جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 31882 15/10/1331

ماده اول_ باننک کشاورزی و پیشه و هنر ایران میتواند پیشنهادهای اصلاحی را که مورد دعاوی مربوط ببانک سابق ایران میرسد بمنظور رسیدگی بکمیسیون مرکب از مدیر کل بانکملی ایران_ رئیس شرکت سهامی بیمه ایران_ رئیس شرکت معاملات خارجی و نماینده بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران رجوع کند تا کمیسیون مزبور با در نظر گرفتن وضع بدهکاران و سمتندات بانک برای حل و تصفیه مطالبات تصمیم مقتضی اتخاذ و بانک کشاورزی و بیشه و هنر ایران برطبق آن اقدام نماید.
ماده 2_ وزارت دارائی _ وزارت دادگستری وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه قانونی راجع بقطع و فصل دعاوی مربوط ببانک سابق ایران مشتمل بردو ماده تصویب میشود.
بتاریخ 14 دیماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :