جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 31964 21/10/31

ماده اول_ از تاریخ بهمن ماه 31 ده درصد از مال الاجاره کلیه مستغلات از قبیل خانه دکان_ مهمانخانه_ نمایشگاه_ یخچال_ قهوه خانه _ حمام_ کاروانسرا_ انبار_ آسیاب_ میدانهای شه و غیره که میزان اجاره بهای آنها در ماه بیش از سه هزار ریال نباشد از طرف موجرین بنفع مستاجرین تخفیف داده میشود.
ماده دوم_ از مال الاجاره کلیه مستغلات مذکور در ماده اول که بر طبق نرخ فعلی مالیات میپردازند و میزان اجاره بهای آنها در ماه بیش از سه هزار ریال میباشد ده درصد علاوه بر مالیات فعلی از مالکین آن (اعم از مالکین عین منافع) دریافت و وصول خواهد شد.
تبصره_ کلیه مستغلاتیکه محل کسب مالک است از لحاظ پرداخت این مالیات در حکم مستغلات اجاری محسوب و میزان مال الاجاره توسط دارائی با مقایسه مستغلات مشابه تعیین خواهد گردید.
ماده سوم_ درآمدهای حاصل از مالیات مستغلات که بموجب این لایحه قانونی وصول میوشد در اختیار بانک ساختمان گذاشته خواهد شد تا بانک مزبور که اساسنامه آن ضمن لایحه قانونی جداگانه بتصویب خواهد رسید بمصرف ساختن مسکن و خانه های ارزان قیمت در اراضی دولتی در مرکز و شهرستانها برساند و ساختمانهای مزبور را با شرایط مناسب و سهل به اقساط طویل المدت به کسانیکه استحقاق آنرا دارند واگذار نموده یا ببهای مناسب اجاره دهد.
در نقاطی که زمین دولتی موجود نباشد بانک ساختمان موظف است از محل درآمدهای حاصل از مالیات مذکور اراضی لازم را بقیمت عادلانه و بر طبق آئیننامه که بانک مزبور تنظیم خواهد نمود از مالکین خریداری نماید.
ماده چهارم_ سایر مقررات قانونی مربوط به مالیات مستغلات در مورد اجرای این لایحه قانونی نیز لازمم الرعایه میباشد.
ماده پنجم_ وزارتدارائی و وزارت کشور و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 31 لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان مشتمل بر 5 ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 21 دیماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :