جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 36296 5/11/1331

ماده 1_ وزارت دارائی مکلف است از تاریخ تاسیس بانک ساختمانی منتها تا یکماه عملیات زیر انجام دهد:
الف_ کلیه وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد و آنچه از 5 درصد پرداختی صاحبان اراضی که تا این تاریخ مصرف نشده است و آنچه از سود متعلقه بمعاملات اقساطی راکه تاکنون وصول شده پس از وضع 6 میلیون ریال بابت بهای یوسف آباد نقدا و کلیه قبوض اقسازی بدهی صاحبان اراضی را که هنوز وصول نشده عینا ببانک مزبور تحویل نماید.
ج_ بقیه اراضی یوسف آباد را که تا تاریخ پنجم بهمن ابلاغ واگذاری آن بنام کارمندان دولتصادر نشده است با کلیه سوابق و پروند های مربوطه ببانک ساختمانی منتقل نماید.
تبصره_ بانک ساختمانی قائم مقام قانونی وزارت دارائی است که نسبت بصدور قباله بنام صاحبان ابلاغ و رفع اشکال و اختلاف بین کارمندان دولت و وصول اقساط بدهی صاحبان ارارضی اقدام نماید کلیه سوابق امور مربوط باراضی یوسف آباد ببانک ساختمانی تحویل خواهد شد.
ماده 2_ کلیه وجوه دریافتی از وزرات دارائی طبق ماده یک این لایحه قانونی و سود معاملات اقساطی و حق الشرب وصولی و 5درصد پرداختی صاحبان ارارضی و بهای حاصله از فروش بقیه اراضی که در اختیار بانک قرار میگیردئ توسط بانک منحصرا بمصرف تامین آب کافی برای کلیه قطعات یوسف آباد و نهر کشی یا لوله کشی و جدول سازی و تسطیح و آسفالت خیابانها و تهیه برق و اسختمان اماکن عمومی از قبیل مسجد_ دبستان_ دبیرستان_ پست_ بهداری_ بیمارستان و سایر عملیات عمراتی کوی مزبور خواهد رسید.
ماده 3_ بانک ساختمانی مادام که در یوسف آباد شهرداری و یا برزن تشکیل نشده میتواند طبق قوانین و مقررات مربوطه بشهرداریها امور مربوط بکوی یوسف آباد را عهده دار و تکالیف قانونی شهرداری را انجام دهد.
ما ده 4_ وزرات دارائی و وزارت کشاورزی ( بانک ساختمانی) مامور اجرای اینلایحه قانونی میاشند.
بر طبققانون اعطای اختیراات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش ارارضی یوسف آباد ببانک ساختمانی مشتمل بر 4 ماده ویک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 5 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :