جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 36322 8/11/31

ماده اول_ مواد 1و2 لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسائط نقلیه موتوری مصوب هشتم آبانماه 1331 بشرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 1_ مالکین کلیه وسایط نقلیه موتوری زمین و هوائیودریائی اعم از حقیقی یا حقوقی چه دولتی و یاغیر دولتی مکلفند وسایط نقلیه خود رادر مقابل خسارات مالی و جانی که بسبب وسایط نقلیه مذکور باشخاص ثالث یا باشیاء یا حیوانات انها وارد میشود در شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی های شرکت مزبور بمیه نمایند.
شخص ثالث و اشیاء مذکور در اینماده شامل موارد ذیل نمیشود:
1_ بیمه گذار و شرکاء در وسیله نقلیه مورد بیمه
2_ راننده و خدمه و کارگران بیمه گذار در حین انجام وظایف مربوط به وسایط نقلیه مورد بیمه
3_ مستاجرین وسایط نقلیه مور بیمه
4_ زوج و زوجه و اولاد و پدر و مادر و اجداد و جدات و خواهر و برادر بیکه گذار و راننده بشرط آنکه راکب وسیله نقلیه مورد بیمه باشد
5_ خسارت وارده بوسایط نقلیه بمیه شده و محمولات آن وو اموال منقول وغیر منقول وحیوانات متعلق به بیمه گذار یا راننده ویا مستاجر وسایط نقلیه بیمه شده یا محاط ان.
6_ خساراتی که در نتیجه جنگ خارجی یا داخلی و انقلاب و شروش روی دهد.
7_ اشخاصیکه در نتیجه شرکت در مسابقات وسائط نقلیه موتوری یا در اثر تمرین سرعت در محوطه های مسابقه خسارت میبینند.
8_ متصرفین غیر قانونی وسایط نقلیه موتوری بیمه شده.
تبصره_ ادارات شهربانی بمالکینی که وسائط نقلیه خود را طبق ماده فوق بیمه ننمایند اجازه حرکت و شماره شهربانی نخواهند داد.
ماده 2_ چنانچه وسایط نقلیه طبق مقررات ماده (1) این لایحه قانونی بیمه نشوند و خساراتی باشخاص ثالث واردننمایند شرکت سهامی بیمه ایران خسارت وارده را طبق مقررات بشخص ثالث پرداخت خواهد کرد و آنرا باضافه 12 درصد از مبلغ مزبور از متخلف دریافت خواهد نمود.
ماده دوم_ وزارت دارائی_ کشور_ دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی متتم لایحه قانونی بیمه خسارت شخص ثالث ناشی از وسایط نقلیه موتوری مصوب هشتم آبان ماه 1331 مشتمل بر 2 ماده و یک تبصره تصویب میوشد.
بتاریخ هشتم بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :