جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 31924 18/10/31

ماده 1_ داوطلبان ورود به آموزشگاههای بهداری متعهد خواهند شد که پس از فراغ از تحصیل مدت دوازده سال در دهستان ها وبخش هائی که وزارت بهداری معین خواهد کرد به خدمت پردازنده این مدت بهدارانی که بر طبق ماده 5 این لایحه قانونی بگذرانیدن دوره دانشکده پزشکی موفق شوند در صورتیکه با گواهینامه دوره دوم متوسطه به آموزشگاه پذیرفته شده باشند شش سال و هرگاه با گواهی نامه دوره اول وارد آموزشگاه شده باشند به هشت سال تقللی می یابد بهدارانی که قبل از شش سال خدمت به دانشکده پزشکی وارد شده باشند موظفند پس از فراغ از تحصیل در دانشکده کسری شش سال خدمت در مورد تعهد خود را در بخشها و دهستان هائی که وزارت بهداری تعیین میکند انجام دهند.
ماده 2_ وزارت بهداری میتواند بهداران را با رعایت شرایط زیر:
1_ از بهدارانی که دارای گواهی نامه شش ساله دبیرستان باشند با حداقل سه سال تمام خدمت بهداری در بخشها و دهستانها.
دوم_ از بهدارانی که دارای گواهینامه 5 ساله دبیرستان باشند با حداقل 5 سال تمام خدمت بهداری در بخش ها و دهستانها
سوم_ از بهدارانیکه دارای گواهینامه دوره اول دبیرستان باشند یا حداقل هفت سال تمام خدمت بهداری در بخشها و دهستانها
برای تکمیل تحصیلات به دانشکده های پزشکی معرفی کند.
دانشکده های پزشکی این قبیل اشخاص را به سال چهارم خواهند پذیرفت.
تبصره_ تعداد بهدارانی که بق شق اول این ماده به دانشکده های پزشکی معرفی خواهند شد تا پایان سال تحصیلی 34 و 1335 هر سال معادل نصف فارغ التحصیلان آموزشگاههای عالی بهداری در همان سال میباشد و از سال 1335_ 1336 به بعد با توافق دانشکده پزشکی بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.
ماده 3_ به دانشجویان آموزشگاههای بهداری در مدت تحصیل در آموزشگاه در هر ماه معادل حقوق پایه 2 پزشکیاری کمک هزینه تحصیل از طرف وزارت بهداری داده میشود و بهداران مشمول ماده 4 در صورتی که بخواهند دردوره تحصیل در دانشکده های پزشکی هم از کمک هزینه تحصیلی مذکور استفاده کنند باید تعهد نمایند که بعد از اختتام تحصیل در دانشکده معادل سنواتی که به این ترتیب در دانشکده پزشکی کمک هزینه تحصیلی دریافت میدارند علاوه بر مدتی که قبلا تعهد خدمت داشته اند دردهستان ها و بخش هائی که وزارت بهداری معین خواهد کرد انجام وظیفه کنند.
تبصره_ مدت تحصیل بهداران در دانشکده های پزشکی در صورتی که از ماخذ آخرین حقوقی دریافت قبل از ورود بهدانشکده کسور بازنشستگی بپردازند از حیث مقررات مربوطه به بازنشستگی جزء خدمت انان محسوب خواهد شد.
ماده 4_ بهداران از فراغ از تحصیل در دانشکده پزشکی با پایه یک پزشک یکمی به خدمت پذیرفته خواهند شد و اعطای پایه پزشک یکمی به این دسته محتاج بگذرانیدن پایان نامه نخواهد بود.
تبصره1_ دانشنامه دکتری و اجازه نامه طبابت آنان پس از پایان خدمت مورد تعهد در وزارت بهداری و گذراندن پایان نامه از طرف دانشگا و وزارت فرهنگ اعطاء خواهد شد.
تبصره 3_ در صورتیکه پایه حقوق پزشک یکمی این قبیل اشخاص از آخرین حقوق دریافتی در موفع ورود بدانشکده کمتر باشد مابه التفاوت از اعتبارات عمومی بودجه از محل صرفه جوئی وزارت بهداری بعنوان تفاوت حقوق دریفاتی به آنان پرداخت خواهد شد تا متدرجا در نتیجه نیل به ترفیع مستهلک شود.
ماده 5_ فارغ التحصیل های آموزشکده های عالی بهداری که پس از فراغ از تحصیل از انجام تعهد خدمتی که سپرده اند خودداری کنند و یا آنکه برحسب تشخیص کمیسیون فنی وزارت بهداری عدم شایستگی و سوء رفتار انان ثابت شو علاوه بر اینکه سه برابر تمام کمک هزینه هائی که در مدت تحصیل دریافت کرده اند از آنها مسترد خواهد شد از اشتغال بهر گونه فن پزشکی در کشور ممنوع خواهند بود ونیز هیچیک از دوایر دولتی حق ایتخدام آنانرا بهیچ عنوان نخواهند داشت.
ماده 6_ بهداران پس از ایفای تعهد خود در وزارت بهداری بهیچوجه حق اشتغال پزشکی نخواهند داشت مگر در بخشها و دهستانها.
ماده 7_ وزارت بهداری در بودجه هر سال اعتبار کافی برای اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان اموزشگاههای بهداری منظور خواهد کرد.
ماده 8_ در صورتیکه وجود داوطلب برا آموزشگاههای بهداری بیش از حد مورد احتیاج یا گنجایش و وسیال آموزشگاه باشد پذیرفتن داوطلب بطریق مسابقه بعمل خواهد آمد.
ماده 9_ آئین نامه های اجرائی این لایحه قانونی را وزارت بهداری و دانشگاه تهران تهیه خواهند کرد.
ماده 10_ وزارت بهداری و فرهنگ و دانشگاه تهران مامور اجرای این لایحه قانونی خواهند بود
ماده 11_ از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه قوانین و مقرراتیکه با مواد مذکور در این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد لغو و بلااثر میگردد.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 31 لایحه قانونی مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران مشتمل بر 11 ماده و 4 تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 18 دیماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :