جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 31912 18/10/1331

برای نظارت در کلیه شئون فرهنگی کشور و اصلاح و توسعه فرهنگ و تعمیم اموزش و پرورش صحیح و ترویج معارف اسلامی و تعظیم مفاخر ملی و اهتمام در تهذیب اخلاق عمومی و مراقبت در اجرای قوانین فرهنگی شورای عالی فرهنگ بطریق ذیل تشکیل میگردد:
فصل اول_ سازمان
ماده 1_ شورایعالی فرهنگ مرکب از شانزده نفر عضو بشرح زیر است:
1_ وزیر فرهنگ.
2_ رئیس دانشگاه تهران
3_ مدیر کل فنی وزارت فرهنگ
4_ رئیس کمیسیون فرهنگ مجلس
5_ یکنفر مجتهد جامع الشرائط بانتخاب یکی از مراجع تقلید مقیم ایران:
6_سه نفر از استادان دانشگاه بانتخاب شورای دانشگاه
7_ یک نفر طبیب عالیمقام بانتخاب اطبای تهران
8_ یکنفر مهندس عالیمقام بانتخاب مهندسین تهران
9_ یک نفر حقوقدان عالیقمقام از بین قضات و وکلای دادگستری بانتخاب هیئت عمومی دویان کشور
10_ سه نفر از دبیران پایتخت بانتخاب نمایندگان دبیران مشروط بر آنکه لااقل چهل سال عمر و 15 سال سابقه تدریس داشته باشند.
11_ دو نفر آموزگاران پایتخت بانتخاب نمایندگان آموزگاران مشروط بر آن که لااقل چهل سال عمر و 15 سال سابقه تدریس داشته باشند.
عضویت شورای عالی فرهنگ افتخاری است و درباره هر یکاز اعضای شورای فرمان همایونی صادر خواهد شد.
تبصره 1_ دبیر یا کارآموزان که در این قانون ذکر میشود اعم از دبیر و آموزگار شاغل تدریس یا رئیس دبیرستان یا دبستان است.
تبصره2_ وزیر فرهنگ میتواند از روسای ارشد فرهنگ در موقع طرح مسائل مربوط بوظایف آنها برای مشاوره و تبادل نظر دعوت بعمل آورد.
تبصره 3_ با پیشنهاد وزیر فرهنگ و تصویب شوروی ممکنست بعضی از خاور شناسان یا استادان تعلیم و تربیت خارجی که تبلیغات و تالیفاتی درباره معارف ایران دارند بعنوان عضو افتخاری شورایعالی فرهنگ ایران انتخاب شوند.
تبصره 4_ هر یک از دبیرستانها و دبستانهای پایتخت یکنفر نماینده بانتخاب شورای دبیران یا شورای آموزگاران خود که روسا نیز جزو آنها خواهند بود انتخاب میکنند و بعد نمایندگان هر یک از دو دسته در جلسه ایکه تحت نظر وزیر فرهنگ تشکیل خواهد شد با رای مخفی از بین واجدین شرائط که صورت آنها قبلا از طرف کارگزینی تنظیم شده باشد اعضاء 10و 11 مذکور در ماده اول را انتخاب خواهند کرد در مورد نمایندگان اطباء و مهندسین ایرانی مقیم تهران که هر کدام دارای مجمع رسمی واحدی باشند بآنجا مراجعه خواهد شد و الا وزارت فرهنگ از عده ایکه مقتضی بداند بمنظور انتخاب نماینده دعوت خواهد نمود.
ماده 2_ اعضای 1و2و3و4 مذکور در ماده اول که بسبب شغل خود عضو شوروی میشوند پس از برکناری از کار تا تعیین جانشین جدید در جلسات شورا شرکت مینمایند
سایر اعضای شوروی برای مدت شش سال منصوب میگردند و در پایان دومین و چهارمین سال اجراء این لایحه قانون یک ثلث با نزدیک عدد بیک ثلث از اعضاء بحکم قرعه خارج و جانشین انان بطریق مذکور در ماده اول انتخاب خواهد شد و از آن ببعد در انقضای هر دو سال برای تعیین جانشین آن عده از اعضائیکه دوره شش ساله آنها بسر رسیده باشد تجدید انتخاب بعمل خواهد آمد.
تبصره_ در صورتیکه رئیس دانشگاه و رئیس کمیسیون فرهنگ مجلس از شرکت در جلسات خودداری داشته باشند یا استعفا کنند شورای فرهنگ از شورای دانشگاه و کمیسیون فرهنگ مجلس درخواست می کند که نمانیده دیگری انتخاب و معرفی نماید.
ماده 3_ جلسات شورای عالی فرهنگ لااقل هر دو هفته یکبار بدعوت وزیر فرهنگ تشکیل خواهد شد و رای شوری با اکثریت تام عده حاضر در مرکز قاطع خواهد بود
حضور مرتب در جلسات و شرکت در خدمات شوری وظیفه اداری و ملی هر یک از اعضاء میباشد.
هر یک از اعضاء انتخابی که سه جلسه متوالی یا در عرض 12 ماه ده جلسه متناوب بدون اجازه قبلی شوری یا عذر موجه از حضور در شوری خودداری کند باید مستعفی شناخته شود و نسبت بانتخاب جانشین او برای مدت باقیمانده دوره اقدام بعمل خواهد آمد.
تبصره _ هر موقع که پنج نفر از اعضاء شوری تشکیل شوری را کتبا تقاضا کنند شوری دعوت میشود
ماده 4_ ریاست شورای عالی فرهنگ با وزیر فرهنگ وقت است و در غیاب وزیر با نائب رئیس میباشد انتخاب نمایب رئیس بعهده خود شوری است.
ماده 5_ شورای عالی فرهنگ دارای دبیرخانه ای خواهد بود که یکنفر از فرهنگسان شایسته و با ساقه پیشنهاد وزیر فرهنگ از طرف شوری به رای مخفی برای مدت سه سال بریاست آن انتخاب میگردد.
رئیس دبیرخانه شورایعالی فرهنگ عهده دار تنظیم امور فدتری شوری است و کارکنان خانه بنا بتقاضای رئیس دبیرخانه و موافقت وزیر فرهنگ از میان کارمندان موظف وزارتخانه انتخاب میشوند.
ماده 6_ شورایعالی فرهنگ برای مطالعات و تحقیقات فرهنگی و رسیدگی مقدماتی در امور مربوط بشوری هیئتی را بنام هیئت عالی مطالعات مرکب از 5 نفر از بین خود یا از خارج انتخاب مینماید. هیئت مذکور طرحها و لوایح فرهنگی را مطالعه نموده و نظر خودرا بشورای عالی فرهنگ برای اتخاذ تصمیم گزارش میدهد.
هیئتعالی مطالعات میتواند برای رسیدگی بامور مخصوص هیئتهای دیگری هم از اشخاص ذی فن بنام تشکیل داده از نظرات انان در تهیه گزارش خود استفاده نماید.
تعیین عده و انتخاب اعضای هیئتهای فنی به پیشنهادی هیئت عالی مطالعه و تصویب شورایعالی فرهنگ خواهد بود.
تبصره _ باعضای هیئت عالی مطالعات و همچنین بکسانی که برای عضویت هیئتهای فنی دعوت میشوند در ازاء خدماتی که با نظر شورایعالی فرهنگ انجام میدهند طبق آئین نامه مخصوص که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید حق الزحمه تادیه خواهد شد.
ماده 7_ آئین نامه و مقررات مربوط بامور داخلی شوری و هیئت عالی مطالعات و هیئتهای فنی و دبیرخانه شوری با تصویب شوری بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل دوم_ وظایف
ماده 8_ وظایف شورای عالی فرهنگ بقرار ذیل است:
1_ تصویب اساسنامه های مدارس و برنامه های تحصیلی اعم از مدارس دولتی و اختصاصی و ملی و تصویب ائین نامه ها وطرحهائی که برای اصلاح تعلیمات تهیه میشود.
2_ تصویب سازمان وزارت فرهنگ
3_ تصویب اجازه تاسیس هرگونه کودکستان و آموزشگاه تا حدو متوسطه و یا الغاء اجازه نامه تاسیس آنها و تعیین شرایط کسانی که این آموزشگاه ها را اداره یا در آنها تدریس می نمایند.
همچنین تطبیق ارزش تحصیلی گواهینامه و دانشنامه های آنها با گواهی نامه ها و دانشنامه هائی که از طرف وزارت فرهنگ رسما شناخته شده است.
4_ تطبیق کتبی که باید مدارس تدریس شود بابرنامه رسمی و اجازه تدریس آنها در مدارس و انتخاب کسانیکه تالیف با ترجمه و تصحیح کتب علمی و فنی از طرف وزارت فرهنگ بآنان واگذار میوشد و اظهار نظر در مواردیکه تالیف یا ترجمه ای از طرف وزارت فرهنگ بمسابقه گذارده میشود.
5_ اظهارنامه در شایستگی علمی متخصصین خارجی که برای خدمت در وزارت فرهنگ یا امور آموزشی در نظر گرفته میشود و تشخیص لزوم استخدام آنها قبل از پیشنهاد وزارت فرهنگ بمجلس شورای ملی و تایید شایستگی وابستگاه فرهنگی ایران و نمایندگی که باید از طرف وزارت فرهنگ بسازمانها و کنگره ها و کنفرانسهای علمی و بین المللی اعزام شوند و همچنین تعیین شرایط اعزام معلمین و محصلینی که از طرف دولت برای انجام مطالعات و تکمیل تحصیلات یا بتقاضای کشورهای بیگانه بخارجه فرستاده میشوند و تصویب شرایط اعطای امتیازات خاص( مانند ارز دولتی) بمحصلین آزاد.
6_ رسیدگی بمدارک تحصیلی اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده اند و تطبیق ارزش آنها بامدارک داخلی آئین نامه مخصوص تا حدود متوسطه و یامعدل متوسطه
7_ تشویق و تکریم دانشمندان و متخصصین کشور و جستجو و پیشنهاد تدابیر علمی برای تسهیل خدمت و توفیق صاحبان استعداد در تحقیقات و تتبعات مفیده.
8_ اجازه تاسیس انجمنهای فرهنگی و تصویب اساسنامه های آنها درمورد انمنهای روابط فرهنگی ایران با کشورهای بیگانه جلب نظر و موافقت قبلی وزارت امور خارجه و تصویب هیئت دولت ضروری است.
9_ اتخاذ تصمیم نهائی درباره اعطای نشانها و مدلهای فرهنگی که از طرف وزارت فرهنگ پیشنهاد میشود مطابق آئین نامه مخصوص
10_ اظهار نظر و اشتراک مساعی در هر امر فرهنگی دیگر که وزارت فرهنگ ارجاع نماید.
تبصره 1_ تعیین ارزش دانشنامه های مربوط بتحصیلات فوق متوسط باشورای دانشگاه تهران است.
تبصره 2_ شورای عالی فرهنگ فقط مدارکی را که از آموزشگاه های دولتی عمومی یا اختصاصی ملی مذکور در بند 3 و بند 6 صادر میشود میتواند در شوری مطرح و ارزش آنرا معین نماید.
تبصره 3_ رای شورای عالی فرهنگ جز در مورد بندهای 7و 10 قطعی و لازم الاجرا میباشد.
فصل سوم_ مواد متفرقه
ماده 9_ وزارت فرهنگ میتواند پس از جلب موافقت شورایعالی فرهنگ شعب شورا را در مراکز مهم استانها وشهرستانها بر طبق آئیننامه مخصوصی که بتصویب شورا رسیده باشد تنسیس کند.
ماده 10_ پس از تصویب وابلاغ این لایحه قانونی شورایعالی سابق فرهنگ منحل میباشد.
ماده 11_ وزارت فرهنگ مامور اجرای این لایحه قانونی است.
ماده 12_ در دوره اختیارات اعضای انتخابی شورا مندرج در قسمت 5 تا 11 ماده اول این لایحه قانونی استثنائا بر طبق پیشنهاد وزیر فرهنگ و تصویب هیئت وزیرات تعیین و انتخاب خواهند شد.
برطبق اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی شورایعالی فرهنگ مشتمل بر 12 ماده و (10) تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 18 دیماه 1331 نخست وزی_دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :