جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 36224 1/11/31

ماده واحده_ احکام دیوانعالی کشور در مورد شکایت استخدامی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی مربوط بغیر قابل تجدید نظر بودن احکام دیوان کشور در موردشکایت استخدامی مشتمل بر ماده واحده تصویب میشود.
بتاریخ اول بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :