جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 36234 2/11/1331

فصل اول_ کلیات
ماده اول_ بانک ساختمانی که بموجب این لایحه قانونی برای مدت نامحدود تشکیل میشود شرکتی است سهامی که مرکز اصلی آن در تهران است ومیتواند عند اللزوم بتصویب مجمع عمومی در هر یک از نقاط کشور شعبه باز نماید.
فصل دوم_ وظائف
ماده دوم_ وظائف و عملیات بانک بشرحزیر است:
الف_ نقشه بردارزی و تقسیم زمین با رعایت اصول شهرسازی و فروش آنها با شرایطی که در آئیننامه این لایحه قانونی پیش بینی خواهد شد.
ب_ اقدام بساختن خانه و ابنیه و اراضی متعلق ببانک و واگذاری عین یا منافع آنها باشخاص تحت شرایط مطابق آئیننامه
ج_ ساختمان ابنیه در اراضی تقسیم شده متعلق ببانک و یا متعلق بدولت و دستگاههای وابسته بدولت و شهرداری ها بنحو حق العمل کاری و همچنین در اراضی واگذار شده از طرف بانک بافراد.
د_ تاسیس دفاتر فنی جهت تهیه نقشه های شهرسازی وساختمانی و راهنمائیهای فنی و نظارت در مقابل حق الزحمه متناسب.
هـ _ دادن وام برای مدتی که از 15 سال تجاوز نکند بصورت مصالح یا بهره مناسب بمنظور ساختمان در اراضی واگذاری بانک باشخاص در قبال وثیقه ششدانگ اصل ساختمان و زمین و یا در برابر تضمین بانک معتبر و پذیرفتن پول بحساب جاری یا بحساب سپرده ثابت با بهره یا بدون بهره.
ز_ انجام سایر معاملات بانکی و خرید زمین بمنظور ساختمان و فروش و واگذاری باشخاص با تصویب مجمع عمومی بانک
ح_ خرید و فروش و تهیه مصالح ساختمانی
فصل سوم_ سرمایه
ماده سوم_ سرمایه بانک عباترست از یکصد و پنجاه میلیون ریال که بیکهزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی بشرح زیر تقسیم میشود:
الف_ 17 قطعه اراضی موات اطارف تهران که طبق لایحه قانونی مصوب 28/5/31 ثبت آن بعمل آمده بانضمام چاه عمیق که موجب تصویبنامه شماره 19766 مورخ 21/7/1331 هیئت وزیان در آن احداث گردیده و متعلق بوزارت کشاورزی است جمعاً بمساحت 15 میلیون متر مربع و بارزش 120 میلیون ریال.
ب_ اراضی نازی آباد بمساحت 2369500 متر مربع و چاه عمیق و قنات موجود در آن جمعاً بارزش 30 میلیون ریال متعلق بشرکت سهامی بیمه ایران که تمام آن پرداخت گردیده است.
تبصره 1_ وجوهی که از محل فروش خلصجات تحویل بانک میشود بدون بهره در حساب علیحده نگاهداری و طبق هیئت دولت بمصرف امور ساختمانی خواهد رسید.
تبصره 2_ وجوهی که بر طبق ماده سوم لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان مورخ 21 دیماه 1331 تحویل بانک میگردد بدون بهره در حساب جداگانه نگاهداری و بمصارفی که در لایحه قانونی نامبرده پیش بینی گردیده خواهد رسید.
تبصره 3_ اراضی مذکور در بند الف و ب این ماده بموجب این لایحه قانونی ببانک ساختمانی انتقال داده میشود و برای ثبت در دفتر املاک احتیاجی به ثبت دردفاتر اسناد رسمی ندارد.
تبصره 4_ وظائفی که در ماده 3 لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطارف تهران مصوب 28 مرداد 31 تعیین گردیده بعهده بانک خواهد بود و وزارتین دادگستری و کشاورزی (اداره کل خالصجات) عهده دار انجام سایر وظایف مندرج در لایحه قانونی مذکوره میباشد.
فصل چهارم_ تشکیلات
ماده چهارم_ بانک دارای ارکان زیر است:
1_ مجمع عمومی صاحبان سهام
2_ هیئت مدیره
3_ هیئت بازرسی
مجمع عمومی صاحبان سهام
ماده پنجم عمومی ممکن است عادی یا فوق العاده باشد
مجمع عمومی عادی سلی دوبار تشکیل میوشد یکیدر نیمه دوم آذرماه هر سال برای تصویب برنامه عمل و بودجه سال بعد و دیگری درنیمه دوم خرداد ماه هر سال برای تصویب مراتب مندرج در ماده هفتم این لایحه قانوین
مجمع عمومی فوق العاده را ممکن است هیئت مدیره بانک و یا بازرس ها دعوت نمایند دستور جلسه این مجمع را دعوت کننده تعیین و بههیئت مدیره بانک تسلیم مینماید و هیئت مدیره بانک مکلف است آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده را در ظرف 10 روز منتشر نماید.
ماده ششم_ نمایندگی سهام وزارت کشانورزی در بانک با وزیر کشاورزی است و نمایندگی سهام شرکت سهامی بیمه ایران با رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور میباشد
تبصره_ در کلیه مجامع هر سهم دارای یک رای خواهد بود
ماده هفتم_وطایف مجمع عمومی بقرار ذیل است
1_ تصمیم درباره گزارش سالیانهبانک
2_ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
3_ تعیین افراد هیت مدیره وبازرس طبق مقررات این لایحه قانونی
4_ اخد تصمیم در هر گونه مسائل مربوط بعملیات بانک که در دستور جلسه گذارده شده است.
هیئت مدیره
ماده هشتم_ هیئت مدیره بانک از 3 نفر( یکنفر رئیس و دو نفر عضو) تشکیل میشود که هر سه ؟ ایرانی و رئیس آن مهندس معمار یا مهندس ساختمانی باشد.
ماده نهم_ در مجمع عمومی هر یک از نمایندگان صاحبان سهام یک عضو هیئت مدیره بانک را و اکثریت دارندگان سهام رئیس آنرا پیشنهاد مینماید که با تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال بمست هیئت مدیره بانک منصوب میشوند.
عزل هر یک از افراد هیئت مدیره نیز بترتیب فوق انجام خواهد گرفت
تبصره 1_ انتخاب مجدد هیئت مدیره پس از انقضاء مدت مامورین مانعی ندارد.
تبصره 2_ حقوق هیئت مدیره را مجمع عمومی تعیین خواهد نمود.
ماده دهم_ افراد هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمیتوانند هیچگونه شغل دولتی دیگر داشته باشتند و حق ندارند در موسساتی که با بانک طرف معامله یا حساب هستند سهیم یا شریک باشند و همچنین با بانک معامله نمایند.
ماده یازدهم_ کلیه اسناد و نوشتجات تعهد آور بانک بایستی بامضاء رئیس هیئت مدیره و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره صادر گردد.
هیئت مدیره بانک میتوانند قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود بیک یا چند نفر از روساء قسمتهای بانک محول نمایند.
ماده دوازدهم_ هیئت مدیره جز در مواردیکه در این اساسنامه استثناء شده است دارای همه گونه اختیار مطابق قانون تجارت برای اداره کردن امور بانک میباشد.
ماده سیزدهم_ کلیه تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء قابل اجرا میباشد.
هیئت بازرسی
ماده چهاردهم_ مجمع عمومی دو نفر بازرس را برای مدت یکسال انتحاب مینماید تجدید ماموریت بازرسها پس از انقضاء سال ماموریت مانعی ندارد.
پرداخت حقوق بازرسان بعهده صاحبان سهام میباشد.
ماده پانزدهم_ بازرسان موظف اند در اجرای مقررات اساسنامه و آئیننامه های بانک نظارت داشته باشند و بحسابها و ترازنامه سالیانه بانک رسیدگی و گزارش لازم جهت مجمع عمومی تهیه نمایند ولیدر هر حال حق مدخله مستقیم در امور بانک ندارند.
چنانچه در جریان عمل بازرسی خلاف ترتیبی مشاهده نمایند باید به هیئت مدیره تذکر دهند در صورتی که بتذکرایشان ترتیب اثر داده نشود میتوانند مجمع عمومی فوق العاده را بوسیله هیئت مدیره برای استماع گزارش کار دعوت نمایند در صورتی که هیئت مدیره در این دعوت مسامحه نماید هر یک از بازرسها میتواند راسا مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید.
در مورادی که بازرسان برای انجام وظائف خود مراجعه بمتخصص را لازم بدانند میتوانند بهزینه بانک یک یا چند نفر متخصص موقتا دعوت نمایند.
فصل پنجم_ ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده شانزدهم_ سال مالی بانک از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال بپایان میرسد و نخستین سال مالی از روز تاسیس بانک تا آخر اسفند ماه سال 1331 خواهد بود.
ماده هفدهم_ حسابهای بانک در پایان اسفند ماه بسته شده و ترازنامه بانک باید اقلا سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالینه به بازرس ها تسلیم شود.
ماه هیجدهم_ تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی بمنزله مفاصا برای هیئت مدیره خواهد بود در ترازنامه اموال بانک بارزش خرید یا ارزش روز هر کدام کمتر است قید شود و همچنین بستانکاری های مشکوک بارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب شودو بستانکاریهای لاوصول نباید جزو دارائی منظور گردد.
ماده نوزدهمتعیین میزان استهلاک اموال غیر منقول و منقول بر طبق معمول کشور به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی بانک خواهد بود
ماده بیستم_ سود ویژه از مشتریان دریافت میدارد نباید بیش از صدی 6 در سال باشد
ماده بیست و یکم_ سود ویژه پس از پرداخت مالیات و کسر 5درصد پاداشی که طبق ائیننامه بین کارکنان بانک و هیئت مدیره تقسیم میشود تا ده سال نصف بسرمایه بانک اضافه و نصف دیگر بین صاحبان سهام بتناسب سهم تقسیم یوشد و پس از ده سال مانند دیگر شرکتهای تجارتی عمل خواهد شد.
فصل ششم_ تغییر اساسنامه
ماده بیست و دوم_ مجمع عمومی فوق العاده میتوانند بادرنظر گرفتن اصول این اساسنامه بارعایت قانون تجارت و تصویب هیئت وزیران مواد این اساسنامه را تغییر دهند.
ماده بیست و سوم_ آئیننامه های مربوط باین لایحه قانونی پس از تصویب مجمع عمومی قابل اجراء است.
ماده بیست و چهارم_ نسبت بموضاعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده بیست و پنجم_ وزارت کشاورزی ووزارت دارائی (شرکت سهامی بمیه ایران) مامور اجرای این لایحه قانونی هستند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی مشتمل بر 25 ماده و 7 تبصره تصویب میشود.
بتاریخ اول بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :