جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره 32042 29/10/31

ماده واحده_ وزارت دارائی مکلف است بوراث قانونی افسران درجه داران و همردیفان آنان و سایر مستخدمین ارتش که از اول فروردینماه 1328 در راه انجام وظیفه تلف و یا مقتول شده و میشوند بمیزان آخرین حقوق و کمک مزایای ثابت قانونی وظیفه پرداخت نماید.
تبصره_ تشخیص اینکه مامورین مذکور درراه انجام وظیفه ماموریت رسمی مقتول یا تلف شده اند و تعیین سهم هر یک از ورثه بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی با هیئت وزیران خواهد بود.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی پرداخت مستمری بوراث مستخدمین لشگری که در راه انجام وظیفه کشته شده یا میشوند مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 29 دیماه 1331 نخست وزیر _ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :