جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 36240 2/11/1331

ماده اول_ بماده 11 لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/7/1331 تبصره ذیل اضافه میشود:
((تبصره_ در نقاطی که دادگستری یا دارائی یا فرهنگ نباشد بجای مامور اول دادگستری یا رئیس دارائی یا رئیس فرهنگ از معتمدین ومعاریف شهر برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت میشود تا وظائف مقرره را انجام دهند))
ماده دوم_ وزارت کشور_ ادگستری_بهداری_ فرهنگ مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی شهرداری مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
بتاریخ 2 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :