جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


تاریخ 11/1/1331 شماره 33622

ماده اول - ماده 430 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده 430 - اگر دادستان دیوانعالی کشور تشخیص دهد که دلایل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خود در تقصیر یا برائت متهم و یا تشدید و تخفیف میزان مجازات قرار داده میتواند برای یکمرتبه نسبت بهر موضوعی از این حیث رسیدگی و شکستن حکم را از دیوان عالی کشور تقاضا نماید در اینصورت دیوانعالی کشور اگر در نتیجه رسیدگی نظریه دادستان راموجه دید حکم فرجام خواسته را می شکند.
مدت تقاضای فرجام ماهوی فقط تا یکماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حاکمه خواهد بود.
تبصره_ رسدگی فرجامی نسبت باحکامی که پس از ارجاع دیوانعالی کشور از دادگاههای صادر میشود مطابق مقررات جاریه بعمل خواهد آمد.
ماده دوم_ وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه قانونی اصلاح ماده 430 مکرر آئین دادرسی مشتمل بر دو ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ اول بهمن ماه 1331 نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :