن شهر در محل نباشد یکنفر عضو اصلی و یک عضو علی الدبل از طرف شورای بخش انتخاب خواهد گردید.
تبصره 1_ در رسیدگی باختلافات املاک مزروعی از تاریخ اجراء لایحه قانونی ازدیاد کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی به بعد دفاتر درآمد و هزینه شوراهای سازمانی عمرانی کشاورزی مستند کمیسیون خواهد بود.
تبصره2_ کمیسیون وقتی اعتراض را قبول مینماید که مودی مالیاتی را که مورد تصدیق خود اوست و مطابق قانون موعد پرداخت آن قبل از تقدیم اعتراض رسیده پرداخته باشد.
ماده 4_ چنانچه ما به الاختلاف مالیات مشخصه از طرف کمیسیون بدوی و مبلغی که مور تصدیق مودی یا مطالبه دارائی است بیش از 20 درصد باشد مودی یا دارائی میتوانند در مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون بدوی از آن تجدید نظر بخواهند و رای کمیسیون تجدید نظز قطعی و لازم الاجرا است هرگاه مراجعه بکمیسیون تجدید نظر مزبور از طرف مودی بعمل آید مشارالیه باید قبلا وجه مابه الاختلاف را در صندوق دارائی بسپارد یا ضامن معتبر یا وثیقه ملکی بدهد.
ماده5_ کمیسیون تجدید نظر که در مرکز هر شهرستان تشکیل خواهد شد مرکب از 5 نفر بشرح زیر است که در اول هر سال تعیین و آگهی میشود:
1_ رئیس دادگستری محل یا یکنفر از قضات بنمایندگی او.
2_ رئیس دارائی محل یا نماینده او.
3_ یکنفر کارمندان اصلی و عضو علی البدل ان مطابق شق 3 ماده سوم این لایحه قانونی.
4_ فرماندار یا نماینده او
ماده6_ هر کمیسیون اعم از بدوی یا تجدید نظر یکنفر رئیس با رای مخفی از میان اعضاء خود انتخاب خواهد کرد.
ماده 7_ کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر در هر مورد ابتداء پرونده امر و عتراضات را مورد رسیدگی قرار داده سپس رای خود را که باید مدلل و موجه باشد باتفاق با اکثریت صادر خواهند کرد رای کمیسیون تجدید نظر قطعی و قابل اجرا است.
ماده8_ کلیه آراء صادره از کمیسیونها از تاریخ اجراء لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی که قابل طرح در دادگاههای تجدید نظر دیوان دادرسی سابق دارائی بوده از تاریخ اجرای این لایحه قانونی مجددا قابل طرح در کمیسیونهای تجدید نظر مقرر در این لایحه قانونی خواهد بود.
تبصره_ آرائی که قبل از اجرای اینلایحه قانونی از کمیسیونها صادر و هنوز ابلاغ نشده و برطبق ماده فوق قابل تجدید نظر میباشد پس از ابلاغ در مدت یکماه هر یک از طرفین میتوانند از آن تجدید نظر بخواهند و برای رسیدگی بکمیسیون تجدید نظر مذکور در این لایحه قانونی رجوع خواهند شد.
ماده9_ کمیسوینهای بدوی و کمیسیونهای تجدید نظر در نقاطی که لازم باشد تشکیل خواهد شد و محل تشکیل و تعداد آنها را وزارت دارائی برحسب ضرورت تعیی خواهد کرد.
ماده10_ آئیننامه طرز رسیدگی و کار کمیسیونها را وزرات دارائی تهیه کرده پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء خواهد گذارد.
ماده 11_ مقرراتی که مغایر با مواد این لایحه قانونی باشد ملغی است.
ماده 12_ این لایحه قانونی از تاریخ تصویب قابل اجراء و وزارت دارائی مامور اجرای آن خواهد بود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی راجع بطرز رسیدگی باختلافات مالیاتی که مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره است تصویب میوشد.
بتاریخ نهم دیماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :