جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 32030 27/10/1331

بمنظور تعیین طرز اجرای مالی دانشگاه مصرح در ماده هفتم قانون تاسیس دانشگاه مصوب 8 خرداد ماه 1313 و برای تسریع در حسن جریان امور فنی و بهداشتی و درمانی دانشکده پزشکی و بیمارستان های ضمیمه آن مواد ذیل بتصویب میرسد.
ماده 1_ بودجه سال بعد دانشگاه تا آخر مهر ماه هر سال از طرف دانشگاه در دو قسمت زیر:
الف_ بودجه دانشکده ها (باستثنای دانشکده پزشکی) و دانشسرای عالی و سایر موسسات ضمیمه.
ب_ بودجه دانشکده پزشکی و بیمارستانها و موسسات تابعه آن تهیه و پس از تصویب کمیسیون مالی مصرح در ماده 7 جهت منظور نمودن در بودجه کل کشور بوزارت دارائی فرستاده میشود.
ماده 2_ وزارت دارائی مکلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه دانشگاه طهران را به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتیکه بودجه آن سال بتصویب مجلس شورایملی نرسیده باشد به ماخذ 3 دوازدهم بودجه سال قبل در اختیار دانشگاه بگذارد.
ماده 3_ دانشگاه حساب یا حسابهای مخصوصی با اطلاع خزانه داری کل در بانک ملی ایران باز نموده و اعتبارات دریافتی را بحشابهای مزبور منتقل و هزینه های مربوطه را از آن حسابها پرداخت خواهد نمود.
ماده 4_ رئیس حسابداری دانشگاهو رئیس حسابداری دانشکده پزشکی و بیمارستانها و موسسات ضمیمه آن از طرف وزارت دارائی تعیین و سمت ذیحسابی دانشگاه ودانشکده پزشکی وا دارا میباشد.
ماده 5_ حسابهای دانشگاه در آخر هر ماه با امضای رئیس دانشگاه و رئیس حسابداری دانشگاه تهیه و پس از گواهی ممیز حساب بوزارت دارائی فرتساده خواهد شد.
تبصره1_ حسابهای دانشکده پزشکی و بیمارستانها و موسسات ضمیمه آن بامضای رئیس دانشکده پزشکی و رئیس حسابداری ان دانشکده خواهد بود.
تبصره 2_ دانشگاه موظف است در آخر هر سال وضع حساب سالیانه و ترازنامه عملیات خود را بتصویب کمیسیون مالی رسانیده و با امضای ممیزین حساب بوزارت دارائی بفرستد.
ماده 6_ دانشکده پزشکی و بیمارستانها و موسسات تابعه آن مجاز است درآمدهای حاصله از آزمایشگاهها و بیمارستانها و قراردادهای منعقده با شرکتهای بیمه ونظائر آن را که برای معالجه بیماران بدست میآورد با تصویب کمیسیون مالی مذکور در ماده 7 بمصرف توسعه و تکمیل موسسات خود برساند سایر درآمدهای اختصاصی دانشگاه با تصویب شورای دانشگاه بمصرف توسعه و تکمیل سایر موسسات دانشگاه خواهد رسید.
ماده8_ بدانشگاه اجازه داده میشود که کلیه احتیاجات خود را بدون رعایت تشریفات مناقصه تحت نظر کمیسیون مالی مرکب از رئیس دانشگاه که نمایندگی وزیر فرهنگ را خواهد داشت و معاون وزارت دارائی و رئیسدانشکده پزشکی و دونفر از استادان دانشگاه و یکنفر از استادان بالینی دانشکده پزشکی به انتخاب شورای دانشگاه و رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده پزشکی و نماینده بانک ملی ایران بکمترین بهای ممکنه تهیه نماید.
مادهه 8_ هیچیک از کارمندان فنی و اداری دانشگاه و اعضاء کمیسیون مالی حق معامله با دانشگاه را مستقیم یا غیر مستقیم نخواهد داشت ودر صورت دخالت از خدمت منفصل خواهند شد.
ماده 9_ نظر بوضع خاصی که دانشگاه وموسسات ضمیمه و مخصوصا دانشکده پزشکی و بیمارستانها و موسسات تابعه ان دارد و نوع کار آنها با ساعات اداری مطابقت نمیکند کمیسیون مالی آئیننامه مخصوصی که بتصویب شورای دانشگاه رسیده باشد جهت هزینه های عمومی و پرداخت فوق العاده مخصوصی برای هر طبقه از کارکنان که تمام وقت آنها صرف امور مربوط بدانشگاه و بیمارستانها میشود وضع و تصویب خواهد نمود و این فوق العاده از محل بودجه انشگاه و دانسکده پزشکی قابل پرداخت میباشد.
ماده 10_ هرگاه موسسات دیگی از قبیل دانشکده ها و آموزشگاه ها در مرکز و شهرستانها ضمیمه دانشگاه و دانشکده پزشکی شود مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهد بود.
ماده 11_ وزارت دارائی و وزارت فرهنگ مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه قانونی امور مالی دانشگاه مشتمل بر 11 ماده و دو تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 27 دیماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :